Thông tư 03/2021/TT-BCT đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường 2021

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ CÔNG THƯƠNG

________

Số: 03/2021/TT-BCT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2021

 

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021

______________

 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 1701) và nguyên tắc đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện.

2. Cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2021.

Điều 3. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đấu giá năm 2021

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đấu giá thí điểm năm 2021 là 108.000 tấn.

Điều 4. Nguyên tắc đấu giá

1. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định về pháp luật đấu giá tài sản phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá.

2. Bộ Công Thương thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 để điều hành việc đấu giá.

3. Chủ tịch Hội đồng đấu giá ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021.

Điều 5. Thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch

1. Sau khi có Báo cáo kết quả đấu giá của Hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

2. Việc sử dụng văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá để làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật hải quan.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Tổng Bí Thư;

- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;

- Viện KSND tối cao;

- Toà án ND tối cao;

- Cơ quan TW của các Đoàn thể;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);

- Kiểm toán Nhà nước;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Công Thương;

- Các Sở Công Thương;

- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, XNK(10).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Khánh

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 03/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 03/2021/TT-BCT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 11/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

________

No. 03/2021/TT-BCT

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------


Hanoi, June 11, 2021

 

 

CIRCULAR

Providing guidance on the pilot auction of import tariff quota
on sugar in 2021

______________

 

Pursuant to the Government’s Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government’s Decree No. 69/2018/ND-CP of May 15, 2018 on detailing a number of articles of the Law on Foreign Trade Management;

Pursuant to the Government’s Decree No. 62/2017/ND-CP of May 16, 2017, on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Property Auction;

Pursuant to the Government’s Decree No. 151/2017/ND-CP of December 26, 2017, on detailing a number of articles of the Law on Management and Use of Public Property;

At the proposal of the Director of the Agency of Foreign Trade;

The Minister of Industry and Trade hereby promulgates the Circular on providing guidance on the pilot auction of import tariff quota on sugar in 2021.
 

Article 1. Scope of regulation

This Circular prescribed the volume of import tariff quota on sugar (HS code: 1701) and principles of pilot auction of tariff quota for the import of sugar in 2021.

Article 2. Subjects of application

1. Traders that directly use sugar as a production material and traders that use coarse sugar for making refined sugar.

2. Individuals and organizations involved in the import of sugar under the 2021 tariff quota.

Article 3. Sugar import tariff quota for auction in 2021

The volume of import tariff quota for sugar put for pilot auction in 2021 is 108,000 tons.

Article 4. Auction principles

1. The principles, order and procedures for property auction must comply with the law on property auction as suitable to the characteristics of property put up for auction.

2. The Ministry of Industry and Trade shall form a Council for pilot auction of import tariff quota on sugar in 2021 to administer the auction.

3. The Chairperson of the auction Council shall issue the Regulation on pilot auction of import tariff quota on sugar in 2021.

Article 5. Notification of assigning the right to use quota

1. After receiving the auction Council’s report on auction results, the Ministry of Industry and Trade shall issue a written notice on assigning the right to use the import tariff quota on sugar to auction-winning traders.

2. The use of the written notice on assigning the right to use the import tariff quota on sugar to auction-winning traders for performance of customs procedures must comply with the customs law.

Article 6. Effect

This Circular takes effect from July 26, 2021 to December 31, 2021.

 

 

FOR THE MINISTER

THE DEPUTY MINISTER

 

 

 

Tran Quoc Khanh

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!