Quyết định 1111/QĐ-BCĐĐMG bổ sung thành viên Tổ chuyên gia hệ thống định mức xây dựng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ XÂY DỰNG
BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ XÂY DỰNG
________

Số: 1111/QĐ-BCĐĐMG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ Chuyên gia Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng

____________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN
ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-BCĐĐMG ngày 16/3/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án về việc thành lập Tổ Chuyên gia Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 811/QĐ-BCĐĐMG ngày 03/10/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án về việc bổ sung thành viên Tổ chuyên gia Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ Chuyên gia Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (sau đây gọi tắt là Tổ Chuyên gia) như sau:

1. Ông Phạm Văn Khánh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế xây dựng, nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng thôi giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Chuyên gia.

2. Bổ sung ông Đàm Đức Biên, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng làm Tổ trưởng Tổ Chuyên gia.

3. Ông Đặng Thế Hiến, Phụ trách bộ môn Kinh tế xây dựng, Đại học Kiến trúc Hà Nội dừng tham gia Tổ Chuyên gia;

4. Danh sách các thành viên khác giữ nguyên như Quyết định số 811/QĐ-BCĐĐMG ngày 16/3/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án về việc bổ sung thành viên Tổ Chuyên gia Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (Chi tiết có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có đại diện là thành viên và các thành viên Tổ Chuyên gia có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trưởng Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án (để biết);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng (để thực hiện);
- Lưu: VP, Cục KTXD.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Lê Quang Hùng

 

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BCĐĐM ngày 20/8/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án)

 

1. Ông Đàm Đức Biên, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ trưởng;

2. Ông Lê Văn Cư, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Tổ phó;

3. Ông Phạm Văn Khánh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế xây dựng - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Bá Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên;

5. Ông Trần Văn Khôi, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Tổng hội Xây dựng Việt Nam - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Duy Tiệp, Giám đốc văn phòng kinh tế dự án, Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam, Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam - Thành viên;

7. Ông Nguyễn Văn Hoan, Ủy viên Ban chấp hành Hội Kinh tế xây dựng - Thành viên;

8. Bà Nguyễn Liên Hương, Trưởng khoa Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Đại học Xây dựng - Thành viên;

9. Bà Đặng Thị Xuân Mai, Giảng viên bộ môn Kinh tế xây dựng, Đại học Giao thông vận tải - Thành viên;

10. Ông Bùi Mạnh Hùng, Giảng viên Bộ môn Kinh tế - Giá xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;

11. Ông Đỗ Văn Quang, Trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý, Đại học Thủy lợi - Thành viên.

(Danh sách này gồm có 11 người)./.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1111/QĐ-BCĐĐMG của Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ Chuyên gia Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1111/QĐ-BCĐĐMG Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 20/08/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng , Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực