Quyết định 1639/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

CHỦ TỊCH NƯỚC

---------------

Số: 1639/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

                                                                        

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

----------------
CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 341/TTr-CP ngày 19/8/2019.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI LÀO
ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1639/QĐ-CTN ngày 25 tháng 9 năm 2019
cua Chủ tịch nước)

---------------------

 

1. Trần Thị Tuyết, sinh ngày 16/5/1987 tại Lào                                                   Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: bản Phổn-xạ-vẳn-tạy, huyện Sỉ-sắt-tạ-nạc,

Thủ đô Viêng Chăn

2. Trần Thị Kim Mai, sinh ngày 29/10/1988 tại Lào                                             Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: bản Phổn-xạ-vẳn-tạy, huyện Sỉ-sắt-tạ-nạc,

Thủ đô Viêng Chăn

3. Trần Thị Anh Đào, sinh ngày 01/10/1990 tại Lào                                             Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: bản Phổn-xạ-vẳn-tạy, huyện Sỉ-sắt-tạ-nạc,

Thủ đô Viêng Chăn

4. Vũ Lan Phương, sinh ngày 26/3/1967 tại Hải Phòng                                       Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: bản Sỉ-hỏm, huyện Chăn-thạ-bu-ly,

Thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 16, ngõ 33,

phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

5. Đào Công Tú (Vông Tú), sinh ngày 14/01/1998 tại Lào                                    Giới tính: Nam

Hiện trú tại: bản Sỉ-hỏm, huyện Chăn-thạ-bu-ly,

Thủ đô Viêng Chăn

6. Đào Anh Tài (Ka Tài), sinh ngày 07/5/1999 tại Lào                                          Giới tính: Nam

Hiện trú tại: bản Sỉ-hỏm, huyện Chăn-thạ-bu-ly,

Thủ đô Viêng Chăn

7. Vũ Thị Phượng, sinh ngày 18/5/1978 tại Lào                                                  Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: bản Thông, TP Pạc-xê, tỉnh Chăm-pa-sắc.

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực