Quyết định 607/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHỦ TỊCH NƯỚC

__________

Số: 607/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

_________________

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 81/TTr-CP ngày 10/3/2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 
 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI LÀO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 607/QĐ-CTN ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch nước)

_____________

 

1.

Lê Thị Thơm, sinh ngày 08/8/1987 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: Bản Sa La Khăm Tai, huyệt Hạt Xai Phông, thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn 4, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

2.

Nguyễn Sỹ Tuấn Anh, sinh ngày 28/6/2019 tại CHDCND Lào

Hiện trú tại: Bản Sa La Khăm Tai, huyệt Hạt Xai Phông, thủ đô Viêng Chăn

Giới tính: Nam

3.

Nguyễn Công Phong, sinh ngày 22/02/1992 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Bản Si Sa Vat, huyện Chăn Tha Bu Ly, thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn 3, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nam

4.

Nguyễn Ngọc Hải An, sinh ngày 19/01/2016 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Bản Si Sa Vat, huyện Chăn Tha Bu Ly, thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn 3, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

5.

Chu Thành Lâm, sinh ngày 08/7/1986 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Bản Thà Ngòn, huyện Xay Tha Ny, thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nam

6.

Chu Nhã Ca, sinh ngày 28/7/2012 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Bản Thà Ngòn, huyện Xay Tha Ny, thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

7.

Chu Cát Tiên, sinh ngày 04/4/2017 tại CHDCND Lào

Hiện trú tại: Bản Thà Ngòn, huyện Xay Tha Ny, thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Giới tính: Nữ

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực