Quyết định 148/QĐ-BTP 2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 148/QĐ-BTP

Quyết định 148/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Bộ Tư pháp năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:148/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành:09/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Khẩn trương hoàn thiện chức năng cấp Giấy khai sinh điện tử trên Hệ thống quản lý hộ tịch

Ngày 09/02/2023, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 148/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Bộ Tư pháp năm 2023.

Theo đó, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực rriển khai hiệu quả, đúng tiến độ Dự án Cơ sở dữ liệu hộ tịch trên cơ sở nâng cấp Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; Năm 2023, nghiên cứu, đề xuất nguồn lực, phương án xây dựng, nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc tịch; Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; Cơ sở dữ liệu về công chứng; Cơ sở dữ liệu Trợ giúp pháp lý; Cơ sở dữ liệu Thi hành án dân sự bảo đảm kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện chức năng cấp Giấy khai sinh điện tử, trích lục khai tử điện tử trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử. Cục Công nghệ thông tin hỗ trợ địa phương trong việc kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Tiếp tục triển khai Dự án “Đầu tư hạ tầng Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp” bảo đảm hạ tầng cho triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06/CP.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 148/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
____

Số: 148/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________
Hà Nội, ngày 9 tháng 02 năm 2023

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia 2022;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-BTP ngày 28/01/2022 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Bộ Tư pháp năm 2023.
Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Tư pháp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Cục Công nghệ thông tin theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Tổ công tác của Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo t/h);
- Bộ Công An, VPCP (để p/h);
- STP các tỉnh, thành phố thuộc TW (để t/h);
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 

 

Nguyễn Thanh Tịnh

BỘ TƯ PHÁP
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Bộ Tư pháp năm 2023
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 148/QĐ-BTP ngày 9 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

______________

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” và Quyết định số 149/QĐ-BTP ngày 28/01/2022 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Bộ Tư pháp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg trong năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được các mục tiêu được giao trong Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi là Quyết định số 06/QĐ-TTg) và Quyết định số 149/QĐ-BTP ngày 28/01/2022 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg (sau đây gọi là Quyết định số 149/QĐ-BTP).
2. Yêu cầu
Kế hoạch được xây dựng bám sát Quyết định số 06/QĐ-TTg và Quyết định số 149/QĐ-BTP; các chỉ tiêu, nội dung cụ thể cần phù hợp với điều kiện thực tiễn của Bộ, của các đơn vị, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi cao;
Xác định các nhiệm vụ cụ thể để phân công các đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả.
II. NỘI DUNG
Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg, Quyết định số 149/QĐ-BTP, các đơn vị thuộc Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.
Các nội dung nhiệm vụ cụ thể; thời hạn thực hiện nhiệm vụ; đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ được xác định tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức quán triệt Kế hoạch tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin trong việc triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch và đưa các nhiệm vụ này vào Kế hoạch công tác năm 2023 của đơn vị.
2. Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ trước ngày 18 hằng tháng tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ và Ban chỉ đạo chuyển đổi số Ngành Tư pháp; Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ theo yêu cầu.
3. Trên cơ sở dự toán của các đơn vị, nhu cầu vốn của các dự án và thực tiễn điều hành ngân sách trong năm, Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thẩm định, trình Bộ cấp kinh phí, bố trí kế hoạch vốn trong năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.

BỘ TƯ PHÁP
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

PHỤ LỤC

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-BTP ngày 9 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm chủ yếu

Nguồn kinh phí

I

Hoàn thiện thể chế, chính sách thực hiện Đề án 06/CP

1

Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật triển khai Đề án 06/CP

Vụ Pháp luật Hình sự

- hành chính

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2023

Danh mục văn bản

Ngân sách

Nhà nước

2

Triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Nghị định số 104/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

 

 

 

 

 

2.1

Rà soát văn bản pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành

Vụ Pháp luật hình sự

- hành chính

- Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế,

- Văn phòng Bộ;

- Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực;

- Cục Công nghệ thông tin;

- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Năm 2023

Danh mục văn bản

Ngân sách Nhà nước

2.2

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ được giao tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP

- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Cục Công nghệ thông tin;

- Cục Trợ giúp pháp lý;

- Vụ Pháp luật Hình sự - hành chính;

- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- Vụ Pháp luật hình sự - hành chính;

- Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế;

- Văn phòng Bộ

- Các đơn vị liên quan.

Theo Kế hoạch triển khai NĐ số 59/2022/NĐ-CP và Kế hoạch triển

khai NĐ số 104/2022/NĐ-CP

 

 

3

Tổng hợp đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và đôn đốc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để triển khai định danh và xác thực điện tử; tích hợp thông tin các giấy tờ cá nhân của công dân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Vụ Pháp luật hình sự - hành chính;

- Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế;

- Văn phòng Bộ;

- Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực;

- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Năm 2023

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Ngân sách Nhà nước

II

Kết nối, chia sẻ dữ liệu

1

Triển khai hiệu quả, đúng tiến độ Dự án Cơ sở dữ liệu hộ tịch trên cơ sở nâng cấp Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Cục Công nghệ thông tin

Theo tiến độ triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn

2021-2025

Cơ sở dữ liệu hộ tịch được nâng cấp

Nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn

2021-2025 của Bộ Tư pháp

2

Nghiên cứu, đề xuất nguồn lực, phương án xây dựng, nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc tịch; Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; Cơ sở dữ liệu về công chứng; Cơ sở dữ liệu Trợ giúp pháp lý; Cơ sở dữ liệu Thi hành án dân sự bảo đảm kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

- Tổng cục Thi hành án dân sự;

- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Cục Bổ trợ tư pháp;

Cục Trợ giúp pháp lý;

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Cục Công nghệ thông tin

Năm 2023

Các Cơ sở dữ liệu quốc tịch; Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; Cơ sở dữ liệu về công chứng; Cơ sở dữ liệu Trợ giúp pháp lý; Cơ sở dữ liệu Thi hành án dân sự được nghiên cứu xây dựng, nâng cấp bảo đảm kết nối với CSDLQGDC

Ngân sách

Nhà nước

3

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an kết nối một số phần mềm nghiệp vụ trong các lĩnh vực: Quốc tịch; Lý lịch tư pháp; Trợ giúp pháp lý; Thi hành án dân sự với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Cục Công nghệ thông tin

- Tổng cục Thi hành án dân sự;

- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Cục Trợ giúp pháp lý;

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Năm 2023

Một số phần mềm nghiệp vụ của Bộ được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngân sách

Nhà nước

III

Phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong triển khai Đề án 06/CP

1

Tăng cường bám sát cơ sở để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đề án 06/CP; bố trí nguồn lực để hỗ trợ, hướng dẫn địa phương trong việc triển khai, khai thác sử dụng các Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu

Các đơn vị quản lý

Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu

Cục Công nghệ thông tin

Thường xuyên

Các khó khăn, vướng mắc về thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đề án 06/CP được tháo gỡ; việc triển khai, khai thác sử dụng các HTTT, CSDL của địa phương được hỗ trợ, hướng dẫn.

Ngân sách

Nhà nước

2

Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh việc số hóa sổ hộ tịch theo quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP; phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương chưa có điều kiện thực hiện Kế hoạch số hóa, triển khai nhập dữ liệu từ Sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Quy trình số 1292 ngày 20/12/2022. Khẩn trương hoàn thiện chức năng cấp Giấy khai sinh điện tử, trích lục khai tử điện tử trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Bộ Công an

- Cục Công nghệ thông tin

Năm 2023

- Việc rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa CSDLQGDC và CSDLHTĐT được thực hiện theo đúng quy trình

- Giấy khai sinh điện tử, trích lục khai tử điện tử được cấp thông qua Hệ thống ĐKQLHT

Ngân sách

Nhà nước

3

Tiếp tục đôn đốc các địa phương cung cấp hiệu quả dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch và lý lịch tư pháp

- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Cục Công nghệ thông tin

Năm 2023

Các dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch và lý lịch tư pháp của các địa phương được cung cấp hiệu quả

Ngân sách

Nhà nước

4

Hỗ trợ địa phương trong việc kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

Cục Công nghệ thông tin

- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Năm 2023

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh được kết nối với CSDLHTĐT và CSDLLLTP

Ngân sách

Nhà nước

IV

Một số nhiệm vụ cụ thể:

 

 

 

 

 

1

Tiếp tục triển khai Dự án “Đầu tư hạ tầng Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp” bảo đảm hạ tầng cho triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06/CP

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc

Bộ có liên quan

- Năm 2023: Đưa trang thiết bị vào sử dụng

- Năm 2024: Thực hiện các thủ tục hoàn thành Dự án.

Hạ tầng kỹ thuật cho triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06/CP được đảm bảo

Nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai            đoạn

2021-2025 của Bộ Tư pháp

2

Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng tiến độ Kế hoạch thực hiện Đề án 06/CP

- Tổng cục Thi hành án dân sự;

- Cục Bổ trợ tư pháp;

- Cục Bồi thường nhà nước;

- Cục Con nuôi;

- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Văn phòng Bộ;

Cục Công nghệ thông tin

Năm 2023

Hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực quản lý của Bộ được số hóa

Ngân sách

Nhà nước

3

Khảo sát về những phản ánh của người dân về khó khăn, hạn chế về quy trình nghiệp vụ trong triển khai DVC, nghiên cứu cắt giảm, rút gọn những hồ sơ, giấy tờ trong các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp khi sử dụng dữ liệu dân cư

- Tổng cục Thi hành án dân sự;

- Cục Bổ trợ tư pháp;

- Cục Bồi thường nhà nước;

- Cục Con nuôi;

- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Cục Trợ giúp pháp lý;

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Văn phòng Bộ

Năm 2023

Hồ sơ, giấy tờ trong các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp khi sử dụng dữ liệu dân cư được nghiên cứu cắt giảm, rút gọn

Ngân sách

Nhà nước

4

Tăng cường tuyên truyền đối với việc khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Văn phòng Bộ

Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam

Năm 2023

Việc khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Bộ được tuyên truyền rộng rãi

Ngân sách

Nhà nước

5

Tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg trong năm 2023 của Bộ Tư pháp

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2023

Hội nghị tổng kết

Ngân sách

Nhà nước

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi