Thông tư 04/2016/TT-BTTTT cước tối đa của dịch vụ công ích trong phát hành báo chí

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------
Số: 04/2016/TT-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016
 
 
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH MỨC GIÁ CƯỚC TỐI ĐA CỦA DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
 TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH BÁO CHÍ
 
 
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 177/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.
 
Điều 1. Mc giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
1. Mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí giai đoạn 2016-2017:

 

Stt
Phân loại
Nấc khối lượng
Giá cước (đồng/tờ)Giá cước (đồng/tờ)
Nội tỉnh và các tỉnh có điểm in
Liên tỉnh
1
Phát hành báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, báo của đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Đến 50 gram
1.134
1.242
Trên 50 gram đến 100 gram
1.206
1.327
Mỗi 50 gram tiếp theo
144
169
2
Phát hành Tạp chí Cộng sản
Đến 150 gram
1.824
2.200
Mỗi 50 gram tiếp theo
144
169
Trong đó:
- o chí phát hành nội tỉnh là báo chí phát hành trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Báo chí phát hành tại các tỉnh có điểm in là báo chí phát hành tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi các tòa soạn có đặt điểm in báo.
- Báo chí phát hành liên tỉnh là báo chí phát hành từ tỉnh có điểm in đến các tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương.
2. Mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí giai đoạn 2018-2019
a) Mức giá cước tối đa của dịch vụ phát hành báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, báo của đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng thêm 60% so với mức giá cước quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Mức giá cước tối đa của dịch vụ phát hành Tạp chí Cộng sản tăng thêm 20% so với mức giá cước quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí từ năm 2020 tăng thêm 25% so với mức giá cước tối đa quy định tại khoản 2 Điều này.
Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan báo chí
Báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và các báo của đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đúng các quy định của pháp luật về giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông:
a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện các quy định của Thông tư này;
b) Phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.
c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí trong trường hợp các yếu tố hình thành giá có biến động lớn.
2. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
Thực hiện quản lý nhà nước về giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí trên địa bàn.
3. Trách nhiệm của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam:
a) Quyết định giá cước của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí theo thẩm quyền bảo đảm không cao hơn mức giá cước tối đa quy định tại Điều 1 Thông tư này;
b) Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính về giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí quy định tại Điều 1 Thông tư này 30 ngày trước khi triển khai áp dụng trên toàn mạng lưới.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2016 và thay thế Quyết định số 619/QĐ ngày 05 tháng 9 năm 1966 của Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh thống nhất chế độ phát hành phí đối với các báo chí xuất bản trong nước do ngành Bưu điện phát hành.
2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.
 

 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; Văn phòng TBT;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành ph
trực thuộc TW;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Tài chính: Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các cơ quan báo chí: báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, báo của đảng bộ các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT Chính phủ, Công báo;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, BC.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

thuộc tính Thông tư 04/2016/TT-BTTTT

Thông tư 04/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:04/2016/TT-BTTTTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Bắc Son
Ngày ban hành:05/02/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy định giá cước phát hành báo chí công ích

Ngày 05/02/2016, Bộ Thông tin Truyền thông đã ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BTTTT với những quy định rất cụ thể về mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí; áp dụng từ ngày 01/04/2016.
Theo Thông tư này, trong giai đoạn 2016 -  2017, mức giá cước tối đa của dịch vụ phát hành báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, báo của đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại nội tỉnh và các tỉnh có điểm in là 1.134 đồng/tờ nếu báo có khối lượng đến 50 gram và 1.206 đồng/tờ nếu có khối lượng trên 50 gram đến 100 gram; tại liên tỉnh là 1.242 đồng/tờ nếu có khối lượng đến 50 gram và 1.327 đồng/tờ nếu có khối lượng trên 50 gram đến 100 gram. Với mỗi 50 gram tiếp theo, giá cước là 144 đồng/tờ nếu phát hành nội tỉnh và các tỉnh có điểm in và 169 đồng/tờ nếu phát hành liên tỉnh.
Với Tạp chí Cộng sản, mức giá cước là 1.824 đồng/tờ nếu phát hành nội tỉnh hoặc các tỉnh có điểm in và 2.200 đồng nếu phát hành liên tỉnh.  Với mỗi gram tiếp theo, giá cước được tính là 144 đồng/tờ - 169 đồng/tờ, tương ứng với phát hành nội tỉnh, các tỉnh có điểm in và liên tỉnh.
Trong giai đoạn 2018 - 2019, mức giá cước tối đa của dịch vụ phát hành báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, báo của đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng thêm 60% và Tạp chí Cộng sản tăng thêm 20% so với giá cước năm 2016 - 2017.
Từ năm 2020, mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chính sẽ tăng thêm 25% so với mức giá cước của giai đoạn 2018 - 2019.

Xem chi tiết Thông tư04/2016/TT-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi