Quyết định 104/QĐ-BTP theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

_____

Số: 104/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2021

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1685/QĐ-BTP ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đưa tin);

- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (02b).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Thành Long

 

BỘ TƯ PHÁP

________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

KẾ HOẠCH

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-BTP ngày 26 tháng 1 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_______________________

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

2. Kịp thời phản ứng chính sách, đề xuất kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản và rà soát văn bản trong lĩnh vực đất đai.

II. Yêu cầu

1. Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung theo dõi thi hành pháp luật đã được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 1865/QĐ-BTP ngày 17/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

2. Bám sát Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021.

3. Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các tổ chức, cá nhân có liên quan; gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

4. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp

1. Phạm vi lĩnh vực theo dõi

1.1. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đấu giá tài sản.

1.2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai.

2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1.1. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung hoạt động:

- Thu thập thông tin từ văn bản, báo cáo của các cơ quan nhà nước về tình hình thi hành pháp luật.

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp.

b) Đơn vị chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

c) Đơn vị phối hợp: Cục QLXLVPHC&TDTHPL, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Thời gian thực hiện: Quý I-III năm 2021.

2.2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được giao quản lý, trong đó xác định rõ thời gian, đối tượng và địa điểm kiểm tra (phù hợp với kế hoạch công tác năm của đơn vị).

b) Đơn vị chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

c) Đơn vị phối hợp: Cục QLXLVPHC&TDTHPL, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Thời gian thực hiện: Quý II-III năm 2021.

đ) Sản phẩm đầu ra: Thông báo kết luận kiểm tra và các văn bản cần thiết khác trong phạm vi thẩm quyền.

2.3. Điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được giao quản lý.

b) Đơn vị chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

c) Đơn vị phối hợp: Cục QLXLVPHC&TDTHPL, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Thời gian thực hiện: Quý II-III năm 2021.

đ) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.

2.4. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung hoạt động

- Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, kịp thời xử lý hạn chế, bất cập, vướng mắc đối với lĩnh vực được giao quản lý được phát hiện trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.

- Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 02 lĩnh vực được nêu tại Kế hoạch này sau khi có sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ.

- Tổ chức Hội nghị xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp.

b) Đơn vị chủ trì: Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

c) Đơn vị phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2021.

đ) Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm sau đây:

a) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt.

b) Xây dựng Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực được giao quản lý nhà nước, gửi Cục QLXLVPHC&TDTHPL trước ngày 10/12/2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

3.2. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật lập dự toán kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật gửi Cục Kế hoạch - Tài chính thẩm định, bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước.

3.3. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp tìm kiếm đối tác quốc tế hợp tác, hỗ trợ cho việc triển khai hoạt động được xác định trong kế hoạch này.

3.4. Cục QLXLVPHC&TDTHPL chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp việc thực hiện Kế hoạch này.

II. Kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Phạm vi, đối tượng kiểm tra

1.1. Phạm vi: Kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên phạm vi cả nước.

1.2. Đối tượng: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và một số bộ, ngành có liên quan.

2. Nội dung kiểm tra

2.1. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

2.2. Việc bảo đảm các điều kiện về biên chế, kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

2.3. Việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

2.4. Việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

2.5. Công tác phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

2.6. Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm kiểm tra

3.1. Thời gian: Quý II-IV năm 2021.

3.2. Địa điểm: kiểm tra tại 04 địa phương.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Cục QLXLVPHC&TDTHPL có trách nhiệm tham mưu Lãnh đạo Bộ thành lập Đoàn kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; văn bản thông báo về việc kiểm tra gửi các bộ, ngành, địa phương là đối tượng kiểm tra; tổ chức thực hiện việc kiểm tra theo kế hoạch.

4.2. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

4.3. Các đơn vị thuộc Bộ liên quan, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp với Cục QLXLVPHC&TDTHPL thực hiện hoạt động kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo kế hoạch này./.

thuộc tính Quyết định 104/QĐ-BTP

Quyết định 104/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:104/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:26/01/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

KH theo dõi việc thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp 2021

Ngày 26/01/2021, Bộ Tư pháp ra Quyết định 104/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2021.

Theo đó, Bộ Tư pháp dự định tiến hành 02 hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch trên là: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp; Kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Cụ thể, việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp được tiến hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai. Các hoạt động theo dõi gồm: Thu thập thông tin về tình hình thi thành pháp luật; Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; Điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật; Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định104/QĐ-BTP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi