Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 158/2006/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

Số: 51/2018/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2018

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 158/2006/NĐ-CP)
1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 3 như sau:
“3. Lệnh giao dịch là yêu cầu bằng văn bản hoặc các hình thức có giá trị tương đương văn bản của khách hàng nhằm thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa”.
2. Bổ sung khoản 14, khoản 15 vào Điều 3 như sau:
“14. Liên thông là việc các Sở Giao dịch hàng hóa có thỏa thuận kết nối với nhau, theo đó hợp đồng hàng hóa của Sở Giao dịch hàng hóa này được giao dịch tại Sở Giao dịch hàng hóa kia và ngược lại.
15. Hoạt động môi giới mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa là việc thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa làm trung gian thực hiện việc mua bán hợp đồng hàng hóa cho khách hàng trên Sở Giao dịch hàng hóa.”
3. Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 4 như sau:
“b) Quyết định việc thành lập và hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa, phê chuẩn Điều lệ hoạt động và phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa;”
4. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
“Điều 5. Thương nhân Việt Nam tham gia giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài
1. Thương nhân Việt Nam có quyền tham gia hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài thông qua các Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam có liên thông với Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài.
2. Sở Giao dịch hàng hóa có trách nhiệm ban hành và công bố quy chế giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài.
3. Việc thanh toán đối với các giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài được thực hiện thông qua tổ chức tín dụng được phép thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế trên cơ sở tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối có liên quan.
4. Việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài thực hiện theo quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và các quy định pháp luật khác có liên quan.”
5. Bổ sung Điều 5a vào sau Điều 5 như sau:
“Điều 5a. Thông báo liên thông giao dịch qua Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài
1. Trong trường hợp Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam liên thông với Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài, phải nộp hồ sơ thông báo với Bộ Công Thương theo một trong ba cách: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử của Bộ Công Thương. Hồ sơ bao gồm:
a) Văn bản thông báo về việc liên thông với Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài;
b) Biên bản hợp tác giữa Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam với Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài hoặc thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có xác nhận của cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài.
2. Sở Giao dịch hàng hóa gửi 01 bộ hồ sơ thông báo về Bộ Công Thương chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ký Biên bản hợp tác với Sở Giao dịch hàng hóa tại nước ngoài. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo của Sở Giao dịch hàng hóa về liên thông với Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài, Bộ Công Thương có văn bản phản hồi đến Sở Giao dịch hàng hóa nếu hồ sơ thông báo chưa đầy đủ. Sau thời hạn trên, nếu Sở Giao dịch hàng hóa không nhận được văn bản phản hồi từ Bộ Công Thương có nghĩa là hồ sơ thông báo của Sở Giao dịch hàng hóa đã đầy đủ, hợp lệ.”
6. Sửa đổi Điều 6 như sau:
“Điều 6. Địa vị pháp lý của Sở Giao dịch hàng hóa
Sở Giao dịch hàng hóa là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định của Nghị định này.”
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:
“Điều 8. Điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa
Sở Giao dịch hàng hóa được thành lập nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
1. Vốn điều lệ từ một trăm năm mươi (150) tỷ đồng trở lên;
2. Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu về giải pháp công nghệ và kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, cụ thể:
- Hệ thống máy chủ hoạt động ổn định và có tối thiểu một máy chủ dự phòng luôn ở trạng thái sẵn sàng trong trường hợp hệ thống chính xảy ra sự cố;
- Hệ thống máy chủ đảm bảo sao lưu dữ liệu của các ứng dụng nghiệp vụ, dữ liệu giao dịch, đảm bảo khôi phục thông tin dữ liệu trong trường hợp phát sinh sự cố;
- Phần mềm ứng dụng phải thực hiện các yêu cầu về quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật;
- Hệ thống phần mềm phải có chức năng nhật ký thao tác để lưu vết mọi giao dịch hàng hóa, thanh toán, giao nhận trong quy trình nghiệp vụ tối thiểu trong thời gian 05 năm;
- Hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng, nếu có.
3. Điều lệ hoạt động không trái với các quy định của Nghị định này.”
8. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:
“Điều 9. Hồ sơ đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa
Hồ sơ đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa bao gồm:
1. Văn bản đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Giải trình kinh tế kỹ thuật với các nội dung về mục tiêu, trụ sở hoạt động, cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin kèm các tài liệu chứng minh;
4. Dự thảo Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa với các nội dung theo quy định tại Điều 14 Nghị định này kèm Biên bản thông qua dự thảo Điều lệ. Dự thảo Điều lệ hoạt động do người đại diện theo pháp luật của Sở Giao dịch hàng hóa ký."
9. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:
“Điều 10. Thẩm tra và cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa
1. Bộ Công Thương là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và chịu trách nhiệm thẩm tra các điều kiện và hồ sơ đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định này.
2. Trình tự cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa
a) Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Công Thương theo một trong ba cách: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử của Bộ Công Thương.
b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân sửa đổi, bổ sung.
c) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm thẩm tra và cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này trong trường hợp thương nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.”
10. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:
“Điều 11. Nội dung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa
Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa đồng thời là Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bao gồm các nội dung sau:
1. Tên, địa chỉ trụ sở chính;
2. Họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của Sở Giao dịch hàng hóa;
3. Số đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thành lập Sở Giao dịch hàng hóa;
4. Vốn điều lệ của Sở Giao dịch hàng hóa;
5. Hàng hóa giao dịch.”
11. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:
“Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa
1. Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy phép thành lập được quy định tại Điều 11 Nghị định này, Sở Giao dịch hàng hóa phải lập hồ sơ gửi về Bộ Công Thương đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập theo một trong ba cách: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử của Bộ Công Thương.
2. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa được lập thành 01 bộ bao gồm:
a) Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa;
c) Các tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ nêu tại khoản 2 Điều này, Bộ Công Thương phải quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. Trong trường hợp không sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa, Bộ Công Thương phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.”
12. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 13 như sau:
“1. Trường hợp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, Sở Giao dịch hàng hóa phải lập hồ sơ gửi về Bộ Công Thương đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập theo một trong ba cách: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử của Bộ Công Thương.
2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa được lập thành 01 bộ bao gồm văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa theo Mẫu số 03 tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này.”
13. Sửa đổi điểm e, khoản 1 Điều 14 như sau:
“e) Ký quỹ giao dịch và phí giao dịch;”
14. Bổ sung Điều 14a vào sau Điều 14 như sau:
“Điều 14a. Phê chuẩn Điều lệ hoạt động sửa đổi, bổ sung của Sở Giao dịch hàng hóa
1. Trường hợp có thay đổi các nội dung của Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa được quy định tại Điều 14 Nghị định này, Sở Giao dịch hàng hóa phải lập hồ sơ gửi về Bộ Công Thương đề nghị phê chuẩn Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa theo một trong ba cách: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử của Bộ Công Thương.
2. Hồ sơ đề nghị phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa được lập thành 01 bộ bao gồm:
a) Tờ trình đề nghị phê chuẩn Điều lệ hoạt động sửa đổi, bổ sung của Sở Giao dịch hàng hóa;
b) Điều lệ hoạt động sửa đổi, bổ sung của Sở Giao dịch hàng hóa;
c) Biên bản thông qua Điều lệ hoạt động sửa đổi, bổ sung của Sở Giao dịch hàng hóa.
3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ của Sở Giao dịch hàng hóa nêu tại khoản 2 Điều này, Bộ Công Thương phải quyết định phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa. Trong trường hợp không phê chuẩn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Sở Giao dịch hàng hóa, Bộ Công Thương phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.”
15. Bổ sung khoản 12 vào Điều 15 như sau:
“12. Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam có quyền liên thông với Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài theo quy định tại Nghị định này.”
16. Bổ sung khoản 11,12 vào Điều 16 như sau:
“11. Ban hành các quy chế niêm yết, công bố thông tin và giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa.
12. Ban hành và công bố quy chế hoạt động và quản lý rủi ro của Trung tâm thanh toán bù trừ.”
17. Bổ sung Điều 16a vào sau Điều 16 như sau:
“Điều 16a. Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam
1. Nhà đầu tư nước ngoài có quyền tham gia giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam.
2. Nhà đầu tư nước ngoài có quyền góp vốn thành lập Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam; mua cổ phần, phần vốn góp của Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam theo quy định sau:
a) Nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn thành lập Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam; mua cổ phần, phần vốn góp của Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam với tỷ lệ không quá 49% vốn điều lệ.
b) Nhà đầu tư nước ngoài được phép tham gia hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa với tư cách khách hàng hoặc tham gia làm thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa (thành viên môi giới, thành viên kinh doanh) với tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ không hạn chế.
c) Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan.”
18. Bổ sung Điều 16b vào sau Điều 16a như sau:
“Điều 16b. Chế độ báo cáo của Sở Giao dịch hàng hóa
1. Báo cáo định kỳ
a) Nội dung báo cáo định kỳ theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, bao gồm:
- Mẫu số 01: Báo cáo hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa;
- Mẫu số 02: Báo cáo danh sách thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa.
b) Thời hạn nộp báo cáo định kỳ tới Bộ Công Thương:
- Trước ngày 15 tháng 4 đối với báo cáo quý I và trước ngày 15 tháng 10 đối với báo cáo quý III hàng năm;
- Trước ngày 20 tháng 7 đối với báo cáo sáu tháng đầu năm;
- Trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo đối với báo cáo cả năm trước.
2. Báo cáo đột xuất
a) Khi có diễn biến bất thường trong giao dịch, Sở Giao dịch hàng hóa phải gửi báo cáo đến Bộ Công Thương bằng biện pháp nhanh nhất có thể.
b) Báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu cụ thể về nội dung và thời gian của Bộ Công Thương hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.
3. Hình thức và địa chỉ gửi báo cáo (cả định kỳ và đột xuất)
a) Sở Giao dịch hàng hóa phải gửi báo cáo đến Bộ Công Thương dưới dạng văn bản và dưới dạng tệp dữ liệu điện tử.
b) Địa chỉ gửi báo cáo bằng văn bản: Bộ Công Thương: Số 54 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
c) Địa chỉ gửi báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử: sogiaodich@moit.gov.vn”.
19. Sửa đổi Điều 17 như sau:
“Điều 17. Thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa
1. Thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa bao gồm:
a) Thành viên kinh doanh;
b) Thành viên môi giới.
2. Thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch hàng hóa được thực hiện hoạt động tự doanh và hoạt động môi giới mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa.
3. Thành viên môi giới chỉ được thực hiện hoạt động môi giới hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa.”
20. Sửa đổi Khoản 2 Điều 19 như sau:
“Điều 19. Thành viên môi giới
Thành viên môi giới phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
2. Vốn điều lệ từ năm tỷ đồng trở lên;”
21. Sửa đổi Khoản 2 Điều 21 như sau:
“2. Vốn điều lệ từ bảy mươi lăm tỷ đồng trở lên;”
22. Sửa đổi tên Chương IV như sau:
“Chương IV
TRUNG TÂM THANH TOÁN BÙ TRỪ VÀ TRUNG TÂM GIAO NHẬN HÀNG HÓA”
23. Sửa đổi Điều 26 như sau:
“Điều 26. Trung tâm thanh toán bù trừ
1. Trung tâm thanh toán bù trừ mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa (dưới đây gọi tắt là Trung tâm thanh toán bù trừ) là tổ chức trực thuộc Sở Giao dịch hàng hóa thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ bù trừ các giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, cụ thể như sau:
a) Cấp số hiệu tài khoản giao dịch hàng hóa cho các thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa; quản lý và sử dụng tiền ký quỹ đảm bảo tư cách thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa;
b) Tính toán, cập nhật trong hệ thống giao dịch và công bố các mức ký quỹ của các thành viên theo quy chế hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa;
c) Tính toán bù trừ vị thế của các thành viên sau khi kết thúc phiên giao dịch;
d) Cập nhật giới hạn vị thế mở của các thành viên trong hệ thống giao dịch căn cứ trên số dư tài khoản của các thành viên;
đ) Kiểm tra, xử lý đối với yêu cầu rút tiền ký quỹ của thành viên kinh doanh, thành viên môi giới;
e) Áp phí và thu phí giao dịch của các thành viên;
g) Gửi lệnh thanh toán tới ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán do Sở Giao dịch hàng hóa chỉ định để thực hiện việc chuyển tiền, hạch toán ghi nợ/có cho các thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa.
2. Trung tâm thanh toán bù trừ phải hoạt động độc lập với các thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa.”
24. Sửa đổi Khoản 4 Điều 27 như sau:
“4. Các quyền khác theo quy chế hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa.”
25. Sửa đổi Khoản 5 Điều 28 như sau:
“5. Các nghĩa vụ khác theo quy chế hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa.”
26. Sửa đổi Điều 32 như sau:
“Điều 32. Hàng hóa mua bán qua Sở Giao dịch hàng hóa
1. Đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện, hạn chế kinh doanh, Sở Giao dịch hàng hóa phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền chấp thuận để niêm yết giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa.
2. Đối với những mặt hàng không thuộc danh mục hàng hóa bị cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, Sở Giao dịch hàng hóa có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ thông báo với Bộ Công Thương trước khi chính thức niêm yết giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa 30 ngày. Hồ sơ được gửi về Bộ Công Thương theo một trong ba cách: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử của Bộ Công Thương.
Hồ sơ thông báo bao gồm:
a) Văn bản thông báo về việc niêm yết danh mục hàng hóa mới trên Sở Giao dịch hàng hóa;
b) Tài liệu đặc tả hợp đồng của từng loại hàng hóa dự kiến niêm yết trên Sở Giao dịch hàng hóa.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo của Sở Giao dịch hàng hóa về việc niêm yết hàng hóa giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa, Bộ Công Thương có văn bản phản hồi đến Sở Giao dịch hàng hóa nếu hồ sơ thông báo chưa đầy đủ. Sau thời hạn trên, nếu Sở Giao dịch hàng hóa không nhận được văn bản phản hồi từ Bộ Công Thương có nghĩa là hồ sơ thông báo của Sở Giao dịch hàng hóa đã đầy đủ, hợp lệ.”
27. Sửa đổi Điều 53 như sau:
“Điều 53. Thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm hành chính
Thẩm quyền và thủ tục xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.”
28. Bổ sung Điều 53a vào sau Điều 53 như sau:
“Điều 53a. Nghĩa vụ công bố thông tin của Sở Giao dịch hàng hóa
1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập, Sở Giao dịch hàng hóa phải công bố nội dung Giấy phép thành lập trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp.
2. Kể từ khi được cấp Giấy phép thành lập, Sở Giao dịch hàng hóa phải công bố Điều lệ hoạt động, danh sách và các thông tin về thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa; thông tin về các giao dịch và lệnh giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa và các thông tin khác theo Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa tại trụ sở chính, các chi nhánh, văn phòng đại diện và tại trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch hàng hóa.
3. Trong trường hợp thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Sở Giao dịch hàng hóa phải công bố nội dung những thay đổi đó trong thời hạn và theo phương thức quy định tại khoản 1 Điều này.”
29. Bổ sung Điều 53b vào sau Điều 53a như sau:
“Điều 53b. Thu hồi Giấy phép
1. Bộ trưởng Bộ Công Thương có quyền ra quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa trong các trường hợp sau đây:
a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa là gian dối hoặc tài liệu giả mạo;
b) Sở Giao dịch hàng hóa do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thành lập;
c) Không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Nghị định này;
d) Không thực hiện đúng các điều kiện theo quy định;
đ) Không đăng ký mã số thuế hoặc bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định pháp luật;
e) Không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạn 06 tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa hoặc Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa (nếu có thay đổi về trụ sở);
g) Ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm liên tục mà không thông báo với Bộ Công Thương;
h) Không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật về doanh nghiệp trong 12 tháng liên tục hoặc trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản.
2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc tính từ ngày quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực, Bộ Công Thương có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi đến Sở Giao dịch hàng hóa bị thu hồi giấy phép và các cơ quan, đơn vị liên quan; công bố thông tin thu hồi giấy phép trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Sở Giao dịch hàng hóa phải nộp bản gốc Giấy phép đến Bộ Công Thương trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy phép."
Điều 2. Bãi bỏ các quy định và sửa đổi từ ngữ
1. Bãi bỏ Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP.
2. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP.
3. Bãi bỏ Khoản 6 Điều 15 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP.
4. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP.
5. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP.
6. Bãi bỏ Khoản 1, Khoản 2Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP.
7. Bãi bỏ Điều 46 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP.
8. Bãi bỏ Điều 52 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP.
9. Thay thế cụm từ “Bộ Thương mại” bằng cụm từ “Bộ Công Thương” tại các Điều 4, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 32, 34, 55.
10. Thay thế cụm từ “Trung tâm thanh toán” bằng cụm từ “Trung tâm thanh toán bù trừ” tại các Điều 26, 27, 28, 39, 41, 42.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.
Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp
1. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, Sở Giao dịch hàng hóa đã được cấp phép thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực có trách nhiệm đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định này và không phải làm lại thủ tục cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
2. Sau thời hạn nêu tại khoản 1 Điều này, Sở Giao dịch hàng hóa không đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ bị thu hồi Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Ph
ó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan
trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công b
áo;
- Lưu: VT, KTTH (2). XH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC I

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
(Kèm theo Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ)

Mẫu số 01

Mẫu Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần

Mẫu số 02

Mẫu Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Mẫu số 03

Mẫu Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

(Địa danh), ngày...tháng... năm...

GIẤY ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Tôi là (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):……………………………... Nam/Nữ:...................

Chức danh: ......................................................................................................................

Sinh ngày: …../……/…….Dân tộc:……………………… Quốc tịch: .................................

Số thẻ căn cước/số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân số: ................................................

Ngày cấp: ……/……/……Cơ quan cấp: ..........................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)..............................................

Số giấy chứng thực cá nhân:............................................................................................

Ngày cấp: ……/……/…….. Cơ quan cấp: .......................................................................

..........................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

..........................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................................

Điện thoại:…………………………………….. Fax: ............................................................

Email:…………………………………………… Website: ...................................................

Đại diện theo pháp luật của Sở Giao dịch hàng hóa đề nghị Bộ Công Thương cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa với nội dung sau:

1. Tên Sở Giao dịch hàng hóa:

- Tên Sở Giao dịch hàng hóa viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):.........................

...........................................................................................................................................

- Tên Sở Giao dịch hàng hóa viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có)................................

..........................................................................................................................................

- Tên Sở Giao dịch hàng hóa viết tắt (nếu có)................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................

Điện thoại:………………………………………………. Fax: ...............................................

Email:……………………………………………………. Website: ........................................

3. Hàng hóa giao dịch: ......................................................................................................

4. Vốn điều lệ:

- Tổng số vốn điều lệ: .......................................................................................................

hoặc

- Tng cổ phn: .................................................................................................................

và giá trị vốn cổ phần đã góp: ...........................................................................................

- Mệnh giá cổ phần: ...........................................................................................................

- Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua: ..............................................

- Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: ...................................................................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh: ..................................................................................................

...........................................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:....................................................................................

...........................................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ nơi tổ chức giao dịch mua bán hàng hóa:..................................................

...........................................................................................................................................

Tôi và các thành viên/cổ đông sáng lập cam kết và liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

 

Hồ sơ gửi kèm:
(Liệt kê đầy đủ)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

(Địa danh), ngày... tháng... năm...

GIẤY ĐỀ NGHỊ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Kính gửi: Bộ Công Thương.

1. Tên Sở Giao dịch hàng hóa (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập):

Giấy phép thành lập số:……….… do Bộ Công Thương cấp ngày:…….../…….../............

Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................................

Điện thoại:……………………………………………. Fax: ..................................................

Email:………………………………………………… Website: ............................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của Sở Giao dịch hàng hóa (ghi bằng chữ in hoa)..... Nam/nữ:  

Sinh ngày: ………/……../……… Dân tộc:……………………. Quốc tịch: ...........................

Số thẻ căn cước/Chứng minh nhân dân số: ......................................................................

Ngày cấp: ………/……../……… Cơ quan cấp: ..................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .............................................................................................

Ngày cấp: ………/……../……… Cơ quan cấp: ..................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa với các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung sửa đổi, bổ sung: ...............................................................................................

Lý do sửa đổi, bổ sung: .....................................................................................................

...........................................................................................................................................

Sở Giao dịch cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và tài liệu kèm theo.

Tài liệu gửi kèm: Bản gốc Giấy phép thành lập Sở Giao dịch đã được cấp.

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

(Địa danh), ngày...tháng... năm...

GIẤY ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Kính gửi: Bộ Công Thương.

1. Tên Sở Giao dịch hàng hóa (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập):…….

Giấy phép thành lập số:………… do Bộ Công Thương cấp ngày:…….../…….../.............

Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................................

Điện thoại:……………………………………………. Fax: ..................................................

Email:………………………………………………… Website: .............................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của Sở Giao dịch hàng hóa (ghi bằng chữ in hoa)..... Nam/nữ:  

Sinh ngày: ………/……../……… Dân tộc:……………………. Quốc tịch: ............................

Số thẻ căn cước/Chứng minh nhân dân số: .......................................................................

Ngày cấp: ………/……../……… Cơ quan cấp: ....................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND).................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ...............................................................................................

Ngày cấp: ………/……../……… Cơ quan cấp: .......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .........................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................

Đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa với lý do sau:

...........................................................................................................................................

Sở Giao dịch cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và tài liệu kèm theo.

Tài liệu gửi kèm: Phần bản gốc còn lại của Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa trong trường hợp bị rách, nát, bị cháy hoặc bị tiêu hủy một phần.

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC II

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
(Kèm theo Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ)

Mu số 01

Báo cáo hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa

Mẫu số 02

Báo cáo danh sách thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa

 

Mẫu số 01

TÊN SỞ GIAO DỊCH
HÀNG HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: ……/BC-

(Địa danh), ngày  tháng  năm ….

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Quý... năm...

Sáu tháng đầu năm....

Năm....

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Sở Giao dịch hàng hóa (ghi rõ tên theo Giấy phép) xin báo cáo các thông tin liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa của Sở trong thời gian (quý... năm...; hoặc sáu tháng đầu năm...; hoặc năm...) với nội dung cụ thể như sau:

I. CÁC THÔNG TIN VỀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

1. Tên Sở Giao dịch hàng hóa

- Tên Sở Giao dịch hàng hóa viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):

...........................................................................................................................................

- Tên Sở Giao dịch hàng hóa viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

...........................................................................................................................................

- Tên Sở Giao dịch hàng hóa viết tắt (nếu có)................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:

..........................................................................................................................................

Điện thoại:………………………………………….. Fax: ....................................................

Email:……………………………………………….. Website: .............................................

3. Cơ cấu tổ chức, nhân sự của Sở Giao dịch hàng hóa

- Cơ cấu tổ chức, nhân sự tại thời điểm báo cáo.

- Tình hình biến động về cơ cấu tổ chức, nhân sự của Sở Giao dịch hàng hóa trong kỳ báo cáo (nếu có).

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

1. Tình hình thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa trong thời gian (….):

TT

Số hợp đồng, ngày ký hp đồng, thời gian hiệu lực

Hàng hóa giao dịch

Số lượng

Thỏa thuận trong hợp đồng

Sở Giao dch hàng hóa công bố tại thời điểm thực hiện hợp đồng

Tổng giá trị chênh lch

Phương thức thực hiện hợp đồng (theo Điều 41 Nghị định số 158)

Đơn giá

Tổng trị giá

Đơn giá

Tổng trị giá

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Hp đng kỳ hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Hợp đồng quyền chn

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Hợp đồng quyền chọn mua

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Hợp đồng quyền chọn bán

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tình hình thực hiện ủy thác mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa trong thời gian

Trong đó, làm rõ tình hình thực hiện hợp đồng ủy thác giao dịch mua bán hàng hóa:

TT

Số hợp đồng, ngày ký hợp đồng, thời gian hiệu lực

Tên thành viên kinh doanh

Tên tổ chức, cá nhân ủy thác giao dịch

Hàng hóa giao dịch

Số lượng

Đơn giá

Tổng trị giá

Phương thức bảo đảm thực hiện giao dịch

I

Hợp đồng ủy thác giao dịch mua

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Hợp đồng ủy thác giao dịch bán

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Báo cáo về các vấn đề cần thiết khác (nếu có):

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN (...) CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đánh giá chung:

2. Kiến nghị, đề xuất:

Chúng tôi (hoặc tên Sở Giao dịch hàng hóa lập báo cáo) xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung báo cáo này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….;
- Lưu:...

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 02

TÊN SỞ GIAO DỊCH
HÀNG HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: ……/BC-

 

BÁO CÁO

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Kính gửi: Bộ Công Thương.

TT

Tên thành viên

Địa chỉ trụ sở chính (gồm cả số điện thoại, fax, email, website nếu có)

S giy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Số quyết định thành lập

Vốn điều lệ

Tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hoặc bảo đảm tư cách thành viên

Hàng hóa giao dịch

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Ghi chú/lý do chấm dứt tư cách thành viên

Họ và tên

Chức danh

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Thành viên đang hoạt động (vào ngày cuối cùng của kỳ báo cáo*)

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Thành viên môi giới

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Thành viên kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên (trong kỳ báo cáo)

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Thành viên môi giới

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Thành viên kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….;
- Lưu:...

….., ngày ….. tháng ….. năm …...
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

* Ngày cuối cùng của kỳ báo cáo là:

- Ngày 31/3 hàng năm đối với Báo cáo quý I;

- Ngày 30/6 hàng năm đối với Báo cáo sáu tháng đầu năm;

- Ngày 30/9 hàng năm đối với Báo cáo quý III;

- Ngày 31/12 hàng năm đối với Báo cáo cả năm.

PHỤ LỤC III

MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
(Kèm theo Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ)

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:      /GP-BCT

Hà Nội, ngày    tháng    năm

GIẤY PHÉP

THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ ………….(1)...........................................................................................................

Căn cứ Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số    /2018/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đnh số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa số ……. Ngày... tháng.... năm.... của ….(2)….;

Theo đề nghị của …..(3)…..;,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép ……….(2) ………. được thành lập Sở Giao dịch hàng hóa:

1. Tên Sở Giao dịch hàng hóa:

- Tên Sở Giao dịch hàng hóa viết bằng tiếng Việt:

….(4)

- Tên Sở Giao dịch hàng hóa bằng tiếng nước ngoài:

…….

- Tên Sở Giao dịch hàng hóa viết tt:

2. Địa chỉ trụ sở chính:

…..

- Địa chỉ tổ chức các giao dịch mua bán hàng hóa:

………

3. Người đại diện theo pháp luật của Sở Giao dịch hàng hóa:

Họ và tên: ………………………….          Nam/Nữ:....

Ngày sinh: …………………………           Dân tộc:……..              Quốc tịch: ……….

Số thẻ căn cước/Chứng minh thư nhân dân số: ……

Ngày cấp: ……./…../…….. Cơ quan cấp: ..........................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .............................................................................................

Ngày cấp: ……./…../…….. Cơ quan cấp: ...........................................................................

Địa chỉ thường trú: ……

4. Vốn điều lệ:....

5. Hàng hóa giao dịch: ……

Điều 2. Giấy phép thành lập này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động,...(4).. phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4. ...(6).... thay thế cho Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa số.... /GP-BCT ngày…..tháng.... năm.... của Bộ trưởng Bộ Công Thương./.

Nơi nhận:
……(2);
- …….(5);
- Lưu: VT, ……(3).

(Chức danh, ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép.

(2): Tên thương nhân được cấp giy phép.

(3): Tên đơn vị trình.

(4): Tên Sở Giao dịch hàng hóa bằng tiếng Việt.

(5): Các cơ quan, đơn vị liên quan cn gửi giấy phép.

(6): Sử dụng trong các trưng hợp cấp lại/cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Thuộc tính văn bản
Nghị định 51/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 51/2018/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/04/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT

-----

No. 51/2018/ND-CP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, April 9, 2018

 

 

DECREE

Amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 158/2006/ND-CP of December 28, 2006, detailing implementation of the Commercial Law regarding goods purchase and sale through the Goods Exchange

 

Pursuant to the June 19, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the June 14, 2005 Commercial Law;

Pursuant to the November 26, 2014 Enterprise Law;

Pursuant to the November 26, 2014 Investment Law;

At the proposal of the Industry and Trade Minister;

The Government promulgates the Decree amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 158/2006/ND-CP of December 28, 2006, detailing implementation of the Commercial Law regarding goods purchase and sale through the Goods Exchange.

Article 1. To amend and supplement a number of the Government’s Decree No. 158/2006/ND-CP of December 28, 2006, detailing implementation of the Commercial Law regarding goods purchase and sale through the Goods Exchange (below referred to as Decree No. 158/2006/ND-CP)

1. To amend Clause 3, Article 3 as follows:

“Article 3. Interpretation of terms

3. Trading order means a written request or a request expressed in a form equivalent to written form of a customer for a goods purchase or sale transaction to be conducted through the Goods Exchange.

2. To add Clauses 14 and 15 to Article 3 as follows:

“Article 3. Interpretation of terms

14. Connectivity means that Goods Exchanges have interconnection agreements whereby goods contracts of one Goods Exchange may be traded on other Goods Exchanges and vice versa.

15. Brokerage for goods purchase and sale through the Goods Exchange means that members of the Goods Exchange act as intermediaries for trading of goods contracts for their customers on the Goods Exchange.

3. To amend Point b, Clause 2, Article 4 as follows:

“Article 4. State management

b/ Deciding on the establishment and operation of the Goods Exchange; approving the operation charter of the Goods Exchange as well as amendments and supplements thereto;”

4. To amend and supplement Article 5 as follows:

“Article 5. Vietnamese traders participating in goods purchase and sale transactions through overseas Goods Exchanges

1. Vietnamese traders may participate in goods purchase and sale through overseas Goods Exchanges via Vietnam-based Goods Exchanges connected with such overseas Goods Exchanges.

2. Goods Exchanges shall issue and announce their regulations on goods trading through overseas Goods Exchanges.

3. Payments for goods purchase and sale transactions through overseas Goods Exchanges shall be made via credit institutions permitted for international payment in compliance with the relevant regulations on foreign exchange management.

4. The import and export of goods for goods purchase and sale transactions through overseas Goods Exchanges shall be carried out in accordance with the regulations on international goods purchase and sale and goods purchase and sale agency, processing and transit activities with foreign countries and other relevant regulations.”

5. To add following Article 5a below Article 5:

“Article 5a. Notices of connectivity of transactions through overseas Goods Exchanges

1. In case a Vietnam-based Goods Exchange is connected with an overseas Goods Exchange, it shall submit to the Ministry of Industry and Trade one dossier of notification directly or send it by post or via the  network of the Ministry of Industry and Trade. Such a dossier must comprise:

a/ A written notice of connectivity with the overseas Goods Exchange;

b/ A written record of cooperation between the Vietnam-based Goods Exchange and the overseas Goods Exchange or its trading member, bearing certification by the overseas Vietnamese representation mission.

2. The Vietnam-based Goods Exchange shall send one dossier of notification to the Ministry of Industry and Trade within 30 days after signing the written record of cooperation with the overseas Goods Exchange. Within 30 days after receiving the dossier of notification of the Vietnam-based Goods Exchange’s connectivity with the overseas Goods Exchange, the Ministry of Industry and Trade shall issue a written reply to the Vietnam-based Goods Exchange in case the dossier of notification is not complete. Past the above time limit, receipt by the Vietnam-based Goods Exchange of no reply from the Ministry of Industry and Trade means that its dossier of notification is complete and valid.”

6. To amend Article 6 as follows:

Article 6. Legal position of Goods Exchanges

Goods Exchanges are enterprises established and operating in accordance with the Enterprise Law and this Decree.”

7. To amend and supplement Article 8 as follows:

“Article 8. Conditions for establishment of Goods Exchanges

A Goods Exchange is established when the following conditions are fully satisfied:

1. Having a charter capital of at least one hundred and fifty (150) billion dong;

2. Having an information technology system satisfying the requirements on technological and technical solutions in goods purchase and sale through the Goods Exchange, specifically:

- Server system stably working and having  at least one server always in the standby state to back up the system when an incident occurs;

- Server system can back up data of professional operation apps and transactions and restore data in case an incident occurs;

- App software can fulfill the intellectual property requirements in accordance with law;

- Software system has the manipulation diary to keep traces of all goods transactions, payments, delivery and receipt in the minimum operation process for 5 years;

- Information technology system satisfies the technical regulations on network information safety, if any.

3. Its operation charter is not in contravention of this Decree.”

8. To amend and supplement Article 9 as follows:

“Article 9. Dossiers of request for establishment of Goods Exchanges

A dossier of request for establishment of a Goods Exchange must comprise:

1. A written request for establishment of the Goods Exchange, made according to form 01 provided in Appendix I to this Decree;

2. A copy of the enterprise registration certificate;

3. An economic-technical explanation, stating objectives, location, physical foundation and information technology system, enclosed with proving documents;
       4. A draft operation charter of the Goods Exchange, with the contents specified in Article 14 of this Decree, enclosed with the written record of approval of the draft charter. Such a draft operation charter shall be signed by the representative at law of the Goods Exchange.”

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!