Quyết định 51/QĐ-HĐPH 2024 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TW

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 51/QĐ-HĐPH

Quyết định 51/QĐ-HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương năm 2024
Cơ quan ban hành: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:51/QĐ-HĐPHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Lưu Quang
Ngày ban hành:04/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG
__________

Số: 51/QĐ-HĐPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến,

giáo dục pháp luật trung ương năm 2024

________________

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn c Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư;

Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương ban hành Quy chế hoạt động ca Hội đồng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương năm 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng, Cơ quan Thường trực của Hội đồng, Tổ Thư ký của Hội đồng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- UBND, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Ủy ban trung ương Mặt trận T quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các tổ chức đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, HĐPH (2b).

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

PHÓ THỦ TƯỚNG

Trần Lưu Quang

 

 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến,

giáo dục pháp luật trung ương năm 2024

(Kèm theo Quyết định số 51/QĐ-HĐPH ngày 04 tháng 4 năm 2024
của Hội
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương)

_____________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích:

a) Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 27-NQ/TW); Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Kết luận số 80-KL/TW); Luật PBGDPL; Quyết định s 1521/QD-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW (Quyết định số 1521/QĐ-TTg) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia..

b) Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) và từng thành viên Hội đồng trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL theo phương châm hướng về cơ sở, góp phần xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

c) Tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội đồng và công tác PBGDPL phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

2. Yêu cầu:

a) Bám sát nội dung, yêu cầu triển khai công tác PBGDPL trong điều kiện hiện nay phù hợp với tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kết luận số 80-KL/TW, Quyết định số 1521/QĐ-TTg, các văn bản có liên quan và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng theo quy định.

b) Bảo đảm công tác PBGDPL được tổ chức triển khai, thực chất, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong năm 2024.

c) Xác định cụ th nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm của các thành viên Hội đồng, Tố Thư ký; phát huy vai trò của Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng trong t chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức các phiên họp của Hội đồng theo Quy chế hoạt động của Hội đồng và thực hiện các giải pháp tăng cường hoạt động phối hợp giữa cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương với các thành viên Hội đồng.

a) Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng bằng hình thức phù hợp.

- Chỉ đạo thực hiện: Chủ tịch Hội đồng.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2024.

b) Tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Hội đồng bằng hình thức phù hợp.

- Chỉ đạo thực hiện: Chủ tịch Hội đồng.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Quý II-III năm 2024.

c) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tổ chức các buổi làm việc giữa Cơ quan Thường trực Hội đồng, Tổ Thư ký giúp việc Hội đng với các bộ, ngành, địa phương để kịp thời phát hiện, tham mưu các giải pháp cho Hội đồng trong chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

2. Rà soát, kiện toàn thành viên Hội đồng.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các bộ, ngành có đại diện lãnh đạo là thành viên Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

3. Thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL.

- Chủ trì thực hiện: Thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng; các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai hoạt động của Hội đồng các cấp năm 2024 và triển khai công tác PBGDPL trên cả nước, về nội dung, tập trung triển khai các luật mới được thông qua trong năm 2023, 2024 liên quan trực tiếp, thiết thực đến người dân, doanh nghiệp, các vấn đề xã hội quan tâm, cần định hướng dư luận xã hội. Triển khai các chuyên đề PBGDPL chuyên sâu về các lĩnh vực đất đai, nhà ở, bất động sản, kinh doanh bất động sản; trái phiếu doanh nghiệp, lao động; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm; an toàn giao thông đường bộ; an toàn vệ sinh thực phẩm; pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống bạo lực học đường, vi phạm pháp luật trên không gian mạng; chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nhà nước; bảo vệ trẻ em; thực hiện dân chủ ở cơ sở; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; đấy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát triến ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyn đối số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tạo sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân tham gia thực hiện; truyền thông, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của pháp luật quốc tế...

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; thành viên Hội đồng trực tiếp phụ trách các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng; các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 và theo yêu cầu nhiệm vụ.

5. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức làm điểm mô hình PBGDPL tại địa phương, cơ sở, tập trung cho một số đối tượng đặc thù như trẻ em, thanh thiếu niên lang thang cơ nhỡ, người lao động trong doanh nghiệp, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân.

- Chủ trì thực hiện: Thành viên Hội đồng quản lý nhà nước về lĩnh vực liên quan.

- Phối hợp thực hiện: Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng; các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 và theo yêu cầu nhiệm vụ.

6. Chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội theo Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” (phê duyệt kèm theo Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

a) Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Đề án.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Quý I-II năm 2024.

b) Tổ chức truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội, trọng tâm là các dự thảo luật trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; chỉ đạo việc đăng tải công khai, minh bạch nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện của người dân, cơ quan, tổ chức.

- Chủ trì thực hiện: Thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành chủ trì soạn thảo dự thảo Luật.

- Phối hợp thực hiện: Cơ quan Thường trc Hội đồng, các thành viên Hội đồng, cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

c) Thực hiện chỉ đạo điểm truyền thông dự thảo chính sách trong quá trình xây dựng và tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Thi hành án dân sự (sửa đi); dự thảo Luật Việc làm (sửa đi); dự thảo Luật Đường bộ; dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên; dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

- Chủ trì thực hiện: Thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo tổ chức góp ý và phản biện xã hội đối với các dự thảo luật nêu trên.

- Phối hợp thực hiện: Cơ quan Thường trực Hội đồng, các thành viên Hội đồng, cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

d) Tổ chức các diễn đàn, đối thoại chính sách với doanh nghiệp để tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong thi hành các chính sách, pháp luật, trong đó có những bất cập từ thể chế, chính sách và đề xuất cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV năm 2024.

7. Chỉ đạo điểm thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (phê duyệt kèm theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ) tại một số địa phương và về lĩnh vực, nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân doanh nghiệp để thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật ở cơ sở. Ban hành Khung tiêu chí và tổ chức đánh giá thí điểm tại các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương thuộc phạm vi thí điểm của Đề án 979.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

8. Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong Đề án về PBGDPL được giao chủ trì thực hiện

- Chủ trì thực hiện: Các thành viên Hội đồng được giao chủ trì chỉ đạo thực hiện Đề án về PBGDPL.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

9. Chỉ đạo triển khai các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài trong xây dựng và tổ chức thực hiện công tác truyền thông chính sách, thông tin pháp luật, tiếp cận pháp luật.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II-III năm 2024.

10. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024, chú trọng tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở (Có Kế hoạch riêng).

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng và Ủy ban nhân dân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 (cao điểm tập trung trong 02 tháng, tháng 10, 11 năm 2024).

11. Chỉ đạo tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật nói chung, tại vùng đồng bào dân tộc thiu số và miền núi nói riêng; tổ chức rà soát, khảo sát thực trạng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật gắn với triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Thành viên Hội đồng là Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; các thành viên Hội đồng khác; các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

12. Tăng cường nguồn lực kinh phí cho công tác PBGDPL

a) Tham mưu, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo lồng ghép, bố trí kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 cho công tác PBGDPL

- Chủ trì thực hiện: y viên Hội đồng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

- Phối hợp thực hiện: Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tư pháp; các thành viên Hội đồng khác có liên quan và Ủy ban nhân dân các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

b) Tăng cường thực hiện chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL, bao gồm: Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động thu hút nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; hướng dẫn, thu hút các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư, luật gia, các chuyên gia, nhà khoa học; các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, già làng, trưởng bản, người am hiểu pháp luật... tham gia PBGDPL.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; thành viên Hội đồng là Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

- Phối hợp thực hiện: Thành viên Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài chính và các thành viên khác của Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

13. Chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.

a) Xây dựng Đề án chuyển đổi số trong công tác PBGDPL trình Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện Dự án đầu tư công trung hạn “Xây dựng hệ thống thông tin PBGDPL” để thiết lập dữ liệu thông tin pháp luật dùng chung, kết nối, chia sẻ trong toàn quốc; tăng cường tính tương tác, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Thành viên Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và các thành viên khác của Hội đồng; các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện:

+ Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án chuyển đổi số trong công tác PBGDPL: Tháng 12 năm 2024.

+ Triển khai thực hiện Dự án đầu tư công trung hạn “Xây dựng hệ thống thông tin PBGDPL”: Năm 2024

b) Chỉ đạo đưa Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia vận hành chính thức; cung cấp, cập nhật thông tin trên Cổng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hp thực hiện: Các thành viên Hội đồng; các bộ, cơ quan, t chức ở trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2024.

c) Chỉ đạo rà soát, áp dụng, nhân rộng các giải pháp chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; tăng cường thông tin pháp luật, PBGDPL trên mạng xã hội bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; thành viên Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên khác của Hội đồng; các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

14. Chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

a) Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường theo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2023, ch đạo thực hiện đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp; nâng cao hiệu quả PBGDPL ngoài giờ lên lớp; tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân, pháp luật.

- Chủ trì thực hiện: Thành viên Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phối hợp thực hiện: Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tư pháp; các thành viên khác của Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

b) Đưa nội dung phù hợp về Hiến pháp và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Nghị quyết s 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

- Chủ trì thực hiện: Thành viên Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phối hợp thực hiện: Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tư pháp; các thành viên khác của Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

c) Tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL trong nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới

- Chủ trì thực hiện: Thành viên Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Quý II-III năm 2024.

15. Tổ chức tổng kết việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng là Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá – Th thao và Du lịch; các thành viên khác của Hội đồng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2024.

16. Tổ chức các Đoàn kiểm tra của Hội đồng năm 2024 tại các bộ, cơ quan, tổ chức, địa phương (kim tra toàn diện và theo chuyên đề), cụ th như sau:

a) Nội dung kiểm tra: Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận số 80-KL/TW; Quyết định số 1521/QĐ-TTg; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn của Hội đng, trong đó tập trung một số nội dung sau đây:

- Tình hình hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương.

- Thực trạng công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.

- Nguồn nhân lực và kinh phí bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL.

- Tình hình triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL, trọng tâm là Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Đề án về PBGDPL của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ủy ban dân tộc.

- Phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong công tác PBGDPL.

- Tổ chức thi hành các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, nhất là Luật Đất đai, Luật Căn cước, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Các tổ chức tín dụng...

- Xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong công tác PBGDPL và công tác của Hội đồng; đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng.

b) Thời gian, cơ quan được kiểm tra, phân công và cách thức kiểm tra.

Giao Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng phân công các Đoàn kiểm tra phù hợp với thực tế. Tùy tình hình thực tế, Trường Đoàn kiểm tra quyết định cụ thể về nội dung, cách thức kiểm tra (trực tiếp, trực tuyến hoặc qua báo cáo), thời gian, địa điểm kim tra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao quy định tại Phan II của Kế hoạch này; chủ động chỉ đạo PBGDPL thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, nhất là các Đề án về PBGDPL được giao. Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Trên cơ sở Kế hoạch này, giao Cơ quan Thường trực Hội đồng hướng dẫn, đôn đốc Hội đồng các cấp trong việc tổ chức các hoạt động cụ thể để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 27-NQ/TW gắn với đổi mới công tác PBGDPL; các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, Hội đồng các cấp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, đoàn thể, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng; định kỳ 06 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Cơ quan Thường trực Hội đồng (Bộ Tư pháp) theo thời hạn quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

3. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này của Hội đồng, hoạt động của Cơ quan Thường trực Hội đồng và tổ chức các Đoàn kiểm tra của Hội đồng được bố trí trong nguồn kinh phí của Cơ quan Thường trực Hội đồng và các bộ, cơ quan, tổ chức, địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi