Quyết định 706/QĐ-BTP 2024 Đề án giải thể Trung tâm Thông tin pháp luật về xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 706/QĐ-BTP

Quyết định 706/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án giải thể Trung tâm Thông tin pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thuộc Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:706/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành:22/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

_______

Số: 706/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án giải thể Trung tâm Thông tin pháp luật về xử lý vi phạm

hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thuộc Cục Quản lý xử lý vi phạm

hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2944/QĐ-BTP ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1190/QĐ-BTP ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án giải thể Trung tâm Thông tin pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thuộc Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để th/h);

- Bộ trưởng (để b/cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để biết);

- Bộ Nội vụ (để b/cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để công khai);

- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Hoàng Oanh

 

 

BỘ TƯ PHÁP

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

ĐỀ ÁN

Giải thể Trung tâm Thông tin pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và

theo dõi thi hành pháp luật thuộc Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và

theo dõi thi hành pháp luật

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 706/QĐ-BTP ngày 22 tháng 4 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

__________

 

PHẦN I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

 

1. Sự cần thiết của việc xây dựng Đề án

Trung tâm Thông tin pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thuộc Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 1266/QĐ-BTP ngày 03/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Sau hơn 09 năm đi vào hoạt động, Trung tâm đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là tổ chức thành công 81 Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho nhiều đối tượng khác nhau từ các địa phương trên phạm vi cả nước; 13 Hội nghị tập huấn chuyên sâu thí điểm có thu phí về kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính; tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị thông qua Trang Thông tin quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập về “Hoàn thiện các quy định của pháp luật về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo từng ngành, lĩnh vực. Trên cơ sở đó, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành, lĩnh vực theo nguyên tắc: (1) Pháp luật chuyên ngành không quy định việc thành lập tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập; .... (4) Cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả; ....”; Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 16/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 64-NQ/BCSĐ ngày 27/6/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Quyết định số 1190/QĐ-BTP ngày 28/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thì việc xây dựng Đề án giải thể Trung tâm thuộc Cục QLXLVPHC&TDTHPL là cần thiết để thực hiện việc tinh gọn bộ máy, đổi mới tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp theo tinh thần các văn bản nêu trên và chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

2. Cơ sở pháp lý của việc xây dựng Đề án

Đề án giải thể Trung tâm được xây dựng dựa trên những căn cứ sau:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 16/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 2944/QĐ-BTP ngày 22/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 16/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 1190/QĐ-BTP ngày 28/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục QLXLVPHC&TDTHPL;

- Quyết định số 13/QĐ-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 06/9/2014 của Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

 

PHẦN II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

 

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm

1.1. Vị trí, chức năng

Theo Quyết định số 13/QĐ-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 06/9/2014 của Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp thuộc Cục, có chức năng tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, thực hiện hoạt động thông tin pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo quy định của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở tại thành phố Hà Nội, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Xây dựng, trình Cục trưởng kế hoạch công tác dài hạn, 5 năm và hằng năm về hoạt động của Trung tâm; các chương trình, dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các Phòng khác thuộc Cục xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khác khi được Cục trưởng giao.

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng khác thuộc Cục biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương.

- Tổ chức nghiên cứu, khảo sát nhu cầu tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương.

- Xây dựng và duy trì hoạt động của Trang thông tin về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định; phát triển đội ngũ cộng tác viên về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định.

- Tổ chức biên dịch, biên tập, xuất bản bản tin và các ấn phẩm về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết các vụ việc xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định; cập nhật, tổng hợp thông tin phản ánh qua Trang Thông tin điện tử về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Cục.

- Phát triển các hoạt động dịch vụ thông tin như bản tin, tờ rơi, tờ gấp..., phục vụ yêu cầu của các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Cục trưởng.

- Cung cấp thông tin liên quan đến quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Tham gia hỗ trợ và phối hợp với các phòng thuộc Cục trong việc nghiên cứu, phân tích, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo sự chỉ đạo của Cục trưởng.

- Lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm; quản lý, sử dụng nguồn tài chính và thực hiện chế độ kế toán theo quy định.

- Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách; thi đua - khen thưởng; quản lý, sử dụng viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Trung tâm; quản lý, sử dụng con dấu; bảo quản hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định.

- Đảm bảo và tổ chức sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện và các điều kiện làm việc cần thiết của Trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

- Theo Quyết định số 13/QĐ-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 06/9/2014 của Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Trung tâm có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và các viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.

- Năm 2023, Trung tâm được giao 15 biên chế viên chức. Hiện nay, Trung tâm có 02 viên chức: 01 kế toán và 01 văn thư (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo). Ngoài ra, Trung tâm còn có phụ trách Trung tâm do đồng chí Chánh Văn phòng Cục kiêm nhiệm và phụ trách kế toán do đồng chí kế toán viên của Văn phòng Bộ kiêm nhiệm.

3. Tình hình tài chính, tài sản

3.1. Tài chính

- Tình hình sử dụng kinh phí được giao: Trung tâm là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động. Hàng năm, Trung tâm được ngân sách Nhà nước giao kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên và kinh phí hoạt động không thường xuyên. Hiện nay, Trung tâm đã hoàn thành quyết toán 100% ngân sách Nhà nước được giao năm 2023.

- Tình hình xử lý công nợ: Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm không có các khoản nợ nào phải trả cho các nhà cung cấp, chủ nợ theo quy định.

3.2. Tài sản, trang thiết bị

- Nhà cửa, trụ sở làm việc: Trung tâm được bố trí phòng làm việc chung với các đơn vị thuộc Cục tại trụ sở Bộ Tư pháp (58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội). Trung tâm không có nhà cửa, trụ sở thuộc quyền quản lý; không có tài sản là quyền sử dụng đất; không có phương tiện vận tải.

- Trang thiết bị và phương tiện phục vụ công việc được bố trí theo quy định của pháp luật.

3.3. Tình hình hoạt động

Từ năm 2014 đến năm 2023, trung bình mỗi năm, Trung tâm tổ chức được 09 Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho nhiều đối tượng khác nhau từ các địa phương trên phạm vi cả nước.

Năm 2023, Trung tâm đã hoàn thành việc tổ chức 04/04 Hội nghị tập huấn theo Kế hoạch đề ra.

 

PHẦN III. NGUYÊN TẮC, THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

 

1. Nguyên tắc và thời điểm thực hiện

1.1. Nguyên tắc

- Việc giải thể Trung tâm sau khi đã kết thúc hoặc bàn giao xong các công việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, cụ thể: việc điều động, sắp xếp viên chức; tài chính, tài sản; hồ sơ, tài liệu của Trung tâm cho các cơ quan, tổ chức khác để quản lý hoặc tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Việc giải thể Trung tâm phải đảm bảo các chế độ, chính sách cho viên chức trong quá trình bố trí, sắp xếp công tác, thực hiện chế độ chính sách khi giải thể Trung tâm.

- Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về tài chính, tài sản, nhân sự, hồ sơ, tài liệu và các vấn đề khác liên quan của Trung tâm trước ngày giải thể.

1.2. Thời điểm thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/5/2024.

2. Phương án giải thể

2.1. Phương án bố trí, sắp xếp viên chức

Bố trí, sắp xếp, điều động viên chức thuộc Trung tâm về các đơn vị thuộc Bộ có nhu cầu, cụ thể:

- Đối với trường hợp viên chức Hoàng Thị Lê, kế toán viên của Trung tâm:

Bà Hoàng Thị Lê đã chủ động tìm hiểu, liên hệ đơn vị để chuyển công tác theo nguyện vọng. Theo đó, bà Hoàng Thị Lê đã có đơn xin chuyển công tác tới Trung tâm Hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường, Cục Bồi thường nhà nước.

- Đối với trường hợp viên chức Trần Thị Hương Lan, văn thư của Trung tâm: Cục QLXLVPHC&TDTHPL đang phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ để thực hiện thủ tục tiếp nhận vào công chức và bố trí vào vị trí lưu trữ tại Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

Thời gian hoàn thành việc bố trí, sắp xếp, điều động viên chức trước ngày 31/5/2024.

2.2. Phương án xử lý về tài chính, tài sản, tài khoản, con dấu; hồ sơ, giấy tờ

2.2.1. Về tài chính, tài khoản, con dấu

Trung tâm có trách nhiệm kê khai chính xác, đầy đủ về tài sản, nghĩa vụ tài chính và vật chất khác thuộc về Trung tâm theo quy định pháp luật; giải quyết tất cả các nghĩa vụ về tài chính đối với các tổ chức và cá nhân trước khi hoàn thành thủ tục giải thể; thực hiện việc nộp lại con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định; đóng các tài khoản, mã số thuế của Trung tâm đã mở tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng và cơ quan thuế; bàn giao chữ ký số của cá nhân trong việc thực hiện giao dịch dịch vụ công trực tuyến với Kho bạc Nhà nước Quận Ba Đình; bàn giao chữ ký số điện tử của Trung tâm trong việc kê khai thuế hàng tháng/quý và thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có); bàn giao các giấy tờ, sổ sách về tài chính cho Cục QLXLVPHC&TDTHPL quản lý. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/5/2024.

2.2.2. Về tài sản, trụ sở làm việc

Trung tâm có trách nhiệm lập danh mục tài sản (chủng loại, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ sách kế toán), xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể và yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật đối với tài sản bị hao hụt, mất mát (nếu có); bàn giao sổ sách về tài sản về Cục QLXLVPHC&TDTHPL; bàn giao toàn bộ trang thiết bị, phương tiện làm việc của Trung tâm về Cục QLXLVPHC&TDTHPL để quản lý, sử dụng theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/5/2024.

2.2.3. Về hồ sơ, giấy tờ

Trung tâm có trách nhiệm sắp xếp, lập danh mục giấy tờ, sổ sách hành chính, hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức và hoạt động của Trung tâm từ khi thành lập đến ngày chấm dứt hoạt động theo quy định về văn thư, lưu trữ, bàn giao về Cục QLXLVPHC&TDTHPL để quản lý, lưu trữ theo quy định.

 

PHẦN IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Đề án, đảm bảo đúng tiến độ và quy định của pháp luật; thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao trong Đề án và theo quy định về phân cấp quản lý;

- Chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm giải quyết dứt điểm các công việc, nghĩa vụ được xác định trong Đề án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành trước thời điểm giải thể Trung tâm;

- Hoàn thiện hồ sơ giải thể và xây dựng dự thảo Quyết định giải thể Trung tâm, gửi Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định; tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định (nếu có) và trình Bộ trưởng xem xét, ký Quyết định theo đúng thời hạn đã được xác định tại Đề án này.

1.2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

- Phối hợp với Cục QLXLVPHC&TDTHPL và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan rà soát, sắp xếp nhân sự, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt và thực hiện thủ tục điều động, bố trí viên chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phương án nhân sự đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt;

- Thẩm định hồ sơ dự thảo Đề án giải thể Trung tâm theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Đề án.

1.3. Viên chức thuộc Trung tâm

- Thực hiện các công việc, nghĩa vụ, thủ tục pháp lý để giải thể Trung tâm theo quy định của pháp luật và Đề án này;

- Bàn giao đầy đủ toàn bộ tài sản, hồ sơ, tài liệu liên quan, hồ sơ viên chức cho các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật.

1.4. Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan phối hợp với Cục QLXLVPHC&TDTHPL triển khai thực hiện Đề án giải thể và Quyết định giải thể Trung tâm sau khi được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

2. Kinh phí thực hiện Đề án

Kinh phí tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được xác định tại Đề án thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

 

BỘ TƯ PHÁP

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

PHỤ LỤC

Nhân sự của Trung tâm Thông tin pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

và theo dõi thi hành pháp luật

(Kèm theo Đề án giải thể Trung tâm Thông tin pháp luật về xử vi phạm hành
chính và theo dõi thi hành pháp luật thuộc Cục Quản
xử vi phạm hành chính
và theo dõi thi hành pháp luật được phê duyệt tại Quyết định số 706/QĐ-BTP
ngày 22/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

____________

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, vị trí việc làm

Giới tính

Năm sinh

Trình độ

Quá trình công tác

1

Trần Thị Hương Lan

Văn thư

Nữ

1985

- Cử nhân luật;

- Trung cấp văn thư - lưu trữ

Từ 01/12/2016 đến nay: Văn thư

2

Hoàng Thị Lê

Kế toán viên

Nữ

1991

Cử nhân kế toán

Từ 01/7/2023 đến nay: Kế toán viên

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi