Quyết định 521/QĐ-BTP 2019 Đề án phổ biến nội dung Công ước quốc tế về quyền dân sự

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

Số: 521/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA BỘ TƯ PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015 -2020”

----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”;

Căn cứ Quyết định số 3121/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phbiến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch năm 2019 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đ
ăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Chí Hiếu

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015-2020” CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 521/QĐ-BTP ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

Thực hiện Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015- 2020” (sau đây gọi tắt là Đề án), Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2019 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện hiệu quả Đề án nhằm nâng cao năng lực phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR), pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ những người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các bộ, ngành, địa phương;

- Phổ biến rộng rãi nội dung Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động đề ra phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án.

- Các hoạt động phải bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

- Kết hợp các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện Đề án ở Trung ương; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Đ án.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành

a) Nội dung:

(1) Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án năm 2019;

(2) Xây dựng văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án;

(3) Quản lý, theo dõi việc sử dụng kinh phí thực hiện Đề án.

b) Thời gian thực hiện: Quý I/2019 đối với nội dung (a1, a2); cả năm đối với nội dung (a3).

c) Phân công trách nhiệm:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

d) Kết quả công việc:

- Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2019;

- Công văn của Bộ Tư pháp hướng dẫn bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án;

- Dự toán kinh phí thực hiện Đề án được phê duyệt.

2. Biên soạn tài liệu phổ biến

a) Nội dung: Tổ chức biên soạn và phát hành các tài liệu sau:

(1) Hỏi đáp pháp luật về quyền dân sự, chính trị đăng tải trên Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật;

(2) Xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị đăng tải trên Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Thời gian thực hiện: Quý II, III/2019.

c) Phân công trách nhiệm:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin.

d) Kết quả công việc: Tài liệu phổ biến pháp luật (Các chuyên đề, hỏi - đáp pháp luật, tiểu phẩm pháp luật về quyền dân sự, chính trị, ...) đăng tải trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

3. Tổ chức tập huấn (kết hợp với thực hiện Chương trình, Đề án khác) về quyền dân sự, chính trị trong Công ước và trong pháp luật Việt Nam cho phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, báo cáo viên pháp luật khu vực phía Bắc (tại Lạng Sơn) và phía Nam (tại Lâm Đồng)

a) Nội dung tập huấn: Các văn bản pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị (nhất là những quy định mới trong Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Ttụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước...).

b) Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2019.

c) Phân công trách nhiệm:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Ph biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Trường Đại học Luật Hà Nội, Vụ Pháp chế Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp các tỉnh Lạng Sơn, Lâm Đồng.

d) Kết quả công việc: 02 lớp tập huấn được tổ chức tại Lạng Sơn, Lâm Đồng và Báo cáo kết quả tập huấn.

4. Tchức tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử trực thuộc Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam.

a) Nội dung: Các tin, bài viết phản ánh thông tin về thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về quyền dân sự, chính trị tại các bộ, ngành, địa phương; các bài viết nghiên cứu chuyên sâu về các quyền dân sự, chính trị quy định các đạo luật đã ban hành hoặc mới ban hành.

b) Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

c) Phân công trách nhiệm:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam.

d) Kết quả công việc: Tin, bài viết đăng tải trên trang thông tin điện tử trực thuộc Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Các đơn vị liên quan thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện các hoạt động được phân công tại Kế hoạch.

3. Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật và tình hình quản lý ngân sách của Bộ năm 2019.

4. Đề nghị các đơn vị chức năng có liên quan thuộc các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp thực hiện hiệu quả Kế hoạch này./.

thuộc tính Quyết định 521/QĐ-BTP

Quyết định 521/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2019 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:521/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Chí Hiếu
Ngày ban hành:05/03/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Dân sự , Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức tập huấn về quyền dân sự, chính trị tại 02 địa phương

Ngày 05/03/2019, Bộ Tư pháp ra Quyết định 521/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch năm 2019 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”.

Theo đó, trong Quý III và IV năm 2019, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức tập huấn (kết hợp với thực hiện Chương trình, Đề án khác) về quyền dân sự, chính trị trong Công ước và trong pháp luật Việt Nam cho phóng viên, biên tập viên, biên tập báo chí viết về pháp luật, báo cáo viên pháp luật cho khu vực phía Bắc (tại Lạng Sơn) và phía Nam (tại Lâm Đồng).

Nhiệm vụ này được giao cho Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật làm đơn vị chủ trì thực hiện. Nội dung tập huấn: Các văn bản pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị (Bộ luật Dân sự. Bộ luật Hình sự…)

Quyêt định có hiệu lực từ ngày 05/03/2019.

Xem chi tiết Quyết định 521/QĐ-BTP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi