Quyết định 108/QĐ-BXD 2024 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 108/QĐ-BXD

Quyết định 108/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền năm 2024 của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:108/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Hồng Minh
Ngày ban hành:06/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
___________

Số: 108/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền

năm 2024 của Bộ Xây dựng

________________________

 

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-BXD ngày 14/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”;

Căn cứ Hướng dẫn số 127-HD/BTGTW của Ban Tuyên Giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 nhiệm vụ giải pháp năm 2024;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền năm 2024 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện theo Kế hoạch này và báo cáo Lãnh đạo Bộ xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ (để p/h thực hiện);
- Báo Xây dựng; Tạp chí Xây dựng, Trung tâm thông tin (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, P.TTTT (03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Minh

 

 

BỘ XÂY DỰNG
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

NĂM 2024 CỦA BỘ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-BXD ngày 06 tháng 02 năm 2024

của Bộ Xây dựng)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; Tăng cường truyền thông chính sách; Phổ biến, tuyên truyền để toàn xã hội, nhất là người dân, các doanh nghiệp hiểu rõ về hệ thống thể chế chính sách, pháp luật, các quy định mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, qua đó tạo sự đồng thuận và ủng hộ cao trong dư luận xã hội đối với ngành Xây dựng.

- Tuyên truyền về những kết quả toàn ngành Xây dựng đã đạt được trong năm 2023 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, khu vực và cả nước cũng như ngành Xây dựng nhiều khó khăn, thách thức; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng được đặt ra trong năm 2024; Làm nổi bật những nỗ lực, ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra nhằm cổ vũ, tạo động lực mới, nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực Xây dựng.

- Bám sát các hoạt động của Bộ, công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ để triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn trong từng giai đoạn cụ thể; chủ động, đổi mới phương thức truyền thông; cung cấp, định hướng thông tin kịp thời, công khai, minh bạch cho các cơ quan thông tấn, báo chí, đặc biệt đối với những chính sách, vấn đề có tác động lớn, được dư luận báo chí, xã hội quan tâm.

- Chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Ngành để đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; Phát huy trách nhiệm, vai trò của các cá nhân, đơn vị thuộc Bộ trong thực hiện công tác thông tin tuyên truyền; phân công rõ ràng trách nhiệm đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền về những kết quả toàn Ngành đã đạt được trong năm 2024, gắn với công tác chỉ đạo, điều hành, sự cố gắng, quyết tâm lớn của Bộ Xây dựng trong bối cảnh chung nhiều khó khăn, thách thức; việc xác định đúng, đầy đủ tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ then chốt, trọng tâm đã đạt kết quả tốt, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ đề ra trong từng lĩnh vực.

- Thời gian thực hiện: Trọng tâm trong quý I

- Chủ trì thực hiện nội dung: Vụ Kế hoạch tài chính; Văn phòng Bộ

- Đơn vị phối hợp: Các Cục, Vụ, đơn vị và các doanh nghiệp thuộc Bộ

2. Tuyên truyền về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp được đặt ra trong năm 2024 trên cơ sở xác định rõ thời cơ, thách thức, dự báo những yếu tố tác động đến ngành Xây dựng; làm sâu sắc công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Xây dựng trong nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách 2024; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2024. Trọng tâm Quý II và Quý IV

- Chủ trì thực hiện nội dung: Vụ Kế hoạch tài chính; Văn phòng Bộ

- Đơn vị phối hợp: Các Cục, Vụ, đơn vị và các doanh nghiệp thuộc Bộ

3. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, nhất là những chính sách có tác động lớn đến xã hội (Theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 202202027”.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2024, trọng tâm trước các kỳ họp của Quốc hội.

- Chủ trì thực hiện nội dung: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Vụ Quy hoạch Kiến trúc; Cục Phát triển đô thị; Cục Hạ tầng Kỹ thuật và các đơn vị chủ trì Đề án, Chiến lược, Chương trình.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp Chế; Văn phòng Bộ; Các cơ quan báo chí thuộc Bộ Xây dựng; Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

a. Tập trung phổ biến, tuyên truyền chính sách, hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng theo Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (Quyết định 121/QĐ-BXD ngày 22/3/2022).

b. Tuyên truyền, phổ biến Luật Nhà ởLuật Kinh doanh bất động sản vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV: tập trung vào nội dung, quy định mới được sửa đổi, bổ sung; quá trình hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn 02 Luật; phản ánh thực tiễn trong quá trình triển khai; đánh giá tác động, hiệu quả khi đưa chính sách vào cuộc sống.

c. Tuyên truyền chủ trương, định hướng và tiến độ xây dựng các dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Dự án Luật Quản lý phát triển đô thị; Luật Cấp, thoát nước; Các Nghị định quy định chi tiết Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023...

d. Tuyên truyền về định hướng, mục tiêu, giải pháp và thực tiễn triển khai các Chương trình, Đề án trọng điểm của Bộ đã và đang trong quá trình xây dựng, triển khai: Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2022 - 2030; Chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng đến năm 2030...

4. Tuyên truyền, phản ánh thực tiễn triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; làm nổi bật sự chuyển biến, tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng; hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trên các lĩnh vực của Bộ.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2024 - trọng tâm trong Quý I, Quý IV.

- Chủ trì nội dung: Các Cục, Vụ, đơn vị phụ trách các lĩnh vực.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; Các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài Bộ Xây dựng

a. Công tác quản lý Quy hoạch kiến trúc:

Tuyên truyền trọng tâm về định hướng, mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch; kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch bảo đảm công khai, minh bạch, đồng bộ; Thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới - nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng nông thôn mới; “Tuyên truyền giáo dục nghệ thuật thẩm mỹ kiến trúc cho cộng đồng xã hội; xây dựng chương trình quảng bá, phát triển kiến trúc Việt Nam ra thế giới” theo Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2023, tầm nhìn đến 2050 và Quyết định số 1120/QĐ-BXD ngày 08/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

b. Công tác quản lý Phát triển đô thị:

Tuyên truyền trọng tâm về triển khai Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Chính phủ tại hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP; tuyên truyền tình hình thực tiễn và kết quả triển khai các Đề án, Chương trình lớn về quản lý phát triển đô thị như Đề án phát triển đô thị Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2030; Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến 2030; Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025; tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành; tuyên truyền các hoạt động Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN với vai trò của Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực Đại diện quốc gia.

c. Công tác quản lý Hạ tầng kỹ thuật:

Tập trung tuyên truyền việc hoàn thiện hệ thống thể chế, quy định, hướng dẫn, nâng cao vai trò quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đối với lĩnh vực quản lý hạ tầng đô thị; sự phối hợp giữa Bộ Xây dựng với các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các Chương trình, kế hoạch lớn về phát triển, quản lý hạ tầng đô thị; Phản ánh tình hình thực tiễn qua công tác đánh giá, rà soát của Bộ Xây dựng về hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trong cả nước; thực trạng thoát nước, ngập úng; xử lý phát thải; cấp nước, cây xanh...để có phương án, giải pháp hiệu quả ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu.

d. Công tác quản lý các Hoạt động đầu tư xây dựng:

Trọng tâm tuyên truyền, phản ánh thực tiễn triển khai và kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực hoạt động xây dựng, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng thuận lợi để thu hút các nguồn lực, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động trong thi công xây dựng; việc chấp hành quy định pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng; Thực tiễn triển khai các Đề án, Chương trình trọng điểm của Bộ xây dựng trong công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng...

e. Công tác quản lý Phát triển nhà ở và thị trường bất động sản:

Tập trung tuyên truyền, phản ánh thực tiễn triển khai Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, CNKCN giai đoạn 2012-2030; Thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, Thành phố thuộc Trung ương; Công bố thông tin thị trường bất động sản hàng quý.

f. Công tác quản lý Vật liệu xây dựng:

Tuyên truyền về nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường vật liệu xây dựng; Phản ánh thực tiễn triển khai các Đề án, Chương trình trọng điểm trong quản lý vật liệu xây dựng: Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến 2050 theo Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 1626/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung tại Việt Nam đến năm 2030 theo Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án Phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025 theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án an ninh kinh tế trong lĩnh vực vật liệu xây dựng theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 09/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Đẩy mạnh xử lý và tiêu thụ tro xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng theo Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

g. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử: Tập trung phản ánh thực tiễn triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ngành Xây dựng; Hiệu quả thực hiện cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ, nâng cao trình độ, đạo đức công vụ trong giải quyết TTHC để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

h. Công tác sắp xếp lại doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập: Phản ánh thực tiễn thực hiện Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập đạt mục tiêu tuân thủ pháp luật, chống thất thoát lãng phí, tối đa hóa lợi ích nhà nước và lợi ích người lao động.

i. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo:

Tập trung tuyên truyền về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

k. Công tác hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế của ngành Xây dựng:

Trọng tâm tuyên truyền về vai trò của Bộ Xây dựng là Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cu Ba; Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Angieri; Chủ động tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình cam kết của Chính phủ và của Ngành Xây dựng; Tích cực mở rộng và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, đa phương, tạo điều kiện cho các viện nghiên cứu tăng cường hợp tác và doanh nghiệp mở rộng hoạt động tìm kiếm cơ hội đầu tư ở nước ngoài; Triển khai các Hiệp định CPTPP, EVFTA, RCEP, hợp tác trong ASEAN...

l. Đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; Tuyên truyền, biểu dương các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến- người tốt việc tốt nhằm phát huy, lan tỏa, tạo động lực, khí thế mới trong ngành Xây dựng.

m. Thông tin tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông; những vấn đề được dư luận xã hội, báo chí quan tâm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Báo chí năm 2016; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của Bộ Xây dựng; Quy chế hoạt động của Bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí Bộ Xây dựng.

2. Bám sát các hoạt động của Bộ và công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ để thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền phù hợp với định hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ quan trọng của Bộ trong năm 2024; Cung cấp thông tin kịp thời, khách quan, minh bạch đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin của các cơ quan thông tấn, báo chí; Đa dạng hóa các loại hình truyền thông, tăng cường sự chủ động, linh hoạt, nhạy bén, ứng dụng công nghệ để đáp ứng yêu cầu công tác thông tin tuyên truyền trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 5.0 hiện nay.

3. Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài Ngành để thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền bảo đảm kịp thời, hiệu quả trong định hướng thông tin; Phát huy, tăng cường trao đổi, phối hợp thông tin tuyên truyền với các cơ quan báo chí đã ký kết với Báo Nhân dân; Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); Tiếp tục xây dựng Kế hoạch phối hợp công tác thông tin, truyền thông giữa Bộ Xây dựng và các cơ quan báo chí: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Truyền hình Quốc hội...

4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan thuộc Bộ trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện công tác thông tin tuyên truyền.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ

- Tăng cường, chủ động phối hợp các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành; chọn lọc thông tin và các phương pháp, hình thức cung cấp thông tin phù hợp, hiệu quả để thực hiện công tác thông tin tuyên truyền; Thực hiện tốt vai trò giúp việc cho Người phát ngôn Bộ Xây dựng và Bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của Bộ Xây dựng; Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị tốt nội dung thông tin để lãnh đạo Bộ tham gia các cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ: Tổ chức, nâng cao chất lượng các cuộc họp báo của Bộ Xây dựng theo Quý hoặc đột xuất.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng mạng lưới truyền thông để cập nhật, tổng hợp, phân tích, nhận định các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ để cung cấp, định hướng thông tin chính xác, kịp thời, nhất là những vấn đề, chính sách có tác động lớn trong xã hội; Phối hợp tổ chức các sự kiện có liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền.

- Chủ trì triển khai Kế hoạch tuyên truyền này; Theo dõi, tổng hợp kết quả báo cáo lãnh đạo Bộ và Bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của Bộ Xây dựng.

2. Các đơn vị thuộc Bộ

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch thông tin tuyên truyền của Bộ Xây dựng; Chủ động lập kế hoạch, bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ truyền thông thuộc lĩnh vực quản lý.

- Khi xây dựng, dự thảo chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, các Đề án thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có tác động lớn đến xã hội, cần xây dựng kế hoạch phổ biến, thông tin tuyên truyền phù hợp chức năng nhiệm vụ được giao. Chủ động đề xuất, phối hợp với Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ và các cơ quan báo chí trong và ngoài Bộ để phổ biến, thông tin tuyên truyền về văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách mới ban hành và những vấn đề xã hội, báo chí quan tâm thuộc chức năng quản lý của đơn vị, bảo đảm thống nhất, liên thông, cập nhật, tăng cường tương tác với người dân, tổ chức, doanh nghiệp

- Thiết lập đầu mối phụ trách công tác truyền thông của đơn vị mình để phối hợp với Văn phòng bộ và các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành thực hiện công tác thông tin tuyên truyền.

3. Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng (moc.gov.vn)

- Thực hiện nghiêm túc quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; nâng cao chất lượng công tác thông tin nhằm cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trong cả nước; chủ động phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan giải đáp, trả lời và thông tin kịp thời những kiến nghị của Cử tri và Đại biểu Quốc hội, những vấn đề dư luận xã hội và báo chí quan tâm.

- Bảo đảm an ninh, an toàn và kỹ thuật vận hành Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng đảm bảo hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ, 07 ngày trong tuần.

4. Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng

- Thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí truyền thông của Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật; Phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận, kênh thông tin chính thống về các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị, các doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện kế hoạch, chương trình tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm.

- Nâng cao chất lượng tin, bài; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường mở rộng phát hành, lượng truy cập của bạn đọc để đạt hiệu quả tuyên truyền.

5. Kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền

- Vụ Kế hoạch Tài chính bố trí cho thường xuyên ngân sách để thực hiện công tác truyền thông chính sách theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ về công tác truyền thông chính sách.

- Thủ trưởng các đơn vị căn cứ kế hoạch tuyên truyền của Bộ và đơn vị kết hợp ưu tiên lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình, Đề án, dự án cho công tác thông tin tuyên truyền./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi