Quyết định 196/QĐ-BTP 2023 Kế hoạch công tác của Cục Công tác phía Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 196/QĐ-BTP

Quyết định 196/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Công tác phía Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:196/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Mai Lương Khôi
Ngày ban hành:21/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Công tác phía Nam

Ngày 21/02/2023, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 196/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Công tác phía Nam.

Cụ thể, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại khu vực phía Nam như: Thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp, thi hành án dân sự (THADS) và các lĩnh vực khác theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp tham gia với các đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại khu vực;…

Đồng thời, chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ và công tác quản trị nội bộ bao gồm: xây dựng Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng xe và Kế hoạch mua sắm tài sản của Cục theo kinh phí được cấp cho năm 2023; phục vụ các chuyến công tác của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ tại khu vực phía Nam;…

Ngoài ra, cần ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát động thi đua năm 2023. Thực hiện bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 196/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

________

Số: 196/QĐ-BTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Công tác phía Nam

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-BTP ngày 09/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công tác phía Nam;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-BTP ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh trang quốc gia năm 2023.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công tác phía Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Công tác phía Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo);

- Lưu: VT, VP, Cục CTPN (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Mai Lương Khôi

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP

________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác năm 2023 của Cục Công tác phía Nam
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 196/QĐ-BTP ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_________________

 

Thực hiện Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp, trong thời gian chờ sửa đổi Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Cục Công tác phía Nam (Cục CTPN) xây dựng dự thảo Kế hoạch công tác năm 2023 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

a) Hoàn thành chất lượng và đúng tiến độ các nhiệm vụ công tác của Cục Công tác phía Nam (CTPN); Thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổng hợp giúp Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các hoạt động của Bộ, Ngành.

b) Phát huy ý thức trách nhiệm và tinh thần chủ động, tự giác của cán bộ, công chức trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

a) Việc xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm tính toàn diện, hiệu quả, tiết kiệm và khả thi.

b) Bám sát các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2023, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

c) Thực hiện Kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời triển khai đầy đủ các nhiệm vụ thường xuyên, phấn đấu đạt và vượt Kế hoạch đề ra.

d) Phân công công việc hợp lý, cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện.

II. Nội dung Kế hoạch công tác năm 2023

1. Nhiệm vụ trọng tâm

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ Triển khai thực hiện Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp, đặc biệt chú trọng việc làm tốt công tác tư tưởng, đảm bảo chế độ chính sách đối với đội ngũ công chức người lao động khi sắp xếp tổ chức lại, vị trí việc làm.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại khu vực phía Nam (khu vực)

a) Thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp, thi hành án dân sự (THADS) và các lĩnh vực khác theo chức năng, nhiệm vụ.

b) Phối hợp, tham gia với các đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại khu vực.

c) Thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

d) Tiếp tục thực hiện và đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục CTPN với Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (khu vực phía Nam).

2.2. Công tác tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại khu vực

a) Tham mưu, đề xuất với Bộ trưởng các chủ trương, giải pháp về xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công tác tư pháp và THADS tại khu vực và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình tổ chức, hoạt động và các đề xuất của Sở Tư pháp, Cục THADS trong khu vực, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau:

* Đối với các Sở Tư pháp

- Công tác quản lý nhà nước tại địa phương trong các lĩnh vực Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); pháp chế; xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; hộ tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; luật sư; công chứng; giám định tư pháp; trợ giúp pháp lý; bồi thường nhà nước; Bán đấu giá tài sản; Trọng tài thương mại; Hòa giải thương mai; Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản địa phương.

- Việc triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về: tập huấn, hướng dẫn và triển khai thực hiện quy định pháp luật mới về xử lý vi phạm hành chính; công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL; công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động luật sư, công chứng, trợ giúp pháp lý.

- Việc tham mưu rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp. Việc nghiên cứu đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ cương công vụ. Việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tập huấn cho đội ngũ cán bộ tư pháp, nhất là tư pháp ở cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, chức danh theo quy định.

- Việc thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và giải quyết các công việc.

- Việc thực hiện các phong trào thi đua do UBND tỉnh và ngành Tư pháp phát động. Cung cấp thông tin liên quan đến bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng của Ngành đối với các cá nhân, tập thể các cơ quan Tư pháp khu vực phía Nam.

* Đối với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

- Việc xây dựng, triển khai và thực hiện các Kế hoạch, chỉ đạo của Bộ, Tổng cục THADS.

- Kết quả thi hành án, trong đó, chú trọng các đơn vị có tỷ lệ thi hành án thấp về việc, giá trị; Các vụ án trọng điểm theo tiêu chí của Tổng cục THADS; Các việc khiếu nại, tố cáo về THADS phức tạp, kéo dài.

- Kết quả công tác theo dõi thi hành án hành chính; kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án; kết quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

- Việc thành lập, kết quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức Thừa phát lại.

- Công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan THADS Khu vực.

- Công tác chỉ đạo, điều hành của Cục THADS đối với các Chi cục trực thuộc; Công tác kiểm tra trong hệ thống cơ quan THADS địa phương.

- Việc phát động phong trào, sơ kết và tổ chức chấm điểm thi đua; có ý kiến đối với việc bình xét các danh hiệu thi đua trong lĩnh vực THADS.

- Kết quả các mặt công tác khác: Công tác bồi thường nhà nước trong lĩnh vực THADS; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; hoạt động của Ban chỉ đạo THADS; công tác phối hợp trong THADS; công tác xây dựng cơ bản của Cục, Chi cục THADS về trụ sở làm việc, kho vật chứng và phương tiện hoạt động.

2.3. Chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ và công tác quản trị nội bộ

- Xây dựng Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng xe và Kế hoạch mua sắm tài sản của Cục theo kinh phí được cấp cho năm 2023.

- Phục vụ các chuyến công tác của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ tại khu vực phía Nam.

- Quản lý, theo dõi việc sử dụng tài sản của Cục CTPN; Quản lý việc sử dụng trụ sở 200C Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

2.4. Công tác xây dựng đơn vị

a) Công tác xây dựng thể chế

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ Triển khai thực hiện Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp, đặc biệt chú trọng việc làm tốt công tác tư tưởng, đảm bảo chế độ chính sách đối với đội ngũ công chức người lao động khi sắp xếp tổ chức lại, vị trí việc làm.

b) Công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng

- Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 và tổ chức thực hiện.

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát động thi đua năm 2023. Thực hiện bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định.

c) Công tác tài chính, văn thư, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác khác

- Xây dựng Kế hoạch sử dụng kinh phí được cấp hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm.

 -Thực hiện chế độ tài chính, kế toán, công tác thủ quỹ, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định, thường xuyên cập nhật văn bản và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định để đảm bảo đúng pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác Văn thư, lưu trữ của Bộ Tư pháp.

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, quy chế dân chủ cơ sở, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Cục.

- Thực hiện công tác truyền thông đối với các hoạt động của Cục và các cơ quan Tư pháp trong khu vực.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Cục CTPN triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục CTPN xây dựng kế hoạch công tác chi tiết của đơn vị, phân công rõ nhiệm vụ cho từng công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

3. Hàng quý, Cục CTPN tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, những nhiệm vụ còn tồn đọng, phát sinh để có hướng giải quyết kịp thời, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầu Kế hoạch đề ra.

4. Công chức, người lao động thuộc Cục CTPN tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, nỗ lực, nâng cao năng lực điều hành, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức để hoàn thành nhiệm vụ.

5. Chánh Văn phòng Cục CTPN có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch công tác, hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Lãnh đạo Cục CTPN./.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục CTPN)

 

BỘ TƯ PHÁP

CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM

________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

Phụ lục

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM
(Kèm theo Quyết định số 196/QĐ-BTP ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

__________________

 

TT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị, tham mưu tổ chức, chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm chủ yếu

Nguồn kinh phí

Ghi chú

I

Công tác tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại Khu vực

1.

Phối hợp, tham gia với các đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại Khu vực.

Cục Công tác phía Nam

Đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Khi được yêu cầu

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Kinh phí tự chủ

 

2.

Thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Cục Công tác phía Nam

Đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Khi được yêu cầu

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Kinh phí tự chủ

 

3.

Tiếp tục thực hiện và đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục CTPN với STP (Sở Tư pháp), Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (khu vực phía Nam).

Cục Công tác phía Nam

- STP; Cục THADS thuộc Khu vực

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Kinh phí tự chủ

 

4.

Tham mưu, đề xuất với Bộ trưởng các chủ trương, giải pháp về xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công tác tư pháp và THADS tại Khu vực và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Cục Công tác phía Nam

- Các đơn vị thuộc Bộ

- STP; Cục THADS thuộc Khu vực

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Kinh phí tự chủ

 

5.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình tổ chức, hoạt động và các đề xuất của cơ quan tư pháp, THADS trong Khu vực.

Cục Công tác phía Nam

- Các đơn vị thuộc Bộ

- STP; Cục THADS thuộc Khu vực

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Kinh phí tự chủ

 

6.

Theo dõi Công tác quản lý nhà nước tại địa phương trong các lĩnh vực Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); pháp chế; xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; hộ tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; luật sư; công chứng; giám định tư pháp; trợ giúp pháp lý; bồi thường nhà nước; Bán đấu giá tài sản; Trọng tài thương mại; Hòa giải thương mai; Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản địa phương.

Cục Công tác phía Nam

- Đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- STP thuộc Khu vực

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Kinh phí tự chủ

 

7.

Tiếp tục theo dõi các địa phương thực hiện việc triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về: tập huấn, hướng dẫn và triển khai thực hiện quy định pháp luật mới về xử lý vi phạm hành chính; công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL; công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động luật sư, công chứng, trợ giúp pháp lý.

Cục Công tác phía Nam

- Đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- STP thuộc Khu vực

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Kinh phí tự chủ

 

8.

Tiếp tục theo dõi việc tham mưu rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp. Việc nghiên cứu đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ cương công vụ. Việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tập huấn cho đội ngũ cán bộ tư pháp, nhất là tư pháp ở cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, chức danh theo quy định.

Cục Công tác phía Nam

- Đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- STP thuộc Khu vực

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Kinh phí tự chủ

 

9.

Theo dõi thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và giải quyết các công việc.

Cục Công tác phía Nam

- Đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- STP thuộc Khu vực

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Kinh phí tự chủ

 

10.

Theo dõi việc thành lập tổ chức Thừa phát lại theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về việc thực hiện Chế định Thừa phát lại. Việc triển khai và thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Thông tư 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ đối với các địa phương trong Khu vực; kết quả hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại.

Cục Công tác phía Nam

- Đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- STP thuộc Khu vực

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Kinh phí tự chủ

 

11.

Theo dõi việc thực hiện các phong trào thi đua do UBND tỉnh và ngành Tư pháp phát động. Cung cấp thông tin liên quan đến bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng của Ngành đối với các cá nhân, tập thể các cơ quan Tư pháp khu vực phía Nam.

Cục Công tác phía Nam

STP thuộc Khu vực

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Kinh phí tự chủ

 

12.

Theo dõi việc xây dựng, triển khai và thực hiện các Kế hoạch, chỉ đạo của Bộ, Tổng cục THADS.

Cục Công tác phía Nam

- Tổng cục THADS

- Cục THADS thuộc Khu vực

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Kinh phí tự chủ

 

13.

Theo dõi kết quả thi hành án, trong đó, chú trọng các đơn vị có tỷ lệ thi hành án thấp về việc, giá trị; Các vụ án trọng điểm theo tiêu chí của Tổng cục THADS; Các việc khiếu nại, tố cáo về THADS phức tạp, kéo dài.

Cục Công tác phía Nam

- Tổng cục THADS

- Cục THADS thuộc Khu vực

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Kinh phí tự chủ

 

14.

Theo dõi kết quả công tác theo dõi thi hành án hành chính; tổ chức cưỡng chế thi hành án; kết quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Cục Công tác phía Nam

- Tổng cục THADS

- Cục THADS thuộc Khu vực

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Kinh phí tự chủ

 

15.

Theo dõi công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan THADS Khu vực bao gồm: Việc tuyển dụng biên chế; cơ cấu tổ chức; quy hoạch; đào tạo; bổ nhiệm và kỷ luật. Trong đó, tập trung vào việc bổ nhiệm đủ các chức danh lãnh đạo quản lý theo quy định và các đơn vị có Lãnh đạo Cục nghỉ hưu trong năm 2023.

Cục Công tác phía Nam

- Tổng cục THADS

- Cục THADS thuộc Khu vực

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Kinh phí tự chủ

 

16.

Theo dõi công tác chỉ đạo, điều hành của Cục THADS đối với các Chi cục trực thuộc. Trong đó, chú trọng các đơn vị xếp loại thấp (C, D) hoặc có xảy ra vi phạm về quản lý tài chính tại Chi cục; Công tác kiểm tra trong hệ thống cơ quan THADS địa phương.

Cục Công tác phía Nam

- Tổng cục THADS

- Cục THADS thuộc Khu vực

Cả năm

Báo cáo

Kinh phí tự chủ

 

17.

Theo dõi công tác bồi thường nhà nước trong lĩnh vực THADS; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo tại các cơ quan THADS.

Cục Công tác phía Nam

- Tổng cục THADS

- Cục THADS thuộc Khu vực

Cả năm

Báo cáo

Kinh phí tự chủ

 

18.

Theo dõi kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo THADS; phối hợp giữa các ban ngành, chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức THADS của các địa phương.

Cục Công tác phía Nam

- Tổng cục THADS

- Cục THADS thuộc Khu vực

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Kinh phí tự chủ

 

19.

Theo dõi công tác xây dựng cơ bản của Cục, Chi cục THADS về trụ sở làm việc, kho vật chứng và phương tiện hoạt động.

Cục Công tác phía Nam

- Tổng cục THADS

- Cục THADS thuộc Khu vực

Cả năm

Báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu

Kinh phí tự chủ

 

20.

Theo dõi việc phát động phong trào, sơ kết và tổ chức chấm điểm thi đua; có ý kiến đối với việc bình xét các danh hiệu thi đua trong lĩnh vực THADS

Cục Công tác phía Nam

- Tổng cục THADS

- Cục THADS thuộc Khu vực

Quý III/2023

Ý kiến chấm điểm thi đua

Kinh phí tự chủ

 

II

Chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ và công tác quản trị nội bộ

 

 

 

21.

Xây dựng Kế hoạch sữa chữa, bảo dưỡng xe của Cục theo kinh phí được cấp cho năm 2023.

Cục Công tác phía Nam

 

Cả năm

Kế hoạch

Kinh phí tự chủ

 

22.

Phục vụ các chuyến công tác của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ vào công tác tại Khu vực.

Cục Công tác phía Nam

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

Phục vụ an toàn, chu đáo

Kinh phí tự chủ

 

23.

Quản lý, theo dõi việc sử dụng tài sản của Cục CTPN.

Cục Công tác phía Nam

 

Cả năm

Việc sử dụng đảm bảo theo đúng quy định

Kinh phí tự chủ

 

24.

Quản lý việc sử dụng trụ sở 200C Võ Văn Tần,

Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Cục Công tác phía Nam

Các đơn vị sử dụng chung trụ sở

Cả năm

Việc sử dụng đảm bảo theo quy định

Kinh phí tự chủ

 

Ill

Công tác xây dựng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Công tác xây dựng thể chế nội bộ

 

 

 

 

 

 

25.

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ Triển khai thực hiện Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp, đặc biệt chú trọng việc làm tốt công tác tư tưởng, đảm bảo chế độ chính sách đối với đội ngũ công chức người lao động khi sắp xếp tổ chức lại, vị trí việc làm.

Cục Công tác phía Nam

Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ

Quý I/2023

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

Kinh phí tự chủ

Nhiệm vụ trọng tâm

 

3.2. Công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng

 

 

 

 

 

 

26.

Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 và tổ chức thực hiện.

Cục Công tác phía Nam

 

Cả năm

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023

Kinh phí tự chủ

 

27.

Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát động thi đua năm 2023.

Cục Công tác phía Nam

 

Cả năm

Kế hoạch phát động thi đua 2023

Kinh phí tự chủ

 

 

3.3. Công tác tài chính, văn thư, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác khác

 

 

 

 

 

 

28.

Xây dựng Kế hoạch sử dụng kinh phí được cấp hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm.

Cục Công tác phía Nam

 

Cả năm

Kế hoạch sử dụng kinh phí tháng, quý, năm

Kinh phí tự chủ

 

29.

Thực hiện chế độ tài chính, kế toán, công tác thủ quỹ, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định, thường xuyên cập nhật văn bản và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định để đảm bảo đúng pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác.

Cục Công tác phía Nam

 

Cả năm

 

Kinh phí tự chủ

 

30.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác Văn thư, lưu trữ của Bộ Tư pháp.

Cục Công tác phía Nam

 

Cả năm

Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo đúng quy định

Kinh phí tự chủ

 

31.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Cục Công tác phía Nam

 

Cả năm

Sử dụng các phần mềm quản lý của Bộ

Kinh phí tự chủ

 

32.

Thực hiện kịp thời, đầy đủ công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, quy chế dân chủ cơ sở, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Cục

Cục Công tác phía Nam

 

Cả năm

Việc thực hiện đảm bảo theo đúng quy định

Kinh phí tự chủ

 

33.

Thực hiện công tác truyền thông đối với các hoạt động của Cục và các cơ quan Tư pháp trong khu vực

Cục Công tác phía Nam

 

Cả năm

Tin, bài đăng trên Cổng thông tin của Cục, Bộ

Kinh phí tự chủ

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi