Quyết định 170/QĐ-BTP 2023 Kế hoạch công tác của Cục Bổ trợ tư pháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 170/QĐ-BTP

Quyết định 170/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Bổ trợ tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:170/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Mai Lương Khôi
Ngày ban hành:14/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Trong 2023, Cục Bổ trợ tư pháp xây dựng trình Chính phủ Luật Công chứng (sửa đổi)

Ngày 14/02/2023, Bộ Tư Pháp ban hành Quyết định 170/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Bổ trợ tư pháp.

Theo đó, trong năm 2023, Cục Bổ trợ tư pháp xác định và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm sau: Tham mưu xây dựng trình Chính phủ Luật Công chứng (sửa đổi); Tham mưu trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Tổng kết thi hành Luật Luật sư; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bổ trợ tư pháp, chú trọng hoàn thiện pháp luật;…

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước về bổ trợ tư pháp, tăng cường sử dụng chữ ký số và phần mềm quản lý văn bản để cải tiến quy trình xử lý công việc; ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý các công việc của Cục để đáp ứng yêu cầu công tác và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 170/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 170/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-BTP ngay 18/4/2018 của Bộ trưng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Btrợ tư pháp:

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26/3/2019 của Bộ trưng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-BTP ngày 25/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vphê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-BTP ngày 17/01/2023 của Bộ trưng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm v, gii pháp chyếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và ci thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Btrợ tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Btrợ tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Btrợ tư pháp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thtrưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Bộ trưng (đ b/c);
-
Các Thứ trưng (để biết);
- Cng thông tin điện tBộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Mai Lương Khôi

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 170/QĐ-BTP ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định đầy đủ, chính xác nhiệm vụ công tác năm, nhất là nhiệm vụ trọng tâm, bám sát nhiệm vụ của Bộ, ngành; thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2023 trên tinh thần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả kinh phí được giao.

2. Yêu cầu

2.1. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp và xác định nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, đúng chức năng, nhiệm vụ của Cục; nhất là các nhiệm vụ tại Quyết định số 48/QĐ-BTP ngày 17/01/2023 ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

2.2. Phân công trách nhiệm cụ thể cho tập thể, cá nhân, tiến độ thực hiện, kết quả đầu ra để đầu tư nguồn lực phù hợp trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ trọng tâm

Trong năm 2023, Cục Bổ trợ tư pháp xác định và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1.1. Tham mưu xây dựng trình Chính phủ Luật Công chứng (sửa đổi).

1.2. Tham mưu trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; xây dựng trình Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

1.3. Tổng kết thi hành Luật Luật sư.

1.4. Tổng kết thực hiện Đề án "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường chất lượng, hiệu quả của công tác giám định tư pháp trong thời gian tới.

1.5. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, chú trọng hoàn thiện pháp luật; chủ động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, tăng cường thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, nhất là trong hoạt động công chứng, đấu giá tài sản; quan tâm phát triển hiệu quả, chất lượng hoạt động trọng tài, hòa giải thương mại; nâng cao trách nhiệm, vai trò tự quản của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực luật sư, công chứng.

1.6. Tham mưu triển khai có hiệu quả một số nội dung liên quan trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp được nêu tại Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục xây dựng, và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

2. Các nhiệm vụ cụ thể

2.1. Lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tổ chức tổng kết và xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Luật Luật sư trên cơ sở đánh giá, tổng kết của các bộ, ngành, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nghiên cứu và chuẩn bị lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Luật sư để trình Chính phủ vào năm 2024.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; trong đó, trọng tâm vào kiểm tra tình hình thực hiện Kết luận số 69-KL/TW tại một số cơ quan, tổ chức, địa phương, lãnh đạo chỉ đạo việc tổ chức đại hội tại một số Đoàn luật sư. Nắm bắt tình hình triển khai, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai Kết luận số 69-KL/TW, xây dựng Báo cáo Ban Bí thư.

- Xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật; nghiên cứu và chuẩn bị lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 77/2008/NĐ-CP; tiếp tục hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định số 77/2008/NĐ-CP.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động luật sư; xử lý các trường hợp luật sư, tổ chức hành nghề luật sư có hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, góp phần đảm bảo kỹ luật, kỷ cương hành nghề, xây dựng đội ngũ luật sư bảo đảm chất lượng, có bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp; theo dõi việc thi hành pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ; tổng hợp báo cáo, thống kê, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý nhanh nhạy các thông tin báo chí về tổ chức và hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, đoàn công tác để kịp thời nắm bắt, chấn chỉnh về tổ chức và hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức.

- Thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, cấp Giấy phép hành nghề cho luật sư nước ngoài, cấp Giấy phép thành lập tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam; thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư... theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng; tổng hợp, đăng tải danh sách cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam trên Trang thông tin Bổ trợ tư pháp.

- Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, kết nối và khai thác các cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ việc giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý luật sư, hành nghề luật sư.

2.2. Lĩnh vực công chứng, thừa phát lại

a) Lĩnh vực công chứng

- Xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi) để trình Chính phủ xem xét đưa vào Chương trình công tác tháng 11/2023 theo Chương trình công tác của Chính phủ.

- Triển khai thực hiện Thông tư thay thế Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng sau khi được ban hành.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai Luật; tiếp tục triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết s 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng; tham mưu, chuẩn bị cho Bộ về phiên giải trình “Việc thực hiện một số quy định của pháp luật về hoạt động công chứng” của Ủy ban Pháp luật Quốc hội.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động công chứng: xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên trong trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật tương ứng; theo dõi việc thi hành pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ; tổng hợp báo cáo, thống kê, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kịp thời các thông tin báo chí về tổ chức, hoạt động công chứng; tổ chức các đoàn kiểm tra, đoàn công tác để kịp thời nắm bắt, chấn chỉnh về Tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thẩm tra hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công chứng viên theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng; cập nhật, đăng tải danh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công chứng viên lên Trang thông tin Bổ trợ tư pháp.

- Tăng cường chỉ đạo, quản lý nhà nước đối với Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và Hội công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tiếp tục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện Phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng.

b) Lĩnh vực thừa phát lại

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Thông tư số 05/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP; Thông tư số 08/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại.

- Tham mưu, chuẩn bị tổ chức kkiểm tra kết quả tập sự hành nghề thừa phát lại lần thứ I.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động thừa phát lại; theo dõi việc thi hành pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ; tổng hợp báo cáo, thống kê, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kịp thời các thông tin báo chí về tổ chức, hoạt động thừa phát lại.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra và kịp thời năm bắt, chấn chỉnh về tổ chức và hoạt động của tổ chức thừa phát lại trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thẩm tra hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm thừa phát lại theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

2.3. Lĩnh vực giám định tư pháp

- Thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 1450/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Luật, Quyết định số 2525/QĐ-BTP ngày 18/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện Quyết định số 1450/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tiếp tục thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và tiến hành tổng kết sau 05 năm thực hiện để đánh giá, đúc rút bài học kinh nghiệm tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đạt được Mục tiêu mà Đề án đặt ra; khảo sát, nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác giám định tư pháp đáp ứng tốt yêu cầu phòng, chống tội phạm, giải quyết các vụ án nói chung, án tham nhũng, kinh tế nói riêng trong tình hình mới.

- Khảo sát, nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp.

- Tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT - VKSNDTC - TANDTC - BCA - BTP ngày 13/12/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế; Quy chế phối hợp số 992/QCPH-BTP-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC giữa Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao trong công tác giám định tư pháp.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao về giám định tư pháp theo Quyết định số 783/QĐ-BTP-tm ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố”,

- Tăng cường tham mưu, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành và địa phương về giám định tư pháp; khắc phục những vướng mắc, khó khăn trong công tác giám định tư pháp, nhất là giám định phục vụ giải quyết các vụ án kinh tế, tham nhũng; tăng cường chủ động phối hợp, thông tin với đơn vị đầu mối các bộ, ngành ở Trung ương và các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý giám định tư pháp, nhất là việc ban hành hướng dẫn về chi phí giám định, quy trình giám định trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, công thương, tài nguyên và môi trường...; tăng cường phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc tổ chức tập huấn kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định tư pháp chuyên sâu cho đội ngũ người giám định tư pháp, cán bộ chuyên môn ở các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, tài nguyên môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn...

- Tăng cường theo dõi việc thi hành pháp luật; chủ động nắm bắt và hướng dẫn, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc; hướng dẫn nghiệp vụ, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý thông tin báo chí về tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp.

- Tiếp tục tập hợp, đăng tải danh sách tổ chức, người giám định tư pháp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, tạo kênh thông tin thuận lợi cho các cơ quan tiến hành tố tụng lựa chọn, trưng cầu người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.

2.4. Lĩnh vực đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên, hòa giải thương mại

- Lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản trình Chính phủ tháng 02/2023.

- Xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản trình Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10/2023.

- Triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản sau khi Chính phủ ban hành.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hòa giải thương mại góp phần hỗ trợ nâng cao hiệu lực, hiệu quả các thiết chế giải quyết tranh chấp dân sự ngoài Tòa án; phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp tục đề xuất, nghiên cứu Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ trọng tài viên, Trung tâm trọng tài và định hướng một số Trung tâm trọng tài điểm có khả năng cạnh tranh trong khu vực ASEAN giai đoạn 2019-2029”.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 22/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên, hòa giải thương mại; theo dõi việc thi hành pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ; tổng hợp báo cáo, thống kê, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kịp thời các thông tin báo chí, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên, hòa giải thương mại; tổ chức các đoàn kiểm tra, đoàn công tác để kịp thời nắm bắt, chấn chỉnh về tổ chức và hoạt động của tổ chức đấu giá trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Kế hoạch triển khai Luật Đấu giá tài sản.

- Thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập các trung tâm trọng tài, phê duyệt Điều lệ của Trung tâm trọng tài; thẩm tra hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên theo quy định của pháp luật; cấp Giấy phép thành lập cho Trung tâm hòa giải thương mại theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng; tổng hợp, đăng tải danh sách cấp phép trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản, quản tài viên, danh sách các trung tâm trọng tài thương mại, trung tâm hòa giải thương mại lên Trang thông tin Bổ trợ tư pháp.

- Tham mưu, chuẩn bị tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản lần thứ 2.

- Tiếp tục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin triển khai, vận hành Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản và Phần mềm quản lý tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên đến các địa phương.

2.5. Công tác thanh tra

- Chủ trì tổ chức 06 Đoàn thanh tra chuyên ngành, bao gồm 03 Đoàn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng tại các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Bình Thuận, Hồ Chí Minh; 03 Đoàn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt theo Quyết định số 2338/QĐ-BTP ngày 25/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Tổ chức thực hiện các đoàn thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ và quy định của pháp luật.

- Tiếp công dân, xử lý đơn thư; phối hợp các phòng giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền được giao.

- Phối hợp với Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp (luật sư, công chứng, đấu giá tài sản...); chuẩn bị nội dung và hồ sơ liên quan đến một số vụ kiện hành chính để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ (nếu có phát sinh).

2.6. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước

- Phối hợp vi Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo quy định của pháp luật, các văn bản điều hành của Chính phủ và các Kế hoạch chung của Bộ.

- Triển khai các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai các phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 149/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đặc biệt là phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tham mưu việc kết nối Cơ sở dữ liệu về các tổ chức hành nghề công chứng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022-2025 của Bộ Tư pháp (Quyết định số 2220/QĐ- BTP ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

- Cập nhật tình hình giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Bộ Tư pháp; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tư pháp đối với các thủ tục đã được nâng cấp; số hóa hồ sơ; kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ triển khai Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị.

- Tiếp tục áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Cục Bổ trợ tư pháp.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp: tăng cường sử dụng chữ ký số và phần mềm quản lý văn bản để cải tiến quy trình xử lý công việc, ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý các công việc của Cục để đáp ứng yêu cầu công tác và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

3. Công tác khác

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các đoàn kiểm tra theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch về việc tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn kiểm tra, khảo sát ca Cục Bổ trợ tư pháp năm 2023.

- Triển khai thực hiện Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong công tác quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế đối với các hoạt động, dự án, chương trình hợp tác liên quan đến các lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

- Phối hợp triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp và Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đối với lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản.

- Thực hiện các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng.

- Tham gia tích cực, có hiệu quả vào hoạt động xây dựng, tham định các dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật khác, các đề án, chương trình cải cách tư pháp; tham gia, phối hợp rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong một số lĩnh vực liên quan.

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả công tác định kỳ; báo cáo phục vụ Lãnh đạo Bộ đi công tác; báo cáo phục vụ Hội nghị giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2026” được phê duyệt theo Quyết định số 1996/QĐ-BTP ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong đó, tập trung thực hiện truyền thông về công tác hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp...

- Phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đối với các tập thể và cá nhân trong Cục.

- Thực hiện chế độ tài chính, kế toán, quản lý sử dụng ngân sách, tài sản của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

- Thực hiện quản lý công chức theo thẩm quyền đã được quy định tại Quy chế phân công, phân cấp quân lý công chức và người lao động trong các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Tư pháp.

- Rà soát trình độ, năng lực của đội ngũ công chức và sắp xếp, bố trí, sử dụng phù hợp với vị trí việc làm, Bản mô tả công việc của các vị trí việc làm. Khung năng lực đã được phê duyệt và yêu cầu nhiệm vụ của Cục.

- Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế theo các Chương trình dự án đã được phê duyệt cho các hoạt động bổ trợ tư pháp.

- Triển khai các nhiệm vụ về bình đẳng giới và phát triển thanh niên theo các quyết định, kế hoạch của Bộ, ngành.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bổ trợ tư pháp năm 2023, Hội nghị công chức của đơn vị xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác năm 2024 theo hướng dẫn của Bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao, phù hợp với nhiệm vụ và yêu cầu công tác của Bộ, ngành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Bổ trợ tư pháp chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, xây dựng các kế hoạch chi tiết đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ đề ra.

2. Các đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Bổ trợ tư pháp trong việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm bố trí cấp phát kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.

4. Căn cứ Kế hoạch này, Cục trưng Cục Bổ trợ tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức thuộc Cục xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch này được thông báo tới tất cả cán bộ, công chức trong đơn vị để quán triệt và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả.

(Kèm theo Phụ lục 01 chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Bổ trợ tư pháp và Phụ lục 02 về Danh mục hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Cục Bổ trợ tư pháp năm 2023)./.

 

 

PHỤ LỤC 01

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số 170/QĐ-BTP ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

STT

TÊN NHIỆM VỤ

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THUỘC CỤC

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

SẢN PHẨM CHỦ YẾU

NGUỒN KINH PHÍ BẢO ĐẢM

GHI CHÚ

1. CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

 

1.

Xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi) để trình Chính phủ

Phòng QLCC, TPL1

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 11/2023

Luật

Nguồn kinh phí xây dựng văn bản

 

2.

Lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản trình Chính phủ

Phòng QLĐGTS, TT, HGTM2

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 02/2023

Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật

Nguồn kinh phí xây dựng văn bản

 

3.

Xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản trình Chính phủ trình Quốc hội

Phòng QLĐGTS, TT, HGTM

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 10/2023

Luật

Nguồn kinh phí xây dựng văn bản

 

II. TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

1.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư

Phòng QLLS, TVPL

Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

- Các đoàn kiểm tra, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý luật sư.

- Các buổi làm việc, tọa đàm, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ, báo cáo tình hình, kết quả triển khai Luật luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nguồn kinh phí, triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW

 

2.

Tổ chức tổng kết và xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Luật Luật sư trên cơ sở đánh giá, tổng kết của các bộ, ngành. Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nghiên cứu và chuẩn bị lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Luật sư để trình Chính phủ vào năm 2024

Phòng QLLS, TVPL

Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cả năm

- Báo cáo tổng kết;

- Hồ sơ tài liệu theo quy định.

Nguồn kinh phí, triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW

 

3.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; trong đó, trọng tâm vào kiểm tra tình hình thực hiện Kết luận số 69-KL/TW tại một số cơ quan, tổ chức, địa phương, lãnh đạo chỉ đạo việc tổ chức đại hội tại một số Đoàn luật sư. Nắm bắt tình hình triển khai, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai Kết luận số 69-KL/TW, xây dựng Báo cáo Ban Bí thư

Phòng QLLS, TVPL

Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

- Các văn bản hướng dẫn thực hiện; các buổi họp; đoàn kiểm tra; báo cáo.

Nguồn kinh phí, triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW

 

4.

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật

Phòng QLLS, TVPL

Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

- Công văn, họp; báo cáo về tình hình, kết quả triển khai Nghị định

Nguồn kinh phí triển khai một số hoạt động quản lý nhà nước về tư vấn pháp luật

 

5.

Tổ chức tổng kết thi hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tư vấn pháp luật: nghiên cứu, chuẩn bị lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 77/2008/NĐ-CP và gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương

Phòng QLLS, TVPL

Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

- Báo cáo tổng kết;

- Hồ sơ tài liệu theo quy định.

Nguồn kinh phí triển khai một số hoạt động quản lý nhà nước về tư vấn pháp luật

 

6.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai Luật; triển khai thực hiện Thông tư thay thế Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng sau khi được ban hành; tiếp tục triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng; tham mưu, chuẩn bị cho Bộ về phiên giải trình “Việc thực hiện một số quy định của pháp luật về hoạt động công chứng” của Ủy ban Pháp luật Quốc hội.

Phòng QLCC, TPL

Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

Các báo cáo về tình hình, kết quả triển khai Luật công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành

Nguồn kinh phí triển khai Luật công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành Nguồn kinh phí triển khai Nghị quyết chính sách phát triển nghề công chứng

 

7.

Thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 1450/QĐ- TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Luật, Quyết định số 2525/QĐ-BTP ngày 18/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện Quyết định số 1450/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn thi hành; khảo sát, nghiên cứu để phục vụ việc xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực quản lý của ngành tư pháp.

Phòng TTBTTP& QLGĐTP

Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

- Các báo cáo về tình hình, kết quả triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Các đoàn kiểm tra, hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp lý; tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

- Đôn đốc các Bộ, ngành xây dựng các văn bản thuộc thẩm quyền.

Nguồn kinh phí triển khai các hoạt động theo quy định của Luật Giám định tư pháp;

 

8.

Tiếp tục thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định Tư pháp” ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và tiến hành tổng kết sau 05 năm thực hiện để đánh giá, đúc rút bài học kinh nghiệm tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đạt được Mục tiêu mà Đề án đặt ra

Phòng TTBTTP& QLGĐTP

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

- Các báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Đề án

- Xây dựng các văn bản, đán và thực hiện các nhiệm vụ khác mà Đề án giao.

Kinh phí thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” theo Quyết định số 250/QĐ-TTg

 

9.

Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp số 992/QCPH-BTP-BCA- BQP-VKSNDTC-TANDTC giữa Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao trong công tác giám định tư pháp

Phòng TTBTTP& QLGĐTP

Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

- Các báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Quy chế

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Quy chế giao cho Bộ Tư pháp.

Nguồn kinh phí triển khai các hoạt động theo quy định của Luật Giám định tư pháp;

 

10.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao về giám định tư pháp theo Quyết định số 783/QĐ-BTP-tm ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố”

Phòng TTBTTP& QLGĐTP

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

Báo cáo kết quả khảo sát

Nguồn kinh phí triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố”

 

11.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản sau khi Chính phủ ban hành

Phòng QLĐGTS, TT, HGTM

Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

- Các đoàn kiểm tra, hội thảo về việc triển khai các quy định Luật; tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

- Các hội thảo tọa đàm triển khai Nghị định

Nguồn kinh phí triển khai Luật Đấu giá tài sản

 

12.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đấu giá tài sản

Phòng QLĐGTS, TT, HGTM

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

Các báo cáo về kết quả triển khai Chỉ thị

Nguồn kinh phí triển khai Luật Đấu giá tài sản

 

13.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hòa giải thương mại

Phòng QLĐGTS, TT, HGTM

Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

- Các đoàn kiểm tra, hội thảo về việc triển khai các quy định của Nghị định; tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Nguồn kinh phí triển khai Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại

 

14.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trọng tài thương mại, Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Trọng tài thương mại và các văn bản có liên quan

Phòng QLĐGTS, TT, HGTM

Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

- Các đoàn kiểm tra, hội thảo về việc triển khai các quy định Luật, Nghị định; tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Nguồn kinh phí triển khai Luật Trọng tài thương mại

 

15.

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp tục đề xuất, nghiên cứu Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ trọng tài viên, Trung tâm trọng tài và định hướng một số Trung tâm trọng tài điểm có khả năng cạnh tranh trong khu vực ASEAN giai đoạn 2019-2029”

Phòng QLĐGTS, TT, HGTM

Văn phòng Chính phủ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm

Quyết định, Báo cáo, Công văn, Hội nghị/Tọa đàm/Hội thảo

 

 

16.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 22/2015/NĐ-CP 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Phòng QLĐGTS, TT, HGTM

Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

- Các đoàn kiểm tra, hội thảo về việc triển khai các quy định Nghị định; tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

- Các báo cáo về tình hình, kết quả triển khai Nghị định

Nguồn kinh phí triển khai Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

 

17.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Thông tư số 05/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP; Thông tư số 08/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại

Phòng QLCC, TPL

Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

Các báo cáo về tình hình, kết quả triển khai Nghị định, Thông tư

Nguồn kinh phí triển khai Nghị quyết 107/2015/QH13 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại

 

18.

Phối hợp triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp và Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đối với lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản

Phòng QLCC, TPL; Phòng QLĐGTS, TT, HGTM

Các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

Các Công văn phối hợp

 

 

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1.

- Tổ chức 06 Đoàn thanh tra chuyên ngành, bao gồm 03 Đoàn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng tại các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Bình Thuận, Hồ Chí Minh: 03 Đoàn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai theo Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

- Phối hợp với Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá tài sản theo Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện các đoàn thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ và quy định của pháp luật.

- Tiếp công dân, xử lý đơn thư; phối hợp các phòng giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền được giao.

- Chuẩn bị nội dung và hồ sơ tham gia một số vụ kiện hành chính.

Phòng TTBTTP& QLGĐTP chủ trì, phối hợp với các Phòng chuyên môn thuộc Cục

Thanh tra Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

Các Kết luận thanh tra

Kinh phí tổ chức thanh tra chuyên ngành

Theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt theo Quyết định số 2338/QĐ- BTP ngày 25/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

2.

Theo dõi việc thi hành pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ; tổng hợp báo cáo, thống kê, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý thông tin báo chí về tổ chức và hoạt động luật sư; tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên, thừa phát lại, hòa giải thương mại

Văn phòng Cục, Các Phòng chuyên môn thuộc Cục

Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

Các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, các công văn trực tiếp giải quyết hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý thông tin báo chí

 

 

3.

Thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, cấp phép đối với luật sư nước ngoài và cấp Giấy phép thành lập tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam; thẩm tra hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công chứng viên; thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập các tổ chức trọng tài, phê duyệt điều lệ các Trung tâm trọng tài, thẩm tra hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên, cấp Giấy phép thành lập cho Trung tâm hòa giải thương mại; thẩm tra hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm thừa phát lại theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng

Phòng QLLLS, TVPL; Phòng QLCC, TPL; Phòng QLĐGTS, TT, HGTM

Văn phòng Bộ và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

Chứng chỉ hành nghề luật sư, giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài và công ty luật nước ngoài, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên, chứng chỉ hành nghề đấu giá, giấy phép thành lập tổ chức trọng tài, điều lệ trung tâm trọng tài, Chứng chỉ hành nghề qun tài viên, Giấy phép thành lập Trung tâm hòa giải thương mại

Nguồn phí được trích để lại

 

4.

Tổ chức các đoàn kiểm tra, nắm bắt tình hình theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ hoặc xử lý các thông tin phản ánh (đột xuất) để có biện pháp chấn chỉnh về tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Phòng QLLS, TVPL; Phòng QLCC, TPL; Phòng QLĐGTST TTM; Phòng TTBTTP& QLGĐTP

Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

Các Kết luận kiểm tra, đánh giá tình hình

Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ khác

 

5.

Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức.

Phòng QLLS, TVPL

- Thanh tra Bộ, một số phòng chuyên môn của Cục, Liên đoàn luật sư Việt Nam và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Theo tiến độ phối hợp

 

- Nguồn kinh phí, triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW

- Nguồn phí được để lại

 

6.

Tham mưu, chuẩn bị tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề thừa phát lại lần thứ I

Phòng QLCC, TPL

Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề thừa phát lại lần thứ I

Nguồn phí được để lại

 

7.

Tham mưu, chuẩn bị tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản lần thứ 2

Phòng QLĐGTST TTM

Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản lần thứ 2

Nguồn phí được để lại

 

8.

Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong công tác quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế đối với các hoạt động, dự án, chương trình hợp tác liên quan đến các lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Phòng QLLS, TVPL; Phòng QLCC, TPL; Phòng QLĐGTST TTM;

Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

 

 

 

9.

Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra về tổ chức, hoạt động, quản lý giám định lư pháp ở các Bộ, ngành và địa phương theo quy định của Luật Giám định tư pháp

Phòng TTBTTP& QLGĐTP

Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

Chủ trì hoặc tham gia đoàn kiểm tra liên ngành

Kinh phí thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” theo Quyết định số 250/QĐ-TTg

 

10.

Tổng hợp, đăng tải danh sách tổ chức, người giám định tư pháp lên Cổng thông tin Bộ Tư pháp; đăng tải danh sách cấp phép trong lĩnh vực luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản, quản tài viên, thừa phát lại, danh sách các trung tâm trọng tài thương mại... lên Trang thông tin Bổ trợ tư pháp

Các Phòng thuộc Cục

Cục Công nghệ thông tin, Cc Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

Danh sách cá nhân, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực luật sư, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên, thừa phát lại

Kinh phí thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” theo Quyết định số 250/QĐ-TTg

 

11.

Phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác liên quan đến cải cách hành chính theo Kế hoạch chung của Bộ

Các Phòng thuộc Cục phối hợp với Văn phòng Cục

Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin

Cả năm

Các Công văn, Báo cáo, Quyết định về thủ tục hành chính

Nguồn kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ khác

 

12.

Triển khai các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai các phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ

Các Phòng thuộc Cục phối hợp với Văn phòng Cục

Các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

Các Công văn, Báo cáo

Nguồn kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ khác

 

13.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 149/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Các Phòng thuộc Cục phối hợp với Văn phòng Cục

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

Các Công văn, Báo cáo

Nguồn kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ khác

 

14.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022-2025 của Bộ Tư pháp (Quyết định số 2220/QĐ-BTP ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Các Phòng thuộc Cục phối hợp với Văn phòng Cục

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Cả năm

Các Công văn, Báo cáo

Nguồn kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ khác

 

15.

Cập nhật tình hình giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Bộ Tư pháp; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tư pháp đối với các thủ tục đã được nâng cấp

Các Phòng thuộc Cục

Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin

Cả năm

 

 

 

16.

Phối hợp với Văn phòng Bộ triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị

Phòng QLLS, TVPL, Phòng QLCC, TPL; Phòng QLĐGTST TTM phối hợp với Văn phòng Cục

Văn phòng Bộ

Cả năm

Báo cáo về kết quả triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 

 

17.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp: tăng cường sử dụng chữ ký số và phần mềm quản lý văn bản để cải tiến quy trình xử lý công việc, ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý các công việc của Cục để đáp ứng yêu cầu công tác và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Các Phòng thuộc Cục

Cục Công nghệ thông tin, Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

CNTT được triển khai ứng dụng

 

 

18.

Tiếp tục áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Cục Bổ trợ tư pháp

Các Phòng thuộc Cục

Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được áp dụng

 

 

19.

Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tiếp tục triển khai thực hiện Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản và Phần mềm quản lý tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên, Phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng

Phòng QLĐGTS, TT, HGTM; Phòng QLCC, TPL

Cục Công nghệ thông tin, và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

Triển khai ứng dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản và Phần mềm quản lý tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên, Phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng

 

 

20.

Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, kết nối và khai thác các cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ việc giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý luật sư, hành nghề luật sư.

Phòng QLLS, TVPL

Cục Công nghệ thông tin, và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan

Cả năm

Các văn bản, báo cáo, hồ sơ liên quan được xử lý

 

 

IV. CÔNG TÁC KHÁC

1.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các đoàn kiểm tra theo Phụ lục 02 về Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Cục Bổ trợ tư pháp năm 2023

Các Phòng thuộc Cục

Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

Cả năm

Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát

Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

 

2.

Triển khai thực hiện Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp (thay thế Nghị định số 96/2017/NĐ-CP)

Văn phòng Cục phối hợp với các Phòng chuyên môn thuộc Cục

Vụ Tổ chức cán bộ

Cả năm

 

 

 

3.

Thực hiện chế độ báo cáo kết quả công tác định kỳ; báo cáo phục vụ Lãnh đạo Bộ đi công tác; báo cáo phục vụ Hội nghị giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Cục, các Phòng chuyên môn thuộc Cục

Văn phòng Bộ

Cả năm

Các Báo cáo

Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

 

4.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2021- 2026” được phê duyệt theo Quyết định số 1996/QĐ-BTP ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong đó, tập trung thực hiện truyền thông về công tác hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp...

Văn phòng Cục, các Phòng chuyên môn thuộc Cục

Văn phòng Bộ

Cả năm

 

 

 

5.

Rà soát trình độ, năng lực của đội ngũ công chức và sắp xếp, bố trí, sử dụng phù hợp với vị trí việc làm, Bản mô tả công việc của các vị trí việc làm. Khung năng lực đã được phê duyệt và yêu cầu nhiệm vụ của Cục

Văn phòng Cục

Vụ Tổ chức cán bộ

Cả năm

Các Báo cáo về thực hiện Đề án

 

 

6.

Phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đối với các tập thể và cá nhân trong Cục

Văn phòng Cục, các Phòng chuyên môn thuộc Cục

Vụ Thi đua khen thưởng và các đơn vị có liên quan

Cả năm

 

 

 

7.

Thực hiện chế độ tài chính, kế toán, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ

Văn phòng Cục, các Phòng chuyên môn thuộc Cục

Cục Kế hoạch - Tài chính

Cả năm

 

 

 

8.

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bổ trợ tư pháp năm 2023 xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác năm 2024

Văn phòng Cục

Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị có liên quan

Theo hướng dẫn của Bộ

Hội nghị, Kế hoạch và các Báo cáo tổng kết

Ngân sách chi thường xuyên

 

9.

Triển khai các nhiệm vụ về bình đẳng giới theo Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giai đoạn 2021-2025 của ngành Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-BTP ngày 27/1/2022) và Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Tư pháp đến năm 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 1473/QĐ-BTP ngày 4/7/2022)

 

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

Cả năm

 

 

 

10.

Triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác thanh niên theo Quyết định số 1690/QĐ-BTP ngày 0/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên đến năm 2025 của Bộ Tư pháp

Chi đoàn thanh niên và các Phòng thuộc Cục

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

Cả năm

Các Báo cáo

 

 

11.

Tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động xây dựng, thẩm định các dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật khác, các đề án, chương trình cải cách tư pháp; tham gia, phối hợp rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong một số lĩnh vực liên quan

Văn phòng Cục, các Phòng chuyên môn thuộc Cục

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Dân sự - kinh tế và các đơn vị có liên quan

Cả năm

Các Công văn

 

 

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TỌA ĐÀM, TẬP HUẤN VÀ CÁC ĐOÀN THANH TRA, KIỂM TRA, KHẢO SÁT NĂM 2023 CỦA CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số 170/QĐ-BTP ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Bổ trợ tư pháp)

 

STT

Địa điểm (Bộ, ngành, địa phương)

Hình thức hoạt động

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Kinh phí (NSNN hoặc dự án...)

Thời gian dự kiến

Ghi chú

1

Lào Cai

Tọa đàm + Kiểm tra

Tọa đàm Thông tư thay thế Thông tư số 04/2015/2015 và hệ thống biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư kết hợp với Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm nhận diện tài liệu giấy tờ giả, giả mạo người yêu cầu công chứng và cách phòng ngừa kết hợp kiểm tra công tác quản lý nhà nước về công chứng tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Sở Tư pháp, Hiệp hội CCV VN, Hội CCV, tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Phòng QLCC, TPL

Sở Tư pháp, Hội công chứng viên tổ chức hành nghề công chứng

Kinh phí triển khai Luật Công chứng

Quý II/2023

 

2

Đắk Lắk

Tọa đàm + Kiểm tra

Thông tư thay thế Thông tư số 04/2015/2015 và hệ thống biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư kết với Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm nhận diện tài liệu, giấy tờ giả, giả mạo người yêu cầu công chứng và giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn kết hợp kiểm tra công tác quản lý nhà nước về công chứng, tổ chức và hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Sở Tư pháp, Hiệp hội CCV VN, Hội CCV, tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Phòng QLCC, TPL

Sở Tư pháp, Hội công chứng viên tổ chức hành nghề công chứng

Kinh phí  triển khai Luật Công chứng

Quý II/2023

 

3

Hà Nội

Tọa đàm

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên tại Hà Nội

Sở Tư pháp, tổ chức hành nghề công chứng, Hội công chứng viên, Đoàn Kiểm tra

Phòng QLCC, TPL

Sở Tư pháp, Hội công chứng viên tổ chức hành nghề công chứng

Kinh phí triển khai Nghị quyết số 172/NQ-CP

Quý III/2023

 

4

Hà Nội

Tọa đàm

Lấy ý kiến  Hồ sơ dự án xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi)

Một số Bộ ngành, Hiệp hội CCVVN, Sở Tư pháp, Hội CCV các tỉnh, thành phố, các tổ chức hành nghề công chứng, một số chuyên gia, công chứng viên và các đơn vị tổ chức có liên quan

Phòng QLCC, TPL

Một số Bộ ngành, Hiệp hội CCVVN, Sở Tư pháp, Hội CCV các tỉnh, thành phố, các tổ chức hành nghề công chứng, một số chuyên gia, công chứng viên và các đơn vị tổ chức có liên quan

Kinh phí xây dựng Luật

Quý II/2023

 

5

Hậu Giang

Tọa đàm + kiểm tra

Lấy ý kiến  Hồ sơ xây dựng dự án Luật Công chứng (sửa đổi) kết hợp kiểm tra công tác quản lý nhà nước về công chứng, tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Một số Bộ ngành, Hiệp hội CCVVN, Sở Tư pháp, Hội CCV các tỉnh, thành phố, các tổ chức hành nghề công chứng, một số chuyên gia, công chứng viên và các đơn vị tổ chức có liên quan

Phòng QLCC, TPL

Một số Bộ ngành, Hiệp hội CCVVN, Sở Tư pháp, Hội CCV các tỉnh, thành phố, các tổ chức hành nghề công chứng, một số chuyên gia, công chứng viên và các đơn vị tổ chức có liên quan

Kinh phí xây dựng Luật

Quý II/2023

 

6

Quảng Bình

Tọa đàm + Kiểm tra

Lấy ý kiến về Hồ sơ xây dựng dự án Luật công chứng (sửa đổi) kết hợp kiểm tra công tác quản lý nhà nước về công chứng, tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Qung Bình

Một số Bộ ngành, Hiệp hội CCVVN, Sở Tư pháp, Hội CCV các tỉnh, thành phố, các tổ chức hành nghề công chứng, một số chuyên gia, công chứng viên và các đơn vị tổ chức có liên quan

Phòng QLCC, TPL

Một số Bộ ngành, Hiệp hội CCVVN, Sở Tư pháp, Hội CCV các tỉnh, thành phố, các tổ chức hành nghề công chứng, một số chuyên gia, công chứng viên và các đơn vị tổ chức có liên quan

Kinh phí xây dựng Luật

Quý III/2023

 

7

Khánh Hòa

Tọa đàm + kiểm tra

Tọa đàm chuyên sâu về hệ thống biểu mẫu và lưu trữ hồ sơ trong hoạt động thừa phát lại kết hợp Tọa đàm về đạo đức nghề Thừa phát lại kết hợp kiểm tra công tác quản lý nhà nước về thừa phát lại, tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sở Tư pháp, các Văn phòng Thừa phát lại

Phòng QLCC, TPL

Sở Tư pháp, các Văn phòng Thừa phát lại

Kinh phí triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

Quý III/2023

 

8

Quảng Ninh

Tọa đàm + Kiểm tra

Tọa đàm chuyên sâu về hệ thống biểu mẫu và lưu trữ hồ sơ trong hoạt động thừa phát lại kết hợp Tọa đàm nâng cao trách nhiệm đạo đức nghề thừa phát lại kết hợp kiểm tra công tác quản lý nhà nước về thừa phát lại, tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Sở Tư pháp, các Văn phòng Thừa phát lại

Phòng QLCC, TPL

Sở Tư pháp, các Văn phòng Thừa phát lại

Kinh phí triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

Quý II/2023

 

9

Hà Nội

Hội thảo + kiểm tra

Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Luật Luật sư/kết hợp Hội thảo về các giải pháp hoàn thiện Luật Luật sư/Kết hợp kiểm tra về tình hình thực hiện Kết luận 69/kiểm tra về tổ chức và hoạt động của luật sư phục vụ việc sửa đổi Luật Luật sư

Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư, các Bộ, ngành liên quan

Phòng QLLS, TVPL

 

Kết luận 69

Quý III

 

10

TP Hồ Chí Minh

Hội thảo + kiểm tra

Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Luật Luật sư/kết hợp Hội thảo về các giải pháp hoàn thiện Luật Luật sư/Kết hợp kiểm tra về tình hình thực hiện Kết luận 69/kiểm tra về tổ chức và hoạt động của luật sư phục vụ việc sửa đổi Luật Luật sư

Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư, các Bộ, ngành liên quan

Phòng QLLS, TVPL

 

Kết luận 69

Quý III

 

11

Lào Cai

Hội thảo + tập huấn

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề luật sư kết hợp lớp tập huấn của UNICEF

Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, luật sư, người tập sự

Phòng QLLS, TVPL

 

Kết luận 69 + dự án UNICEF

Quý I

 

12

Huế

Hội thảo + tập huấn

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề luật sư kết hợp lớp tập huấn của UNICEF

Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, luật sư, người tập sự

Phòng QLLS, TVPL

 

Kết luận 69 + dự án UNICEF

Quý I

 

13

Bình Thuận

Hội thảo + tập huấn

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề luật sư kết hợp lớp tập huấn của UNICEF

Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, luật sư, người tập sự

Phòng QLLS, TVPL

 

Kết luận 69 + dự án UNICEF

Quý I

 

14

Ninh Bình

Hội thảo

Hội thảo đánh giá tác động, đề nghị xây dựng Luật Luật sư sửa đổi/kết hợp Hội thảo tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 05/TT-BTP hướng dẫn Luật Luật sư

Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư, các Bộ, ngành liên quan

Phòng QLLS, TVPL

 

Kết luận 69

Quý IV

 

15

Lâm Đồng

Hội thảo

Hội thảo đánh giá tác động, đề nghị xây dựng Luật Luật sư sửa đổi/kết hợp Hội thảo tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 05/TT-BTP hướng dẫn Luật Luật sư

Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư, các Bộ, ngành liên quan

Phòng QLLS, TVPL

 

Kết luận 69

Quý IV

 

16

Hải Phòng

Hội thảo/tập huấn

Hội thảo khu vực phía Bắc lấy ý kiến về một số nội dung liên quan đến phạm vi hoạt động, tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, thù lao tư vấn pháp luật và một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước về tư vấn pháp luật tại địa phương/ kết hợp tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu về kiến thức và kỹ năng tư vấn pháp luật tại miền Bắc (chuyên đề phụ nữ là nạn nhân của bạo lực giới)

Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật, tổ chức chủ quản, các cơ quan, ban ngành liên quan.

Phòng QLLS, TVPL

 

Tư vấn pháp luật

Quý II

 

17

Bà Rịa - Vũng Tàu

Hội thảo/tập huấn

Hội thảo khu vực phía Nam lấy ý kiến về một số nội dung liên quan đến phạm vi hoạt động, tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, thù lao tư vấn pháp luật và một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước về tư vấn pháp luật tại địa phương/ kết hợp tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu về kiến thức và kỹ năng tư vấn pháp luật tại miền Nam (chuyên đề phụ nữ là nạn nhân của bạo lực giới)

Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật, tổ chức chủ quản, các cơ quan, ban ngành liên quan.

Phòng QLLS, TVPL

 

Tư vấn pháp luật

Quý II

 

18

Sơn La

Hội thảo, khảo sát, nắm tình hình

Hội thảo chuyên đề về đấu giá đối với từng loại tài sản và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai luật (đấu giá tài sản công, tài sản nợ xấu....)

Một số cơ quan liên quan tại địa phương, Sở Tư pháp, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên...

Phòng QLĐGTS - TTHGTM

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

NSNN

Quý II- III/2023

 

19

Cần Thơ

Hội thảo, khảo sát, nắm tình hình

Hội thảo chuyên đề về đấu giá đối với từng loại tài sản và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai luật (đấu giá tài sản công, tài sản nợ xấu....)

Một số cơ quan liên quan tại địa phương, Sở Tư pháp, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên...

Phòng QLĐGTS - TTHGTM

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

NSNN

Quý III- IV/2023

 

20

Hải Phòng

Hội thảo, khảo sát, nắm tình hình

Hội thảo chuyên đề về đấu giá đối với từng loại tài sản và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai luật (đấu giá tài sản công, tài sản nợ xấu....)

Một số cơ quan liên quan tại địa phương, Sở Tư pháp, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên...

Phòng QLĐCTS - TTHGTM

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

NSNN

Quý II- III/2023

 

21

TP. HCM

Tập huấn, bồi dưỡng

Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tài chính, pháp luật cho đội ngũ đấu giá viên; Kiểm tra tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản kết hợp kiểm tra và hoạt động quản lý, thanh lý tài sản, trọng tài, hòa giải thương mại Kiểm tra tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản kết hợp kiểm tra về hoạt động quản lý, thanh lý tài sản, trọng tài, hòa giải thương mại

Tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên, một số cán bộ cơ quan thi hành án, tổ chức tín dụng.... Sở Tư pháp, một số doanh nghiệp đấu giá tài sản, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, đấu giá viên, quản tài viên, Tòa án, ngân hàng

Phòng QLĐCTS - TTHGTM

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

NSNN

Quý III - IV/2023

 

22

Quảng Nam

Tập huấn, bồi dưỡng

Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tài chính, pháp luật cho đội ngũ đấu giá viên; Kiểm tra tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản kết hợp kiểm tra và hoạt động quản lý, thanh lý tài sản, trọng tài, hòa giải thương mại Kiểm tra tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản kết hợp kiểm tra về hoạt động quản lý, thanh lý tài sản, trọng tài, hòa giải thương mại

Tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên, một số cán bộ cơ quan thi hành án, tổ chức tín dụng.... Sở Tư pháp, một số doanh nghiệp đấu giá tài sản, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, đấu giá viên, quản tài viên, Tòa án, ngân hàng

Phòng QLĐGTS - TTHGTM

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

NSNN

Quý II/2023

 

23

Ninh Bình

Tập huấn, bồi dưỡng

Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tài chính, pháp luật cho đội ngũ đấu giá viên; Kiểm tra tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản kết hợp kiểm tra và hoạt động quản lý, thanh lý tài sản, trọng tài, hòa giải thương mại Kiểm tra tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản kết hợp kiểm tra về hoạt động quản lý, thanh lý tài sản, trọng tài, hòa giải thương mại

Tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên, một số cán bộ cơ quan thi hành án, tổ chức tín dụng.... Sở Tư pháp, một số doanh nghiệp đấu giá tài sản, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, đấu giá viên, quản tài viên, Tòa án, ngân hàng

Phòng QLĐGTS - TTHGTM

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

NSNN

Quý I - II/2023

 

24

Vĩnh Long

Khảo sát, nắm tình hình triển khai Luật ĐGTS, Luật TTTM và Nghị định về HGTM

Kiểm tra tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản kết hợp kiểm tra về hoạt động quản lý, thanh lý tài sản, trọng tài, hòa giải thương mại

Sở Tư pháp, một số doanh nghiệp đấu giá tài sản, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, đấu giá viên, quản tài viên, Tòa án, ngân hàng

Phòng QLĐGTS - TTHGTM

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

NSNN

Quý II - III/2023

 

25

Đà Nng

Khảo sát, nắm tình hình triển khai Luật ĐGTS, Luật TTTM và Nghị định về HGTM

Kiểm tra tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản kết hợp kiểm tra về hoạt động quản lý, thanh lý tài sản, trọng tài, hòa giải thương mại

Sở Tư pháp, một số doanh nghiệp đấu giá tài sản, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, đấu giá viên, quản tài viên, Tòa án, ngân hàng

Phòng QLĐGTS - TTHGTM

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

NSNN

Quý III/ 2023

 

26

Thái Bình

Khảo sát, nắm tình hình triển khai Luật ĐGTS, Luật TTTM và Nghị định về HGTM

Kiểm tra tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản kết hợp kiểm tra về hoạt động quản lý, thanh lý tài sản, trọng tài, hòa giải thương mại

Sở Tư pháp, một số doanh nghiệp đấu giá tài sản, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, đấu giá viên, quản tài viên, Tòa án, ngân hàng

Phòng QLDGTS - TTHGTM

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

NSNN

Quý II/ 2023

 

27

Hà Nội

Hội thảo và tập huấn, bồi dưỡng

Hội thảo chuyên đề giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động QLTLTS và Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề quản lý, thanh lý tài sản cho đội ngũ Quản tài viên mới được cấp CCHN và chưa được bồi dưỡng

Một số cơ quan ban ngành liên quan, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Quản tài viên, kiểm toán viên...

Phòng QLĐGTS - TTHGTM

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

NSNN

Quý II/2023

 

28

Hà Nội

Hội thảo và tập huấn, bồi dưỡng

Hội thảo chuyên đề nâng cao hoạt động trọng tài thương mại, lớp bồi dưỡng về kỹ năng trọng tài và hòa giải thương mại cho trọng tài viên, hòa giải viên thương mại

Trung tâm trọng tài, trọng tài viên, luật sư...

Phòng QLĐGTS - TTHGTM

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

NSNN

Quý III/2023

 

29

Tp. HCM

Hội thảo và tập huấn, bồi dưỡng

Hội thảo chuyên đề giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động QLTLTS và Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề quản lý, thanh lý tài sản cho đội ngũ Quản tài viên mới được cấp CCHN và chưa được bồi dưỡng

Một số cơ quan ban ngành liên quan, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Quản tài viên, kiểm toán viên...

Phòng QLĐGTS - TTHGTM

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

NSNN

Quý III/2023

 

30

TP. HCM

Hội thảo và tập huấn, bồi dưỡng

Hội thảo chuyên đề nâng cao hoạt động trọng tài thương mại, lớp bồi dưỡng về kỹ năng trọng tài và hòa giải thương mại cho trọng tài viên, hòa giải viên thương mại

Trung tâm trọng tài, trọng tài viên, luật sư...

Phòng QLĐGTS - TTHGTM

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

NSNN

Quý IV/2023

 

31

Hà Nội

Tọa đàm kết hợp bồi dưỡng

Tọa đàm về một số khó khăn, vướng mắc trong trưng cầu, thực hiện giám định và một số khó khăn vướng mắc khác có liên quan theo quy định của Luật giám định tư pháp kết hợp Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định cho các đối tượng là người giám định tư pháp, người tiến hành tố tụng

Đối tượng bồi dưỡng giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp và các cá nhân, tổ chức có liên quan. Đối tượng tọa đàm; Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Phòng TTBTTP&QLCĐTP

các cơ quan, đơn vị có liên quan

Đề án 250

Quý III

 

32

Bắc Ninh

Kiểm tra

Đoàn kiểm tra liên ngành về việc triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Đại diện các Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Nội chính trung ương, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Phòng TTBTTP&QLGĐTP

các cơ quan, đơn vị có liên quan

Đề án 250

Quý III

 

33

Qung Nam

Kiểm tra

Đoàn kiểm tra liên ngành về việc triển khai Đề an tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Đại diện các Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Nội chính trung ương, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Phòng TTBTTP&QLGĐTP

các cơ quan, đơn vị có liên quan

Đề án 250

Quý III

 

34

Hồ Chí Minh

Tọa đàm, bồi dưỡng

Tọa đàm về một số khó khăn, vướng mắc trong trưng cầu, thực hiện giám định và một số khó khăn vướng mắc khác có liên quan theo quy định của Luật giám định tư pháp kết hợp Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định cho các đối tượng là người giám định tư pháp, người tiến hành tố tụng

Giám định viện tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp và các cá nhân, tổ chức có liên quan

Phòng TTBTTP&QLGĐTP

các cơ quan, đơn vị có liên quan

Đề án 250

Quý II

 

35

Đà Nẵng

bồi dưỡng kết hợp tọa đàm

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định cho các đối tượng là người giám định tư pháp, người tiến hành tố tụng kết hợp với Tọa đàm cho ý kiến về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế chi phí giám định tư pháp; một số khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa cơ quan trưng cầu và cơ quan thực hiện giám định tư pháp tại Đà Nẵng

Đối tượng bồi dưỡng giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp và các cá nhân, tổ chức có liên quan. Đối tượng tọa đàm; Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Phòng TTBTTP&QLGĐTP

các cơ quan, đơn vị có liên quan

Đề án 250

Quý II

 

36

Phú Yên

Kiểm tra

Kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp

Sở Tư pháp, Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế và Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh

Phòng TTBTTP&QLGĐTP

các cơ quan, đơn vị có liên quan

Đ án 250

Quý II

 

37

Long An

Kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp

Sở Tư pháp, Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế và Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh

Đ án 250

Quý II

 

38

Lào Cai

Kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp

Sở Tư pháp, Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế và Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh

Đề án 250

Quý II

 

39

Yên i

Kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp

Sở Tư pháp, Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế và Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh

Đề án 250

Quý II

 

40

Đà Nẵng

Thanh tra

Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chng

Sở Tư pháp và các tổ chức hành ngh công chứng

Phòng TTBTTP&QLGĐTP

các cơ quan, đơn vị có liên quan

kinh phí cấp cho hoạt động thanh tra chuyên ngành

Q II - IV

 

41

Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực đấu giá tài sản

Sở Tư pháp và các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản

 

42

Đồng Nai

Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực đấu giá tài sản

Sở Tư pháp và các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản

 

43

Hà Nội

Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực đấu giá tài sản

Sở Tư pháp và các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản

 

44

Hồ Chí Minh

Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chng

Sở Tư pháp và các tổ chức hành ngh công chứng

 

45

Bình Thuận

Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chng

Sở Tư pháp và các tổ chức hành ngh công chứng

 

 

 

_________

1 Phòng Quản lý công chứng, thừa phát lại

2 Phòng Quản lý đấu giá tài sản, trọng tài, hòa giải thương mại

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi