Quyết định 1395/QĐ-BYT 2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

________

Số: 1395/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ văn bản số 890/TTg-V.I ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới;

Căn cứ Nghị quyết số 113-NQ-BCSĐ ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Y tế về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023”

Điều 2. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

- Ban Nội chính Trung ương (để b/c);

- Thanh tra Chính phủ (để b/c);

- Ban Cán sự đảng Bộ Y tế;

- Các Đ/c Thứ trưởng;

- Ban Thường vụ đảng ủy Bộ Y tế;

- Công đoàn cơ quan Bộ;

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ (để t/h);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

- Lưu: VT, TTrB, P4.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

 

BỘ Y TẾ

________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1395/QĐ-BYT ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

______________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nêu trong Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022, định hướng hoạt động cho giai đoạn tới; Báo cáo số 06-BC/TW ngày 23 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 890/TTg-V.I ngày 03 tháng 10 năm 2022 về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới;

- Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 113-NQ-BCSĐ ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Y tế về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Khắc phục những hạn chế, tồn tại, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, phòng ngừa, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo sự thống nhất, tự giác và quyết tâm cao trong hành động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính.

- Kế hoạch này là căn cứ để các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch và quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng là quan trọng, cấp bách.

- Các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải khả thi, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị; Kết hợp Các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải khả thi, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị; Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, tiêu cực; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành Y tế trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là Luật Phòng, chống tham nhũng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Tăng cường rà soát, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

3. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản qua công tác thanh tra, kiểm tra.

4. Tiếp tục tăng cường và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

5. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có chức năng kiểm tra, thanh tra; tăng cường kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

6. Tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, đề cao vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

III. NHIỆM VỤ CỤ TH

Nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại Phụ lục kèm theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phải chủ động nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, Chỉ đạo thực hiện; phải cam kết về sự liêm khiết, gương mẫu; mạnh dạn phê bình, tự phê bình và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế của đơn vị và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để triển khai thực hiện. Đồng thời, xác định rõ các lĩnh vực, các khâu dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị mình để có các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực cao.

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ định kỳ theo quý, 6 tháng, 9 tháng và năm (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 15 của tháng cuối kỳ báo cáo (trong đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo rõ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể Bộ giao tại Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực).

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vu cụ thể, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất để Bộ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

4. Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; xây dựng trình Bộ phê duyệt và tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo Bộ về kết quả thực hiện./.

5. Văn phòng Bộ đăng tải Kế hoạch này lên trang thông tin điện tử của Bộ./.

 

 

Phụ lục

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

(Kèm theo Quyết định số 1395/QĐ-BYT ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

___________________________________

 

STT

NỘI DUNG NHIỆM VỤ

CƠ QUAN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

1

Tiếp tuc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì vây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

1.1

Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhất là: (1) Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); (2) Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị; (3) Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính tri; (4) Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ Trung ương về PCTN lại Hội nghị toàn quồc về PCTN; (5) Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn; (6) Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tại các Phiên họp của Ban Chỉ đạo; (7) Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; (8) Kết luận số 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp lục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực; (9) Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ Trung ương về PCTN,TC tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác PCTN, TC giai đoạn 2012-2022...

Cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

VP Ban Cán sự

Thanh tra Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế

Thực hiện thường xuyên

1.2

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Y tề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là Nghị quyết số 113-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2022 về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; văn bản số 4078/QĐ-BYT ngày 06/9/2019 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

VP Ban Cán sự

Thanh tra Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế

Thực hiện thường xuyên

1.3

Tiếp tục tăng cường đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực, bảo đảm tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, có nhiều hình thức phong phú, hữu hiệu; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, phổ biến, thông qua hoạt động báo chí, xuất bản trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, Website của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ
Vụ Pháp chế

Các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Quý I - IV

1.4

Xây dựng, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài trên báo, tạp chí có chủ đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng đạo đức liêm chính

Báo Sức khỏe
và Đời sống

Các cơ quan đơn vị
có liên quan

Quý I - IV

1.5

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện quy định vể xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; lấy kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong các tiêu chí để đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Thanh tra Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý I - IV

2

Tăng cường rà soát, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

2.1

Rà soát, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, nhất là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về Y tế theo Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ, trong đó tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tăng cường tính công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục các khó khăn, vướng mắc, các "khoảng trống", "kẽ hở" trong quá trình thực hiện đảm bảo để "không thể tham nhũng, tiêu cực"

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ;
Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I - IV

2.2

Xây dựng, ban hành Thông tư quy định Danh mục các lĩnh vực và thời gian mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ do Bộ Y tế quản lý

Vụ Tổ chức cán bộ

VP Ban Cán sự
Thanh tra Bộ
Vụ Pháp chế

Theo kế hoạch

Bộ giao

2.3

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

BTV Đảng ủy Bộ VP Ban Cán sự Thanh tra

Đảng ủy Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện

Thường xuyên

2.4

Rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định, đảm bảo thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng đất đai, tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí, điều kiện, định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế kiểm soát giá, phi các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước lĩnh vực y tế.

Các cơ quan dơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Kế hoạch - Tài chính
Vụ Pháp chế

Quý I - IV

3

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết của công việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản qua công tác thanh tra, kiểm tra

3.1

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra năm 2023 theo Quyết định số 3155/QĐ-BYT ngày 23/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Y tế; xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật nếu phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Thanh tra Bộ

Các cơ quan, đơn vị được phân công trong kế hoạch

Quý I - IV

3.2

Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ tại một số cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan đơn vị có liên quan

Quý I - IV

3.3

Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại một số cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ.

Thanh tra Bộ

Văn phòng BCS

Đảng ủy Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Quý I - IV

3.4

Kiểm tra việc chấp hành luật, chính sách, chế độ tài chính - kế toán tại một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ;

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thanh tra Bộ và các cơ quan đơn vị có liên quan;

Quý I - IV

3.5

Kiểm tra, giám sát công tác quản lý đầu tư xây dựng, đánh giá đầu tư tại một số dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ quản lý

Cục cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế.

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra Bộ

Quý I - IV

3.6

Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra, kiểm tra; kịp thời đôn đốc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân chậm nộp hoặc không nộp tiền, tài sản theo kết luận thanh tra, quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thanh tra Bộ

Các cơ quan đơn vị có liên quan

 

4

Tiếp tục tăng cường và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

4.1

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

VP Ban cán sự,

Thanh tra Bộ,

Vụ Tổ chức cán bộ

Quý I - IV

4.2

Xây dựng, ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đã ban hành

Thanh tra Bộ

UBKT Đảng ủy Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

Theo hướng dẫn của Thanh tra
Chính phủ

4.3

Thực hiện nghiêm quy định về kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập

Thanh tra Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

Quý I - IV

4.4

Tăng cường công tác cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Y tế

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý I - IV

4.5

Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ, công chức, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và PCTN, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ, đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I - IV

4.6

Hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập.

Thanh tra Bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I - IV

5

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có chức năng kiểm tra, thanh tra; tăng cường kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

5.1

Hoàn thiện các quy định, quy chế của Bộ về thực hiện các quy định về công tác cán bộ, nhất là về thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, cũng như chuẩn mực, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thực hiện Thường xuyên

5.2

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có chức năng kiểm tra, thanh tra theo đúng quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn

Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Theo Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn

5.3

Thực hiện nghiêm quy định về Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ

Thực hiện Thường xuyên

 

5.4

Thực hiện nghiêm quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành của Bộ Y tế

Các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ

Thực hiện Thường xuyên

5.5

Thực hiện nghiêm Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo về cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm ưong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ kết thúc quá trình thanh tra, kiểm tra

Thanh tra Bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quy I - IV

6

Tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, đề cao vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

6.1

Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra các bộ, ngành và các cơ quan bảo vệ pháp luật để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong Bộ Y tế

VP Ban Cán sự,

BTV Đảng ủy Bộ,

Thanh tra Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý 1 - IV

6.2

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; lấy kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan, đơn vị để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ

BTV Đảng ủy Bộ, Công Đoàn CQ Bộ, Đoàn Thanh niên CSHCM Bộ, Thanh tra Bộ

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ

Quý I - IV

6.3

Phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Công Đoàn CQ Bộ,

Thanh tra Bộ

Ban Chấp hành CĐ, Ban Thanh tra nhân dân các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý I - IV

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi