Quyết định 2029/QĐ-BVHTTDL 2018 Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2029/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2029/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2029/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành:31/05/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch triển khai thi hành quy định về hương ước của Bộ VHTTDL

Ngày 31/5/2018, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại Quyết định 2029/QĐ-BVHTTDL.

Cụ thể, nội dung của kế hoạch được nêu ra như sau:

- Bộ giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quán triệt, hàng năm tổ chức ít nhất 03 cuộc tập huấn cho các đối tượng liên quan;

- Tháng 9/2018: Hoàn thành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các quy phạm pháp luật có liên quan bảo đảm tính thông nhất gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp chung;

- Cục Văn hóa cơ sở chuẩn bị nội dung, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng văn bản hướng dẫn kinh phí thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2029/QĐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

Số: 2029/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2018/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC

-------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Ủy ban TWMTTQVN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, PC.L(100)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2018/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC
(Ban hành theo Quyết định số 2029/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 (sau đây gọi là Quyết định).

Nhằm triển khai thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Quyết định, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

b) Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Quyết định trên phạm vi cả nước;

c) Nâng cao nhận thức về các nội dung trong Quyết định, trách nhiệm triển khai, thi hành Quyết định.

2. Yêu cầu

a) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc;

b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa phương trong việc triển khai thi hành Quyết định;

c) Có lộ trình cụ thể để bảo đảm Quyết định được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước;

d) Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Quyết định.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định

a) Hình thức và cơ quan chủ trì

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quán triệt, tập huấn các nội dung và điểm mới của Quyết định bằng các hình thức: Tổ chức tập huấn (hằng năm tổ chức ít nhất 03 cuộc tập huấn cho các đối tượng liên quan); phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến.

- Cục Văn hóa cơ sở tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Quyết định vào các hoạt động của Cục; tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ có văn bản đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Quyết định đến các tổ chức là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đối tượng có liên quan.

- Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Quyết định vào các hoạt động của Văn phòng; tham mưu giúp Ban chỉ đạo Trung ương hướng dẫn các ban chỉ đạo ở địa phương tuyên truyền, phổ biến Quyết định.

- Báo Văn hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị báo chí của ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định thông qua các bài viết chuyên đề, phóng sự, bản tin pháp luật phù hợp.

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Quyết định vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức giới thiệu, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật); chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất

a) Ở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Lãnh đạo Bộ).

- Cơ quan phối hợp: Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Văn hóa dân tộc, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (trực tiếp thực hiện việc rà soát, gi kết quả rà soát về Vụ Pháp chế).

- Thời gian hoàn thành: Tháng 8 năm 2018 gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp chung.

b) Ở địa phương

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát các văn bản của Ủy ban nhân dân, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân liên quan đến hương ước, quy ước;

- Thời gian hoàn thành: Tháng 07 năm 2018 gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế) để tng hp chung.

c) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp kết quả rà soát và đề xuất phương án xử lý.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2018.

3. Xây dựng văn bản, tài liệu triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định

a) Chuẩn bị nội dung, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng văn bản hướng dẫn về kinh phí thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

- Cơ quan chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hóa dân tộc, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Thời gian trình Lãnh đạo Bộ: Tháng 10 năm 2018.

b) Biên soạn và phát hành tài liệu hướng dẫn việc rà soát hương ước, quy ước hiện có bảo đảm phù hợp với nguyên tắc xây dựng và thẩm quyền công nhận

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế.

- Cơ quan phối hợp: Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Văn hóa dân tộc, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2018.

4. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

a) Tổ chức kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm quyền con người, quyền công dân

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế.

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra Bộ, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Văn hóa dân tộc.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ, vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước

- Cơ quan chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Văn hóa dân tộc.

c) Tổ chức hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ, vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Cơ quan chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc.

- Cơ quan phối hợp: Cục Văn hóa cơ s.

5. Phân công tổ chức, nhân sự làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

a) Ở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan thực hiện: Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Pháp chế, Vụ Văn hóa dân tộc, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7 năm 2018.

b) Ở địa phương

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì rà soát, báo cáo cấp có thm quyn ở địa phương.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7 năm 2018.

6. Nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ Bộ Tư pháp; đề nghị Bộ Tư pháp có văn bản chỉ đạo Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các địa phương bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Phòng Văn hóa - Thông tin

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế.

- Cơ quan phối hợp: Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Văn hóa dân tộc.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2018.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; báo cáo, sơ kết, tổng kết chung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

2. Cục Văn hóa cơ sở

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Thống kê số liệu, lồng ghép hướng dẫn, sơ kết, tổng kết về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước với các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở.

3. Vụ Văn hóa dân tộc

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Lồng ghép hướng dẫn, sơ kết, tổng kết về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước với các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực văn hóa dân tộc.

4. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Lồng ghép nội dung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để triển khai thực hiện.

5. Cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể có trách nhiệm lập dự toán kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Đối với các nhiệm vụ mới bổ sung trong năm 2018, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ được giao chủ trì sớm lập dự toán gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi