Quyết định 665/QĐ-BTP Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp 2021 - 2025

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

_______

Số: 665/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Trưởng, Phó Trưởng các Cụm, Khu vực thi đua; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

(để báo cáo);

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (để biết);

- Trưởng Khối thi đua các bộ, ban, ngành nội chính Trung ương (để biết);

- Các Thứ trưởng (để biết và chỉ đạo thực hiện);

- Cổng Thông tin điện tử BTP (để đăng tải);

- Lưu: VT, Vụ TĐKT.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thành Long

 
 

BỘ TƯ PHÁP

_______

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 665/QĐ-BTP ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_________________

 

Phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ, ngành Tư pháp qua 75 năm xây dựng, phát triển và kế thừa những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020, để tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng những sự kiện quan trọng của đất nước và của Bộ, Ngành, Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, hành động quyết liệt, kịp thời, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành; tạo sức mạnh tổng hợp và động lực mới, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025) của cả nước.

1.2. Từ kết quả thực hiện phong trào thi đua, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng kịp thời, biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác.

2. Yêu cầu

2.1. Phong trào thi đua phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, sâu rộng, thực chất, hiệu quả; hình thức tổ chức thực hiện phong phú, linh hoạt, gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của Bộ, Ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

2.2. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng, thiết thực, khả thi; kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua hàng năm, phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề trong giai đoạn.

2.3. Khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích của phong trào thi đua, kết quả công tác; bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, kịp thời; chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất; tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được nêu gương, lan tỏa mạnh mẽ trong cơ quan, đơn vị, Cụm, Khu vực thi đua, trong toàn ngành Tư pháp và trong cộng đồng.

II. NỘI DUNG

1. Phong trào thi đua

1.1. Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

Các cơ quan, đơn vị trong Ngành triển khai thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua, trong đó chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.1.1. Phát huy vai trò quan trọng của Bộ, ngành Tư pháp trong việc tham mưu xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật. Tham mưu thể chế hóa đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và các văn kiện của Đảng liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp, Chỉ thị số 43-CT/TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; bảo đảm hệ thống pháp luật Việt Nam đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, hiện đại, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận với chi phí tuân thủ thấp, có hiệu lực, hiệu quả cao, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân là trung tâm, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đối số quốc gia.

1.1.2. Nghiên cứu xây dựng Luật về Tổ chức thi hành pháp luật; góp phần bảo đảm thượng tôn pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử phổ biến trong đời sống xã hội và trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm, chú trọng phổ biến những chính sách, quy định pháp luật ngay từ quá trình dự thảo; thực hiện hiệu quả chủ trương Nhà nước giữ vai trò nòng cốt đi đôi với xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Kịp thời ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh nhằm khắc phục triệt để tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, sớm đưa các luật, pháp lệnh vào cuộc sống.

1.1.3. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về thi hành án dân sự, hành chính; phấn đấu đạt hoặc vượt các chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao; hàng năm giảm lượng án chuyển kỳ sau. Bảo đảm 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính được theo dõi thi hành theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

1.1.4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý. Hình thành được mạng lưới dịch vụ pháp lý rộng khắp, thuận tiện, tin cậy cho người dân, doanh nghiệp; phát huy vai trò tự quản của các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa các lĩnh vực công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, xử lý vi phạm hành chính với trọng tâm là xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch chuyển đổi số ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

1.1.5. Chủ động phòng ngừa và tăng cường năng lực giải quyết tranh chấp, khiếu kiện trong hoạt động đầu tư quốc tế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hợp tác với nước ngoài về pháp luật và tương trợ tư pháp. Song song với việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế về pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, cần tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các thoả thuận hợp tác đã ký để có đề xuất, điều chỉnh phù hợp.

1.1.6. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp để bổ sung nguồn nhân lực pháp luật, tư pháp có năng, lực, trình độ cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo của các Trường Cao đẳng, Trung cấp luật. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học pháp lý, góp phần tích cực vào việc cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

1.1.7. Kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp, các tổ chức pháp chế và các cơ quan tư pháp địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Chú trọng luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành.

1.1.8. Phát huy vai trò của các tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp từ Trung ương đến địa phương trong việc tham mưu cho các bộ, ban, ngành Trung ương; cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

1.2. Các phong trào thi đua khác

1.2.1. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong đó trọng tâm là các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua khác để đa dạng nội dung tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của Ngành và của từng cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới.

1.2.2. Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 ”

Đẩy mạnh tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, triển khai đồng bộ quy định về văn hóa công sở, gắn với tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường bồi dưỡng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về văn hóa công sở, đạo đức công vụ; thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh - sạch - đẹp - an toàn, công sở văn minh, khoa học, tiến tới đổi mới toàn diện trong thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ và thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp.

