Quyết định 2266/QĐ-BTP 2015 Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------------
Số: 2266/QĐ-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

                                                                            
                                                                           
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển
------------------------             
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 2265/QĐ-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử pháp điển;
Căn cứ Quyết định số 2264/QĐ-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Thành viên Ban Biên tập và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử pháp điển;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục KTrVB.                                                                                              
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
(Đã ký)
 
 
Đinh Trung Tụng

 
 

BỘ TƯ PHÁP
--------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

 
QUY CHẾ
 Hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2266/QĐ-BTP ngày 30/12/2015
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
----------------------------
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển
1. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển (sau đây gọi tắt là Ban Biên tập) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập để thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng tổ chức biên tập và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử pháp điển.
2. Thành viên Ban Biên tập là đại diện của các đơn vị có liên quan đến nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về hoạt động trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là Trưởng Ban.
Điều 2. Thường trực Ban Biên tập
1. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là Thường trực của Ban Biên tập, giúp Ban Biên tập thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc chức năng của Ban.
2. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thành lập bộ phận Thường trực Ban Biên tập. Bộ phận Thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Biên tập về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 7 Quy chế này.
 
Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN BIÊN TẬP, THƯỜNG TRỰC BAN BIÊN TẬP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN
 
Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Biên tập
1. Tổ chức việc thu thập, biên tập, rà soát, xử lý thông tin;bảo đảm cập nhật kịp thời, chính xác thông tin liên quan đến hoạt động pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trênCổng thông tin điện tửpháp điển.
2. Định hướng nội dung thông tin của Cổng thông tin điện tử pháp điển.
3. Phê duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung tin, bài được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển.
4. Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng về các biện pháp nâng cao chất lượng thông tin của Cổng thông tin điện tử pháp điển.
5. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp.
6. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên để cung cấp thông tin tình hình hoạt động của các Bộ, ngành và của các đơn vị có liên quan thuộc Bộ về công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
7. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tình hình, kết quả hoạt động của Ban Biên tập và tình hình hoạt động của Cổng thông tin điện tử pháp điển.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
Điều 4. Trách nhiệm chung của các thành viên Ban Biên tập
1. Tham gia định hướng nội dung thông tin của Cổng thông tin điện tử pháp điển; bảo đảm nội dung thông tin được giao phụ trách theo đúng định hướng chung đã được xác định.
2. Thành viên Ban Biên tập có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận, biên tập, cập nhật thông tin đối với những nội dung được giao phụ trách để đăng trên Cổng thông tin điện tử pháp điển.
3. Xác định các loại thông tin cần phê duyệt và phê duyệt thông tin thuộc các loại thông tin này trước khi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và Thủ trưởng đơn vị (đối với thành viên Ban Biên tập là cấp phó) về nội dung tin, bài đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về nội dung tin, bài trong lĩnh vực thông tin được phân công phụ trách.
4. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tính đúng đắn của thông tin sau khi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển; theo dõi tiến độ cập nhật, đăng tải thông tin sau khi được phê duyệt.
5. Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng thông tin của Cổng thông tin điện tử pháp điển; tham gia xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác định kỳ và hàng năm của Ban Biên tập.
6. Thường xuyên theo dõi và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử pháp điển, đề xuất cải tiến giao diện, bố cục thông tin, chức năng, tiện ích để thuận tiện cho người dùng.
7. Tham gia chỉ đạo t chức mạng lưới cộng tác viên để cung cấp thông tintrên Cổng thông tin điện tử pháp điển.
Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng ban
Ngoài các trách nhiệm chung quy định tại Điều 4 Quy chế này, Trưởng ban có các trách nhiệm sau:
1. Điều hành hoạt động của Ban Biên tập và Thường trực Ban Biên tập theo nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quy chế này; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về hoạt động của Ban Biên tập.
2. Phân công phụ trách nội dung thông tin và nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Biên tập.
3. Chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng thông tin của Cổng thông tin điện tử pháp điển và kế hoạch, chương trình công tác định kỳ, hàng năm của Ban Biên tập.
4. Chỉ đạo việc hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị, cá nhân phối hợp cung cấp thông tin, xử lý thông tin phản hồi, hỏi – giải đáp vướng mắc.
5. Chỉ đạo xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên của Cổng thông tin điện tử pháp điển.
6. Quyết định việc sử dụng kinh phí cho hoạt động của Ban Biên tập; phê duyệt chi trả nhuận bút, thù lao cho việc đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử pháp điển theo đúng quy định.
Điều 6. Trách nhiệm của các Phó Trưởng ban
1. Ngoài các trách nhiệm chung quy định tại Điều 4 Quy chế này, các Phó Trưởng ban có trách nhiệm tham gia chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng thông tin của Cổng thông tin điện tử pháp điển và kế hoạch, chương trình công tác định kỳ, hàng năm của Ban Biên tập.
2. Phó Trưởng ban Thường trực có thêm trách nhiệm:
a) Giúp Trưởng ban trong việc điều hành hoạt động của Ban Biên tập và Thường trực Ban Biên tập theo sự phân công của Trưởng ban;
b) Thay mặt Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng ban khi được ủy quyền.
Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Ban Biên tập
1. Thu thập, tiếp nhận, biên tập, cập nhật thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển; chuyển thành viên Ban Biên tập phụ trách lĩnh vực để phê duyệt thông tin thuộc diện cần phê duyệt hoặc xin ý kiến về việc đưa tin trong trường hợp cần thiết.
2. Theo dõi và duy trì liên hệ với cộng tác viên, phối hợp với đầu mối cung cấp thông tin của các đơn vị, các Bộ, ngành; hướng dẫn tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển theo quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp.
3. Theo dõi tình hình tiếp nhận và xử lý thông tin, định kỳ hàng tháng lập báo cáo tổng hợp tình hình đăng tải thông tin cho Trưởng Ban Biên tập.
4. Nghiên cứu, đề xuất phương án cải tiến, xây dựng quy trình thu thập, biên tập, cập nhật nhằm nâng cao hiệu quả xử lý thông tin tại khâu biên tập và cập nhật.
5. Tổng hợp thống kê nhuận bút, thù lao cho việc đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử pháp điển được phân công phụ trách trình Trưởng Ban Biên tập phê duyệt; thực hiện việc chi trả nhuận bút, thù lao theo chỉ đạo của Trưởng Ban Biên tập.
6. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cho các cuộc họp của Ban Biên tập; tổng hợp, ghi biên bản các cuộc họp và thông báo kết quả cuộc họp đến các thành viên.
7. Xây dựng báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả hoạt động của Ban Biên tập, Cổng thông tin điện tử pháp điển định kỳ 6 tháng, hàng năm và các báo cáo khác của Ban Biên tập.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Biên tập giao.
 
Chương III
PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG
 
Điều 8. Nguyên tắc hoạt động của Ban Biên tập
1. Ban Biên tập hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách và quyết định các vấn đề theo đa số, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên.
2. Ban Biên tập hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, trong phạm vi quyền hạn, có kế hoạch và hiệu quả.
Điều 9. Phương thức hoạt động
Quy trình thu thập, tiếp nhận, biên tập, cập nhật, rà soát, xử lý thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử pháp điển.
Điều 10. Chế độ hội họp, báo cáo
1. Ban Biên tập họp thường kỳ 6 tháng một lần. Trường hợp cần thiết, Ban biên tập họp đột xuất theo triệu tập của Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng ban Thường trực trong trường hợp Trưởng ban đi vắng) hoặc đề nghị của 2/3 số thành viên.
2. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, Ban Biên tập có trách nhiệm lập báo cáo gửi Bộ trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban; tình hình đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử pháp điển và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
Điều 11. Phụ cấp và thù lao
Thành viên Ban Biên tập và Thường trực thực hiện công việc liên quan đến việc đăng tải thông tin cho Cổng thông tin điện tử pháp điển ngoài chức năng, nhiệm vụ được áp dụng, vận dụng hưởng nhuận bút, thù lao theo quy định tương ứng tại Quyết định số 1991/QĐ-BTP ngày 06/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử phục vụ hoạt động thường xuyên của Bộ Tư pháp và pháp luật hiện hành.
 
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Trưởng Ban Biên tập có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các thành viên Ban Biên tập, Thường trực Ban Biên tập và các đơn vị liên quan thực hiện./.
 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Đinh Trung Tụng

 
 

thuộc tính Quyết định 2266/QĐ-BTP

Quyết định 2266/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2266/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành:30/12/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 2266/QĐ-BTP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi