Quyết định 107/QĐ-BXD 2024 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án 06

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 107/QĐ-BXD

Quyết định 107/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án 06 năm 2024 của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:107/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành:06/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 107/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án 06

năm 2024 của Bộ Xây dựng

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư; định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án 06 năm 2024 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Công An (để b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để p/h);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để p/h);
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (để p/h);
- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án 06 năm 2024 của Bộ Xây dựng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-BXD ngày 06/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

__________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI

1. Mục đích

- Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; căn cứ chức năng, điều kiện thực tế để thực hiện đúng mục tiêu, có hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Xây dựng được giao tại Đề án 06 trong năm 2024.

- Xác định nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

- Thống nhất trong chỉ đạo, đồng bộ trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 gắn với CCHC, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin tại Bộ Xây dựng.

- Xác định cụ thể trách nhiệm, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch.

3. Phạm vi

Kế hoạch này triển khai áp dụng tại các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và các cơ quan đơn vị có liên quan.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Đối với các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia được triển khai theo Quyết định số 83/QĐ-BXD ngày 30/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin nhà và thị trường bất động sản với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chia sẻ và làm giàu dữ liệu.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, các đơn vị có liên quan.

- Thời hạn hoàn thành: Quý I/2024.

3. Tiếp tục hướng dẫn UBND các địa phương thống nhất quản lý đánh số và gắn biển số nhà, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để đề xuất sửa đổi quy định về quản lý đánh biển số nhà.

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin, các đơn vị thuộc Bộ

- Thời hạn hoàn thành: Quý II/2024.

4. Tổ chức kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng với Hệ thống định danh và xác thực điện tử (VneID) để phục vụ người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức trong quá trình tham gia giải quyết thủ tục hành chính (Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP).

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời hạn hoàn thành: Quý II/2024.

5. Tích hợp tính năng đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (SSO) lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng (Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP, hướng dẫn tại công văn số 2116/TCTTKĐA06-QLHC)

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời hạn hoàn thành: Quý II/2024.

6. Chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng các biểu mẫu điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có CSDL quốc gia về dân cư và Kho dữ liệu kết quả giải quyết TTHC của Bộ Xây dựng.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị tham gia giải quyết TTHC

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin, các đơn vị có liên quan.

- Thời hạn hoàn thành: thường xuyên.

7. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định số 45 ngày 08/4/2020 và Nghị định 107 ngày 06/12/2021, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị tham gia giải quyết TTHC

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin.

- Thời hạn hoàn thành: thường xuyên.

8. Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời hạn hoàn thành: thường xuyên.

9. Bố trí nguồn kinh phí triển khai các nhiệm vụ Đề án 06/CP tại Bộ Xây dựng.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch tài chính

- Đơn vị phối hợp: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, các đơn vị có liên quan.

- Thời hạn hoàn thành: Theo kế hoạch, nhiệm vụ được phê duyệt.

10. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của Đề án 06 gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin tại Bộ Xây dựng.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời hạn hoàn thành: Theo chương trình, kế hoạch năm 2024 của Bộ Xây dựng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử (Đề án 06/CP) Bộ Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, lộ trình đã được phê duyệt.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có trách nhiệm tổ chức quán triệt Kế hoạch này tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông trong công tác triển khai các nhiệm vụ được giao.

3. Giao Trung tâm Thông tin là đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng các vướng mắc, đề xuất các giải pháp để đảm bảo các nhiệm vụ tại Kế hoạch được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi