Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề công tác xây dựng pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----------
Số: 08/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2012

 
 
NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
 
Trong 02 ngày 19 và 20 tháng 3 năm 2012, Chính phủ họp phiên chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau:
1. Về các Báo cáo: Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa XII; tình hình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2012 và khóa XIII; các giải pháp nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ xây dựng luật, pháp lệnh; Báo cáo về dự thảo đề nghị của Chính phủ đối với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2012 và khóa XIII do Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo về dự thảo đề nghị của Chính phủ đối với Chương trình trên.
Chính phủ thống nhất nhận định: Trong nhiệm kỳ qua, Chính phủ đã tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Công tác xây dựng pháp luật đã thể hiện tư duy mới, ngày càng bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, công khai và minh bạch; thể hiện tính toàn diện, bao quát các lĩnh vực gồm cả chính trị, kinh tế, hành chính, quốc phòng, an ninh, xã hội, môi trường, bảo vệ quyền con người, phù hợp hơn với yêu cầu phát triển đất nước, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật vẫn chưa đáp ứng kịp yêu cầu đặt ra; việc đề xuất xây dựng Chương trình luật, pháp lệnh toàn khóa và hàng năm chưa được cân nhắc kỹ lưỡng về cơ sở khoa học và tính thực tiễn nên phải điều chỉnh nhiều lần.
Việc xây dựng hệ thống pháp luật là khâu quan trọng để thực hiện đột phá về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Do vậy, Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ cần tập trung sức thể chế hóa kịp thời đường lối, nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc đề xuất đưa các dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII và hàng năm; sau khi đã được đưa vào Chương trình phải tập trung cao nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm chất lượng và tiến độ, hạn chế tối đa việc phải xin điều chỉnh Chương trình; quan tâm củng cố, kiện toàn Vụ Pháp chế theo tinh thần Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, chỉnh lý, hoàn thiện Tờ trình của Chính phủ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khoá XIII và năm 2012 theo hướng: Rà soát các dự án luật có tính khả thi, cấp bách và có đủ thời gian chuẩn bị để đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012, Chương trình toàn Khóa của Quốc hội và đưa vào Chương trình năm 2013; Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
2. Về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình.
Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định thay thế Nghị định trên theo hướng kế thừa các quy định hiện hành đã ổn định; cần cân nhắc kỹ khi sửa đổi, bổ sung các quy định mới phải bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, không gây xáo trộn, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Bộ Nội vụ gửi dự thảo Nghị định lấy thêm ý kiến của các thành viên Chính phủ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
3. Về dự thảo Nghị định quản lý, sử dụng đất trồng lúa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình.
Chính phủ thống nhất nhận định: Đất trồng lúa là tư liệu sản xuất đặc biệt của nông dân, là yếu tố quyết định an ninh lương thực quốc gia, nên cần có quy định và chế tài bảo vệ nghiêm ngặt, sử dụng có hiệu quả. Khi cần chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích khác phải được lập quy hoạch và thẩm định quy hoạch, hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích khác. Việc chuyển đổi đất lúa phải có sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và phải có phương án khai thác, cải tạo các loại đất khác để bù đắp lại diện tích đã chuyển đổi. Việc hỗ trợ ngân sách cho các địa phương có đất trồng lúa và người trồng lúa là cần thiết, nhưng nguồn lực này phải được đầu tư phục vụ trồng lúa. Các chính sách quản lý, sử dụng đất trồng lúa phải bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao đời sống và các lợi ích của người trồng lúa.
Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quản lý và sử dụng đất trồng lúa, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
4. Về Báo cáo việc sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình.
Chính phủ thống nhất chủ trương: Việc sử dụng đất nông nghiệp được tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, bảo đảm ổn định xã hội. Chính phủ cần sớm xem xét, đề nghị Quốc hội, cho phép kéo dài thời hạn giao đất, cho thuê đất theo đúng tinh thần của Luật Đất đai hiện hành: Khi hết thời hạn, người sử dụng đất được Nhà nước tiếp tục giao đất, cho thuê đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, chấp hành đúng pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng và việc sử dụng đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Trong thời gian kéo dài đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực, người sử dụng đất có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật quy định. Đối với đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân mà họ đã hoàn toàn thoát ly khỏi nông thôn, nhiều năm không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nữa thì không nên tiếp tục giao đất lâu dài cho các đối tượng này.
Giao Bộ Tài Nguyên và Môi trường hoàn chỉnh Báo cáo của Chính phủ về việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân, trình Chính phủ trong phiên họp tới.
5. Về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình.
Chính phủ thống nhất nhận định: Việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh lần này phải khắc phục được những bất cập nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thi hành chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng và Nhà nước.
Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Pháp lệnh trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.
6. Về dự án Luật Dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình.
Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp theo hướng rà soát danh mục hàng hóa dự trữ quốc gia để đưa ra khỏi danh mục những mặt hàng không cần thiết, không còn phù hợp; dành ưu tiên cho những danh mục hàng hóa dự trữ cần thiết ở mức hợp lý, bảo đảm chất lượng, kéo dài được thời gian bảo quản để tiết kiệm nguồn lực tài chính; quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp kho dự trữ phù hợp với điều kiện bảo quản các loại hàng hóa; thực hiện phân cấp trong quản lý, điều hành, sử dụng dự trữ quốc gia bảo đảm linh hoạt, kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp bách, đột xuất của Nhà nước. Bộ Tài chính hoàn chỉnh dự án Luật này, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở đó nghiên cứu tiếp thu hoàn chỉnh dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi trình Quốc hội.
7. Về dự án Luật Thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình.
Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự án Luật Thư viện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc trình Quốc hội dự án Luật này.
8. Về dự án Luật Xuất bản (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình.
Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự án Luật Xuất bản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc trình Quốc hội dự án Luật này.
9. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực do Bộ trưởng Bộ Công Thương trình.
Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, tiếp tục hoàn chỉnh dự án Luật trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.
10. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình.
Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự án Luật trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc trình Quốc hội.
11. Chính phủ thống nhất định hướng điều chỉnh 3 nội dung trong dự thảo Luật Thủ đô và các nội dung khác tại Tờ trình của Bộ Tư pháp.
Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, tiếp tục hoàn chỉnh dự án Luật, trình Chính phủ thảo luận trong phiên họp tháng 6 năm 2012./.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn Phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH (5b).
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi