Quyết định 141/QĐ-BCT 2023 Văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

_________

Số: 141/QĐ-BCT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2022

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm, pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2022 (Phụ lục I) và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2022 (Phụ lục II).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;

- Lưu: VT, PC (15).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC I
DANH MỤC VĂN B
N QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BTHUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 141/QĐ-BCT ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH

1.

Nghị định

148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016

quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

15/7/20221

2.

Nghị định

78/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2019

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

15/7/2022

3.

Nghị định

98/2017/NĐ-CP ngày 18

tháng 8 năm 2017

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

01/12/2022

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

4.

Thông tư liên tịch

22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

15/3/2022

 

 

 

THÔNG TƯ

 

 

5.

Thông tư

06/2019/TT-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2019

quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 21/2021/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi.

24/01/2022

6.

Thông tư

41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012

quy định về xuất khẩu khoáng sản

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 7 Thông tư số 23/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý.

01/02/2022

7.

Thông tư

12/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016

sửa đổi một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 7 Thông tư số 23/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý.

01/02/2022

8.

Thông tư

26/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2013

quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 22/2021/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

01/02/2022

9.

Thông tư

08/2018/TT-BCT ngày 02 tháng 5 năm 2018

sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 22/2021/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra,… xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

01/02/2022

10.

Thông tư

09/2018/TT-BCT ngày 23 tháng 05 năm 2018

quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường.

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 02/2022/TT-BCT ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức Quản lý thị trường.

01/4/2022

11.

Thông tư

28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011

hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới

Hết hiệu lực theo quy định của Thông tư số 08/2022/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới

20/5/2022

12.

Thông tư

53/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 30/2022/TT-BCT ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.

20/12/2022

 

________

1 Điều 9, Điều 10 của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường hết hiệu lực kể từ ngày 01/01 /2023.

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG NĂM 2022

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 141/QĐ-BCT ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH

1.

Nghị định

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

- Khoản 2 Điều 2;

- Khoản 1, khoản 3, khoản 7, khoản 9, khoản 10, khoản 11 Điều 3;

- Khái niệm “đồng sở hữu”;

- Khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 7 Điều 7;

- Điểm a, điểm d khoản 2 và khoản 6 Điều 8;

- Khoản 1, khoản 2, khoản 6, khoản 7, khoản 11, khoản 18 Điều 9;

- Khoản 1, khoản 3, khoản 8 Điều 11;

- Khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 13;

- Điểm d khoản 2 Điều 14;

- Khoản 1, khoản 4, khoản 7 Điều 15;

- Khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 16;

- Điểm d khoản 3 Điều 17;

- Khoản 7 Điều 18;

- Khoản 2 Điều 19;

- Khoản 3 Điều 20;

- Khoản 2 Điều 22;

- Khoản 2, khoản 3 Điều 24;

- Điểm d khoản 2 Điều 25;

- Khoản 6 Điều 26;

- Khoản 1 và khoản 4 Điều 29;

- Các Điều 31, 33, 34, 36, 37, 38;

- Khoản 2 Điều 39;

- Điểm đ, e khoản 1, điểm a, b, c khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 40;

- Khoản 6 Điều 41.

Hết hiệu lực theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

02/01/2022

2.

Nghị định

52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử

- Điều 1;

- Điểm c khoản 1 Điều 2;

- Điểm a khoản 1 Điều 4;

- Khoản 1 Điều 5;

- Khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 24;

- Khoản 1 Điều 25;

- Điểm c khoản 3 và khoản 4 Điều 26;

- Khoản 1 và khoản 7 Điều 27;

- Khoản 3 Điều 29;

- Điều 30;

- Điểm b khoản 1 Điều 32;

- Điểm d khoản 1 Điều 33;

- Khoản 2 Điều 35;

- Khoản 1, khoản 3, khoản 8, khoản 9 Điều 36;

- Điểm c, điểm đ, điểm g khoản 2 Điều 38;

- Khoản 1 Điều 53;

- Điểm a khoản 3 Điều 54;

- Điểm b khoản 2 Điều 55;

- Khoản 1 Điều 60;

- Điều 63;

- Điều 80;

- Khoản 2 Điều 2, khoản 2 Điều 44, khoản 2 Điều 60 và Điều 62;

- Cụm từ “hoặc chưa được cấp phép” tại điểm d khoản 1 Điều 4; cụm từ “hoặc xin cấp phép” tại điểm e khoản 1 Điều 4; cụm từ “đã được cấp phép” tại điểm b khoản 3 Điều 9; cụm từ “thủ tục xin cấp phép” tại điểm c khoản 2 Điều 64; cụm từ “chấm dứt hoặc bị thu hồi giấy phép” tại điểm 1 khoản 1 Điều 78; cụm từ “tước quyền sử dụng giấy phép” tại khoản 2 Điều 78.

Hết hiệu lực theo Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.

01/01/2022

3.

Nghị định

71/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

- Điểm a khoản 2 Điều 2;

- Khoản 3 Điều 5;

- Khoản 2, 3 Điều 14;

- Khoản 2, 4 Điều 15;

- Khoản 1, 2, 3, 5, 7, 8 Điều 16;

- Khoản 1, 2, 3, 5, 7, 8 Điều 17;

- Điều 18;

- Khoản 1, 3, 4 Điều 19;

- Khoản 2, 7 Điều 24;

- Khoản 1, 5 Điều 26;

- Điều 27;

- Điều 29;

- Khoản 4 Điều 30;

- Khoản 1, 2, 5, 6 Điều 31;

- Khoản 1, 3, 4 Điều 32;

- Điểm d khoản 5, khoản 6 Điều 51;

- Điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 58;

- Điểm c khoản 1, đoạn mở đầu khoản 2, điểm d khoản 2, điểm d khoản 3, đoạn mở đầu khoản 4 Điều 59;

- Đoạn mở đầu khoản 2, đoạn mở đầu khoản 3, điểm c khoản 3, đoạn mở đầu khoản 4, điểm d khoản 4, điểm d khoản 5, đoạn mở đầu khoản 6 Điều 60;

- Điều 61;

- Đoạn mở đầu khoản 2, điểm c khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 62;

- Khoản 3, 4 Điều 63;

- Điểm c khoản 4, đoạn mở đầu khoản 5, điểm c khoản 5, khoản 6 Điều 64;

- Điểm a khoản 1, điểm b khoản 1, điểm e khoản 2, điểm p khoản 2, điểm q khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 7 Điều 65.

Hết hiệu lực theo Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

31/01/2022

4.

Nghị định

134/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Tên Nghị định;

- Các Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

- Tên mục 1 “Mục 1. Lĩnh vực điện lực” tại Chương II;

- Tên mục 2 “Mục 2. Lĩnh vực an toàn đập thủy điện” tại Chương II;

- Tên mục 3 “Mục 3. Lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” tại Chương II;

- Khoản 4, 5 Điều 20;

- Khoản 2, 4 Điều 21;

- Điều 22;

- Khoản 3, 4 Điều 23;

- Khoản 4 Điều 24;

- Khoản 2 Điều 25;

- Điều 26;

- Khoản 3 Điều 27;

- Khoản 3, 4 Điều 28;

- Các Điều 29, 30;

- Khoản 2 Điều 31;

- Điều 32;

- Chương III;

- Tên Điều 46;

- Điều 47.

 

31/01/2022

5

Nghị định

 

98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Khoản 4 Điều 4;

- Khoản 6, 7 Điều 6;

- Điểm c, d khoản 11 Điều 8;

- Điểm b khoản 3 Điều 9

- Điểm c, d khoản 3 Điều 10;

- Điểm b khoản 3 Điều 11;

- Điểm c, d khoản 3 Điều 12;

- Điểm b khoản 3 Điều 13;

- Điểm c, d khoản 3 Điều 14;

- Điểm b khoản 4 Điều 15;

- Điểm b khoản 3 Điều 18;

- Điểm b khoản 3 Điều 19;

- Điểm b khoản 2 Điều 20;

- Khoản 3 Điều 21;

- Điểm b khoản 2 Điều 22;

- Khoản 1, điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 23;

- Khoản 3 Điều 26;

- Khoản 3 Điều 27;

- Khoản 3 Điều 28;

- Điều 30;

- Khoản 6 Điều 31;

- Điểm b khoản 4 Điều 32;

- Điểm d khoản 1, điểm c và điểm d khoản 2, điểm c khoản 3, khoản 4 và điểm b khoản 6 Điều 33;

- Khoản 1, điểm c khoản 2, điểm d khoản 3 Điều 35;

- Khoản 4 của Điều 38

- Điểm b khoản 6, khoản 7 Điều 41;

- Điểm b khoản 6 Điều 43;

- Khoản 6 Điều 44;

- Khoản 4 Điều 47;

- Khoản 7 Điều 61;

- Điểm a khoản 1, điểm đ khoản 1, điểm a khoản 3, khoản 5 Điều 62;

- Điểm a khoản 1, điểm đ khoản 3 Điều 63;

- Điểm a khoản 1, điểm b khoản 5 Điều 64;

- Điểm a và điểm b khoản 1, điểm a khoản 2, điểm c khoản 3, khoản 5 Điều 65;

- Điểm a khoản 3, điểm a, d khoản 4, điểm a khoản 6 Điều 66;

- Điểm a khoản 5, khoản 6 Điều 67;

- Điều 68;

- Điểm a khoản 5, khoản 6 Điều 69;

- Điểm b khoản 3, cụm từ “doanh nghiệp" tại điểm i khoản 6; điểm c, điểm d, điểm đ, điểm n và điểm p khoản 7; điểm d và điểm e khoản 8; cụm từ “doanh nghiệp” tại điểm i khoản 6; điểm c, điểm d, điểm d, điểm n và điểm p khoản 7; điểm d và điểm e khoản 8; điểm e khoản 9 Điều 73;

- Điểm b khoản 5 Điều 74;

- Khoản 2 Điều 80;

- Các Điều 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87.

 

31/01/2022

 

6.

Nghị định

99/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

- Điểm a khoản 6, khoản 7 Điều 20;

- Khoản 5 Điều 21;

- Điểm a khoản 5 Điều 36;

- Điểm a khoản 5 Điều 38;

- Điểm a khoản 3, khoản 4 Điều 39;

- Điểm a khoản 5, khoản 6 Điều 40;

- Điểm a khoản 4, khoản 5 Điều 42;

- Điểm a khoản 3, khoản 4 Điều 43;

- Điểm b khoản 5 Điều 44, điểm b khoản 4 Điều 45, điểm b khoản 4 Điều 46, điểm a khoản 5 Điều 52, điểm b khoản 4 Điều 53;

- Các Điều 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.

 

31/01/2022

7.

Nghị định

113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

- Khoản 11 Điều 1;

- Khoản 3 Điều 9;

- Điều 10;

- Điểm a khoản 2, khoản 8, khoản 9 Điều 12;

- Cụm từ “hỗn hợp chất” tại khoản 1 Điều 13;

- Khoản 4 Điều 15;

- Điểm a khoản 1; điểm a, c khoản 2, điểm b khoản 4, điểm b khoản 5, điểm a khoản 7 Điều 16;

- Khoản 4, điểm c khoản 8, điểm b, điểm d khoản 9 Điều 20;

- Khoản 2, điểm a khoản 5 Điều 21;

- Điều 23;

- Điểm b khoản 4, khoản 6 Điều 27;

- Khoản 1 Điều 31;

- Điểm a khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 36;

- Phụ lục II và Phụ lục VI.

Hết hiệu lực theo Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

22/12/2022

THÔNG TƯ

8.

Thông tư

38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Khoản 1 Điều 1;

- Khoản 3 và khoản 4 Điều 2;

- Khoản 2 Điều 3;

- Điều 6;

- Khoản 7 và khoản 10 Điều 7;

- Điều 12;

- Khoản 4 Điều 13;

- Khoản 3 và khoản 4 Điều 14;

- Cụm từ “thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu”;

- Cụm từ “Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu”;

- Cụm từ “thương nhân sản xuất xăng dầu”.

Hết hiệu lực theo Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu.

02/01/2022

9.

Thông tư

28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. kinh doanh đánh giá sự phù hợp, xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Điều 1

Hết hiệu lực theo Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu.

02/01/2022

10.

Thông tư

55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

Phụ lục 1

Hết hiệu lực theo Thông tư số 19/2021/TT-BCT ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư 55/2015/TT- BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

12/01/2022

11.

Thông tư

40/2019/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương.

- Khoản 5 Điều 13;

- Điểm a khoản 1 Điều 14;

- Khoản 1 Điều 20;

- Khoản 2 và khoản 5 Điều 22;

- Khoản 1 Điều 23;

- Khoản 1 và khoản 4 Điều 25.

Hết hiệu lực theo Thông tư số 18/2021/TT-BCT ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2019/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương.

19/01/2022

12.

Thông tư

27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

- Khoản 3 Điều 3;

- Cụm từ “3. Người ban hành phương án kiểm tra chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc thực hiện phương án kiểm tra của Đoàn kiểm tra.” tại Điều 12;

- Khoản 2 Điều 14;

- Điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 18;

- Khoản 2 Điều 19;

- Đoạn mở đầu khoản 1 Điều 20;

- Đoạn mở đầu khoản 1 Điều 22;

- Điều 24;

- Điểm b khoản 2 Điều 25;

- Đoạn mở đầu khoản 2 Điều 29;

- Điểm h khoản 2 Điều 30;

- Khoản 2 Điều 32;

- Khoản 1 Điều 33.

Hết hiệu lực theo Thông tư số 20/2021/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

01/02/2022

13.

Thông tư

13/2020/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Điều 5

Hết hiệu lực theo Thông tư số 23/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý.

01/02/2022

14.

Thông tư

41/2019/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương

Điều 5

Hết hiệu lực theo Thông tư số 23/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý.

01/02/2022

15.

Thông tư

18/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo quy định tại Thông tư số 54/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường và Thông tư số 20/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường)

- Điểm a khoản 3 Điều 4;

- Khoản 3 Điểu 19.

 

Hết hiệu lực theo Thông tư số 22/2021/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

 

01/02/2022

16.

Thông tư

33/2019/TT-BCT ngày

22 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

- Điểm a Khoản 2 Điều 6;

- Phụ lục 2

Hết hiệu lực theo Thông tư số 25/2021/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều cửa Thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

07/02/2022

17.

Thông tư

47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 quy định về quản lý website thương mại điện tử

- Khoản 2 Điều 1;

- Tên của Chương II;

- Điều 3, 4, 5, 6;

- Điều 13;

- Điều 20;

- Phụ lục Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (Mẫu TMĐT-1).

Hết hiệu lực theo Thông tư số 01/2022/TT-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

08/3/2022

18.

Thông tư

59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

- Khoản 2 Điều 1,

- Khoản 2 Điều 2;

- Khoản 8 Điều 3;

- Khoản 1 Điều 5;

- Điều 10;

- Điều 13.

 

08/3/2022

19.

Thông tư

19/2020/TT-BCT ngày

14 tháng 8 năm 2020 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

- Khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều i;

- Phụ lục I; Phụ lục III.

Hết hiệu lực theo Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

16/7/2022

Phụ lục II

01/11/2022

20.

Thông tư

40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc

- Phụ lục II;

- Điều 2.

Hết hiệu lực theo Thông tư số 09/2022/TT-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

01/8/2022

21.

Thông tư

05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

Khoản 6 Điều 7

Hết hiệu lực theo Thông tư số 13/2022/TT-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

18/10/2022

22.

Thông tư

02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện

- Khoản 2 Điều 3;

- Giải thích ký hiệu “VCSH N” và “ROEn” tại khoản 7 Điều 5;

- Khoản 3, điểm a khoản 6 Điều 6;

- Khoản 1, 4, 5 Điều 7;

- Điểm d khoản 2 Điều 8;

- Điều 9;

- Cụm từ “Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” tại khoản 2 Điều 1, khoản 1 Điều 2, khoản 8 Điều 2, khoản 3 Điều 3, Điều 4, điểm b khoản 2 Điều 8, điểm c khoản 2 Điều 8 và điểm a khoản 3 Điều 8;

- Cụm từ “Tổng công ty Điện lực” tại khoản 2 Điều 1, khoản 1 Điều 2, khoản 3 Điều 2;

- Cụm từ “theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam” tại điểm a khoản 2 Điều 6, điểm d khoản 6 Điều 6.

Hết hiệu lực theo Thông tư số 14/2022/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện.

22/11/2022

23.

Thông tư

32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

- Điểm a khoản 1, điểm b khoản 1 Điều 1;

- Điều 3;

- Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 4;

- Khoản 1 Điều 5;

- Khoản 3, 4, 5 Điều 6;

- Khoản 1 Điều 7;

- Khoản 1, khoản 2 Điều 8;

- Khoản 1 và khoản 2 Điều 9;

- Khoản 1, điểm b khoản 5 Điều 10;

- Điểm b khoản 3 Điều 11;

- Các Phụ lục 1, 2, 3, 5, 6;

- Phần 3 Phụ lục 7;

- Mục 6, 9, 10 Phụ lục 8.

Hết hiệu lực theo Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

22/12/2022

24.

Thông tư

57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện

- Khoản 2, 4 Điều 2;

- Khoản 2 Điều 3;

- Điều 4;

- Khoản 3 Điều 6;

- Điểm a khoản 4, khoản 5 Điều 6;

- Điều 8;

- Điều 10;

- Khoản 1 Điều 11;

- Suất tiêu hao nhiên liệu tinh và giá nhiên liệu chính tại Phụ lục 2.

Hết hiệu lực theo Thông tư số 31/2022/TT-BCT ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện.

28/12/2022

25.

Thông tư

57/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

- Khoản 4 Điều 3;

- Khoản 3 Điều 7;

- Khoản 2 Điều 13;

- Điểm c khoản 3 Điều 15;

- Điểm c khoản 1.3 mục I Phụ lục V của Hợp đồng mua bán điện mẫu;

- Điều 27.

 

28/12/2022

                 
 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi