Quyết định 2381/QĐ-BTP 2019 bổ sung đơn vị tham gia đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TƯ PHÁP

--------------

Số: 2381/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công b sung các đơn vị thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng
đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản
quy phạm pháp luật năm 2019

----------------

B TRƯỞNG B TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 08/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính ph ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7;

Căn cứ Quyết định số 2410/QĐ-BTP ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công bổ sung các đơn vị thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2019.

Điều 2. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị được phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kinh phí thẩm định, góp ý đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và kinh phí thẩm định, góp ý dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 3 và Điều 4 của Quyết định số 716/QĐ-BTP ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực k từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Thủ trưng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);

- Cục CNTT (để đưa lên trang TTĐT);

- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Thành Long

 

B TƯ PHÁP

--------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

 

 

BẢN PHÂN CÔNG B SUNG CÁC ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý, THAM GIA XÂY DỰNG ĐỀ NGHỊ XÂY DNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ DỰ ÁN, D THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2381/QĐ-BTP ngày 16 tháng 9 năm 2019 ca Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. Đ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT

TÊN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG

VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO

PHỤ TRÁCH

CƠ QUAN SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THM ĐỊNH, GÓP Ý, THAM GIA

ĐƠN VỊ

PHỐI HỢP

GHI CHÚ

1.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

2.

Đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

3.

Đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giao thông vận tải

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

4.

Đề nghị xây dựng Luật Lực lượng trị an cơ sở

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

5.

Đề nghị xây dựng Luật Công đoàn

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Văn phòng Đảng đoàn thể

 

6.

Đề nghị xây dựng Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

Đã thẩm định

7.

Đề nghị xây dựng Luật Thỏa thuận quốc tế

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Ngoại giao

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL,                         Vụ

PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Vụ HTQT

Đã thẩm định

8.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL,                         Vụ

PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Vụ HTQT

Đã thẩm định

9.

Đề nghị xây dựng Pháp lệnh về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL,                         Vụ

PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Vụ HTQT

Đã thẩm định

10.

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Vụ HTQT

 

11.

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

12.

Đề nghị xây dựng Nghị định về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

13.

Đề nghị xây dựng Nghị định về ODA của Việt Nam cho nước ngoài

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL,                         Vụ

PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Vụ HTQT                                    Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Vụ HTQT

Đã thẩm định

14.

Đề nghị xây dựng Nghị định về quy chế lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Ngoại giao

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL,                         Vụ

PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Vụ HTQT

 

 

 

II. DỰ ÁN, DỰ THẢO LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

STT

TÊN DỰ ÁN, D THẢO

VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO

PHỤ TRÁCH

CƠ QUAN SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý, THAM GIA

ĐƠN VỊ

PHỐI HỢP

GHI CHÚ

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ

CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

2.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vị phạm hành chính

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ

CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Tổng cục THADS, Thanh tra Bộ, Cục BTNN

Đã thẩm định

3.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễm dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

4.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ban soạn thảo do UBTVQH thành lập

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

5.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Kiểm toán nhà nước

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

6.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

7.

Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Tòa án nhân dân tối cao

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

8.

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

9.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

10.

Luật Thỏa thuận quốc tế

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Ngoại giao

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Vụ HTQT

 

11.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Vụ HTQT

Đã thẩm định

12.

Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

y ban dân tộc

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

13.

Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thi hành Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

14.

Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC,

Vụ PLQT, Cục KTVB

 

15.

Nghị quyết của Quốc hội về quản lý, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nuớc tại doanh nghiệp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

16.

Nghị quyết của y ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

 
 

 

III. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

STT

TÊN DỰ ÁN, D THẢO

VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO

PHỤ TRÁCH

QUAN SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THM ĐỊNH, GÓP Ý

ĐƠN VỊ

PHỐI HỢP

GHI CHÚ

 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

1.

Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện Khoa học pháp lý, Cục CNTT

 

2.

Nghị định quy định về nhập khấu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giao thông vận tải

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

Đã thẩm định

3.

Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Kông (Trung Quốc) giai đoạn 2019 - 2022

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

Đã thẩm định

4.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế, kho, bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

Đã thẩm định

5.

Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2019-2020.

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

Đã thẩm định

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

1.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL,                  Vụ

PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

Đã thẩm định

2.

Quyết định ban hành Danh mục và phân

công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

3.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số

29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 

 

IV. DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH

 

STT

TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO

VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO BỘ PHỤ TRÁCH

QUAN, ĐƠN VỊ SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý

ĐƠN VỊ

PHỐI HỢP

GHI CHÚ

 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

1.

Nghị định về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

2.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự (Điều 17, 31, 33, 34, 35, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 55, 74, 75, 149 và 151)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Tổng cục THADS

 

3.

Nghị định quy định chi tiết về tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân (Điều 45)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

4.

Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc (Điều 82)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

5.

Nghị định quy định chi tiết chế độ ăn, ở, sinh hoạt, thăm gặp, khám bệnh, chữa bệnh đối với nguời chấp hành án phạt trục xuất trong thời gian luu trú tại cơ sở lưu trú, chi phí mai táng đối với nguời chấp hành án phạt trục xuất chết tại cơ sở lưu trú (Điều 121)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

6.

Nghị định quy định chi tiết thủ tục thi hành án đối với pháp nhân thương mại và chuyển giao nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại tổ chức lại (khoản 4 Điều 160, khoản 6 Điều 164, Điều 165)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

7.

Nghị định quy định chi tiết về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại (khoản 3 Điều 163)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục BTNN

 

8.

Nghị định quy định chi tiết về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự (Điều 173)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục CNTT

 

9.

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (khoản 2 Điều 9, khoản 7 Điều 10, khoản 6 Điều 12, khoản 3 Điều 26)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

10.

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục (khoản 3 Điều 47, khoản 5 Điều 70, Điều 79, khoản 1 Điều 85, Điều 86)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

11.

Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (khoản 2 Điều 72)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

12.

Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm (khoản 4, 5 Điều 85)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

13.

Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non (khoản 3 Điều 27, khoản 2 Điều 81)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

14.

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc (khoản 5 Điều 13, khoản 5 Điều 14, khoản 1 Điều 15, khoản 8 Điều 17, khoản 3 Điều 22, khoản 3 Điều 23, khoản 4 Điều 26, khoản 5 Điều 29, khoản 4 Điều 30, khoản 3 Điều 31)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSI1C, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

15.

Nghị định quy định quản lý kinh doanh rượu (khoản 5 Điều 15)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

16.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vục kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số và Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vục kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số (khoản 4, 6 Điều 1)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

17.

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (khoản 27 Điều 3, khoản 5 Điều 5, khoản 8 Điều 19, khoản 10 Điều 19, khoản 6 Điều 27, khoản 3 Điều 37, khoản 2 Điều 42, khoản 8 Điều 43, khoản 5 Điều 44, khoản 4 Điều 45, khoản 5 Điều 50, khoản 3 Điều 52, Điều 63, khoản 3 Điều 66, khoản 2g Điều 73, khoản 2a Điều 81, khoản 1 Điều 84, Điều 85, khoản 2 Điều 94, khoản 5 Điều 98, khoản 2 Điều  100, khoản 5 Điều 129, khoản 4 Điều 130, khoản 3 Điều 131, khoản 2 Điều 132, khoản 5 Điều 133, khoản 4 Điều 134, khoản 3 Điều 135)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

18.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2019 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (khoản 5 Điều 89, khoản 5 Điều 90, khoản 3 Điều 92)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

19.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (khoản 6 Điều 5, khoản 3 Điều 17, khoản 1 Điều 28, Điều 32, khoản 3 Điều 34, khoản 6 Điều 35, khoản 6 Điều 40, khoản 6 Điều 43, khoản 2 Điều 45, khoản 5 Điều 59, khoản 2 Điều 65, khoản 4 Điều 66, khoản 9 Điều 67, khoản 4 Điều 97, Điều 99)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

20.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư (khoản 6 Điều 73, khoản 4 Điều 76)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

21.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia (Điều 32, khoản 3 Điều 34, khoản 6 Điều 35, khoản 6 Điều 40, khoản 6 Điều 43, khoản 2 Điều 45)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

22.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thâm định

Bộ Khoa học và Công nghệ

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

23.

Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Khoa học và Công nghệ

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

 

24.

Nghị định quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường thủy nội địa

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giao thông vận tải

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

25.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (khoản 4 Điều 151)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Vụ HTQT

Đã thẩm định

26.

Nghị định thay thế Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ pháp triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Vụ HTQT

 

27.

Nghị định quy định về xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn (khoản 4 Điều 138, khoản 3 Điều 139, khoản 3 Điều 140, khoản 3 Điều 141, Điều 146)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Cục

QLXLVPHC&

TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

 
 

 

thuộc tính Quyết định 2381/QĐ-BTP

Quyết định 2381/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công bổ sung các đơn vị thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2381/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:16/09/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

6/8 đề nghị xây dựng Luật năm 2019 đã được thẩm định

Ngày 16/9/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 2381/QĐ-BTP về việc phân công bổ sung các đơn vị thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2019.

Trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có 6 đề nghị xây dựng Luật đã được thẩm định gồm: Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Đề nghị xây dựng Luật Lực lượng trị an cơ sở; Đề nghị xây dựng Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (Sửa đổi); Đề nghị xây dựng Luật Thảo thuận quốc tế; Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Hai luật chưa được thẩm định gồm: Đề nghị xây dựng Luật Công đoàn và Đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh.

Ngoài ra còn có 16 dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được xây dựng năm 2019.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/9/2019.

Xem chi tiết Quyết định2381/QĐ-BTP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi