Quyết định 1369/QĐ-BTP 2022 Kế hoạch tổ chức hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

_______

Số: 1369/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp

________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐ ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-BTP ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp (để phối hợp thực hiện);

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Tịnh

BỘ TƯ PHÁP

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp
(Kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-BTP ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

___________

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Ngày Pháp luật Việt Nam) trong quan Bộ Tư pháp, qua đó thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong của mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ trong hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

b) Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác của Bộ Tư pháp; thiết thực đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến mọi tầng lớp Nhân dân.

c) Đánh giá, rút kinh nghiệm qua 10 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật.

2. Yêu cầu

Bám sát các nhiệm vụ chính trị trong các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp năm 2022; xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành, sản phẩm cụ thể và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

II. CHỦ ĐỀ, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề

Ngành Tư pháp đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền

a) Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

c) Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống.

d) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công vụ.

đ) Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp.

e) Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

g) Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

h) Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

i) Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

m) Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

n) Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương trong tham mưu Hội đồng báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức Lễ mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với các nội dung: đánh giá và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Kế hoạch - Tài chính; các đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác PBGDPL của các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan thông tin, báo chí và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan.

c) Sản phẩm: Kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh được banh hành; Lễ mít tinh được tổ chức đúng kế hoạch; Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

d) Thời gian thực hiện: Trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 (từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2022).

2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam trong Bộ Tư pháp

2.1. Tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, nghiên cứu khoa học để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

a) Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến toàn quốc về các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế; Văn phòng Bộ; Cục Công nghệ thông tin; Báo Pháp luật Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Sản phẩm: Cuộc thi được tổ chức thành công; báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7 - 9/2022.

b) Tổ chức cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật Spirit of Law 2022 và Cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên các cơ sở đào tạo luật năm 2022

- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Thành đoàn Hà Nội; mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật.

- Sản phẩm: Cuộc thi được tổ chức; báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 - 11/2022.

c) Tổ chức Cuộc thi tài năng nghề luật cấp Học viện cho các khóa đào tạo các chức danh tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Sản phẩm: Cuộc thi được tổ chức; báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9, 10/2022.

d) Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật “Sinh viên với văn hóa giao thông năm 2022”

- Đơn vị chủ trì: Trường Cao đẳng Luật Miền Nam.

- Đơn vị phối hợp: Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Sản phẩm: Hội thi được tổ chức; báo cáo kết quả tổ chức Hội thi.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10, 11/2022.

2.2. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề... hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ được giao, chú trọng các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

a) Các đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ.

b) Sản phẩm: Các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề... hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên và tổ chức cao điểm vào tháng 10 và tháng 11/2022.

2.3. Xây dựng, phát hành số chuyên đề 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

a) Đơn vị chủ trì: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Văn phòng Bộ; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

c) Sản phẩm: số chuyên đề Tạp chí Dân chủ và Pháp luật được phát hành.

d) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 10/2022.

2.4. Xây dựng mô hình Bản tin số về pháp luật

a) Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Luật Hà Nội.

b) Sản phẩm: Bản tin số về pháp luật được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Trường Đại học Luật Hà Nội.

c) Thời gian thực hiện: Tháng 10, 11/2022.

2.5. Khai trương Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử

a) Đơn vị thực hiện: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

b) Sản phẩm: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử được khai trương.

c) Thời gian thực hiện: Tháng 10/2022.

2.6. Tổ chức các chương trình thanh niên về PBGDPL (cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, các hoạt động thanh niên tình nguyện phổ biến pháp luật tại vùng sâu, vùng xa.) gắn với công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Tư pháp

a) Đơn vị thực hiện: Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp; các chi đoàn, cơ sở đoàn trực thuộc; Đoàn Thanh niên các nhà trường trực thuộc Bộ Tư pháp.

b) Sản phẩm: Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, các hoạt động thanh niên tình nguyện phổ biến pháp luật tại vùng sâu, vùng xa. được tổ chức.

c) Thời gian hoàn thành: Từ tháng 7 - 11/2022.

3. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

3.1. Tổ chức truyền thông, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do Bộ Tư pháp quản lý đến Nhân dân bằng hình thức phù hợp

a) Các đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ; cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

b) Sản phẩm: Các bài viết, tin bài, sản phẩm truyền thông pháp luật được đăng tải, phát sóng.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên và tổ chức cao điểm vào tháng 10 và tháng 11/2022.

3.2. Tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ năm 2022 (thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”)

a) Đơn vị chủ trì: Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi của Đề án.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Văn phòng Bộ; Báo Pháp luật Việt Nam; các cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức liên quan.

c) Sản phẩm: Các chương trình, hoạt động truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp được đăng tải hoặc phát sóng.

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên và tổ chức cao điểm vào tháng 10 và tháng 11/2022.

3.3. Tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí phục vụ đợt cao điểm truyền thông hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam

a) Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương); các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội.

c) Sản phẩm: Thông tin, tài liệu về hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt nam được cung cấp tại Họp báo định kỳ của Bộ Tư pháp, Giao ban báo chí thường kỳ của Ban Tuyên giáo Trung ương.

d) Thời gian hoàn thành: Trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 (từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2022).

3.4. Tổ chức Tọa đàm chuyên đề "Tăng cường công tác truyền thông hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022"

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; Cục Công nghệ thông tin; Báo Pháp luật Việt Nam; các đơn vị chức năng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội; Báo Pháp luật Việt Nam và một số cơ quan báo chí, tổ chức liên quan.

c) Sản phẩm: Tọa được tổ chức; báo cáo kết quả tổ chức Tọa đàm.

d) Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2022.

3.5. Xây dựng, thực hiện các phóng sự, chương trình phỏng vấn, tọa đàm, giao lưu, quảng cáo, clip âm thanh quảng bá, cổ động, ấn phẩm truyền thông về 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị chức năng của Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội; Báo Pháp luật Việt Nam; Cục Công nghệ thông tin; Văn phòng Bộ; Nhà Xuất bản Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Sản phẩm: Các phóng sự, tọa đàm, chương trình truyền hình, phim quảng cáo, clip âm thanh quảng bá, cổ động được sản xuất; ấn phẩm truyền thông được sản xuất, phát sóng, đăng tải và phát hành tại Lễ mít tinh hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam.

d) Thời gian hoàn thành: Thường xuyên và tổ chức cao điểm trong tháng 10,11/2022; phóng sự, phim quảng cáo, clip âm thanh quảng bá, cổ động hoàn thành trước ngày 30/10/2022.

3.6. Phối hợp tổ chức phổ biến, truyền thông rộng rãi về chủ đề, khẩu hiệu, mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam qua tin nhắn đến các thuê bao di động

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông; các Tập đoàn viễn thông: Vinaphone, Mobifone, Viettel.

c) Sản phẩm: Các tin nhắn hưởng ứng Ngày Pháp luật được gửi đến các thuê bao di động trên toàn quốc.

d) Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2022.

3.7. Thực hiện chuyên mục “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia; Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; tổ chức xây dựng, đăng tải các tin, bài viết về hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (zalo, fanpage về PBGDPL...)

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; Cục Công nghệ thông tin; Báo Pháp luật Việt Nam.

c) Sản phẩm: Các bài viết, tin, phóng sự, tọa đàm, sản phẩm truyền thông về kết quả 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được đăng tải, phát hành.

d) Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 - 11/2022.

3.8. Xây dựng chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên các ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam (báo giấy và báo điện tử); xây dựng, phát hành Báo Pháp luật Việt Nam số đặc biệt về 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; truyền thông, đăng tải các bài viết về các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam.

a) Đơn vị chủ trì: Báo Pháp luật Việt Nam.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Sản phẩm: Chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được xây dựng; bài viết về các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; ấn phẩm Báo Pháp luật Việt Nam số đặc biệt được phát hành.

d) Thời gian thực hiện: Xây dựng chuyên mục, bài viết trong tháng 10, 11/2022; ấn phẩm Báo Pháp luật Việt Nam số đặc biệt phát hành ngày 09/11/2022.

3.9. Tổ chức trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm phục vụ công tác tìm hiểu, nghiên cứu, học tập và áp dụng pháp luật đến đông đảo bạn đọc

a) Đơn vị chủ trì: Nhà Xuất bản Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Luật Hà Nội và một số cơ sở đào tạo Luật khác.

c) Sản phẩm: Hoạt động trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm được tổ chức tại Lễ mít tinh.

d) Thời gian hoàn thành: Theo thời gian tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

3.10. Truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua các hình thức như panô, áp phích, banner, khẩu hiệu tuyên truyền

a) Thiết kế các mẫu băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền... hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam để bộ, ngành, địa phương tham khảo, sử dụng

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; Cục Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Sản phẩm: Mẫu băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền. về Ngày Pháp luật Việt Nam được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/8/2022.

b) Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền… hưởng ứng 10 Ngày Pháp luật Việt Nam tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, trụ sở của các đơn vị thuộc Bộ đóng ngoài trụ sở Bộ.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ; các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở riêng.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Sản phẩm: Băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền... được treo.

- Thời gian hoàn thành: Từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2022.

c) Đặt banner hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên các Cổng/Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ có Cổng/Trang thông tin điện tử.

- Sản phẩm: Các banner được đặt trên Cổng/Trang thông tin điện tử.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2022.

4. Thu hút các nguồn lực xã hội hóa tham gia, hỗ trợ tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và các đơn vị khác có hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 - 11/2022.

d) Kết quả, sản phẩm: Hồ sơ tài trợ; Báo cáo kết quả vận động tài trợ; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức từ nguồn lực xã hội hóa.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể cơ quan Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này hoặc lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn của đơn vị bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và phù hợp. Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống cơ quan thi hành án dân sự địa phương thực hiện Kế hoạch này.

b) Các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong đơn vị mình.

c) Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai và tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả việc thực hiện các hoạt động được phân công theo Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí tổ chức các hoạt động được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 đã giao cho các đơn vị chủ trì hoạt động triển khai thực hiện, đồng thời, huy động các nguồn lực xã hội, kinh phí hỗ trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

b) Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm đảm bảo kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

thuộc tính Quyết định 1369/QĐ-BTP

Quyết định 1369/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1369/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành:17/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 17/6/2022, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 1369/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp.

Cụ thể, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương trong tham mưu Hội đồng báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức Lễ mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với các nội dung: đánh giá và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bên cạnh đó, từ tháng 9 - 11/2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật Spirit of Law 2022 và Cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên các cơ sở đào tạo luật năm 2022. Đồng thời, tháng 9, 10/2022, Học viện Tư pháp chủ trì tổ chức Cuộc thi tài năng nghề luật cấp Học viện cho các khóa đào tạo các chức danh tư pháp.

Ngoài ra, nhiều hoạt động nổi bật khác cũng được tổ chức từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2022: Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền… hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, trụ sở của các đơn vị thuộc Bộ đóng ngoài trụ sở Bộ; Phối hợp tổ chức phổ biến, truyền thông rộng rãi về chủ đề, khẩu hiệu, mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam qua tin nhắn đến các thuê bao di động;…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1369/QĐ-BTP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi