Quyết định 913/QĐ-BTP Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

_________

Số: 913/QĐ-BTP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng về nội dung một số điều Ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 2586/QĐ-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Học viện Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng về nội dung một số điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Học viện Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thi hành);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, HVTP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Đặng Hoàng Oanh

 

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP

_______

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lớp bồi dưỡng về nội dung một số điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

(Ban hành kèm theo Quyết định số 913/QĐ-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_______________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Lớp học được tổ chức nhằm mục đích bồi dưỡng kiến thức về nội dung một số điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Nội dung chương trình bồi dưỡng phải đảm bảo người tham gia bồi dưỡng lĩnh hội được các kiến thức về nội dung một số điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; nắm được các cam kết và yêu cầu của các điều ước quốc tế đối với hệ thống pháp luật Việt Nam; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác của các đơn vị thuộc Bộ.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung bồi dưỡng

Trên cơ sở đối tượng tham gia lớp học, Học viện Tư pháp dự kiến nội dung chương trình bồi dưỡng như sau:

- Giới thiệu một số điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và những yêu cầu đối với hệ thống pháp luật Việt Nam (tập trung vào các điều ước quốc tế có nội dung liên quan đến lĩnh vực xây dựng pháp luật, công chứng, luật sư, con nuôi…);

- Cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới về lĩnh vực lao động, môi trường và những yêu cầu đối với hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Tọa đàm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi, nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Đối tượng tham gia bồi dưỡng:

- Công chức, viên chức có trình độ chuyên môn sâu hoặc có nhu cầu tham gia lớp học của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

- Ngoài ra, Học viện Tư pháp thực hiện chiêu sinh thêm đối tượng khác của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan tham gia từ kinh phí tự túc.

3. Giảng viên tham gia giảng dạy

Giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp học là các giảng viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia có kiến thức, uy tín, kinh nghiệm của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp,...

4. Số lượng bồi dưỡng: 50 người/01 lớp X 01 lớp.

5. Chiêu sinh

Học viện Tư pháp gửi Công văn chiêu sinh, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp triệu tập công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ tham gia lớp học.

6. Cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng

Học viện Tư pháp sẽ cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho những học viên đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Tham gia học tập và thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu theo quy định của chương trình bồi dưỡng.

- Thực hiện đúng Quy chế bồi dưỡng của Học viện Tư pháp.

7. Thời lượng, thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức

- Thời lượng bồi dưỡng: 03 ngày/lớp;

- Thời gian tổ chức lớp học: Dự kiến vào giữa tháng 7, đầu tháng 8 năm 2021. (Thời gian này có thể thay đổi tùy theo tình hình dịch bệnh Covid-19).

- Địa điểm tổ chức lớp học: tại thành phố Hà Nội.

- Phương thức tổ chức:

+ Ưu tiên tổ chức theo phương thức tập trung;

+ Trường hợp đến tháng 10/2021 mà tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và theo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì tổ chức theo phương thức trực tuyến để đảm bảo hoàn thành Kế hoạch.

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị khác có liên quan thực hiện, triển khai tổ chức và quản lý lớp học, cụ thể:

1. Học viện Tư pháp

- Tổ chức khảo sát các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp về những khó khăn, vướng mắc và nội dung chương trình cần được bồi dưỡng;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng nội dung chương trình, biên soạn tài liệu lớp học, điều phối giảng viên tham gia giảng dạy, tổ chức và quản lý lớp học;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong công tác chiêu sinh, tổ chức quản lý lớp học và cấp Giấy chứng nhận tham gia khóa bồi dưỡng cho học viên hoàn thành khóa học.

2. Vụ Tổ chức cán bộ

Phối hợp với Học viện Tư pháp trong công tác chiêu sinh, triệu tập công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tham gia lớp học;

Phối hợp với Học viện Tư pháp và các đơn vị khác có liên quan trong công tác xây dựng nội dung chương trình, tài liệu, tổ chức quản lý lớp học, cấp Giấy chứng nhận tham gia khóa bồi dưỡng cho học viên hoàn thành khóa học.

3. Cục Kế hoạch - Tài chính

Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm xem xét, thẩm định dự toán kinh phí tổ chức lớp học; theo dõi, hướng dẫn Học viện Tư pháp trong công tác thu, chi tài chính theo đúng chế độ và đúng quy định hiện hành.

4. Vụ Pháp luật Quốc tế

Chịu trách nhiệm phối hợp với Học viện Tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ trong công tác xây dựng nội dung chương trình, tài liệu; cử, giới thiệu giảng viên tham gia giảng dạy.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí tổ chức lớp học được cấp theo Quyết định số 2586/QĐ-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2021.

- Kinh phí đi lại, lưu trú và chi phí khác cho các học viên do cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức tham gia lớp học thanh toán;

- Việc thanh, quyết toán thực hiện theo chế độ hiện hành.

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP

________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày … tháng năm 2021

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT
Tổ chức Lớp bồi dưỡng về nội dung một số điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

 

STT

Nội dung công việc

Chịu trách nhiệm triển khai

Tham gia phối hợp

Dự kiến thời gian thực hiện

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

1.

Khảo sát các đơn vị dự kiến cử người tham gia lớp học về nội dung chương trình và nhu cầu bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ

01/3/2021

20/3/2021

Đã triển khai

2.

Tổng hợp ý kiến của các đơn vị dự kiến cử người tham gia lớp học về nội dung chương trình và nhu cầu bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ

20/3/2021

25/3/2021

Đã triển khai

3.

Xây dựng dự thảo chương trình bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ

 

Trước

15/4/2021

 

4.

Họp góp ý kiến về dự thảo chương trình và bàn về kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ và một số đơn vị có liên quan

 

Trước

05/5/2021

 

5.

Hoàn thiện nội dung chương trình bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ và một số đơn vị có liên quan

 

Trước

10/5/2021

 

6.

Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Kế hoạch Tài chính

 

Trước

10/5/2021

 

7.

Báo cáo và trình Lãnh đạo Bộ ban hành kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ và một số đơn vị có liên quan

 

Trước

30/5/2021

 

8.

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

01/6/2021

01/7/2021

 

9.

Ký hợp đồng với tác giả tham gia viết tài liệu bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Một số đơn vị có liên quan

 

Trước

30/5/2021

 

10.

Biên tập và chỉnh sửa kỹ thuật tài liệu bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Một số đơn vị có liên quan

 

Trước

30/6/2021

 

11.

Chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức các lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Trước

10/7/2021

 

12.

Đọc thẩm định, nhận xét tài liệu bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức các bộ và các đơn vị có liên quan

 

Trước

10/7/2021

 

13.

Chỉnh sửa tài liệu theo ý kiện nhận xét, thẩm định và nhân bản tài liệu

Học viện Tư pháp

Tác giả viết bài

 

Trước

15/7/2021

 

14.

Họp ban tổ chức, giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức các bộ và các đơn vị có liên quan

 

Trước

10/7/2021

 

15.

Tổ chức, quản lý lớp học và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho học viên

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

 

Trước

30/8/2021

Thời gian có thể thay đổi do tình hình dịch bệnh Covid-19

16.

Họp rút kinh nghiệm về tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức các bộ và các đơn vị có liên quan

 

Trước

30/8/2021

17.

Báo cáo lãnh đạo Bộ về tổng kết lớp bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức các bộ và các đơn vị có liên quan

 

Tháng

30/8/2021

18.

Quyết toán kinh phí tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

 

 

Tháng

9/2021

                 
 

 

thuộc tính Quyết định 913/QĐ-BTP

Quyết định 913/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng về nội dung một số điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:913/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành:02/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức Lớp bồi dưỡng về một số điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Ngày 02/6/2021, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 913/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng về nội dung một số điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Theo đó, trên cơ sở đối tượng tham gia lớp học, Học viện Tư pháp dự kiến nội dung chương trình bồi dưỡng như sau: Giới thiệu một số điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và những yêu cầu đối với hệ thống pháp luật Việt Nam; Cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới về lĩnh vực lao động, môi trường và những yêu cầu đối với hệ thống pháp luật Việt Nam; Tọa đàm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi các điều ước quốc tế.

Cụ thể, số lượng bồi dưỡng khoảng 50 người/01 lớp với thời lượng bồi dưỡng là 03 ngày/lớp; thời gian tổ chức lớp học dự kiến vào giữa tháng 7, đầu tháng 8/2021 tại Thành phố Hà Nội. Ưu tiên tổ chức theo phương thức tập trung, trường hợp đến tháng 10/2021 mà tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và theo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì tổ chức theo phương thức trực tuyến để đảm bảo hoàn thành Kế hoạch.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định913/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi