Quyết định 909/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 909/QĐ-BTP

Quyết định 909/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:909/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành:12/05/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------------
Số: 909/QĐ-BTP
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ
thống quy phạm pháp luật năm 2015
--------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 2929/QĐ-BTP ngày 27/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 485/QĐ-BTP ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2015.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết đinh này./.

Nơi nhận:                                                        
- Như Điều 3 (để thực hiện);                                 
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để biết);          
-Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đưa tin);
- Lưu: VT, Cục KTrVB.   
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Đinh Trung Tụng

 
 
BỘ TƯ PHÁP
-----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
 
 
KẾ HOẠCH
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 909/QĐ-BTP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
---------------------------------------
 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kịp thời phản ứng chính sách, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
2. Yêu cầu
Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 1865/QĐ-BTP ngày 17/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật) và Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 485/QĐ-BTP ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp).
Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các tổ chức, cá nhân có liên quan; gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi tình hình thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Phạm vi thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
Thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện pháp điển (theo Điều 4 Pháp lệnh pháp điển điển thống quy phạm pháp luật).
2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật
2.1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
Tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
Tính khả thi của các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
2.2. Tình hình đảm bảo các điều kiện cho thi hành pháp luật
Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực pháp điển quy phạm pháp luật;
Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật;
Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.
2.3. Tình hình tuân thủ pháp luật
Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;
Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;
Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật
3.1. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm tổng hợp, thu thập thông tin về công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật qua các hoạt động sau:
- Hướng dẫn, yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền thực hiện pháp điển cung cấp thông tin về công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và thực hiện tổng hợp thông tin từ báo cáo của các cơ quan đó;
- Trao đổi, thảo luận, thu thập, tổng hợp thông tin về công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật từ các Hội thảo/Tọa đàm sinh hoạt chuyên môn định kỳ về công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật theo Quyết định số 45/QĐ-BTP ngày 02/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;
- Tổng hợp thông tin về công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật qua các Đoàn kiểm tra do Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật chủ trì tổ chức có nội dung liên quan đến công tác pháp điển;
- Tổng hợp thông tin về công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật qua các Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác kiểm tra văn bản do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chủ trì tổ chức;
- Theo dõi, thu thập, tổng hợp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;
- Theo dõi, thu thập, tổng hợp thông tin qua các hoạt động khác của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;
- Tổ chức 01 buổi Tọa đàm trao đổi, thảo luận với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện pháp điển và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp về công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (kinh phí tổ chức được lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước đã bố trí cho Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trong công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; thời gian thực hiện: tháng 5/2015; thành phần tham dự: đại diện các cơ quan có thẩm quyền thực hiện pháp điển, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được giao chủ trì pháp điển theo đề mục - khoảng 50 người; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm chủ trì tổ chức để thu thập thông tin bảo đảm hiệu quả, chất lượng).
3.2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm đề xuất nội dung, cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra do Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật chủ trì tổ chức để thu thập, tổng hợp thông tin về công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
3.3. Tổ chức 01 Hội thảo/Tọa đàm phân tích, đánh giá kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và đề xuất giải pháp xử lý
Thời gian tổ chức: Tháng 10/2015.
Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.
Kinh phí thực hiện: được lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước đã bố trí cho Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trong công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
Thành phần tham dự: đại diện các cơ quan có thẩm quyền thực hiện pháp điển, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được giao chủ trì pháp điển theo đề mục (khoảng 50 người).
4. Xây dựng Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Thời hạn gửi Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trước ngày 30/10/2015.
Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.
5. Báo cáo Bộ trưởng và đề xuất giải pháp, hướng xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Nội dung thực hiện: Trong quá trình triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, nếu phát hiện những vấn đề hạn chế, bất cập, vướng mắc cần xử lý, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, kịp thời xử lý, giải quyết.
Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
2. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
3. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc cần bổ sung thêm hoạt động để theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật báo cáo Thứ trưởng phụ trách Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật xem xét chỉ đạo./.
 

 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Đinh Trung Tụng

                        
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi