Quyết định 1429/QĐ-BTP 2022 Kế hoạch tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

________

Số: 1429/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ  tịch

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ  tịch;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-BTP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ, các Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thi hành);

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp);

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để chỉ đạo thực hiện);

- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng thông tin của Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, HTQTCT(D).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Khánh Ngọc

BỘ TƯ PHÁP

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

KẾ HOẠCH
Tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1429/QĐ-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_________________

Ngày 20/11/2014, Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Hộ tịch. Qua hơn 06 năm triển khai thực hiện, việc thực thi Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành đã đạt được những kết quả nhất định, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác hộ tịch đối với phát triển kinh tế, xã hội, quản lý nhà nước và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện việc triển khai thực hiện Luật Hộ tịch, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch, liên thông giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký hộ tịch trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hướng tới cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân; đồng thời, để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch, gồm các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành;

- Nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; xác định nguyên nhân, đề xuất những giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động đăng ký, quản lý hộ tịch, bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch của người dân, cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch.

- Phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Hộ tịch.

2. Yêu cầu

- Việc tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch phải khách quan, toàn diện, hiệu quả, thực chất, tiết kiệm;

- Nội dung tổng kết phải thiết thực, chính xác, có số liệu cụ thể, bám sát phản ánh đúng tình hình thực tế và các nhiệm vụ đã đề ra tại Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch và Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch của Bộ Tư pháp.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔNG KẾT

1. Phạm vi tổng kết

Tổng kết việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên phạm vi toàn quốc và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thời gian tổng kết tính từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2021.

2. Nội dung tổng kết:

2.1. Đánh giá kết quả triển khai thi hành Luật Hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành, bao gồm các nội dung sau:

(i) Việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Hộ tịch;

(ii) Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Hộ tịch, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Hộ tịch;

(iii) Việc tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành;

(iv) Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch, kết quả triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; tình hình triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch, đăng ký hộ tịch trực tuyến tại địa phương;

(v) Việc rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

(vi) Việc chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch;

(vii) Tình hình, kết quả giải quyết các việc hộ tịch; việc hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên và việc giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo liên quan đến hộ tịch (nếu có);

2.2. Đánh giá những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện; kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Hộ tịch và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hộ tịch.

2.3. Đề xuất khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật Hộ tịch.

3. Hình thức, thời gian tổng kết

3.1. Xây dựng Báo cáo tổng kết triển khai thi hành Luật Hộ tịch

Các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Báo cáo tổng kết triển khai thi hành Luật Hộ tịch, gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 7 năm 2022.

Trên cơ sở Báo cáo tổng kết của các Bộ, ngành và địa phương và kết quả Hội nghị tổng kết toàn quốc, Bộ Tư pháp tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết triển khai thi hành Luật Hộ tịch để báo cáo Chính phủ.

3.2. Tổ chức Hội nghị tổng kết

- Tại các địa phương, căn cứ tình hình thực tiễn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức/không tổ chức Hội nghị tổng kết.

- Tại Trung ương, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc theo hình thức tập trung hoặc trực tuyến tùy tình hình thực tiễn.

4. Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch

4.1. Chủ trì thực hiện: Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp.

4.2. Phối hợp thực hiện: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp; các bộ, ngành có liên quan ở trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

4.3. Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Tư pháp

1.1. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức tổng kết thi hành Luật Hộ tịch; kịp thời báo cáo về khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

- Tổng hợp Báo cáo tổng kết của các Bộ, ngành, địa phương; xây dựng Báo cáo tổng kết toàn quốc kết quả triển khai thi hành Luật Hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành để báo cáo Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Chương trình, kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc nêu tại điểm 3.2 mục 3, Phần II.

1.2. Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kế hoạch - tài chính, Học viện Tư pháp, Nhà xuất bản Tư pháp và các đơn vị khác có liên quan) căn cứ nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hộ tịch (ban hành kèm theo Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và chức năng, nhiệm vụ có liên quan có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện, gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trước ngày 30 tháng 7 năm 2022; phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo chung và thực hiện Kế hoạch này.

1.3. Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tham mưu, xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch.

2. Bộ Ngoại giao

Hướng dẫn, chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam xây dựng Báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành tại Cơ quan đại diện; tổng hợp, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 7 năm 2022.

3. Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo các đơn vị chuyên môn có liên quan báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Hộ tịch thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ, ngành mình gửi Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 7 năm 2022 để tổng hợp, xây dựng Báo cáo chung.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kết tại địa phương, có Báo cáo tổng kết theo Đề cương gửi kèm, gửi Bộ Tư pháp đúng thời hạn; bản điện tử đề nghị gửi trước theo địa chỉ email: [email protected]

5. Kinh phí

Kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách của các Bộ, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có)./.

thuộc tính Quyết định 1429/QĐ-BTP

Quyết định 1429/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1429/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành:27/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch

Ngày 27/6/2022, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 1429/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết đồng thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; xác định nguyên nhân, đề xuất những giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động đăng ký, quản lý hộ tịch, bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch của người dân, cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch.

Cụ thể, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp thực hiện với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp; các bộ, ngành có liên quan ở trung ương và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch.

Ngoài ra, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức tổng kết thi hành Luật Hộ tịch; tổng hợp Báo cáo tổng kết của các Bộ, ngành địa phương; xây dựng Báo cáo tổng kết toàn quốc kết quả triển khai thi hành Luật Hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành. Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện, gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trước ngày 30/7/2022; phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo chung và thực hiện Kế hoạch.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1429/QĐ-BTP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi