Quyết định 114/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 114/QĐ-BTP

Quyết định 114/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:114/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành:22/01/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-----------
 
Số: 114/QĐ-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá việc tổ chức thực hiện
công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16/4/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Tiêu chí đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT, Cục KTVB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Đinh Trung Tụng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BỘ TƯ PHÁP
-----------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
 

 
 
BỘ TIÊU CHÍ
Đánh giá việc tổ chức thực hiện
công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-BTP
 ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
-----------------------
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Mục đích và phạm vi áp dụng
Bộ Tiêu chí đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là Bộ Tiêu chí) được áp dụng trong hoạt động của Bộ Tư pháp để theo dõi, nắm bắt tình hình tổ chức thực hiện công tác pháp điển của các cơ quan thực hiện pháp điển, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, góp phần xây dựng Bộ pháp điển bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.
Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
Việc áp dụng Bộ tiêu chí này phải bảo đảm các nguyên tắc sau:
1. Phản ánh trung thực, khách quan tình hình tổ chức triển khai thực hiện pháp điển.
2. Bảo đảm sự phù hợp của các phương pháp, công cụ đánh giá đối với đối tượng, phạm vi đánh giá.
3. Bảo đảm sựrõ ràng, đầy đủ và thống nhất của thông tin thu nhận được từ hoạt động đánh giá.
 
Chương II
BỘ TIÊU CHÍ (100 điểm)
 
Điều 3. Bộ Tiêu chí gồm các nhóm tiêu chí sau:
1. Nhóm tiêu chí về ban hành các quy định, chỉ đạo, kế hoạch để tổ chức thực hiện công tác pháp điển(10 điểm).
2. Nhóm tiêu chí về các điều kiện bảo đảm cho công tác pháp điển (15 điểm).
3. Nhóm tiêu chí về công tác phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện pháp điển (20 điểm).
4. Nhóm tiêu chí về hoạt động thực hiện pháp điển (20 điểm).
5. Nhóm tiêu chí về chất lượng kết quả pháp điển (15 điểm).
6. Các tiêu chí khác (20 điểm).
Điều 4. Nhóm tiêu chí về ban hành các quy định, chỉ đạo, kế hoạch để tổ chức thực hiện công tác pháp điển (10 điểm)
1.Tiêu chí về ban hành các quy định, chỉ đạo thực hiện pháp điển tại cơ quan (3 điểm).
2. Tiêu chí về ban hành Kế hoạch chung về triển khai, tổ chức thực hiện pháp điển của cơ quan (3 điểm).
3. Tiêu chí về ban hành Kế hoạch pháp điển theo đề mục (4 điểm).
Điều 5. Nhóm tiêu chí về các điều kiện bảo đảm cho công tác pháp điển (15 điểm)
1. Tiêu chí về bố trí biên chế cho Tổ chức pháp chế, các đơn vị trực thuộc và xây dựng đội ngũ Cộng tác viên để thực hiện công tác pháp điển (5 điểm).
2. Tiêu chí về tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ thực hiện pháp điển (5 điểm).
3. Tiêu chí về bố trí kinh phí thực hiện pháp điển (5 điểm).
Điều 6. Nhóm tiêu chí về công tác phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện pháp điển (20 điểm)
1. Tiêu chí về công tác phối hợp trong việc xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển đối với mỗi đề mục (5 điểm).
2. Tiêu chí về công tác phối hợp trong việc thực hiện pháp điển trong trường hợp pháp điển đề mục do nhiều cơ quan thực hiện (5 điểm).
3. Tiêu chí về công tác phối hợp trong việc xây dựng, hoàn thiện hồ sơ kết quả pháp điển theo đề mục (5 điểm).
4. Tiêu chí về công tác phối hợp trong việc khác liên quan đến hoạt động pháp điển (5 điểm).
Điều 7. Nhóm tiêu chí về hoạt động thực hiện pháp điển (20 điểm)
1. Tiêu chí về thực hiện đúng trình tự, thủ tục, quy trình thực hiện pháp điển theo đề mục (5 điểm).
2. Tiêu chí về thực hiện thu thập, rà soát, xử lý văn bản trước khi sử dụng để pháp điển (5 điểm).
3. Tiêu chí về thực hiện kiểm tra kết quả pháp điển tại cơ quan (5 điểm).
4. Tiêu chí bảo đảm đúng thời hạn gửi kết quả pháp điển theo đề mục để Bộ Tư pháp thẩm định (5 điểm).
Điều 8. Nhóm tiêu chí về chất lượng kết quả pháp điển (15 điểm)
1. Tiêu chí về tính chính xác, đầy đủ các quy phạm pháp luật được pháp điển trong đề mục (5 điểm).
2. Tiêu chí về sắp xếp hợp lý, lô-gích các quy phạm pháp luật trong đề mục; thực hiện ghi chú, chỉ dẫn, ký xác thực, đóng dấu đúng quy định (5 điểm).
3. Tiêu chí về chất lượng Hồ sơ kết quả pháp điển theo đề mục gửi thẩm định (5 điểm).
Điều 9. Các tiêu chí khác (20 điểm)
1. Tiêu chí về thực hiện cập nhậtquy phạm pháp luật mới trong mỗi đề mục; bổ sung chủ đề mới, đề mục mới (5 điểm).
2. Tiêu chí về thực hiệnphổ biến, tuyên truyền kết quả pháp điển (5 điểm).
3. Tiêu chí về thực hiện chế độ báo cáo tình hình công tác pháp điển (10 điểm).
 
Chương III
CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI
 
Điều 10. Thực hiện hoạt động thu thập, tổng hợp thông tin, đánh giá, chấm điểm
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thu thập, tổng hợp thông tin dựa vào báo cáo của các cơ quan thực hiện pháp điển gửi về Bộ Tư pháp; kết quả kiểm tra, khảo sát, tọa đàm; xử lý thông tin thu thập được, xây dựngBáo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của các cơ quan và thực hiện chấm điểm, xếp loại.
Trên cơ sở đánh giá, chấm điểm, xếp loại các cơ quan, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm giúp Bộ trưởng kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện công tác pháp điển góp phần xây dựng Bộ pháp điển bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.
Điều 11. Thực hiện xếp loại
Việc xếp loại được thực hiện căn cứ vào tổng số điểm của mỗicơ quan, cụ thể như sau:
1. Cơ quan xếp loại A (rất tốt) nếu tổng số điểm từ 90 điểm trở lên.
2. Cơ quan xếp loại B (tốt) nếu tổng số điểm từ 80 điểm đến dưới 90 điểm.
3. Cơ quan xếp loại C (khá) nếu tổng số điểm từ 70 điểm đến dưới 80 điểm.
4. Không xếp loại đối với cơ quan có tổng số điểm dưới 70 điểm.
Điều 12. Tổ chức thực hiện
1. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí này. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật báo cáo kịp thời để Lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực hiện.
2. Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí này./.
 

 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Đinh Trung Tụng

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi