Quyết định 52/QĐ-BGTVT 2023 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Giao thông Vận tải

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 52/QĐ-BGTVT

Quyết định 52/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:52/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành:30/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023

Ngày 30/01/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 52/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật gồm có: ban hành kế hoạch theo dõi; thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; hội thảo, tọa đàm, điều tra khảo sát về tình hình thi hành pháp luật và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Cụ thể, việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật như sau: Ban hành kịp thời, đầy đủ văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực;…

Ngoài ra, Vụ Pháp chế là đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp tình hình chung về công tác theo dõi thi hành pháp luật; tổ chức triển khai các công việc cụ thể để theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở lĩnh vực trọng tâm;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 52/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________
Số: 52/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTr Nguyễn Duy Lâm;
- Bộ Tư pháp;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Thắng

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

 

KẾ HOẠCH

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Giao thông vận tải năm 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chính phủ và các cơ quan liên quan được Quốc hội giao tại Điều 3 Nghị quyết số 68/2022/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 được thông qua ngày 10 tháng 11 năm 2022 tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV;

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trong ngành Giao thông vận tải (GTVT) và lĩnh vực trọng tâm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GTVT nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, chưa đầy đủ trong tổ chức thi hành pháp luật, những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật về GTVT, góp phần bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, thống nhất và khả thi trong các quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế trong hoạt động quản lý.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

- Bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phạm vi lĩnh vực theo dõi

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực về GTVT do Bộ GTVT quản lý, bao gồm lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng và đăng kiểm phương tiện.

2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

2.1. Ban hành kế hoạch theo dõi

a) Nội dung hoạt động: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở GTVT) ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.

b) Sản phẩm đầu ra: Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị.

c) Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các Sở GTVT.

d) Thời gian thực hiện: Trước ngày 28/02/2023.

2.2. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung hoạt động

- Thu thập thông tin từ văn bản, báo cáo của các cơ quan nhà nước về tình hình thi hành pháp luật.

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp.

b) Cơ quan thực hiện : Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các Sở GTVT.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

2.3. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

2.3.1. Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật chung

a) Nội dung hoạt động: Kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được giao quản lý. Thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật đối với những vấn đề nóng, nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

b) Cơ quan thực hiện: Vụ Pháp chế; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các Sở GTVT.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

d) Sản phẩm đầu ra: Thông báo kết luận kiểm tra và các văn bản cần thiết khác trong phạm vi tham quyền.

2.3.2. Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật cụ thể

a) Nội dung hoạt động

Thực hiện việc kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật tại một số đơn vị thuộc ngành GTVT, một số Sở GTVT.

b) Cơ quan thực hiện: Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

d) Sản phẩm đầu ra: Thông báo kết luận kiểm tra và các văn bản cần thiết khác trong phạm vi thẩm quyền.

2.4. Hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được giao quản lý.

b) Cơ quan thực hiện: Các Vụ, Cục thuộc Bộ.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

d) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát.

2.5. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Căn cứ kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi báo cáo Lãnh đạo Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo các nội dung sau:

- Ban hành kịp thời, đầy đủ văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

- Kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực. Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho thi hành pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở GTVT

- Bám sát Kế hoạch này để kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị mình cho phù hợp.

- Tổ chức pháp chế, người được giao nhiệm vụ làm công tác pháp chế của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở GTVT chủ động tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 01 tháng 12 năm 2023.

- Vụ Pháp chế là đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp tình hình chung về công tác theo dõi thi hành pháp luật; tổ chức triển khai các công việc cụ thể để theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở lĩnh vực trọng tâm; xây dựng báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ trình Lãnh đạo Bộ và Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện

- Việc lập dự toán, bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Nguồn kinh phí: Thực hiện từ kinh phí ngân sách nhà nước đã được phân bổ cho các cơ quan, đơn vị và chi theo chế độ quy định; nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định (nếu có)./.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 40/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023

Quyết định 40/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023

Tài chính-Ngân hàng, Giao thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi