Quyết định 115/2002/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản qui phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ trưởng ban hành năm 2003

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

Số: 115/2002/QĐ-BNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2002 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BỘ TRƯỞNG BAN HÀNH NĂM 2003

----------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định 73/CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2003”.

Điều 2. Căn cứ vào Kế hoạch đã ban hành, các đơn vị thuộc Bộ triển khai việc thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ ban hành theo thẩm quyền đúng kế hoạch về số lượng, thời gian và lập dự trù kinh phí xây dựng văn bản trình Bộ phê duyệt (thực hiện theo Quyết định số 69/2000/QĐ-TTg ngày 19/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 15/2001/TT-BTC ngày 21/3/2001 của Bộ Tài chính và Thông tư số 36/TT-BNN-TCKT ngày 4/4/2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đẳng

 

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2003
(Ban hành kèm theo Quyết định số 115/2002/QĐ-BNN ngày 20 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

STT

Đơn vị chủ trì

Tên văn bản

Đơn vị phối hợp

Thời gian trình (Quý)

1

Vụ Chính sách NN&PTNT

Thông tư hướng dẫn của Bộ về qui chế tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác trong nông nghiệp

Các Vụ, Cục có liên quan

III

2

Vụ TCCB

Dự thảo danh mục Bảo vệ bí mật Nhà nước ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ KHCN & CLSP; Bộ CA

I

3

Vụ TCCB

Các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 9 cục.

Các Cục

I

4

Vụ TCCB

Các quyết định về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của 7 Vụ, Văn phòng, Thanh tra.

Các Vụ, VP, Thanh tra

I

5

Vụ TCCB

Các quyết định về tổ chức

Các Vụ, Cục

Cả năm

6

Vụ TCCB

Quyết định về việc quy hoạch mạng lưới trường

Các Vụ, Cục

Cả năm

7

Vụ TCCB

Quyết định về việc sắp xếp khối Khoa học, công nghệ

Các đơn vị liên quan

Cả năm

8

Thanh tra Bộ

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ

Các Vụ, Cục

Sau khi sửa NĐ 73

9

Vụ ĐT&XDCB

Quyết định về việc ban hành suất vốn đầu tư XDCB công trình Nông -Lâm - Thuỷ lợi

Các cục chuyên ngành và các Vụ có liên quan

IV

10

Vụ ĐT&XDCB

Quyết định ban hành tiêu chuẩn ngành hướng dẫn trình tự lập, thẩm định, phê duyệt NCTKT, NCKT, TKKT-TDT các dự án thuỷ lợi

Vụ Khoa học công nghệ và CLSP

IV

11

Cục Thú y

Quyết định ban hành quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi

Các Vụ, Cục

II

12

Cục Thú y

Quyết định ban hành quy định về kiểm tra huyết thanh học đối với vùng an toàn dịch bệnh

Trung tâm chẩn đoán Thú Y TƯ

I

13

Cục BVTV

Quyết định Ban hành quy định về sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, thẻ kiểm dịch thực vật

Các Vụ, Cục

II

14

Cục BVTV

Quyết định Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam.

Các Vụ, Cục

I

15

Cục BVTV

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của 17 đơn vị trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật

Các Vụ, Cục

III

16

Cục BVTV

Thông tư về hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa.

Các Vụ, Cục

II

17

Cục Kiểm Lâm

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý động vật hoang dã

Các đơn vị liên quan

III

18

Cục Kiểm Lâm

Quyết định ban hành Quy chế về Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã

Các đơn vị liên quan

II

19

Cục Kiểm Lâm

Quyết định của Bộ trưởng về cấp giấy chứng nhận Kiểm lâm

Các đơn vị liên quan

I

20

Cục Kiểm Lâm

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và hệ thống mẫu biểu trong xử phạt vi phạm hành chính

Các đơn vị liên quan

I

21

Cục Kiểm Lâm

Chỉ thị tăng cường công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng

Các đơn vị liên quan

I

22

Cục Kiểm Lâm

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc xử lý các hành vi phạm tội vi phạm các qui định về quản lý bảo vệ rừng

Các đơn vị liên quan

I

23

Cục Kiểm Lâm

Thông tư liên tịch về hướng dẫn công nhận và giải quyết quyền lợi với liệt sỹ, thương binh trong lực lượng Kiểm lâm

Các đơn vị liên quan

I

24

Cục KNKL

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về quản lý chất lượng phân bón

Các đơn vị liên quan

III

25

Cục KNKL

Quyết định ban hành danh mục phân bón được sản xuất, sử dụng ở Việt nam

Các đơn vị liên quan

III

26

Cục KNKL

Thông tư hướng dẫn nghị định 13/CP về công tác khuyến nông

Các đơn vị liên quan

IV

27

Cục ĐCĐC & VKTM

Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ di dân theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách di dân thực hiện quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2002-2010

Các đơn vị liên quan

II

28

Cục PTLN

Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong thiết kế khai thác và thẩm định rừng

- Viện Điều tra QH rừng - Viện KH lâm nghiệp

IV

29

Cục PTLN

Thông tư hướng dẫn xây dựng cơ bản lâm sinh

Các đơn vị liên quan

IV

30

Cục PTLN

Quyết định của Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn gỗ trong khai thác

- Trường ĐHLN; - Vụ KHCN & CLSP

II

31

Cục QLN & CTTL

Quyết định ban hành quy định về bảo vệ nước ngầm

Cục Địa chất

III

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 115/2002/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản qui phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ trưởng ban hành năm 2003
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 115/2002/QĐ-BNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 20/11/2002 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 115/2002/QD-BNN
Hanoi, November 20, 2002

 
DECISION
PROMULGATING THE 2003 PLAN ON ELABORATION OF LEGAL DOCUMENTS UNDER THE MINISTER’S PROMULGATING COMPETENCE
THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Pursuant to the Government’s Decree No. 73/CP of November 1, 1995 prescribing the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to the Government’s Decree No. 101/CP of September 23, 1997 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Promulgation of Legal Documents;
At the proposal of the director of the Ministry’s Office,
DECIDES:
Article 1.- To issue together with this Decision the "2003 plan on elaboration of legal documents of the Ministry of Agriculture and Rural Development".
Article 2.- Basing themselves on the already promulgated plan, the units attached to the Ministry shall elaborate legal documents with quantity and time prescribed by the plan, for promulgation by the Ministry according to its competence, and estimate the elaboration, funding for submission to the Ministry for approval (under the Prime Minister’s Decision No. 69/2000/QD-TTg of June 19, 2000, the Finance Ministry’s Circular No. 15/2001/TT-BTC of March 21, 2001, and the Agriculture and Rural Development Ministry’s Circular No. 36/TT-BNN-TCTK of April 4, 2001).
Click download to see the full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!