Quyết định 2760/QĐ-HĐĐG Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường 2020

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2020
________

Số: 2760/QĐ-HĐĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020

__________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 06 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc thí điểm đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2744/QĐ-BCT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020;

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ giúp việc Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ủy viên Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020, các thành viên Tổ giúp việc Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Chánh Văn phòng Bộ Công Thương, thương nhân tham gia đấu giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, TC, TP;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Bộ;
- Các Cục/Vụ: CN, ĐB, PC;
- Lưu: VT, XNK, HĐĐG.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


 Trần Quốc Khánh
THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

 

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2020
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

QUY CHẾ

Đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020

(ban hành kèm theo Quyết định 2760/QĐ-HĐĐG ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020)

_____________

 

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020, các thương nhân tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020.

Điều 3. Tài sản đấu giá

Tài sản bán đấu giá là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 103.000 tấn đường năm 2020 (HS 17.01), gồm:

1. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 72.000 tấn đường thô.

2. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 31.000 tấn đường tinh luyện.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức đấu giá

Việc tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 bảo đảm nguyên tắc minh bạch, công khai, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thương nhân tham gia đấu giá.

Điều 5. Đối tượng được tham gia đấu giá

Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện được đăng ký tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020. Theo đó:

1. Thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện chỉ được đăng ký đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quy chế này.

2. Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký đấu giá hạn ngạch nhập khẩu đường tinh luyện quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quy chế này.

Điều 6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

1. Hình thức để tiến hành Phiên đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

2. Phương thức đấu giá là phương thức trả giá lên.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân tham gia đấu giá

1. Thương nhân tham gia đấu giá có các quyền sau:

a) Được tham gia đấu giá thông qua Phiếu bỏ giá quy định tại Điều 9 Quy chế này.

b) Được bỏ giá để trúng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo Quy chế này.

c) Mỗi thương nhân có thể bỏ giá với mức giá đăng ký bằng hoặc khác nhau cho 01 đơn giá và số lượng đăng ký tối đa không vượt quá 20.000 tấn.

Mỗi đơn giá có số lượng đăng ký là 1.000 tấn đường.

d) Thương nhân được Hội đồng đấu giá xét chọn theo quy định tại Điều 10 Quy chế này được tham gia trực tiếp Phiên đấu giá.

2. Thương nhân tham gia đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện nghiêm túc quy chế đấu giá, nội quy đấu giá do Hội đồng đấu giá ban hành.

b) Nộp khoản tiền đặt trước khi tham gia đấu giá. Số tiền đặt trước được quy định tại Khoản 2 Điều 13 Quy chế này.

c) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường

1. Thương nhân trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có các quyền sau:

a) Thương nhân trúng đấu giá, sau khi nộp tiền mua hạn ngạch sẽ nhận được văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường.

b) Thương nhân được nhập khẩu đường trực tiếp hoặc ủy thác cho thương nhân khác nhập khẩu theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Thương nhân trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có các nghĩa vụ sau đây:

a) Nộp tiền trúng đấu giá vào tài khoản của Bộ Công Thương trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả tại Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn) và gửi chứng từ xác nhận đã nộp tiền trúng đấu giá về bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá (Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, địa chỉ 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tài khoản nộp tiền mua hạn ngạch quy định cụ thể tại Điều 16 Quy chế này.

b) Hết thời hạn đã quy định tại điểm a, Thương nhân không nộp tiền trúng đấu giá (thời điểm nộp tiền là thời điểm tài khoản của Bộ Công Thương báo đã nhận tiền) thì thông báo kết quả trúng đấu giá sẽ tự động hết hiệu lực và được Hội đồng đấu giá xử lý theo Khoản 4 Điều 17 Quy chế này.

c) Thương nhân được thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường chỉ được nhập khẩu phục vụ sản xuất; không được mua bán, chuyển nhượng.

d) Khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài hồ sơ, thủ tục nhập khẩu theo quy định hiện hành, thương nhân xuất trình văn bản của Bộ Công Thương thông báo việc sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho cơ quan Hải quan.

 

Chương II: ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

 

Điều 9. Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá

1. Mỗi thương nhân chỉ gửi một túi hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá, bao gồm:

a) Phiếu bỏ giá (theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này).

Phiếu bỏ giá được để trong phong bì riêng, có dấu niêm phong của thương nhân và để trong túi hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá.

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 1 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

c) Chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Bộ Công Thương: 1 bản sao (có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

2. Túi hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá được dán kín, có dấu niêm phong và ghi rõ trên mặt ngoài túi hồ sơ các nội dung sau:

a) Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020.

b) Tên thương nhân.

c) Thông tin liên lạc (Số điện thoại, số fax, địa chỉ email).

