Nghị quyết 81/NQ-CP 2020 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
________

Số: 81/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục

______________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục (Danh mục kèm theo và kết quả pháp điển đăng trên Cổng thông tin điện tử pháp điển).

Điều 2. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan

1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc sắp xếp các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền về kết quả pháp điển.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục nêu trên.

3. Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục nêu trên, cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 


Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ: BỔ TRỢ TƯ PHÁP; HÌNH SỰ; KẾ TOÁN; KIỂM TOÁN; THỐNG KÊ VÀ 24 ĐỀ MỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ)

__________________

 

I. CHỦ ĐỀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP1

STT

Tên đề mục

1

Đấu giá tài sản

2

Trợ giúp pháp lý

 

II. CHỦ ĐỀ HÌNH SỰ

STT

Tên đề mục

1

Hình sự

 

III. CHỦ ĐỀ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN2

STT

Tên đề mục

1

Kế toán

2

Kiểm toán độc lập

 

IV. CHỦ ĐỀ THỐNG KÊ

STT

Tên đề mục

1

Thống kê

 

V. 24 ĐỀ MỤC (THUỘC 14 CHỦ ĐỀ KHÁC)

STT

Tên đề mục

Tên chủ đề

1

Biên giới quốc gia

An ninh quốc gia

2

Phòng, chống khủng bố

3

An toàn thông tin mạng

Bưu chính, viễn thông

4

Viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức

5

Điện lực

Công nghiệp

6

Hợp tác xã

Doanh nghiệp, hợp tác xã

7

Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Ngoại giao, điều ước quốc tế

8

Thủy lợi

Nông nghiệp, nông thôn

9

Thú y

10

Hải quan

Tài chính

11

Đo đạc và bản đồ

Tài nguyên

12

Khoáng sản

13

Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

14

Hoạt động viễn thám

15

Báo chí

Thông tin báo chí, xuất bản

16

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Tổ chức bộ máy nhà nước

17

Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

18

Thể dục, thể thao

Văn hóa, thể thao, du lịch

19

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang3

20

Trưng cầu ý dân

Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

21

Dược

Y tế, dược

22

Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

23

Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

24

Quản lý trang thiết bị y tế

 

 

 

------------------------------

Tổng có 06 đề mục, đã có 04 đề mục đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2017 và Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2019 gồm: Công chứng; Giám định tư pháp; Luật sư và Tư vấn pháp luật.

2 Tổng có 03 đề mục, đã có 01 đề mục đã được chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2018 là: Kiểm toán nhà nước.

3 Đề mục Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại Quyết định số 891/QĐ-TTg được đổi tên thành Đề mục Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vì các quy định về tổ chức lễ hội tại mục 3 Chương 2 Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ban hành kèm theo Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 22 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ.

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 81/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 81/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 25/05/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!