Quyết định 1046/QĐ-LĐTBXH 2020 phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

__________

Số: 1046/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

                                                                  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Lát sàn gỗ và Mua sắm rèm cửa tại trụ sở đi thuê thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/ND-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-LĐTBXH ngày 06/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuê trụ sở làm việc thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 30/7/2020 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp trụ sở làm việc thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét Tờ trình số 18/TTr-BQLDAĐTXD ngày 14/8/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ về việc phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp sàn gỗ công nghiệp và mua sắm rèm cửa cho trụ sở thuê thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm theo hồ sơ liên quan).

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Lắp đặt sàn gỗ và gói thầu Mua sắm, lắp đặt rèm cửa thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với các nội dung sau :

1. Phê duyệt thiết kế, dự toán Lắp đặt sàn gỗ và Mua sắm, lắp đặt rèm cửa tại trụ sở đi thuê theo hồ sơ do Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư quốc tế InterBuild lập tháng 8/2020 với giá trị dự toán là 1.003.993.000 đồng.

(Một tỷ, không trăm linh ba triệu, chín trăm chín mươi ba nghìn đồng).

Trong đó:

- Lắp đặt sàn gỗ: 704.146.000 đồng.

- Mua sắm, lắp đặt rèm cửa: 299.847.000 đồng.

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Lắp đặt sàn gỗ và gói thầu Mua sắm, lắp đặt rèm cửa theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án căn cứ vào các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này chịu trách nhiệm rà soát, phê duyệt dự toán gói thầu cho phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện để làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ, Khoản 2, Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Thông tin (đăng tin trên cổng TTĐT Bộ);

- KBNN thành phố Hà Nội;

- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Tấn Dũng

 

 

 
 
 

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU LẮP ĐẶT SÀN GỖ VÀ GÓI THẦU MUA SẮM, LẮP ĐẶT RÈM CỬA DỰ ÁN TRỤ SỞ LIÊN QUAN BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Kèm theo quyết 1046/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

STT

Tên gói

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện

hợp đồng

1

Lắp đặt sàn gỗ

704.146.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III/2020

Trọn gói

20 ngày

2

Mua sắm, lắp đặt rèm cửa

299.847.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III/2020

Trọn gói

20 ngày

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi