Quyết định 289/QĐ-BTP 2024 Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi 19/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 289/QĐ-BTP

Quyết định 289/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:289/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành:05/03/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

________

Số: 289/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2024

 

                                                      

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều

của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ

về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Đặng Hoàng Oanh

 

 

BỘ TƯ PHÁP

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều

của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra,

xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

(Ban hành kèm theo Quyết định số 289/QĐ-BTP ngày 05 tháng 3 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỜI HẠN

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

1

Lập Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định

 

Lập và ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Tháng 02/2024

2

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập

 

Xây dựng, ban hành Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Tháng 02/2024

3

Xây dựng đề cương chi tiết dự thảo Nghị định

 

Xây dựng đề cương chi tiết dự thảo Nghị định trên cơ sở rà soát, nghiên cứu nội dung Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP; Thông tư số 14/2021/TT-BTP; Báo cáo số 566/BC-BTP ngày 29/12/2023 của BTP sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP; những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Tháng

02/2024

4

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập (lần thứ nhất)

 

- Công bố Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định.

- Xem xét, thông qua Đề cương chi tiết dự thảo Nghị định.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

01/3/2024­

05/3/2024

5

Chuẩn bị hồ sơ dự thảo 1 Nghị định trình Bộ trưởng

 

- Xây dựng dự thảo Tờ trình.

- Xây dựng dự thảo 1 Nghị định.

- Tài liệu khác (Bảng rà soát, Bản thuyết minh,...).

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

06/3/2024­

14/3/2024

6

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập (lần thứ hai)

 

- Thảo luận về nội dung của dự thảo 1 Nghị định, dự thảo Tờ trình và các tài liệu khác có liên quan.

- Cho ý kiến về việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

15/3/2024­

19/3/2024

7

Xây dựng hồ sơ dự thảo 2 Nghị định

 

Chỉnh lý hồ sơ dự thảo 1 thành hồ sơ dự thảo 2 Nghị định và các tài liệu khác có liên quan theo ý kiến của Ban soạn thảo, Tổ biên tập tại cuộc họp lần thứ 2 để gửi xin ý kiến Bộ, ngành, địa phương.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

20/3/2024­

22/3/2024

8

Tổ chức lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo 2 Nghị định

8.1

Đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các Cổng thông tin điện tử có liên quan

25/3/2024­

24/5/2024

8.2

Gửi hồ sơ dự thảo 2 Nghị định lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc tổ chức họp lấy ý kiến góp ý.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

25/3/2024­

24/5/2024

8.3

- Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý.

- Chỉnh lý dự thảo 2 Nghị định theo ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

 

24/5/2024­

27/5/2024

9

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập (lần thứ ba)

 

Cho ý kiến đối với hồ sơ dự thảo 2 Nghị định và các tài liệu khác có liên quan sau khi đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

28/5/2024­

31/5/2024

10

Tổ chức xây dựng hồ sơ dự thảo 3 Nghị định

 

Chỉnh lý hồ sơ dự thảo 2 Nghị định thành hồ sơ dự thảo 3 Nghị định sau cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập (lần thứ 3).

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

31/5/2024­

05/6/2024

11

Tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định

11.1

Chuẩn bị hồ sơ dự thảo 3 Nghị định gửi thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

06/6/2024­

07/6/2024

11.2

Thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định

Vụ CVĐCXDPL

Cục QLXLVPHC &TDTHPL, các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan

10/6/2024­

18/6/2024

12

Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định; trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định

12.1

- Xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.

- Chỉnh lý hồ sơ dự thảo 3 Nghị định thành hồ sơ dự thảo 4 Nghị định theo ý kiến trong Báo cáo thẩm định

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

19/6/2024­

21/6/2024

12.2

Báo cáo Lãnh đạo Bộ về hồ sơ dự thảo Nghị định để trình Chính phủ

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

22/6/2024­

26/6/2024

12.3

Trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

27/6/2024­

28/6/2024

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi