Quyết định 566/QĐ-BTP Danh mục sách lý luận chính trị năm 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 566/QĐ-BTP

Quyết định 566/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Danh mục sách lý luận, chính trị năm 2021 của Bộ Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:566/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành:13/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục sách lý luận, chính trị năm 2021 của Bộ Tư pháp

Ngày 13/4/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 566/QĐ-BTP về việc phê duyệt Danh mục sách lý luận, chính trị năm 2021 của Bộ Tư pháp.

Cụ thể, Danh mục 04 xuất bản phẩm sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Bộ Tư pháp để thực hiện bao gồm: Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2015 – Quyển 1 Bình luận Phần thứ nhất và Phần thứ hai, thời gian hoàn thành vào Quý III/2021; Những định hướng cơ bản trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật xử lý vi phạm hành chính ở Việt Nam, thời gian hoàn thành vào Quý II/2021;…

Ngoài ra, Danh mục sách lý luận, chính trị năm 2021 của Bộ Tư pháp sử dụng nguồn kinh phí khác bao gồm: Áp dụng pháp luật hình sự, lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo); Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự (Sách chuyên khảo); Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí và vận dụng trong giai đoạn hiện nay; Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong Luật Hình sự Việt Nam (Sách chuyên khảo).

Cục Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán, bố trí kinh phí triển khai thực hiện đối với 04 xuất bản phẩm thuộc Danh mục sách lý luận, chính trị năm 2021 sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Bộ Tư pháp. Nhà xuất bản Tư pháp chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân tổ chức bản thảo thực hiện việc biên tập, xuất bản các xuất bản phẩm bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 566/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 566/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC SÁCH LÝ LUẬN, CHÍNH TRỊ NĂM 2021 CỦA BỘ TƯ PHÁP

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Kế hoạch s138-KH/BCS ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp triển khai Chỉ thị s44-CT/TW ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách lý luận, chính trị năm 2021 của Bộ Tư pháp gồm 08 xuất bản phẩm, cụ thể như sau:

1. Danh mục sách lý luận, chính trị sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Bộ Tư pháp để thực hiện gồm:

- Số lượng: 04 xuất bản phẩm (Có danh sách kèm theo);

- Thời gian thực hiện: Năm 2021;

- Kinh phí: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Tư pháp năm 2021.

2. Danh mục sách lý luận, chính trị sử dụng nguồn kinh phí khác đthực hiện gồm:

- Số lượng: 04 xuất bản phẩm (Có danh sách kèm theo);

- Thời gian thực hiện: Năm 2021;

- Kinh phí: Từ nguồn thu hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp.

Điều 2. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán, bố trí kinh phí triển khai thực hiện đối với 04 xuất bản phẩm thuộc khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Nhà xuất bản Tư pháp chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân tổ chức bản thảo, thực hiện việc biên tập, xuất bản các xuất bản phẩm bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; lập dự toán kinh phí và đối tượng thụ hưởng đối với 08 xuất bản phẩm thuộc Danh mục sách lý luận, chính trị năm 2021 của Bộ Tư pháp; bố trí kinh phí từ nguồn thu hoạt động kinh doanh, dịch vụ để triển khai thực hiện đối với 04 xuất bản phẩm thuộc tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, NXBTP (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

DANH MỤC

SÁCH LÝ LUẬN, CHÍNH TRỊ NĂM 2021 CỦA BỘ TƯ PHÁP SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 566/QĐ-BTP ngày 13/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

STT

Đề tài đăng ký

Tác giả

Khổ sách (cm)

Dự kiến số trang

Thời gian hoàn thành

Slượng in

Dự kiến nguồn kinh phí

Đối tượng thụ hưởng

Nội dung tóm tắt

1

Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2015 Quyn 1 - Bình luận Phần thứ nhất và Phần thứ hai

TS. Đinh Trung Tụng (Chủ biên)

16x24

480

Quý II/2021

1.250

Nguồn ngân sách nhà nước (Sách Bộ Tư pháp đặt hàng)

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tư pháp; các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Trung tâm Trợ giúp pháp lý các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Bình luận Phần thứ nhất và Phần thứ hai của BLDS 2015

2

Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2015 Quyển 2 - Bình luận Phần thứ ha, Phần thứ tư và Phần thứ năm

TS. Đinh Trung Tụng (Chủ biên)

16 x 24

520

Quý III/2021

1.250

Nguồn ngân sách nhà nước (Sách Bộ Tư pháp đặt hàng)

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tư pháp; các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Trung tâm Trợ giúp pháp lý các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Bình luận Phần thứ ba, Phần thứ tư và Phần thứ năm của BLDS 2015

3

Những định hướng cơ bản trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật xử lý vi phạm hành chính ở Việt Nam

ThS. Đặng Thanh Sơn (Chủ biên)

14.5 x 20.5

268

Quý II/2021

1.250

Nguồn ngân sách nhà nước (Sách Bộ Tư pháp đặt hàng)

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tư pháp; các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Trung tâm Trợ giúp pháp lý các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Cuốn sách cung cấp bạn đọc những định hướng cơ bản trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật xử lý vi phạm hành chính ở Việt Nam

4

Thể chế về luật sư và hành nghề luật sư trong nhà nước pháp quyền

TS. Nguyễn Văn Tuân

14,5 x 20,5

288

Quý III/2021

1.250

Nguồn ngân sách nhà nước (Sách Bộ Tư pháp đặt hàng)

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tư pháp; các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Trung tâm Trợ giúp pháp lý các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Cuốn sách nghiên cứu thực trạng và phương hướng hoàn thiện pháp luật về Luật sư và hành nghề luật trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

 

 

DANH MỤC

SÁCH LÝ LUẬN, CHÍNH TRỊ NĂM 2021 CỦA BỘ TƯ PHÁP SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ KHÁC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 566/QĐ-BTP ngày 13/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

STT

Đề tài đăng ký

Tác giả

Khổ sách (cm)

Dự kiến số trang

Thời gian hoàn thành

Slượng in

Dự kiến nguồn kinh phí

Đối tượng bạn đọc

Nội dung tóm tắt

1

Áp dụng pháp luật hình sự: Lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)

GS. TS. Võ Khánh Vinh

16x24

352

Quý III

500

Nguồn hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

Công chức tư pháp, cán bộ thi hành án, người làm công tác pháp luật chuyên gia, nhà nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nghề luật...

Cuốn sách cung cấp bạn đọc những nội dung liên quan đến áp dụng các quy định của pháp luật hình sự và thực tiễn

2

Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự (Sách chuyên khảo)

TS. Trần Thị Liên

14.5 x 20.5

288

Quý II

500

Nguồn hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

Công chức tư pháp, cán bộ thi hành án, người làm công tác pháp luật chuyên gia, nhà nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nghề luật...

Cuốn sách nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề thi hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí và vận dụng trong giai đoạn hiện nay

TS. Lê Thị Thúy Bình

14.5 x 20.5

264

Quý III

500

Nguồn hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

Công chức tư pháp, cán bộ thi hành án, người làm công tác pháp luật chuyên gia, nhà nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nghề luật...

Cuốn sách làm rõ nội hàm khái niệm, nhng nội dung cơ bản và sự vận dụng di sản Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí Việt Nam trong giai đoạn đổi mới hiện nay

4

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong Luật Hình sự Việt Nam (Sách chuyên khảo)

TS. Phan Thị Thu Lê

14.5 x 20.5

204

Quý III

500

Nguồn hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

Công chức tư pháp, cán bộ thi hành án, người làm công tác pháp luật chuyên gia, nhà nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nghề luật...

Nội dung cuốn sách góp một phần nhỏ làm nguồn tư liệu để làm tài liệu tham khảo, giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu về các vấn đề có liên quan đến tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và thực tiễn áp dụng quy định về tình tiết này

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi