Quyết định 1020/QĐ-BTP 2018 thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1020/QĐ-BTP

Quyết định 1020/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022"
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1020/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:08/05/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Năm 2021 có phần mềm thu thập thông tin thi hành pháp luật

Đây là nội dung được đưa vào Kế hoạch thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022” được Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08/05/2018.

Kế hoạch đề ra 06 nội dung công việc, bao gồm: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Đề án; Xây dựng văn bản, hoàn thiện thể chế, theo dõi thi hành pháp luật; Xây dựng Quyết định của Thủ tướng về Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về tình hình thi hành pháp luật; Ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành pháp luật; Bảo đảm các điều kiện cho công tác tổ chức thi hành pháp luật; Theo dõi, kiểm tra quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật: Tháng 12/2021, Phần mềm thu thập thông tin thi hành pháp luật được hoàn thành; tháng 12/2022, phải hoàn thành việc xây dựng, vận hành Phần mềm đánh giá tình hình thi hành pháp luật (Phần mềm quan trắc tình hình thi hành pháp luật).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1020/QĐ-BTP tại đây

tải Quyết định 1020/QĐ-BTP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

Số: 1020/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN NĂM 2018-2022”

----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, QLXLVPHC&TDT
HPL.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN NĂM 2018-2022”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Thực hiện toàn diện, hiệu quả Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đán Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022”.

1.2. Xác định các hoạt động cụ thể, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc giúp Bộ trưởng chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao, trách nhiệm tổ chức pháp chế các bộ, ngành và các Sở Tư pháp.

1.3. Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Đề án và huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân trong việc nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

2.1. Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Đề án.

2.2. Các nội dung của Kế hoạch phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của bộ, ngành, địa phương, gắn với thời gian và lộ trình cụ thể; chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai các Chương trình, đề án, nhiệm vụ khác đsử dụng hiệu quả các nguồn lực.

2.3. Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả của Bộ Tư pháp với các bộ, ngành ở Trung ương, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Hoạt động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án

1.1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Tháng 05/2018.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch được ban hành.

1.2. Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Đề án tại miền Bắc (Thành phHà Nội) và miền Nam (Thành phố H Chí Minh)

- Cơ quan chủ trì: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Tháng 05/2018.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả Hội nghị.

1.3. Kiểm tra việc thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Kết hợp với việc kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật hằng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả kiểm tra.

1.4. Hội nghị sơ kết, tng kết việc thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Hội nghị sơ kết tổ chức vào Quý IV/2020; Hội nghị tổng kết tổ chức vào Quý IV/2022.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả Hội nghị.

2. Xây dựng văn bản, hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật

2.1. Xây dựng, trình Ban cán sự đảng Chính phủ để xem xét, trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Viện Khoa học pháp lý, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2018.

- Kết quả, sản phẩm: Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật.

2.2. Nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Viện Khoa học pháp lý, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2018.

- Kết quả, sản phẩm: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2.3. Nghiên cứu, xây dựng đề xuất chính sách phục vụ việc lập hồ sơ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật về tổ chức thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Viện Khoa học pháp lý, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2020.

- Kết quả, sản phẩm: Trình Chính phủ đề xuất chính sách phục vụ việc lập hồ sơ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật về tổ chức thi hành pháp luật.

2.4. Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức áp dụng thí điểm Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật

2.4.1. Xây dựng, hoàn thiện Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Viện Khoa học pháp lý, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2018.

- Kết quả, sản phẩm: Dự thảo Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật.

2.4.2. Áp dụng thí điểm Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Viện Khoa học pháp lý, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thí điểm.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2019.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả thí điểm và Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2.5. Xây dựng, ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật trên cơ sở kết quả áp dụng thí điểm

- Cơ quan chủ trì: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Viện Khoa học pháp lý, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2020.

- Kết quả, sản phẩm: Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật trên cơ sở kết quả áp dụng thí điểm.

3. Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các Cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Viện Khoa học pháp lý, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2019.

- Kết quả, sản phẩm: Quyết định của Thủ tướng ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật

4.1. Xây dựng, vận hành Phần mềm thu thập thông tin thi hành pháp luật (Phần mềm phục vụ việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật) kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quc gia

- Cơ quan chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Cơ quan phối hợp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Viện Khoa học pháp lý, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2021.

- Kết quả, sản phẩm: Phần mềm thu thập thông tin thi hành pháp luật (Phần mềm phục vụ việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật) kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

4.2. Xây dựng, vận hành Phần mềm đánh giá tình hình thi hành pháp luật (Phần mềm quan trắc tình hình thi hành pháp luật)

- Cơ quan chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Cơ quan phối hợp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Viện Khoa học pháp lý, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2022.

- Kết quả, sản phẩm: Phần mềm đánh giá tình hình thi hành pháp luật (Phần mềm quan trắc tình hình thi hành pháp luật).

5. Bảo đảm các Điều kiện cho công tác tổ chức thi hành pháp luật

5.1. Phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy định về kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thi hành pháp luật theo hướng bố trí toàn diện, đầy đủ các nội dung chi và mức chi phù hợp đối với các hoạt động tổ chức thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị có liên quan thuộc các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nội dung và thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Bộ Tài chính.

- Kết quả, sản phẩm: Ban hành văn bản hướng dẫn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động tổ chức thi hành pháp luật.

5.2. Phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện kiện toàn tổ chức pháp chế các bộ, ngành; bố trí biên chế pháp chế chuyên trách tại các s; ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong tng biên chế được giao để thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế nói chung và làm đầu mối công tác tổ chức thi hành pháp luật nói riêng

- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan thuộc các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nội dung và thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ.

- Kết quả, sản phẩm: Kiện toàn tổ chức pháp chế các bộ, ngành; bố trí biên chế pháp chế chuyên trách tại các sở, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong tổng biên chế được giao để thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế nói chung và làm đầu mối công tác tổ chức thi hành pháp luật nói riêng.

5.3. Phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện đào tạo, bồi dưỡng để tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là về kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, năng lực phản ứng chính sách

- Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Cơ quan phối hợp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Học viện Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, các trường Trung cấp Luật và các đơn vị có liên quan thuộc các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nội dung và thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ.

- Kết quả, sản phẩm: Hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là về kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, năng lực phản ứng chính sách.

6. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Kết hợp với nhiệm vụ kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật hằng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả kiểm tra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

1.1. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật làm đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp với bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án thuộc trách nhiệm chủ trì của Bộ Tư pháp tại Kế hoạch này.

1.2. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và các Bộ, ngành, địa phương liên quan để triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch; định kỳ tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Đề án gửi Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật để tng hp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Trách nhiệm của tổ chức pháp chế các bộ, ngành, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Làm đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại bộ, ngành, địa phương;

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Đề án;

- Tiến hành sơ kết, tổng kết, định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp tình hình triển khai thực hiện Đề án.

2. Kinh phí thực hiện

2.1. Kinh phí hằng năm để thực hiện Đề án tại Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

2.2. Căn cứ các nhiệm vụ tại Kế hoạch, đơn vị được giao làm đầu mối, tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án của Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương, địa phương xây dựng dự toán thực hiện và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

2.3. Đối với các nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện trong năm 2018:

- Các đơn vị có liên quan thuộc các Bộ, ngành và địa phương căn cứ vào nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện trong năm 2018 chủ động lập dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp để bổ sung kinh phí.

- Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp căn cứ vào nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện trong năm 2018, có trách nhiệm lập dự toán kinh phí gửi Cục Kế hoạch - Tài chính thẩm định, bổ sung theo quy định.

- Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức thực hiện các hoạt động do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

3.1. Định kỳ hằng năm, cơ quan, đơn vị được giao làm đầu mối, tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án của Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương tng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Bộ Tư pháp (qua Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) trước ngày 02 tháng 12 (được tổng hợp trong Báo cáo công tác tư pháp của Bộ, ngành, địa phương hằng năm) để tng hp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3.2. Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tại Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đơn vị được giao làm đầu mối, tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án của Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương, địa phương đề xuất để Bộ Tư pháp xem xét, giải quyết kịp thời./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 501/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 trong năm 2018

Quyết định 501/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 trong năm 2018

Lao động-Tiền lương, Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi