Quyết định 1373/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

CHỦ TỊCH NƯỚC

-----------

Số: 1373/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

------------------------------

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 281/TTr-CP ngày 09/7/2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 51 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Thanh Hóa (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN LÀO HIỆN CƯ TRÚ TẠI THANH HÓA
ĐƯỢC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-CTN ngày 14 tháng 8 năm 2019

của Chủ tịch nước)

 

 1.  

Hơ Thị Pa, năm sinh 1980 tại Lào
Hiện trú tại: Mùa Xuân, Sơn Thủy, Quan Sơn

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Pa

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Thao Thị Sua, năm sinh 1953 tại Lào

Hiện trú tại: Xia Nọi, Sơn Thủy, Quan Sơn

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thao Thị Sua

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hơn Văn Súa, năm sinh 1953 tại Lào

Hiện trú tại: Mùa Xuân, Sơn Thủy, Quan Sơn

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Văn Súa

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hơ Thị Kía, năm sinh 1970 tại Lào
Hiện trú tại: Mùa Xuân, Sơn Thủy, Quan Sơn

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Kía

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Thao Thị Dí, năm sinh 1966 tại Lào

Hiện trú tại: Mùa Xuân, Sơn Thủy, Quan Sơn

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thao Thị Dí

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hơ Thị Chứ, năm sinh 1973 tại Lào

Hiện trú tại: Mùa Xuân, Sơn Thủy, Quan Sơn

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Chứ

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hơ Thị Mị, năm sinh 1972 tại Lào

Hiện trú tại: Mùa Xuân, Sơn Thủy, Quan Sơn

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Mị

Giới tính: Nữ

 1.  

Hà Thị Nín, năm sinh 1968 tại Lào

Hiện trú tại: Khu I, Thị trấn Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hà Thị Nín

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hà Văn Mồn, năm sinh 1959 tại Lào

Hiện trú tại: Khu III, Thị trấn Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hà Văn Mồn

 

Giới tính: Nam

 1.  

Ngân Thị Ại, năm sinh 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Mường Chanh, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Ngân Thị Ại

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Sung Thị Nính, năm sinh 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Cơm, Pù Nhi, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sung Thị Nính

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Tặng Thị Diện, năm sinh 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Hạ Sơn, Pù Nhi, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Thị Diện

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Tặng Thị Lầu, năm sinh 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Pù Quăn, Pù Nhi, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Thị Lầu

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Tặng Thị Diện, năm sinh 1966 tại Lào

Hiện trú tại: Pù Quăn, Pù Nhi, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Thị Diện

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Triệu Thị Mấy, năm sinh 1972 tại Lào

Hiện trú tại: Hua Phù, Pù Nhi, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Triệu Thị Mấy

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Thào Thị Xa, năm sinh 1954 tại Lào

Hiện trú tại: Nà Ón, Trung Lý, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào Thị Xa

Giới tính: Nữ

 1.  

Giàng Thị Vàng Hụa, năm sinh 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Nà Oán, Trung Lý, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Vàng Hụa

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hà Văn Ọi, năm sinh 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Táo, Trung Lý, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hà Văn Ọi

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hơ Thị Dính, năm sinh 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Dính

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hơ Thị Tria, năm sinh 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Kéo Hượn, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Tria

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Ly Pa Dế, năm sinh 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Pá Hộc, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Ly Pa Dế

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Mua Thị Kía, năm sinh 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Cặt, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mua Thị Kía

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Chá Thị Gia, năm sinh 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Chim, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chá Thị Gia

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Thao Thị Mỵ, năm sinh 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Chim, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thao Thị Mỵ

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hơ Thị Dua, năm sinh 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Kéo Hượn, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Dua

Giới tính: Nữ

 1.  

Chá Thị Pa, năm sinh 1964 tại Lào

Hiện trú tại: Kéo Té, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chá Thị Pa

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hơ Thị Mo, năm sinh 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Pá Hộc, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Mo

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Gia Thị My, năm sinh 1960 tại Lào

Hiện trú tại: Pá Hộc, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Gia Thị Mị

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hơ Thị Tông, năm sinh 1957 tại Lào

Hiện trú tại: Kéo Hượn, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Tông

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Chá Thị Pa, năm sinh 1967 tại Lào

Hiện trú tại: Kéo Té, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chá Thị Mo

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Chá Thị Sung Mỵ, năm sinh 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Cặt, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chá Thị Sung Mị

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Lương Thị Vằn, năm sinh 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Tén Tằn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Thị Vằn

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Vi Văn Uốn, năm sinh 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Tén Tằn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vi Văn Uốn

 

Giới tính: Nam

 1.  

Hoàng Thị Bờ, năm sinh 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Chiên, Tén Tằn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hoàng Thị Bờ

Giới tính: Nữ

 1.  

Cút Son Khăm, năm sinh 1967 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Đoàn Kết, Tén Tằn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Cút Son Khăm

 

Giới tính: Nam

 1.  

Vi Thị Mắn, năm sinh 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Tén Tằn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vi Thị Mắn

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Hà Thị Khiu, năm sinh 1961 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Chiên, Tén Tằn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hà Thị Khiu

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Tặng Thị Náy, năm sinh 1969 tại Lào

Hiện trú tại: Suối Tút, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Thị Náy

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Lương Văn Ke, năm sinh 1972 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Sáng, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Văn Ke

 

Giới tính: Nam

 1.  

Chẹo Thị Mụi, năm sinh 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chẹo Thị Mụi

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Chẹo Thị Mắn, năm sinh 1950 tại Lào

Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chẹo Thị Mắn

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Tặng Thị Liều, năm sinh 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Thị Liều

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Chẹo Thị Mụi, năm sinh 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chẹo Thị Mụi

Giới tính: Nữ

 1.  

Tặng Văn Sệnh, năm sinh 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Văn Sệch

 

Giới tính: Nam

 1.  

Chẹo Thị Diện, năm sinh 1960 tại Lào

Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chẹo Thị Diện

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Tặng Thị Nọi, năm sinh 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Suối Tút, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Thị Nọi

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Tặng Thị Náy, năm sinh 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Thị Náy

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Lò Thị Lá, năm sinh 1974 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pùng, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lò Thị Lá

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Vi Văn Bun, năm sinh 1955 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pọng, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vi Văn Bun

 

Giới tính: Nam

 1.  

Ngân Thị Ò, năm sinh 1977 tại Lào
Hiện trú tại: Bản Pùng, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Ngân Thị Ò

 

Giới tính: Nữ

 1.  

Phan Thị Lai, năm sinh 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Phan Thị Lai.

Giới tính: Nữ

 

                                                                    

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực