Quyết định 4311/QĐ-TBYT 2021 danh sách thành viên Tổ chuyên môn của Tiểu ban y tế

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BAN CHỈ ĐẠO

QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG

DỊCH COVID-19

TIỂU BAN Y TẾ
_______

Số: 4311/QĐ-TBYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Danh sách thành viên các Tổ chuyên môn của Tiểu ban y tế thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

___________

TRƯỞNG TIỂU BAN Y TẾ

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-BCĐ ngày 28 tháng 8 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách thành viên các Tổ chuyên môn của Tiểu ban Y tế thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Tiểu ban Y tế thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, thành viên Tổ chuyên môn, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia;

- Các Phó trưởng Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo;

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

- VPCP: Cổng TTĐT, Vụ KGVX;

- Các Thành viên Tiểu ban Y tế;

- Các Vụ, Cục, VPB, TTrB, Tổng cục thuộc Bộ Y tế;

- Cổng TTĐT Bộ Y tế;

- Lưu: VT, PC.

TRƯỞNG TIỂU BAN Y TẾ

 

 

 

 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Nguyễn Thanh Long

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC TỔ CHUYÊN MÔN CỦA TIỂU BAN Y TẾ THUỘC BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4311/QĐ-TBYT ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Trưởng Tiểu ban Y tế)

_____________

 

I. TỔ GIÁM SÁT, CÁCH LY VÀ TIÊM CHỦNG:

1. Đồng chí Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng: Phó Tổ trưởng.

2. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS: Pho Tổ trưởng.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế: Phó Tổ trưởng.

4. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng: Thành viên.

5. Đồng chí Lương Mai Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế: Thành viên.

6. Đồng chí Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế: Thành viên.

7. Đồng chí Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS: Thành viên.

8. Đồng chí Phan Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS: Thành viên.

9. Đại diện Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý môi trường y tế, Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

II. TỔ CHĂM SÓC ĐIỀU TRỊ:

1. Đồng chí Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: Phó Tổ trưởng.

2. Đồng chí Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em: Phó Tổ trưởng.

3. Đồng chí Nguyễn Thế Thịnh: Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Phó Tổ trưởng.

4. Đồng chí Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: Thành viên.

5. Đồng chí Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: Thành viên.

6. Đồng chí Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: Thành viên.

7. Đại diện Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Vụ Sức khỏe - Bà mẹ và Trẻ em.

III. TỔ DƯỢC, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ:

1. Đồng chí Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược: Phó Tổ trưởng.

2. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế: Phó Tổ trưởng.

3. Đồng chí Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính: Phó Tổ trưởng.

4. Đồng chí Lê Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược: Thành viên.

5. Đồng chí Nguyễn Tử Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế: Thành viên.

6. Đồng chí Lê Thành Công, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính: Thành viên.

7. Đồng chí Đỗ Trung Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế: Thành viên.

8. Đại diện Cục Quản lý dược; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Vụ Pháp chế.

IV. TỔ XÉT NGHIỆM, ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:

1. Đồng chí Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo: Phó Tổ trưởng.

2. Đồng chí Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin: Phó Tổ trưởng.

3. Đồng chí Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo: Thành viên.

4. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng: Thành viên.

5. Đồng chí Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng: Thành viên.

6. Đồng chí Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược: Thành viên.

7. Đồng chí Phạm Đức Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS: Thành viên.

8. Đồng chí Nguyễn Trường Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin: Thành viên.

9. Đại diện Cục Khoa học công nghệ và đào tạo; Cục Công nghệ thông tin; Cục Y tế dự phòng; Cục Quản lý dược; Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

V. TỔ QUÂN Y:

1. Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng: Phó Tổ trưởng.

2. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng: Thành viên.

3. Đại diện một số đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng.

VI. TỔ Y TẾ CÔNG AN:

1. Đồng chí Đại tá Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an: Phó Tổ trưởng.

2. Đồng chí Đại tá Dương Thị Thu Hằng, Phó trưởng Cục Y tế, Bộ Công an: Thành viên.

3. Đồng chí Đại tá Nguyễn Thái Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện 19/8, Bộ Công an: Thành viên.

4. Đồng chí Thượng tá Trần Nam Chung, Phó Giám đốc Bệnh viện 199, Bộ Công an: Thành viên.

5. Đồng chí Đại tá Vũ Hải Nam, Giám đốc Bệnh viện 30/4, Bộ Công an: Thành viên.

6. Đồng chí Đại tá Vũ Văn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an: Thành viên.

7. Đồng chí Thượng tá Mai Thị Kim Thanh, Trưởng phòng 2 - Cục Y tế, Bộ Công an: Thành viên thư ký.

VII. TỔ NHÂN LỰC, CHÍNH SÁCH Y TẾ:

1. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ: Phó Tổ trưởng.

2. Đồng chí Trần Thị Mai Oanh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế: Phó Tổ trưởng.

3. Đồng chí Đinh Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế: Thành viên.

4. Đồng chí Nguyễn Khánh Phương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế: Thành viên.

5. Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế.

VIII. ĐƠN VỊ THƯỜNG TRỰC CỦA TIỂU BAN:

1. Đồng chí Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ: Trưởng đơn vị.

2. Đồng chí Đỗ Trường Duy, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng: Thành viên.

3. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế: Thành viên.

4. Đồng chí Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: Thành viên.

5. Đồng chí Nguyễn Thành Lâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược: Thành viên.

6. Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế: Thành viên.

7. Đồng chí Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính: Thành viên.

8. Đồng chí Nguyễn Vũ Trung, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo: Thành viên.

9. Đồng chí Lê Lan Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ: Thành viên.

10. Đồng chí Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế: Thành viên.

11. Đại diện Văn phòng Bộ; Cục Quản lý môi trường y tế; Cục Quản lý dược; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo; Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 4311/QĐ-TBYT Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Danh sách thành viên các Tổ chuyên môn của Tiểu ban y tế thuộc Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4311/QĐ-TBYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 07/09/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức , COVID-19
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!