3. Nơi nhận, thời điểm nhận hồ sơ

a) Sau khi có thông báo tổ chức đấu giá, các thương nhân gửi túi hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá trực tiếp về bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá (Bộ Công Thương - Cục Xuất nhập khẩu, địa chỉ 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ nêu trên.

b) Thời điểm gửi hồ sơ chậm nhất là 05 ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá (Thời điểm nhận hồ sơ tính theo dấu công văn đến của Bộ Công Thương).

4. Xét duyệt hồ sơ

a) Hội đồng đấu giá kiểm tra xét duyệt hồ sơ và thông báo cho thương nhân kết quả xét duyệt hồ sơ: đủ điều kiện tham gia đấu giá, cần bổ sung hồ sơ hoặc không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

b) Thời gian Hội đồng đấu giá thông báo thương nhân được xét chọn tham gia Phiên đấu giá chậm nhất là 03 ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá (có thể thông báo bằng văn bản hoặc email, fax).

c) Trường hợp phải bổ sung hồ sơ, Hội đồng đấu giá sẽ thông báo (có thể bằng văn bản, điện thoại, email...) để thương nhân nộp bổ sung cho bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá (Bộ Công Thương - Cục Xuất nhập khẩu, địa chỉ 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chậm nhất là 02 ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá.

Điều 10. Điều kiện để được tham gia Phiên đấu giá

Thương nhân được tham gia Phiên đấu giá khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Thương nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 5 Quy chế này.

2. Thương nhân có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 9 Quy chế này và được Hội đồng đấu giá xét chọn.

Điều 11. Trường hợp không được tham gia đấu giá

1. Thương nhân hoặc hồ sơ thương nhân không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 10 Quy chế đấu giá và các quy định khác của pháp luật đấu giá tài sản.

2. Thương nhân vi phạm các quy định pháp luật về đấu giá tài sản và bị truất quyền tham gia đấu giá.

 

Chương III: TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG

 

Điều 12. Chuẩn bị đấu giá

1. Thông báo tổ chức đấu giá

Hội đồng đấu giá thông báo về quy trình đấu giá, giá khởi điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (thông báo chính thức trên website của Bộ Công Thương và các Báo Công Thương, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo Tài chính) chậm nhất là 10 ngày trước khi tiến hành Phiên đấu giá.

2. Niêm yết đấu giá

a) Hội đồng thực hiện niêm yết việc tổ chức bán đấu giá tại trụ sở Bộ Công Thương (54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) chậm nhất là 07 ngày trước khi tiến hành Phiên đấu giá.

b) Nội dung niêm yết gồm:

- Tên, địa chỉ của Hội đồng;

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá;

- Chủng loại đường, số lượng đường được đấu giá, đối tượng tham gia đấu giá;

- Giá khởi điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường;

- Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá;

- Những thông tin khác có liên quan.

Điều 13. Giá khởi điểm, tiền đặt trước

1. Giá khởi điểm và bước giá do Hội đồng đấu giá quy định và công bố tại thông báo tổ chức đấu giá và niêm yết đấu giá.

2. Tiền đặt trước: Số tiền đặt trước có giá trị tương đương với 10% giá trị của số lượng đường thương nhân đăng ký tham gia đấu giá được tính theo giá khởi điểm.

Điều 14. Trình tự đấu giá

1. Phiếu bỏ giá được bỏ trong phong bì riêng, niêm phong, có chữ ký của thương nhân tại các mép của phong bì và chỉ được mở tại Phiên đấu giá.

2. Tại Phiên đấu giá, Hội đồng đấu giá tiến hành mở Phiếu bỏ giá của thương nhân được xét chọn theo Điều 10 Quy chế này. Sau đó Hội đồng thông báo toàn bộ kết quả trả giá của tất cả các thương nhân được xét chọn tham gia Phiên đấu giá.

3. Thương nhân trúng đấu giá là thương nhân có Phiếu bỏ giá quy định tại Điều 9 Quy chế này với mức giá cao từ trên xuống theo thứ tự đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Quy chế này nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm.

Trường hợp các thương nhân có Phiếu bỏ giá với mức giá đưa ra bằng nhau với tổng lượng hạn ngạch thuế quan đăng ký lớn hơn lượng hạn ngạch thuế quan còn lại thì sẽ chia lượng hạn ngạch đó theo số lượng thương nhân đăng ký tại mỗi Phiếu bỏ giá. Trường hợp số lượng hạn ngạch được chia bị lẻ sẽ được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn số.

4. Trường hợp thương nhân trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 từ chối nhận kết quả trúng đấu giá thì thương nhân trả giá thấp hơn liền kề được Hội đồng đấu giá xem xét phê duyệt trúng đấu giá bổ sung.

Trường hợp có nhiều các thương nhân có Phiếu bỏ giá liền kề với mức giá đưa ra bằng nhau thì sẽ chia lượng hạn ngạch đó theo số lượng thương nhân đăng ký tại mỗi Phiếu bỏ giá. Trường hợp số lượng hạn ngạch được chia bị lẻ sẽ được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn số.

 

Chương IV: KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ

 

Điều 15. Thông báo kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá của tất cả các thương nhân cùng với danh sách thương nhân trúng đấu giá sẽ được công bố trên Website của Bộ Công Thương và các Báo Công Thương, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo Tài chính ngay sau Phiên đấu giá.

Điều 16. Phương thức thu tiền trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020

Tiền trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 được thu toàn bộ một lần trước khi Bộ Công Thương thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch nhập khẩu đường.

Thương nhân trúng đấu giá nộp tiền vào tài khoản của Bộ Công Thương (tên tài khoản: Văn phòng Bộ Công Thương, số tài khoản 999996739999 tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Thanh Nhàn, Hà Nội).

Thời hạn nộp tiền mua hạn ngạch thuế quan của thương nhân trúng đấu giá được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quy chế này.

Điều 17. Xử lý tiền đặt trước

1. Thương nhân đăng ký tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá được hoàn lại tiền đặt trước trong vòng 07 ngày làm việc sau khi Phiên đấu giá kết thúc trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

2. Thương nhân có văn bản xin rút không tham gia đấu giá trước Phiên đấu giá 05 (năm) ngày làm việc, tính từ ngày văn bản đến Hội đồng đấu giá thì được hoàn lại tiền đặt trước.

3. Số tiền đặt trước sẽ được tính vào số tiền trúng đấu giá mà thương nhân trúng đấu giá phải nộp cho Bộ Công Thương.

Thương nhân trúng đấu giá khi nộp tiền mua hạn ngạch thì số tiền đặt trước được trừ vào số tiền trúng đấu giá phải nộp của thương nhân.

4. Thương nhân trúng đấu giá nhưng từ chối kết quả đấu giá, thương nhân vi phạm quy chế đấu giá và bị truất quyền tham gia đấu giá thì không được hoàn lại tiền đặt trước.

Điều 18. Hủy kết quả đấu giá

Việc hủy kết quả đấu giá thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về đấu giá.

Điều 19. Quản lý, sử dụng kinh phí bán đấu giá

1. Chi phí phục vụ cho việc tổ chức đấu giá của Hội đồng đấu giá được trích từ số tiền thu được từ việc bán đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020.

2. Tiền mua hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, sau khi trừ chi phí quy định tại Khoản 1 Điều này, được nộp vào ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

 

Chương VI: TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

 

Điều 21. Trách nhiệm của Hội đồng đấu giá

Sau khi kết thúc phiên đấu giá, Hội đồng đấu giá báo cáo Bộ Công Thương kết quả việc đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 để Bộ Công Thương có văn bản thông báo giao hạn ngạch cho thương nhân trúng đấu giá.

Điều 22. Tổ chức thực hiện

1. Các thương nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có hành vi vi phạm quy định tại Quy chế này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, các cơ quan, tổ chức, thương nhân có liên quan phản ánh về Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 

 

 

PHỤ LỤC

PHIẾU BỎ GIÁ

(kèm theo Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2760/QD-HĐĐG ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng đấu giá)

 

TÊN THƯƠNG NHÂN
________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020
(Địa chỉ: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội)

 

1. Tên Thương nhân:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:                     Fax:                                 Email:

4. Ngành nghề kinh doanh:

5. Tên sản phẩm sản xuất, tinh luyện: Bánh kẹo, nước giải khát, đường tinh luyện....

6. Nhu cầu sử dụng đường để sản xuất sản phẩm năm 2019: (đơn vị tính: tấn)

TT

Lượng đăng ký đấu giá (tấn)

Loại đường (đường thô,đường tinh luyện)

Giá đăng ký (nghìn VNĐ)

Trị giá của đơn đấu giá (nghìn VNĐ)

Số tiền đặt trước (nghìn VNĐ)

Đơn giá 1

1.000

 

A

Ax1000

10% (giá khởi điểm x1000)

Đơn giá 2

1.000

 

B

 

 

Đơn giá 3

1.000

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn giá 20

1.000

 

C

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tổng số lượng đăng ký không vượt quá 20.000 tấn.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2760/QĐ-HĐĐG của Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường 2020 về việc ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020
Cơ quan ban hành:Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường 2020Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:2760/QĐ-HĐĐGNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành:27/10/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!