1.2.3. Phong trào thi đua "Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trên cơ sở kết quả đạt đã được, cùng với các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả phong trào thi đua trong giai đoạn tiếp theo gắn với thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.2.4. Các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp phát động

Căn cứ vào tình hình thực tế, yêu cầu của nhiệm vụ công tác, tùy từng thời điểm, Bộ, ngành Tư pháp sẽ phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt phù hợp khác nhằm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, đột phá vào những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, cấp bách trong công tác.

2. Các giải pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua

2.1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ, ngành Tư pháp về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưỏng của các cấp ủy đảng, chính quyền, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng. Đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp.

2.2. Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, Ngành, quy định của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặc thù, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, đặc biệt là sau khi Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua.

2.3. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, đổi mới phương thức đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua đảm bảo thực chất, hiệu quả trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, Bộ, Ngành hàng năm và trong cả giai đoạn 2021-2025; phát huy tinh thần sáng tạo, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, thực chất; huy động sự tham gia đông đảo, hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, trong toàn Ngành. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

2.4. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách khen thưởng, bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch. Khen thưởng phải phù hợp với thành tích và kết quả đạt được. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, nỗ lực, phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất; tạo sự chuyển biến rõ nét trong khen thưởng đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, người lao động trực tiếp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, tổng kết nhân rộng các điên hình tiên tiến. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

2.5. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền các phong trào thi đua; quan tâm phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua, để những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt, những tấm gương tiêu biểu được lan tỏa sâu rộng trong đơn vị, toàn Ngành và cộng đồng.

2.6. Tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, Cụm, Khu vực thi đua; phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên trách, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở từng cơ quan, đơn vị.

2.7. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp; đảm bảo nguồn lực phù hợp cho tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, Ngành cũng như của từng cơ quan, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ tổ chức thực hiện

Phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 được tổ chức thực hiện thường xuyên, trong đó cao điểm là hai đợt:

1.1. Đợt 1: Thời gian tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 28/8/2023, tổ chức sơ kết cùng với kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp.

1.2. Đợt 2: Thời gian tính từ ngày 29/8/2023 đến ngày 28/8/2025, tổ chức tổng kết cùng với kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI.

Việc tiến hành sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng sẽ thực hiện theo vãn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Tư pháp cho từng đợt thi đua.

2. Trách nhiệm thực hiện

2.1. Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng trong việc tổ chức, chỉ đạo, thưòng xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch.

2.2. Trưởng, Phó Trưởng các Cụm, Khu vực thi đua, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm:

2.2.1. Căn cứ Kế hoạch này và nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong chương trình, kế hoạch công tác giai đoạn 2021-2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác định cụ thể những nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế ở từng cơ quan, đơn vị; xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua của đơn vị và gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp trước ngày 15/7/2021 để theo dõi, tổng hợp;

2.2.2. Phối hợp với cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể phổ biến, quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý;

2.2.3. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; phổ biến, tuyên truyền, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ của các điển hình tiên tiến, làm nòng cốt cho phong trào thi đua;

2.2.4. Xét khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định;

2.2.5. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và công tác sơ kết, tổng kết thực hiện phong trào thi đua; hồ sơ đề nghị khen thưởng (nếu có) về Thường trực Hội đông Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

2.3. Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin, các Tạp chí của Ngành, Bản tin Tư pháp các địa phương chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng thời lượng các chuyên trang, chuyên mục về thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, kết quả thực hiện phong trào thi đua, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành.

2.4. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng đảm bảo kinh phí cho các hoạt động tại Kế hoạch này từ Quỹ Thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

2.5. Vụ Thi đua - Khen thưởng (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch báo cáo Bộ trưởng và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp; phát hiện, đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; tuyên truyền kết quả thực hiện, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vưóng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Vụ Thi đua - Khen thưởng (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp) để được hướng dẫn hoặc báo cáo Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, giải quyết.

thuộc tính Quyết định 665/QĐ-BTP

Quyết định 665/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:665/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:29/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật , Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025

Ngày 29/4/2021, Bộ Tư pháp ra Quyết định 665/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước như sau: Bảo đảm 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính được theo dõi thi hành theo quy định của Luật Tố tụng hành chính; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đặc biệt là xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính; Chú trọng luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành;…

Ngoài ra, phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 được tổ chức thực hiện thường xuyên gồm 02 điểm cao đợt: Đợt 1 từ ngày 01/01/2021 đến ngày 28/8/2023, tổ chức sơ kết cùng với kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp; Đợt 2 từ ngày 29/8/2023 đến ngày 28/8/2025, tổ chức tổng kết cùng với kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định665/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi