Quyết định 1417/QĐ-BCĐ 2021 Quy chế làm việc và nhiệm vụ Thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 Bộ Tư pháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1417/QĐ-BCĐ

Quyết định 1417/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các Thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1417/QĐ-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành:13/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, COVID-19

TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Bộ Tư pháp

Ngày 13/9/2021, Bộ Tư pháp ra Quyết định 1417/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các Thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19.

Theo đó, quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc, trách nhiệm, chế độ họp, báo cáo, mối quan hệ phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp và các thành viên Ban Chỉ đạo. Nguyên tắc làm việc như sau: Tuân thủ các quy định pháp luật, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, chính quyền địa phương và hướng dẫn của cơ quan y tế về công tác phòng, chống dịch; các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;….

Ngoài ra, Bộ Tư pháp đã phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cụ thể: Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh - Trưởng ban Chỉ đạo; Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng ban Chỉ đạo; Đồng chí Tạ Thành Trung, Khương Thị Thanh Huyền, Vũ Văn Đoàn, Phạm Văn Lâm, Bùi Thị Thu Hằng - thành viên.

Đồng thời, các thành viên là đại diện đơn vị trực thuộc của Bộ có trụ sở riêng (Học viện Tư pháp; Đại học Luật Hà Nội;…) cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo; thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan y tế tại nơi sở tại, báo Ban Chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan,….

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1417/QĐ-BCĐ tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

BAN CHỈ ĐẠO

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

____________

Số: 1417/QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các Thành viên
của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

___________________

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHNG DỊCH COVID-19

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-BTP ngày 09/3/2020 của Bộ Tư pháp thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1736/QĐ-BTP ngày 11/8/2020 của Bộ Tư pháp bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các Thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết và chỉ đạo);

- Thành viên Ban Chỉ đạo;

- Cổng TTĐT Bộ (để đăng tải);

- Lưu: VT, VP (TT).

TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Nguyễn Thanh Tịnh

THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

BỘ TƯ PHÁP

BAN CHỈ ĐẠO

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 BỘ TƯ PHÁP

(Kèm theo Quyết định số 1417/QĐ-BCĐ ngày 13 tháng 9 năm 2021

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp)

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc, trách nhiệm, chế độ họp, báo cáo, mối quan hệ phối hp công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) và các thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Quy chế này áp dụng đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực, Phó Trưởng ban, các thành viên Ban Chỉ đạo (sau đây gọi chung là thành viên Ban Chi đạo); đơn vị thưng trực Ban Chỉ đạo và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc và chế độ làm việc

1. Tuân thủ các quy định pháp luật, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính ph, chính quyền địa phương và hướng dẫn của cơ quan y tế về công tác phòng, chống dịch.

2. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số thành viên Ban Chỉ đạo có mặt tại phiên họp hoặc thành viên Ban Chỉ đạo trả lời ý kiến bằng văn bản khi được lấy ý kiến; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo; đảm bảo yêu cầu phối hp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ; kịp thời, quyết liệt trong trin khai các biện pháp phòng chống dịch phù hp với đặc điểm, tình hình của Bộ Tư pháp.

3. Ban Chỉ đạo hoạt động thông qua cơ chế t chức các cuộc họp, đoàn kiểm tra, thông tin, báo cáo và lấy ý kiến bằng văn bản.

4. Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng trong chỉ đạo, điều hành và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong phạm vi Bộ Tư pháp; phân công nhiệm vụ Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo; báo cáo, xin ý kiến Bộ trưởng và tập thể Lãnh đạo Bộ những vấn đề ngoài phạm vi thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

2. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, chỉ đạo chuẩn bị báo cáo, đề xuất của Ban Chỉ đạo với cơ quan có thẩm quyền.

3. Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo việc điều phối, phối hợp công tác giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, giữa các đơn vị thuộc Bộ với các tố chức, cá nhân có liên quan.

4. Ký hoặc phân công Phó Trưởng Ban thường trực chỉ đạo ký các văn bản của Ban Chỉ đạo.

5. Quyết định những vấn đề khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban thưng trực Ban Chỉ đạo

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện trách nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo theo quy định tại Điều 6 Quy chế này và các nhiệm vụ cụ th sau đây:

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban chỉ đạo về kết quả thực hiện.

2. Thay mặt Ban Chỉ đạo giải quyết công việc và ký các văn bản được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

3. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo

Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo theo quy định tại Điều 4 (khoản 1, khoản 2), Điều 6 Quy chế này và các nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 6. Trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo

1. Chủ động t chức trin khai thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban thường trực, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phân công trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

2. Chủ động phối hp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với các thành viên khác của Ban Chỉ đạo, các đơn vị, t chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

3. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; chủ động nghiên cứu, nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Trưởng ban thường trực, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề phát sinh.

Điều 7. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo

1. Văn phòng Bộ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm:

a) Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo, trực tiếp là Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó trưởng Ban thưòng trực chỉ đạo, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo, điều hành, điều phối hoạt động của Ban Chỉ đạo;

b) Tng hợp tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo, xây dựng và thông báo kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo tới các đơn vị, cá nhân có liên quan đ thực hiện;

d) Theo dõi, đôn đốc việc t chức trin khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

e) Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo làm đầu mối phối hp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo; đảm bảo sự phối hp, trao đổi thông tin giữa các thành viên Ban Chỉ đạo và giữa thành viên Ban Chỉ đạo với đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo được yêu cầu các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ có liên quan cung cấp thông tin, báo cáo và hỗ trợ các nguồn lực cn thiết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Điều 8. Chế độ họp và báo cáo

1. Họp toàn thể Ban Chỉ đạo định kỳ hoặc đột xuất theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

2. Họp Ban Chỉ đạo với các đơn vị thuộc Bộ (trong trưng hợp cần thiết).

Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thời gian, thành phần và nội dung họp.

3. Thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo về đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo để tng hợp, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo, Lãnh đạo Bộ khi được yêu cầu.

Điều 9. Quan hệ phối hợp công tác

1. Ban Chỉ đạo trực tiếp tham mưu, giúp Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ t chức trin khai công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Bộ Tư pháp theo chỉ đạo chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

2. Duy trì quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương nơi đặt trụ sở các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan thi hành án dân sự trong phòng chống dịch Covid-19.

3. Phối hợp với Tổ công tác về các vấn đề pháp lý trong phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp trong trường hp cần thiết hoặc các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 10. Công tác thi đua, khen thưởng

Ban Chỉ đạo đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; phối hp với Vụ Thi đua - khen thưởng thm tra các thủ tục, đối chiếu các quy định và tng hp, báo cáo, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân có liên quan về trình tự, thủ tục lập hồ sơ khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Điều 11. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định hiện hành pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính về sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo được huy động kinh phí từ các nguồn hỗ trợ, nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo theo dõi, giám sát, trin khai Quy chế; kịp thời tổng hp, báo cáo Lãnh đạo Bộ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hp.

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp
(Kèm theo Quyết định số 1417/QĐ-BCĐ ngày 13 tháng 9 năm 2021
của Ban Chỉ đạo phòng, ch
ng dịch Covid-19 Bộ Tư pháp)

 

1. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Th trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo

- Chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện các hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong phạm vi Bộ Tư pháp; phân công nhiệm vụ các Phó Trưởng Ban thường trực, Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo.

- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo chuẩn bị báo cáo, đề xuất của Ban Chỉ đạo với cơ quan có thm quyền.

- Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo việc điều phối, phối hp công tác giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, giữa các đơn vị thuộc Bộ với các t chức, cá nhân có liên quan.

- Ký hoặc phân công Phó Trưng Ban thưng trực ký các văn bản của Ban Chỉ đạo.

- Quyết định nhng vấn đề khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

2. Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng Ban thưng trực Ban chỉ đạo

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban chỉ đạo về kết quả thực hiện.

- Thay mặt Ban Chỉ đạo giải quyết công việc và ký các văn bản được Trưng Ban Chỉ đạo phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai công tác phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan Bộ.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Phó Trưởng Ban chỉ đạo

- Giúp Trường Ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban chỉ đạo, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện.

- Theo dõi tình hình trin khai công tác phòng, chống dịch trong Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự; kịp thời tham mưu, báo cáo Ban Chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan.

4. Đồng chí Tạ Thành Trung, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, thành viên

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo.

- Theo dõi công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị mình; duy trì chế độ thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo khi được yêu cầu.

- Tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch tại Bộ Tư pháp và thông tin, truyền thông về phòng chống dịch Covid-19 trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

5. Đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ, thành viên

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo.

- Trực tiếp theo dõi, nắm bắt tình hình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc Bộ chịu nhiều ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh; tham mưu Ban Chỉ đạo báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Bộ triển khai các chế độ chính sách hỗ trợ kịp thời.

6. Đồng chí Vũ Văn Đoàn, Phó Cục trưng Cục Bổ trợ Tư pháp, thành viên

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo.

- Theo dõi công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị mình; duy trì chế độ thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo khi được yêu cầu.

- Theo dõi, báo cáo Ban Chỉ đạo các thông tin liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 đối với các tổ chức, cá nhân hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

7. Đồng chí Phạm Văn Lâm, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài

chính, thành viên

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo.

- Theo dõi công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị mình; duy trì chế độ thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo khi được yêu cầu.

- Tham mưu, xử lý đề xuất Ban Chỉ đạo việc bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch tại Bộ Tư pháp khi được yêu cầu.

8. Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng, Trưởng Ban nội chính Báo Pháp luật Việt Nam, Thành viên

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo.

- Theo dõi công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đon vị mình; duy trì chế độ thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo khi được yêu cầu.

- Theo dõi, tham mưu thực hiện công tác thông tin, truyền thông về phòng chống dịch Covid-19 trên các ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam.

9. Các thành viên là đại diện đơn vị thuộc Bộ có trụ sriêng (Học viện Tư pháp; Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Học viện Tư pháp; Đaị học Luật Hà Nội; Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia)

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo.

- Theo dõi công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị mình; duy trì chế độ thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo khi được yêu cầu.

- Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan y tế nơi sở tại, báo cáo Ban Chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan.

- Đầu mối thông tin, phối hp công tác giữa Ban Chỉ đạo với chính quyền địa phương nơi đặt trụ sở các đơn vị thuộc Bộ về công tác phòng, chống dịch.

10. Các thành viên khác

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo.

- Theo dõi công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị mình; duy trì chế độ thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo khi được yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chỉ đạo.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi