Quyết định số 1122/QĐ-BXD lập Tổ điều phối đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ XÂY DỰNG
_______

Số: 1122/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025 của Bộ Xây dựng

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Tổ điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025 của Bộ Xây dựng (gọi tắt là Tổ điều phối) theo danh sách sau đây:

1. Bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Tổ trưởng;

2. Ông Trịnh Quốc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổ phó;

3. Bà Mai Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Ủy viên;

4. Bà Trần Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Ủy viên;

5. Ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy viên;

6. Ông Dương Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý, Phát triển nhà ở xã hội, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Ủy viên;

7. Ông Hoàng Vĩnh Hưng, Trưởng phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Ủy viên;

8. Ông Lương Văn Hùng, Chuyên viên chính Vụ Vật liệu xây dựng, Ủy viên;

9. Bà Nguyễn Lý Hồng, Chuyên viên chính Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy viên.

10. Bà Dương Thanh Hà, Chuyên viên chính Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Thư ký;

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Tổ điều phối

1. Tổ điều phối là tổ chức giúp việc cho Bộ, có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng các cơ chế, chính sách thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi quản lý của bộ đáp ứng yêu cầu phát triển các vùng đồng bằng sông Cửu Long; các giải pháp nâng cao hiệu quả điều phối phát triển các vùng;

- Giúp Bộ trưởng điều phối các tổ chức, đơn vị thuộc bộ thực hiện các nhiệm vụ trong việc điều phối phát triển các vùng đồng bằng sông Cửu Long; phối hợp với Tổ điều phối cấp tỉnh kịp thời giải quyết các vấn đề liên kết trong vùng thuộc phạm vi quản lý của bộ;

- Cung cấp thông tin liên quan tới chủ trương phát triển ngành, tác động của các cơ chế, chính sách của ngành đối với phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long;

- Theo dõi, đôn đốc và giúp Bộ trưởng giải quyết các vấn đề điều phối trong vùng đồng bằng sông Cửu Long thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng; tổng hợp, báo cáo Văn phòng Hội đồng điều phối vùng, Bộ trưởng theo định kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ điều phối phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.

2. Kinh phí hoạt động của Tổ điều phối được tổng hợp trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Xây dựng và được quản lý, thanh toán, quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bàn pháp luật có liên quan. Tổ điều phối được phép sử dụng tài khoản và bộ máy tài vụ của Văn phòng Bộ. Các thành viên của Tổ điều phối làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- BXD: PTĐT, HTKT, QLN, KHTC, VLXD;

- Lưu VT, Vụ QHKT.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Hồng Hà

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1122/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Tổ điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025 của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1122/QĐ-BXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 24/08/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng , Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực