Quyết định 1052/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc quy định các hình thức xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 1052 BYT-QĐ
NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 1992 QUYẾT ĐỊNH CÁC MẪU
XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

- Căn cứ Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính ngày 7-12-1989.

- Căn cứ vào Điều 3 của Nghị định số 341/HĐBT ngày 22-9-1992 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ y tế.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu:

1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

2. Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

3. Quyết định áp dụng biện pháp hành chính khác trong lĩnh vực y tế.

4. Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

5. Quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế cho cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự.

6. Biên bản về vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (đối tượng vi phạm hành chính là cá nhân, tổ chức nước ngoài).

7. Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

8. Biên bản huỷ bỏ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

Điều 2: Các loại mẫu quyết định, biên bản nói trong Quyết định này thay thế những mẫu đã sử dụng trước đây.

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

Điều 4: Các ông Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thanh tra viên y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Số:

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ms: 01/XPHC

Ngày tháng năm 19

 

QUYẾT ĐỊNH

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

 

- Căn cứ vào Điều 19, 28, 33 Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính.

- Căn cứ vào Điều..... của bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ban hành theo Nghị định số 341/HĐBT ngày 22-9-1992.

- Căn cứ biên bản vi phạm hành chính lập ngày..... tháng..... năm 19;

- Xét nội dung, tính chất hành vi vi phạm hành chính;

- Tôi: Chức vụ:

- Đơn vị công tác

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Xử phạt hành chính với các hình thức:

* Hình thức phạt chính, mức phạt:

* Hình thức phạt bổ sung (nếu có):

- Đối với

* Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (hoặc nơi công tác, trụ sở cơ quan) ...

* Dân tộc (quốc tịch):

* CMND (hộ chiếu) số: ngày cấp: nơi cấp

- Lý do: Đã có hành vi vi phạm:

Quy định tại Điều.... Nghị định 341/HĐBT ngày 22-9-1992.

- Biện pháp xử lý đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tạm giữ (nếu có):

Cơ quan, ông (bà):..... có trách nhiệm nộp phạt ......số tiền trên cho:.... trong thời gian:...

 

Điều 2: Cơ quan ông (bà)....... có trách nhiệm bồi thường số tiền là:..... cho cơ quan ông (bà):........... trong thời gian:................

 

Điều 3: Cơ quan, ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Người ra quyết định

(Ký tên)

Số:

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ms: 02/XPHC

Ngày tháng năm 19

 

QUYẾT ĐỊNH

TẠM GIỮ TANG VẬT PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM
HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

 

- Căn cứ vào Điều 27 Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính.

- Căn cứ biên bản vi phạm hành chính lập ngày tháng năm 19;

- Tôi: Chức vụ:

- Đơn vị công tác

QUYẾT ĐỊNH

 

Tạm giữ tang vật, phương tiện của cá nhân (hoặc tổ chức) vi phạm hành chính.

Họ và tên người (hoặc đại diện tổ chức) vi phạm:

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (hoặc địa chỉ cơ quan nơi công tác):

Dân tộc (quốc tịch):

Chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu) số: cấp ngày

Nơi cấp:

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tạm giữ gồm có:

 

Số TT

Tên tang vật

Đ/vị tính

Số lượng

Tình trạng tang vật

Ghi chú

 

 

 

 

Tổng cộng gồm:

khoản

 

 

 

 

Giao cho ông (bà):....................

có trách nhiệm bảo quản tại:........... hẹn ông (bà) ngày / /19

đến tại:.......... để giải quyết.

Quyết định này được lập thành hai bản giao cho (cá nhân hoặc đại diện tổ chức) sử dụng tang vật phương tiện 1 bản.

 

Người ra quyết định

(Ký tên)

 

Số:

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ms: 03/XPHC

Ngày tháng năm 19

 

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH KHÁC

 

- Căn cứ vào Điều 12 Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính.

- Căn cứ vào Điều....... của bản Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ban hành theo Nghị định số 341/HĐBT ngày 22-9-1992.

- Căn cứ biên bản vi phạm hành chính lập ngày tháng năm 19;

- Tôi:

- Chức vụ:

- Đơn vị công tác:

QUYẾT ĐỊNH

 

Áp dụng biện pháp hành chính khác sau đây:

Đối với cá nhân, (hoặc tổ chức vi phạm):

Địa chỉ:

Uỷ quyền cho ông (bà) có tên sau đây: là:

Tiến hành thực hiện quyết định này:

 

Người ra quyết định

(Ký tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Số:

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ms: 04/XPHC

Ngày tháng năm 19

 

 

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH
XỬ PHẠM VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

 

- Căn cứ vào Điều 31, 32 Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính và Điều... của bảnn quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ban hành theo Nghị định số 341/HĐBT ngày 22-9-1992.

- Để đảm bảo thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: .... ngày tháng..... năm 19

- Tôi: Chức vụ:

- Đơn vị công tác

QUYẾT ĐỊNH

 

Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính;

Đối với:

- Cá nhân:

* Họ và tên:

* Dân tộc (quốc tịch):

- Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (địa chỉ hoặc nơi công tác):

* CMND (hộ chiếu) số: ngày cấp:

Nơi cấp:

- Tổ chức:

* Trụ sở đặt tại:

* Đại diện (cơ quan, đơn vị):

- Biện pháp cưỡng chế:

Uỷ nhiệm cho ông (bà):......... là:...... thi hành Quyết định này.

 

Người ra quyết định

(Ký tên)

 

Số:

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ms: 05/XPHC

Ngày tháng năm 19

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN HỒ SƠ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ CHO CƠ QUAN ĐIỀU TRA ĐỂ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

 

- Căn cứ vào Điều 30 Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính, xét thấy việc vi phạm hành chính có dấu hiệu của tội phạm.

Qui định tại Điều..... Bộ luật Hình sự;

Căn cứ biên bản về vi phạm hành chính lập ngày tháng năm 19 và kết quả kiểm tra xác minh.

- Tôi:

- Chức vụ:

- Đơn vị công tác

QUYẾT ĐỊNH

 

Chuyển hồ sơ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra hình sự: .................. xem xét giải quyết truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Hồ sơ tài liệu gồm: ...... bản (có biên bản bàn giao hồ sơ kèm theo)

- Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm (có biên bản bàn giao kèm theo).

 

Người ra quyết định

(Ký tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số:

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ms: 06/XPHC

Ngày tháng năm 19

 

 

BIÊN BẢN VỀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

 

- Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm 19

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên: Chức vụ:

Đơn vị công tác:

2. Họ và tên: Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Có sự chứng kiến của ông (bà):

1. Họ tên:

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (địa chỉ hoặc đơn vị công tác)

1. Họ tên:

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (địa chỉ hoặc đơn vị công tác):

Dân tộc (quốc tịch):....... CMND (hộ chiếu) số:..... ngày cấp:........nơi cấp:

2. Họ tên:

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (địa chỉ hoặc đơn vị công tác):

Dân tộc (quốc tịch):.... CMND (hộ chiếu) số:....

ngày cấp:...... nơi cấp:

ngồi tại...............

Tiến hành lập biên bản về vi phạm hành chính:

Họ và tên người (hoặc đại diện tổ chức có vi phạm hành chính)

tuổi:

Nơi đăng ký thường trú (địa chỉ hoặc đơn vị công tác):

Dân tộc (quốc tịch):...... CMND (hộ chiếu) số:..... ngày cấp:..... Nơi cấp:

Nội dung vi phạm:

Lời khai của người vi phạm (hoặc đại diện tổ chức có vi phạm):

Lời khai của người làm chứng, người hoặc tổ chức bị hại (nếu có):

Căn cứ vào Điều........ của bản "Qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế" ban hành theo Nghị định số: 341/HĐBT ngày 22/9/92 chúng tôi đã:

Tạm giữ:

Chuyển về: ......... để cấp có thẩm quyền giải quyết.

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã tạm giữ kể trên, chúng tôi không thu giữ gì khác.

Biên bản được lập thành hai bản, giao cho đương sự một bản và đọc lại cho mọi người có tên trên cùng nghe công nhận là đúng và cùng ký tên

 

Người (hoặc đại diện tổ chức) vi phạm

(Ký tên)

Người lập biên bản

(Ký tên)

 

Người làm chứng

(Ký tên)

 

Người (hoặc tổ chức) bị hại

(Ký tên)

 

 

Số:

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ms: 07/XPHC

Ngày tháng năm 19

 

BIÊN BẢN VỀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
(Đối tượng vi phạm hành chính là cá nhân, tổ chức nước ngoài)

 

- Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm 19

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên: Chức vụ:

Đơn vị công tác:

2. Họ và tên: Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Có sự chứng kiến của ông (bà):

1. Họ tên: tuổi:

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:

CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

2. Phiên dịch:

Họ tên: tuổi:

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (hoặc nơi công tác):

Tiến hành lập biên bản tại:........... về vi phạm hành chính:

Họ và tên người vi phạm (hoặc đại diện tổ chức) tuổi:

Quốc tịch: Số hộ chiếu: Cơ quan cấp:

Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam:

Mục đích nhập cảnh hoặc cư trú tại Việt Nam:

Nội dung vi phạm

Lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm:

Lời khai của người làm chứng, người hoặc tổ chức bị hại (nếu có):

Căn cứ vào Điều ........ của bản "Qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế" ban hành theo Nghị định số: 341/HĐBT ngày 22/9/92 chúng tôi đã:

Tạm giữ:

Chuyển về:

Để cấp có thẩm quyền giải quyết:

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã tạm giữ kể trên, chúng tôi không thu giữ gì khác.

Biên bản được lập thành hai bản, giao cho đương sự một bản và đọc lại và phiên dịch lại cho mọi người có tên trên cùng nghe công nhận là đúng và cùng ký tên.

 

Người (hoặc đại diện tổ chức) vi phạm

(Ký tên)

Người làm chứng

(Ký tên)

Người (hoặc tổ chức) bị hại

(Ký tên)

 

Phiên dịch Người lập biên bản

(Ký tên) (Ký tên)

 

Số:

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ms: 08/XPHC

Ngày tháng năm 19

 

BIÊN BẢN

TỊCH THU TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM
HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

 

- Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế số: ngày tháng năm 19

- Căn cứ vào Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm ngày tháng năm 19

Chúng tôi gồm:

1.

2.

Đã tiến hành lập biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

- Tang vật và phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu bao gồm:

- Tình trạng, đặc điểm phương tiện tang vật bị tịch thu:

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính kể trên chúng tôi không tịch thu những thứ gì khác.

 

Người vi phạm (Đại diện TC vi phạm)

(Ký tên)

Ngày.... tháng.... năm 19...

Người lập biên bản

(Ký tên)

 

 

Số:

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ms: 09/XPHC

Ngày tháng năm 19

 

BIÊN BẢN

HUỶ BỎ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

 

Hồi giờ ngày tháng năm 19

Tại;

- Căn cứ vào Điều 33 Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính;

- Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế số: ngày tháng năm 19

Hội đồng huỷ bỏ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm:

1. Họ và tên: Chức vụ:

Đại diện đơn vị cơ quan:

2. Họ và tên: Chức vụ:

Đại diện đơn vị cơ quan:

3. Họ và tên: Chức vụ:

Đại diện đơn vị cơ quan:

Tiến hành huỷ bỏ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, bao gồm:

1.

2.

Việc huỷ bỏ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có sự chứng kiến của:

1. Họ và tên: là đại diện chính quyền (hoặc cơ quan chuyên môn).

2. Họ và tên:

Là người vi phạm hành chính (hoặc đại diện đơn vị vi phạm hành chính). Việc huỷ bỏ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính kết thúc vào hồi.... giờ.... ngày.... tháng....... năm 19...

 

Người vi phạm (hoặc đại diện đơn vị, vi phạm HC)

(Ký tên)

Người làm chứng

(Ký tên)

Đại diện các đơn vị tiến hành huỷ bỏ

(Ký tên)

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1052/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc quy định các hình thức xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1052/BYT-QĐ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Ngọc Trọng
Ngày ban hành: 25/10/1992 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Vi phạm hành chính
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!