Quyết định 403/QĐ-BTC 2023 Kế hoạch triển khai Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 403/QĐ-BTC

Quyết định 403/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022 - 2030 của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:403/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Thành Hưng
Ngày ban hành:20/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

TÓM TẮT VĂN BẢN

BTC triển khai Phong trào phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2022 – 2030

Ngày 20/3/2023, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 403/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022 – 2030 của Bộ Tài chính.

Theo đó, phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2022 đến năm 2030, chia thành các giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ 2022 – 2025): ban hành Kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua trong Quý I năm 2023; tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm ở cơ quan, đơn vị cấp trực thuộc Bộ trong năm 2025. Giai đoạn 2 (từ 2026 – 2030): trên cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Giai đoạn 1, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 và tiến hành tổng kết phong trào thi đua từ cấp cơ sở đến cấp ngành vào năm 2030.

Phong trào thi đua gồm 02 nội dung: thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phổ biến, quán triệt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung Kế hoạch tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp phân công rõ ràng trách nhiệm của các thành viên trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc triển khai thực hiện ở các cấp; lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua là tiêu chí, nội dung quan trọng khi đánh giá, bình xét thi đua cho các đơn vị cấp dưới.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 403/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 403/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022 - 2030 của Bộ Tài chính

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005, năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022 - 2030 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TĐKT TW;
- Cổng TTĐT BTC;
- Lưu: VT, Vụ TĐKT (60 b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Thành Hưng

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022 - 2030 của Bộ Tài chính
(Kèm theo Quyết định số 403/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Bộ Tài chính)

 

Thực hiện Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính, góp phần cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị.

2. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị và cá nhân trong triển khai thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua, đạt hiệu quả thiết thực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.

3. Tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, phát động hưởng ứng và tổ chức phong trào thi đua chặt chẽ, sáng tạo, hiệu quả; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua; định kỳ sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay; các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua.

4. Phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo tính thống nhất và thực hiện hiệu quả các mục tiêu chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đề ra.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

- Chủ động rà soát, hoàn thiện, ban hành cơ chế, chính sách tài chính phù hợp, ổn định, bình đẳng, công khai, minh bạch, làm cơ sở để tổ chức khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ vốn đầu tư công và tài sản công.

- Thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng của cả nước và của Bộ Tài chính, coi tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của mỗi tập thể, cá nhân; nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong kiểm soát giải ngân vốn đầu tư công tại Kho bạc nhà nước của các dự án xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng.

- Thi đua lao động sáng tạo, đảm bảo thời hạn kiểm soát giải ngân vốn đầu tư công tại Kho bạc nhà nước của các dự án xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng theo đúng Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước, trong đó bao gồm các dự án xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng tại hệ thống Kho bạc Nhà nước.

- Thi đua tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, nguyên vật liệu, kinh phí, chung sức xây dựng các công trình công cộng; tự giác chấp hành tốt việc tham gia giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng trên địa bàn cư trú.

2. Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách, quy định nhằm góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thi đua thực hành triệt để tiết kiệm trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách Nhà nước; chống tham ô, lãng phí trong mua sắm, sử dụng tài sản của Nhà nước, cơ quan, đơn vị; xây dựng phương án tiết kiệm ngay từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Thực hiện nghiêm việc mua sắm tập trung theo quy định; các quy định về công khai, minh bạch,... trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025.

- Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước, sử dụng hiệu quả, đa dạng hóa nguồn vốn với cơ cấu vốn hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích: đổi mới sáng tạo, quản trị.

- Thi đua quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và thời gian làm việc, thời gian lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

III. KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng: Tập thể, cá nhân thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ có nhiều công lao, đóng góp, thành tích trong Phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

2. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng:

- Căn cứ kết quả thực hiện Phong trào thi đua của các tập thể, cá nhân, các đơn vị thuộc Bộ biểu dương, khen thưởng kịp thời theo thẩm quyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

- Đối với các trường hợp đề nghị xét khen thưởng của Bộ Tài chính: gửi hồ sơ về Bộ Tài chính (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) ngay sau khi Hội đồng thi đua cơ sở xác nhận thẩm định thành tích.

- Đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước (Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ) chỉ thực hiện trong sơ kết giai đoạn 1 vào năm 2025 và tổng kết vào năm 2030, khi có quy định, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng; nhận thức và ý thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phục hồi, phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật về tài chính - ngân sách; trong đó cần tập trung rà soát, hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng để đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, chất lượng, hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Tiếp tục hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực tài chính gắn với xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc. Tăng cường quản lý, sắp xếp, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài sản công. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai việc xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực tài chính và đối với các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý. Tích cực triển khai đổi mới sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

3. Phát hiện, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua. Tập trung khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhiều sáng kiến, sáng tạo, hiệu quả trong nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong huy động các nguồn lực đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hiệu quả.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2022 đến năm 2030, chia thành các giai đoạn:

1. Giai đoạn 1 (từ 2022 - 2025)

Ban hành Kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua trong Quý I năm 2023; tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm ở cơ quan, đơn vị cấp trực thuộc Bộ trong năm 2025.

2. Giai đoạn 2 (từ 2026 - 2030)

Trên cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Giai đoạn 1, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 và tiến hành tổng kết phong trào thi đua từ cấp cơ sở đến cấp ngành vào năm 2030.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

- Phổ biến, quán triệt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của Bộ Tài chính tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Căn cứ các nội dung trên và tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, các tiêu chí thi đua cụ thể về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xây dựng, hoàn thiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và dài hạn tại cơ quan, đơn vị; hướng dẫn, triển khai, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua sau khi Bộ Tài chính hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện Phong trào thi đua trong năm 2025 và tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào thi đua vào năm 2030.

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phân công rõ trách nhiệm của các thành viên trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở các cấp; lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua là tiêu chí, nội dung quan trọng khi đánh giá, bình xét thi đua cho các đơn vị cấp dưới.

3. Kho bạc Nhà nước: chủ động nghiên cứu xây dựng nội dung phong trào thi đua, xây dựng tiêu chí thi đua trong công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước, trong đó bao gồm các dự án xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng tại hệ thống Kho bạc Nhà nước. Trình Bộ (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) để Bộ có hướng dẫn cụ thể về kế hoạch tổ chức thực hiện; các hình thức khen (đối tượng; thẩm quyền khen; hình thức khen; thủ tục, hồ sơ; tuyến trình,...) trong Quý I năm 2023.

4. Thanh tra Bộ: thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai việc xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Đồng thời, chủ trì theo dõi, đôn đốc công tác Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

5. Văn phòng Bộ: phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành Tài chính tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến.

6. Vụ Thi đua - Khen thưởng: theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; tham mưu, trình Bộ Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về tiêu chí, số lượng, hình thức khen thưởng cấp Bộ khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; tổng hợp, tham mưu trình Bộ xét khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp trên khen thưởng theo quy định; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch này, trình Bộ, báo cáo cấp trên theo quy định; phối hợp với các cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trên các ấn phẩm của cơ quan báo chí trong ngành, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

7. Cục Kế hoạch - Tài chính: chủ trì xây dựng, trình Bộ ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Tài chính hàng năm và giai đoạn, đồng thời tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm của Bộ Tài chính; bố trí kinh phí tổ chức, thực hiện phong trào thi đua của Bộ Tài chính từ Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Vụ Thi đua - Khen thưởng để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Tài chính-Ngân hàng

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Khoa học-Công nghệ, Chính sách

×
×
×
Vui lòng đợi