Quyết định 561/QĐ-BTP 2016 về xây dựng văn bản, đề án thuộc Bộ Tư pháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

 ------

Số: 561/QĐ-BTP

    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2016

----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2016.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chủ động xin ý kiến Lãnh đạo Bộ phụ trách về đề án, văn bản trước khi trình Bộ trưởng quyết định, phê duyệt. Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện; định kỳ hàng tháng, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, gửi Văn phòng để tổng hợp chung, báo cáo Lãnh đạo Bộ. Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Văn phòng rà soát kết quả xây dựng đề án, văn bản, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng để làm căn cứ xét duyệt danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các đơn vị, trình Bộ trưởng quyết định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VP (TH, BTK).

 

KT. BỘ TRƯỞNG

             THỨ TRƯỞNG

       

 

(Đã ký)

 

 

   Lê Thành Long

nhayDanh mục văn bản, đề án kèm theo Quyết định số 561/QĐ-BTP được điều chỉnh theo quy định tại Điều 1 Quyết định 1423/QĐ-BTP.nhay

BỘ TƯ PHÁP

-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

BẢN PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TƯ PHÁP HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH  NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số  561/QĐ- BTP ngày 31 /3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
I. CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỚI NĂM 2016

STT

TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

ĐƠN VỊ

CHỦ TRÌ

THỜI HẠN HOÀN THÀNH

GHI CHÚ

1.                  

Đề án Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

Tổng cục THADS

 

Tháng 01

Đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-BTP ngày 01/02/2016 phê duyệt Đề án

2.                  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ.

 

Văn phòng Bộ

 

Tháng 01

Đã ban hành Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28/01/2016

3.                  

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp (thay thế Quyết định số 02/2007/QĐ-BTP ngày 17/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Văn phòng Bộ

 

Tháng 01

Đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-BTP ngày 19/01/2016

4.                  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Quy chế văn thư, lưu trữ của Bộ Tư pháp theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011

Văn phòng Bộ

 

Tháng 01

Đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-BTP ngày 28/01/2016

5.                  

Đề án đổi mới tổ chức cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ

Tháng 3

 

6.                  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bản phân công các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp xây dựng đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ hoặc liên tịch ban hành năm 2016

 

Văn phòng Bộ

 

Tháng 3

 

7.                  

Quyết định ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Tháng 4

 

8.                  

Quyết định ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Tháng 4

 

9.                  

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án (Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BTP-BTC ngày 15/10/2009 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án)

 

Tổng cục THADS

 

Tháng 4

 

10.                 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-BTP ngày 07/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 

Văn phòng Bộ

 

Tháng 4

 

11.                 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tư pháp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tháng 4

 

12.                 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý và các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị quản lý sử dụng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tháng 4

 

13.                 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

 

Tháng 6

 

14.                 

Quyết định thay thế Quyết định số 185/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định danh mục tài sản đặc thù của Bộ Tư pháp

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Tháng 6

 

15.

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp thay thế Quyết định số 3988/QĐ-BTP ngày 30/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Tháng 6

 

16.

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp thay thế Quyết định số 4266/QĐ-BTP ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Tháng 6

 

17.

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua ngành Tư pháp thay thế Quyết định số 2602/QĐ-BTP ngày 27/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua ngành Tư pháp

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Tháng 6

 

18.                 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối theo dõi thực thi Công ước New york 1958 về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài

Vụ Pháp luật quốc tế

Tháng 6

 

 1.  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Tư pháp

Cục Kiểm tra văn bản QPPL

Tháng 6

 

 1.  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (thay thế Quyết định số 3044/QĐ-BTP ngày 13/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Cục Kiểm tra văn bản QPPL

 

Tháng 6

 

21.

Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam trong hoạt động trợ giúp pháp lý

Cục Trợ giúp pháp lý

Tháng 6

 

 1.  

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 về hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Cục Trợ giúp pháp lý

Tháng 6

 

 1.  

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự.

 

Tổng cục THADS

 

Tháng 6

 

 1.  

Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Tổng cục THADS

 

Tháng 6

 

 1.  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp giữa Tổng cục thi hành án dân sự và Cục Bổ trợ tư pháp về việc kê biên tài sản thi hành án và công chứng

 

Tổng cục THADS

 

Tháng 6

 

26.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 112/QĐ-BTP ngày 14/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế chọn, cử và quản lý công chức/viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 6

 

27.

Đề án tổng rà soát, cập nhật hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử của công chức, viên chức Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 6

 

28.

Quyết định về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp thay thế Quyết định số 2669/QĐ-BTP ngày 05/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp.

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Tháng 7

 

 1.  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 7

 

 1.  

Thông tư quy định phân cấp và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (thay thế Thông tư số 16/2011/TT-BTP ngày 28/9/2011 và Thông tư số 03/2011/TT-BTP ngày 17/01/2011)

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Tháng 9

 

 1.  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế cộng tác viên nhằm triển khai thực hiện Đề án thu hút, sử dụng chuyên gia và các nguồn lực xã hội phục vụ yêu cầu đánh giá toàn diện khía cạnh tâm lý, xã hội, y tế, giáo dục trong quá trình giải quyết cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài, bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ

Cục Con nuôi

Tháng 9

 

 1.  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý kho vật chứng trong hệ thống THADS

 

Tổng cục THADS

 

Tháng 9

 

33.

Đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 9

 

34.

Đề án Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2016-2020

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 9

 

 1.  

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và điều động, biệt phái công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 9

 

 1.  

Thông tư xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Tháng 10

 

 1.  

Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Tháng 11

 

 1.  

Thông tư quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Tháng 12

 

39.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án xây dựng khung theo dõi và các tiêu chí theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật.

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Tháng 12

 

 1.  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2017

Văn phòng Bộ

 

Tháng 12

 

II. CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TỪ NĂM 2015 CHUYỂN SANG

STT

TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

THỜI HẠN HOÀN THÀNH

GHI CHÚ

 1.  

Thông tư thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

Vụ Kế hoạch – Tài  chính

Tháng 3

Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016

 1.  

Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Tháng 3

 

 1.  

Đề án đổi mới tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Tháng 3

 

 1.  

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Tháng 3

 

 1.  

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê THADS

Tổng cục THADS

Tháng 3

 

 1.  

Quy chế phối hợp trong việc đưa giáo viên đi thực tế và học sinh các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp đi thực tập tại các xã, phường, thị trấn, Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự địa phương và các cơ quan, tổ chức khác

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Tháng 3

 

 1.  

Đề án Đổi mới cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ cán bộ, giáo viên có chất lượng về giảng dạy tại các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ từ năm 2016 - 2020

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Tháng 3

Quyết định số 409/QĐ-BTP ngày 11/3/2016

 1.  

Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức Lễ tang của Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Tháng 3

 

 1.  

Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức, cán bộ THADS (thay thế 04 Thông tư: Thông tư số 01/2011/TT-BTP ngày 10/01/2011; Thông tư số 09/2012/TT-BTP ngày 01/9/2012; Thông tư số 10/2012/TT-BTP ngày 15/10/2012; Thông tư số 13/2012/TT-BTP ngày 26/11/2012)

Tổng cục THADS

Tháng 3

 

 1.  

Thông tư của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

 

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Tháng 4

 

51.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Tháng 4

 

 1.  

Đề án nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút, đào tạo và sử dụng chuyên gia pháp luật quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước

Vụ Pháp luật quốc tế

Tháng 4

 

53.

Đề án kiện toàn đội ngũ kế toán nghiệp vụ THADS

Tổng cục THADS

Tháng 4

 

 1.  

Đề án tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 5

 

55.

Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp thực hiện các thủ tục về công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 5

 

 1.  

Đề án thành lập Nhóm quan hệ đối tác pháp luật

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 6

 

 1.  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp năm 2011

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 6

 

 1.  

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 15/9/2011 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật Tương trợ tư pháp

Tên cũ là: Thông tư liên tịch sửa đổi Thông tư liên tịch số 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 15/9/2011 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật Tương trợ tư pháp

Vụ Pháp luật quốc tế

Tháng 6

 

59.

Đề án thành lập Tổ Công tác giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý thi hành án dân sự tại các cơ quan Thi hành án dân sự thuộc khu vực phía Nam

Tổng cục THADS

Tháng 6

 

 1.  

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục THADS và phối hợp liên ngành trong THADS

Tổng cục THADS

Tháng 6

 

61.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý các hội, tổ chức phi Chính phủ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Tháng 6

 

 1.  

Đề án tinh giản biên chế

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Tháng 6

 

 1.  

Quyết định xây dựng Quy chế phân cấp quản lý công chức các đơn vị tham mưu, quản lý nhà nước

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Tháng 6

 

 1.  

Quyêt định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 189/QĐ-BTP ngày 03/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định trình tự và thủ tục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý

Vụ Kế hoạch – Tài  chính

Tháng 9

 

 1.  

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 20/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý

Vụ Kế hoạch – Tài  chính

Tháng 9

 

66.

Quy chế biệt phái công chức trong hệ thống thi hành án dân sự

Tổng cục THADS

Tháng 9

 

67.

Đề án thu hút các luật sư có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức để tạo nguồn tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp và các vị trí khác trong cơ quan tư pháp

 

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Tháng 12

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
 ------
Số: 561/QĐ-BTP
    
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2016
----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hànhnăm 2016.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chủ động xin ý kiến Lãnh đạo Bộ phụ trách về đề án, văn bản trước khi trình Bộ trưởng quyết định, phê duyệt.
Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện; định kỳ hàng tháng, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, gửi Văn phòng để tổng hợp chung, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Văn phòng rà soát kết quả xây dựng đề án, văn bản, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng để làm căn cứ xét duyệt danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các đơn vị, trình Bộ trưởng quyết định./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải); 
- Lưu: VT, VP (TH, BTK).
 
KT. BỘ TRƯỞNG
             THỨ TRƯỞNG
       
 
(Đã ký)
 
 
   Lê Thành Long

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi