Quyết định 92/QĐ-BTP 2023 Kế hoạch công tác của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 92/QĐ-BTP

Quyết định 92/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:92/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành:31/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Năm 2023, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật hoàn thành xuất bản 12 số tạp chí kỳ 1 hàng tháng

Ngày 31/01/2023, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 92/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

Theo đó, trong năm 2023, Tạp chí hoàn thành biên tập, xuất bản 12 số tạp chí kỳ 1 hàng tháng bảo đảm tính thời sự, phản ánh sâu sắc hơn các vấn đề của khoa học pháp lý và công tác tư pháp trong từng tháng. Các bài viết bảo đảm chất lượng và nội dung theo yêu cầu của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì Trang thông tin điện tử của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trên cơ sở nội dung, tôn chỉ hoạt động của Tạp chí giấy truyền thống được phát hành hàng tháng. Tổng kết, đánh giá và thực hiện thủ tục đóng Trang thông tin điện tử, chuyển dữ liệu sang Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử sau khi hết hạn Giấy phép hoạt động.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 92/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 92/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA TẠP CHÍ DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-BTP ngày 09/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 01/01/2023 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-BTP ngày 17/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;

Theo đề nghị của Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2023 của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng TTĐT của BTP (để đăng thông tin);
- Lưu: VT, TCDC&PL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Tịnh

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

CỦA TẠP CHÍ DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số 92/QĐ-BTP ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giữ vững tôn chỉ, mục đích hoạt động và phát huy bản sắc tạp chí chuyên ngành của Bộ Tư pháp; phát huy hơn nữa vai trò truyền thông pháp luật, tư pháp của đất nước.

- Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trong năm 2023 theo hướng tiếp tục xây dựng diễn đàn trao đổi về khoa học pháp lý, thông tin thực tiễn hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật và công tác tư pháp, phục vụ hiệu quả yêu cầu quản lý và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành Tư pháp; tăng cường truyền thông và tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; mở rộng phạm vi và bạn đọc gắn với việc triển khai có hiệu quả “Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử”.

- Phát huy đầy đủ vai trò tham mưu của từng đơn vị và của đội ngũ công chức, viên chức của Tạp chí trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

- Là cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả công tác của đơn vị và các phòng, ban trực thuộc.

2. Yêu cầu

- Bám sát Chương trình hành động của Ngành Tư pháp trong năm 2023, Kế hoạch truyền thông của Bộ, Ngành Tư pháp và các chương trình, kế hoạch công tác năm 2023, giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Tư pháp, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm; phản ánh kịp thời các mặt hoạt động của công tác tư pháp, hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương và các vấn đề khác liên quan đến nhiệm vụ chính trị của Ngành Tư pháp; phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc.

- Bảo đảm tính toàn diện, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, tiết kiệm, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị và sự chủ động, sáng tạo của từng viên chức, người lao động trong công việc; xác định rõ nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Tạp chí gắn chặt với công tác tư pháp năm 2023 và phong trào thi đua, khen thưởng.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, phát huy thế mạnh của Bộ, Ngành Tư pháp trong công tác biên soạn, phát hành ấn phẩm tạp chí.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác biên tập, xuất bản các ấn phẩm Tạp chí in

1.1. Các số tạp chí kỳ 1 hàng tháng

Số kỳ 1 (90 trang) là ấn phẩm chủ đạo của Tạp chí. Trong năm 2023, Tạp chí hoàn thành biên tập, xuất bản 12 số tạp chí kỳ 1 hàng tháng bảo đảm tính thời sự, phản ánh sâu sắc hơn các vấn đề của khoa học pháp lý và công tác tư pháp trong từng tháng.

Các bài viết bảo đảm chất lượng và nội dung theo yêu cầu của Hội đồng Giáo sư nhà nước về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm; bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông.

1.2. Các số tạp chí kỳ 2 hàng tháng

Số kỳ 2 hàng tháng (64 trang) tập trung vào các chuyên đề về xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, thực tiễn công tác tư pháp, những vấn đề trọng tâm, vấn đề đang được Ngành Tư pháp và dư luận quan tâm. Năm 2023, Tạp chí xác định một số nội dung sau:

- Vụ Pháp luật quốc tế - 20 năm một chặng đường;

- Thanh niên với công tác tư pháp;

- Hoàn thiện hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản;

- Dấu ấn 10 năm Việt Nam gia nhập Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế;

- Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở...

1.3. Các số chuyên đề 200 trang

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức, các chuyên gia xây dựng, xuất bản 10 số chuyên đề 200 trang tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm của Ngành Tư pháp và lĩnh vực pháp luật trọng điểm, để cung cấp các tài liệu tham khảo về lý luận và thực tiễn, phục vụ công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nghiên cứu, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp, pháp luật cả nước, các đối tượng giảng viên, sinh viên và nhà nghiên cứu chuyên ngành luật. Năm 2023, Tạp chí xác định một số nội dung triển khai như sau:

- Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử;

- Môi trường pháp lý doanh nghiệp;

- Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong bối cảnh xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và những kiến nghị hoàn thiện;

- Quyền và thực hiện quyền chủ thể trong kinh tế hiện đại;

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới;

- Thi hành Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi);

- Truyền thông chính sách, pháp luật trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư...

2. Tiếp tục duy trì Trang thông tin điện tử và phát triển Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử

2.1. Tiếp tục duy trì Trang thông tin điện tử

Tiếp tục duy trì Trang thông tin điện tử của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trên cơ sở nội dung, tôn chỉ hoạt động của Tạp chí giấy truyền thống được phát hành hàng tháng. Tổng kết, đánh giá và thực hiện thủ tục đóng Trang thông tin điện tử, chuyển dữ liệu sang Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử sau khi hết hạn Giấy phép hoạt động.

2.2. Phát triển Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử

Thường xuyên cập nhật nội dung tin, bài trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử theo đúng tôn chỉ, mục đích trong Giấy phép xuất bản và định hướng báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nội dung Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử tập trung vào việc: (i) Giới thiệu nội dung các bài viết đăng tải trên Tạp chí giấy truyền thống nhằm giới thiệu rộng rãi đến độc giả; (ii) Thông tin, tuyên truyền về sự kiện và các văn bản của Đảng, công bố các công trình nghiên cứu, phản ánh về quá trình triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách này trong Ngành Tư pháp, đặc biệt là các văn kiện, nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; (iii) Truyền thông các sự kiện của Bộ, Ngành Tư pháp, chính sách, pháp luật theo Quyết định số 407/QĐ-TTg, ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022 - 2027”; (iv) Đăng tải các bài viết đạt yêu cầu về chất lượng do các cộng tác viên gửi đến liên quan đến các lĩnh vực: Xây dựng pháp luật, pháp luật - kinh tế, diễn đàn công tác tư pháp, thi hành pháp luật, văn hóa pháp lý, phản hồi từ cơ sở. Trong đó, chú ý tăng cường nội dung thông tin, lý luận, diễn đàn trao đổi khoa học về những lĩnh vực công tác của Ngành Tư pháp theo các Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, như: Phát triển đội ngũ công chức, viên chức, vấn đề bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Ngành Tư pháp, công tác THADS, tư pháp địa phương và công tác thanh niên...

Cập nhật thông tin đã đăng và thay thế Trang thông tin điện tử từ tháng 4/2023.

3. Tổ chức tọa đàm, nắm bắt tình hình thực tế, tập huấn và phát triển cộng tác viên

- Tổ chức tọa đàm khoa học, khảo sát thực tế phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp.

- Xây dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viên trên phạm vi cả nước, xác định đây là nguồn nhân lực quan trọng bảo đảm cho Tạp chí điện tử hoạt động liên tục, hiệu quả khi đi vào hoạt động. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng viết bài, xây dựng đề cương, tổ chức bản thảo cho đội ngũ cộng tác viên, nhà nghiên cứu...

- Tham gia các đoàn công tác của Bộ Tư pháp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nắm bắt tình hình công tác tư pháp ở cơ sở, nâng cao chất lượng của Tạp chí, gắn kết hơn nữa với công tác tư pháp.

4. Công tác tổ chức, cán bộ

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng hồ sơ trình Bộ trưởng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

- Xây dựng các đề án về kiện toàn cơ cấu, tổ chức, vị trí việc làm của Tạp chí trên cơ sở triển khai nhiệm vụ dài hạn gắn với Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tiếp tục tiến hành các quy trình, thủ tục đổi mới về tổ chức bộ máy để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

- Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Tạp chí, đổi mới phương thức hoạt động của Tạp chí; sắp xếp bố trí viên chức hợp lý theo định hướng của Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp.

- Hoàn thành kế hoạch tuyển dụng viên chức đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ chính trị và các kỹ năng về công tác biên tập viên, phóng viên, báo chí.

5. Công tác tài chính - kế toán, quản trị và phát hành, thông tin, tuyên truyền, quảng cáo trên Tạp chí

5.1. Công tác tài chính - kế toán, quản trị

Về công tác tài chính - kế toán: Đổi mới công tác tài chính - kế toán phù hợp với yêu cầu công tác và theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục chăm lo, nâng cao đời sống viên chức, người lao động trong Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, trong đó tập trung vào các nội dung:

- Tổ chức thực hiện tốt phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025.

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán theo đúng dự toán ngân sách đã được phê duyệt trong năm 2023, bảo đảm việc thu chi tài chính, hạch toán kế toán, thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn theo đúng quy định của pháp luật.

- Bảo đảm kinh phí kịp thời, đúng định mức cho việc triển khai các hoạt động nghiệp vụ biên tập, xuất bản và phát hành các ấn phẩm tạp chí.

- Mở rộng các hoạt động có thu để tăng nguồn thu cho Tạp chí.

Về công tác quản trị:

- Quản lý tốt các tài sản của đơn vị được giao quản lý.

- Tiếp tục trang bị, sửa chữa các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác quản lý, hoạt động chuyên môn của đơn vị.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản được giao.

5.2. Công tác phát hành, thông tin, tuyên truyền, quảng cáo

- Khai thác và phát triển số lượng bạn đọc trong Ngành Tư pháp thông qua hệ thống cơ quan thi hành án dân sự, các cơ quan tư pháp địa phương, nơi lưu trữ, cung cấp tạp chí đến bạn đọc tại các cơ quan, tổ chức.

- Phát hành đến các cơ sở nghiên cứu, đào tạo về pháp luật trong cả nước, các doanh nghiệp và đối tượng bạn đọc khác có nhu cầu tìm hiểu pháp luật.

- Tổ chức hoạt động dịch vụ thông tin, tuyên truyền, quảng cáo trên Tạp chí đối với các đơn vị, tổ chức có nhu cầu, kết hợp với việc mở rộng hoạt động phát hành đến công chúng.

6. Các công tác khác

6.1. Công tác hành chính, tổng hợp và ứng dụng công nghệ thông tin

- Cải tiến công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, tổng hợp nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ và đơn vị.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động nghiệp vụ của Tạp chí; sử dụng hiệu quả Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Bộ; Phần mềm Giao, nhận nhiệm vụ và Phần mềm theo dõi nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao; thực hiện ứng dụng chữ ký số trong công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng đơn vị.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị quan trọng của Bộ Tư pháp để nắm bắt thông tin về công tác của Bộ, Ngành Tư pháp.

6.2. Công tác thi đua, khen thưởng

- Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023.

- Tổ chức thực hiện thực chất, có hiệu quả phong trào thi đua gắn với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thi đua, bình xét khen thưởng tạo động lực cho công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí.

- Hoàn thành nhiệm vụ của Cụm trưởng Cụm Thi đua số 3.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Tạp chí chỉ đạo và tổ chức phối hợp có hiệu quả giữa các phòng, ban của Tạp chí, giữa Tạp chí với các đơn vị trong và ngoài Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2023.

2. Chỉ đạo các phòng, ban của Tạp chí chủ động xây dựng kế hoạch công tác, triển khai kế hoạch công tác trong phạm vi thẩm quyền được giao, chỉ đạo, phân công cụ thể các nhiệm vụ đến từng công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch công tác, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, Lãnh đạo Tạp chí chủ động báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ./.

(Kèm theo Phụ lục nội dung Kế hoạch công tác năm 2023 của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật).

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA TẠP CHÍ DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT
(Kèm theo Kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 92/QĐ-BTP ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

- 01 số 64 trang.

 

- 01 số 64 trang.

 

- 01 số 64 trang.

 

- 01 số 64 trang.

 

- 01 số 64 trang.

 

- 01 số 64 trang.

 

- 01 số 64 trang.

 

- 01 số 64 trang.

 

- 01 số 64 trang.

 

- 01 số 64 trang.

 

- 01 số 64 trang.

 

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị thuộc TC chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm chủ yếu

Nguồn kinh phí bảo đảm

Ghi chú

 

 

I. CÔNG TÁC BIÊN TẬP, XUẤT BẢN CÁC ẤN PHẨM TẠP CHÍ IN

 

 

Số định kỳ hàng tháng

 

 

1.

- Số kỳ 1 tháng 1;

Ban Biên tập

Các đơn vị trong và ngoài Bộ Tư pháp

Tháng 1

- 01 số 90 trang;

Nguồn kinh phí thực hiện hoạt động không thường xuyên

 

 

 

- Số kỳ 2 tháng 1.

- 01 số 64 trang.

 

 

2.

- Số kỳ 1 tháng 2;

Tháng 2

- 01 số 90 trang;

 

 

 

- Số kỳ 2 tháng 2.

- 01 số 64 trang.

 

 

 

 

 

3.

- Số kỳ 1 tháng 3;

Tháng 3

- 01 số 90 trang;

 

 

 

 

- Số kỳ 2 tháng 3.

- 01 số 64 trang.

 

 

 

 

 

4.

- Số kỳ 1 tháng 4;

Tháng 4

- 01 số 90 trang;

 

 

 

 

- Số kỳ 2 tháng 4.

- 01 số 64 trang.

 

 

 

 

 

5.

- Số kỳ 1 tháng 5;

Tháng 5

- 01 số 90 trang;

 

 

 

 

- Số kỳ 2 tháng 5.

- 01 số 64 trang.

 

 

 

 

 

6.

- Số kỳ 1 tháng 6;

Tháng 6

- 01 số 90 trang;

 

 

 

 

- Số kỳ 2 tháng 6.

- 01 số 64 trang.

 

 

 

 

 

7.

- Số kỳ 1 tháng 7;

Tháng 7

- 01 số 90 trang;

 

 

 

 

- Số kỳ 2 tháng 7.

- 01 số 64 trang.

 

 

 

 

 

8.

- Số kỳ 1 tháng 8;

Tháng 8

- 01 số 90 trang;

 

 

 

 

- Số kỳ 2 tháng 8.

- 01 số 64 trang.

 

 

 

 

 

9.

- Số kỳ 1 tháng 9;

Tháng 9

- 01 số 90 trang;

 

 

 

 

- Số kỳ 2 tháng 9.

- 01 số 64 trang.

 

 

 

 

 

10.

- Số kỳ 1 tháng 10;

Tháng 10

- 01 số 90 trang;

 

 

 

 

- Số kỳ 2 tháng 10.

- 01 số 64 trang.

 

 

 

 

 

11.

- Số kỳ 1 tháng 11;

Tháng 11

- 01 số 90 trang;

 

 

 

 

- Số kỳ 2 tháng 11.

- 01 số 64 trang.

 

 

 

 

 

12.

- Số kỳ 1 tháng 12;

Tháng 12

- 01 số 90 trang;

 

 

 

 

- Số kỳ 2 tháng 12.

- 01 số 64 trang.

 

 

 

 

 

Số chuyên đề 200 trang

 

 

13.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử

Ban Biên tập

Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế, Đại học Luật Hà Nội

Quý I/2023

01 số chuyên đề 200 trang.

Nguồn kinh phí thực hiện hoạt động không thường xuyên

 

 

 

14.

Môi trường pháp lý doanh nghiệp

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Đại học Luật Hà Nội, các chuyên gia

Quý III/2023

01 số chuyên đề 200 trang.

 

 

 

15.

Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống Quy phạm pháp luật trong bối cảnh xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cục Kiểm tra văn bản QPPL

Quý III/2023

01 số chuyên đề 200 trang.

 

 

 

16.

Pháp luật về Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và những kiến nghị hoàn thiện

Cục Bồi thường Nhà nước

Quý III/2023

01 số chuyên đề 200 trang.

 

 

 

17.

Quyền và thực hiện quyền chủ thể trong kinh tế hiện đại

Các cơ sở đào tạo Luật, các chuyên gia...

Quý III/2023

01 số chuyên đề 200 trang.

 

 

 

18.

Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự

Các cơ quan, tổ chức, chuyên gia

Quý IV/2023

01 số chuyên đề 200 trang.

 

 

 

19.

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật theo các Đề án do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Các cơ quan, tổ chức, chuyên gia

Quý IV/2023

01 số chuyên đề 200 trang.

 

 

 

20.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Các cơ quan, tổ chức, chuyên gia

Quý IV/2023

01 số chuyên đề 200 trang.

 

 

 

21.

Thi hành Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi)

Cục Bổ trợ tư pháp

Quý IV/2023

01 số chuyên đề 200 trang.

 

 

 

22.

Truyền thông chính sách, pháp luật trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Các đơn vị, tổ chức, chuyên gia

Quý IV/2023

01 số chuyên đề 200 trang.

 

 

 

II. TIẾP TỤC DUY TRÌ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT ĐIỆN TỬ

 

 

1.

Vận hành chính thức Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử

Ban Biên tập

Ban Thư ký Tòa soạn, Phòng Trị sự

Quý III/2023

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử.

Nguồn kinh phí thực hiện hoạt động không thường xuyên

 

 

 

2.

Giới thiệu các ấn phẩm của Tạp chí in

Ban Thư ký Tòa soạn

Năm 2023

Đăng tải danh mục Tạp chí giấy và tóm tắt một số bài viết.

 

 

 

3.

Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện và văn bản của Đảng, các công trình nghiên cứu, phản ánh liên quan

Cục Công nghệ thông tin

Năm 2023

Các bài viết nghiên cứu, phản ánh về các Nghị quyết Trung ương Đảng.

 

 

 

4.

Truyền thông các sự kiện của Bộ, Ngành Tư pháp, chính sách, pháp luật

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2023

Các tin, bài về Ngành Tư pháp và chính sách trong dự thảo VBQPPL.

 

 

 

5.

Đăng tải các bài viết về XDPL, pháp luật - kinh tế, diễn đàn công tác tư pháp, thi hành pháp luật, văn hóa pháp lý, phản hồi từ cơ sở...

Ban Thư ký Tòa soạn

Năm 2023

Đăng bài thuộc các chuyên mục.

 

 

 

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ

 

 

1.

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng hồ sơ trình Bộ trưởng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ban Thư ký Tòa soạn

Ban Biên tập, Phòng Trị sự

Theo KH của Bộ Tư pháp

Quyết định thay thế Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

Nguồn kinh phí thực hiện hoạt động thường xuyên

 

 

 

2.

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất kiện toàn Lãnh đạo Tạp chí

Ban Biên tập, Phòng Trị sự

Năm 2023

Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Tạp chí.

 

 

 

3.

Tuyển dụng viên chức

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 6

Tuyển dụng viên chức theo vị trí việc làm được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

 

 

 

4.

Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, trình độ cho viên chức

Ban Biên tập, Phòng Trị sự

Năm 2023

 

 

 

 

IV. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN, QUẢN TRỊ VÀ PHÁT HÀNH, THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG CÁO

 

 

1.

Tổ chức thực hiện phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025

Phòng Trị sự

Ban Thư ký, Ban Biên tập

Giai đoạn 2023-2025

 

Nguồn kinh phí thực hiện hoạt động thường xuyên

 

 

 

2.

Công tác tài chính, kế toán, quản trị

Ban Thư ký, Ban Biên tập

Năm 2023

- Hồ sơ thanh toán, quyết toán, chứng từ.

- Danh mục tài sản.

 

 

 

3.

Công tác phát hành, thông tin, tuyên truyền, quảng cáo

Ban Thư ký, Ban Biên tập

Năm 2023

Phát hành các số kỳ 1 và kỳ 2 của Tạp chí.

 

 

 

V. CÁC CÔNG TÁC KHÁC

 

 

1.

Phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023 của đơn vị

Lãnh đạo và các đơn vị thuộc Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

 

Tháng 12

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023 của đơn vị.

Nguồn kinh phí thực hiện hoạt động thường xuyên

 

 

 

2.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của Bộ và đơn vị

Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ

Năm 2023

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, phần mềm theo Kế hoạch công tác của Bộ.

 

 

 

3.

Tham dự các cuộc họp, hội nghị, chuyến công tác của Bộ Tư pháp

Văn phòng Bộ

Năm 2023

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác của Bộ.

 

 

 

4.

Tham gia các đoàn công tác của Bộ Tư pháp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Văn phòng Bộ

Năm 2023

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác của Bộ.

 

 

 

5.

Công tác hành chính, tổng hợp

Ban Thư ký Tòa soạn

Ban Biên tập, Phòng Trị sự

Năm 2023

Hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

 

 

6.

Công tác tổ chức, cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng khác

Ban Biên tập, Phòng Trị sự

Năm 2023

Hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

 

 

7.

Công tác thi đua - khen thưởng

Năm 2023

Hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

 

 

8.

Đề xuất, tổ chức họp thảo luận khoa học

Ban Biên tập, Ban Thư ký Tòa soạn

Phòng Trị sự

Năm 2023

Cuộc họp khoa học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 04/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Thông tư 04/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi