Thông tư 09b/2013/TT-BTP sửa hướng dẫn sổ, biểu mẫu hộ tịch

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------------------
Số: 09b/2013/TT-BTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2013

 
 
THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08.A/2010/TT-BTP
NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA BỘ TƯ PHÁP VỀ VIỆC BAN HÀNH
VÀ HƯỚNG DẪN VIỆC GHI CHÉP, LƯU TRỮ, SỬ DỤNG SỔ, BIỂU MẪU HỘ TỊCH
VÀ THÔNG TƯ SỐ 05/2012/TT-BTP NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA BỘ TƯ PHÁP
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08.A/2010/TT-BTP
 
 
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Căn cứ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;
Căn cứ Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.
 
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch (sau đây gọi là Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP) và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP (sau đây gọi là Thông tư số 05/2012/TT-BTP) như sau:
1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 05/2012/TT-BTP như sau:
“1. Điều 3 được sửa đổi như sau:
"Điều 3. Ban hành sổ, biểu mẫu hộ tịch
Ban hành 05 loại sổ hộ tịch và 69 loại biểu mẫu hộ tịch theo danh mục kèm theo Thông tư này.
Kích cỡ của 05 loại sổ hộ tịch và 69 loại biểu mẫu hộ tịch được thống nhất sử dụng khổ giấy (210 x 297mm)".”
2. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP như sau:
“1. Bộ Tư pháp in, phát hành 05 loại sổ hộ tịch và 05 loại biểu mẫu bản chính, bao gồm:
a) 05 loại sổ hộ tịch được sử dụng chung cho đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (sau đây gọi là Nghị định số 158/2005/NĐ-CP), Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực (sau đây gọi là Nghị định số 06/2012/NĐ-CP) và Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi là Nghị định số 24/2013/NĐ-CP) theo Mục A Danh mục I kèm theo Thông tư này.
b) 05 loại biểu mẫu bản chính in màu, có hoa văn bao gồm:
- 03 loại biểu mẫu bản chính (Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy chứng tử) sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP và Nghị định số 06/2012/NĐ-CP, theo Mục B Danh mục I kèm theo Thông tư này.
- 02 loại biểu mẫu bản chính (Giấy chứng nhận kết hôn; Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con) sử dụng để đăng ký việc kết hôn; nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 24/2013/NĐ-CP, theo Mục C Danh mục I kèm theo Thông tư này.”.
3. Sửa đổi khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 05/2012/TT-BTP như sau:
“2. Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi như sau:
"2. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp 64 biểu mẫu hộ tịch đen trắng, không có hoa văn (bao gồm các biểu mẫu bản chính còn lại; tất cả các biểu mẫu bản sao, biểu mẫu tờ khai và biểu mẫu khác), bao gồm:
a) 40 biểu mẫu hộ tịch sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP và Nghị định số 06/2012/NĐ-CP, theo Mục A Danh mục II kèm theo Thông tư này.
b) 09 biểu mẫu hộ tịch sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 24/2013/NĐ-CP, theo Mục B Danh mục II kèm theo Thông tư này.
c) 15 biểu mẫu tờ khai sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo Mục C Danh mục II kèm theo Thông tư này.
Cơ quan đăng ký hộ tịch và người có yêu cầu đăng ký hộ tịch được tự truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) để in và sử dụng miễn phí 64 biểu mẫu quy định tại khoản này. Đối với những địa phương chưa có điều kiện sử dụng Internet, Sở Tư pháp chủ động tổ chức in, phát hành miễn phí các biểu mẫu hộ tịch này, đáp ứng đầy đủ yêu cầu sử dụng biểu mẫu hộ tịch của địa phương".”
4. Sửa đổi điểm a khoản 6 Điều 6 của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP như sau:
"a) Ghi rõ loại việc thực hiện như: đăng ký lại, cấp lại bản chính Giấy khai sinh hoặc ghi vào sổ việc khai sinh đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài."
5. Sửa đổi khoản 5 Điều 8 của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP như sau:
"5. Mục ghi chú: Ghi rõ loại việc thực hiện như: đăng ký lại."
Điều 2. Ban hành Danh mục biểu mẫu và các biểu mẫu kèm theo Thông tư này như sau:
1. Ban hành Danh mục biểu mẫu thay thế Danh mục biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP và Thông tư số 05/2012/TT-BTP.
2. Ban hành 08 biểu mẫu thay thế 08 biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP như sau:
a) Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính): biểu mẫu TP/HTNNg-2013-KH.1 thay thế biểu mẫu TP/HTNNg-2010-KH.2;
b) Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao): biểu mẫu TP/HTNNg-2013-KH.1.a thay thế biểu mẫu TP/HTNNg-2010-KH.2.a;
c) Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản chính): biểu mẫu TP/HTNNg-2013-CMC.1 thay thế biểu mẫu TP/HTNNg-2010-CMC.2;
d) Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao): biểu mẫu TP/HTNNg-2013-CMC.1.a thay thế TP/HTNNg-2010-CMC.2.a;
đ) Tờ khai đăng ký kết hôn: biểu mẫu TP/HT-2013-TKĐKKH thay thế biểu mẫu TP/HT-2010-KH.1;
e) Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: biểu mẫu TP/HT-2013-TKXNHN thay thế biểu mẫu TP/HT-2010-XNHN.1;
f) Tờ khai đăng ký hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài: biểu mẫu TP/HTNNg-2013-TKTVHT thay thế biểu mẫu TP/HTNNg-2010-KH.3;
g) Giấy đăng ký hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài: biểu mẫu TP/HTNNg-2013-TVHT thay thế biểu mẫu TP/HTNNg-2010-KH.5.
3. Ban hành biểu mẫu Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài: biểu mẫu TP/HT-2013-TKGCKH thay thế biểu mẫu TP/HT-2012-TKGSHT ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP.
4. Ban hành bổ sung 04 biểu mẫu hộ tịch bao gồm:
a) Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản chính): biểu mẫu TP-NG/HT-2013-CMC.1 (sử dụng tại Cơ quan đại diện);
b) Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao): biểu mẫu TP-NG/HT-2013-CMC.1.a (sử dụng tại Cơ quan đại diện);
c) Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài: biểu mẫu TP/HT-2013-TKGCCMC;
d) Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (cấp cho công dân Việt Nam cư trú trong nước đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài): biểu mẫu TP/HTNNg-2013-XNTTHN.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 7 năm 2013.
2. Bãi bỏ biểu mẫu Lý lịch cá nhân (của người dự kiến đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn): mẫu TP/HTNNg-2010-KH.4 ban hành kèm Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp để kịp thời hướng dẫn./.
 

 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi