Quyết định 258/QĐ-BTP 2022 Kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ Thi đua - Khen thưởng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

______

Số: 258/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ Thi đua - Khen thưởng

________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-BTP ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ Thi đua - Khen thưởng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Lưu: VT, TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

 
 
 

BỘ TƯ PHÁP

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác năm 2022 của Vụ Thi đua - Khen thưởng
(Kèm theo Quyết định số: 258/QĐ-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

___________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ công tác năm 2022 của đơn vị.

1.2. Thực hiện tốt vai trò tham mưu của đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng, góp phần làm cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả công tác của Bộ, Ngành.

1.3. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

2. Yêu cầu

2.1. Bám sát Nội dung Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022 của ngành Tư pháp; các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2022, đảm bảo thông qua hoạt động thi đua, khen thưởng góp phần thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Bộ, Ngành.

2.2. Đảm bảo tính toàn diện, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao để triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao.

2.3. Phân công, phân nhiệm hợp lý, cụ thể; đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của từng lãnh đạo, công chức trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tiếp tục tham mưu thể chế hóa và tổ chức quán triệt, thực hiện kịp thời, đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định của ngành Tư pháp về công tác thi đua, khen thưởng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành, đặc biệt là tham mưu ban hành sớm, tổ chức thực hiện hiệu quả Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2022, bảo đảm thống nhất, phù hợp với triển khai công tác chuyên môn của Bộ, Ngành; rà soát, sửa đổi các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, Ngành sau khi Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn được thông qua.

1.2. Tham mưu đổi mới nội dung, đảm bảo thực chất, hiệu quả các phong trào thi đua trong ngành Tư pháp phù hợp với chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ trong các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, gắn với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, Ngành thông qua các chỉ tiêu thi đua, giải pháp thực hiện cụ thể, tạo động lực trong tổ chức thực hiện.

1.3. Tham mưu thực hiện tốt chính sách khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch; chú trọng khen thưởng thông qua phát hiện các nhân tố điển hình; khen thưởng công chức, viên chức, người lao động trực tiếp; khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, kịp thời động viên, nêu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chấm điểm thi đua, đánh giá xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm căn cứ bình xét khen thưởng.

1.4. Tăng cường tham mưu phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, gắn với công tác truyền thông nhằm lan tỏa, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

1.5. Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Cụm, Khu vực thi đua; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong toàn Ngành.

1.6. Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, công tác chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thi đua, khen thưởng nói chung và công tác chấm điểm, xếp hạng các đơn vị trong Ngành nói riêng.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Xây dựng văn bản, đề án

a) Tham mưu đánh giá tình hình triển khai thực hiện trong thời gian qua, đưa ra các giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả các Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các đơn vị trong thời gian tới. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng năm 2022 đối với các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương;

b) Tham mưu đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp ngay sau khi Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành được sửa đổi, bổ sung ban hành mới.

2.2. Tham mưu chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng

a) Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo chuyên đề trong Bộ, ngành Tư pháp năm 2022;

b) Hoàn thiện, trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến hướng đến Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI;

c) Tham mưu, giúp Bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên trong toàn Ngành, phong trào thi đua theo chuyên đề đối với cơ quan tư pháp địa phương gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” giai đoạn 2021 - 2025, “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 và các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, Ngành, cơ quan, đơn vị được giao trong năm 2022;

Tham mưu tổ chức tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề theo chỉ đạo của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương;

d) Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác của các cơ quan, đơn vị, các Cụm, Khu vực thi đua, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 cho các cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trong Ngành;

đ) Xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai công tác thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng các phong trào thi đua, xét đề nghị xếp hạng, thực hiện chính sách khen thưởng trong ngành Tư pháp; gắn kết chặt chẽ giữa công tác thi đua, khen thưởng và công tác đánh giá công chức, viên chức, người lao động.

2.3. Thực hiện nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

a) Rà soát, thẩm định hồ sơ, hoàn tất các thủ tục trình Hội đồng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp xét, đề nghị Bộ trưởng khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng thường xuyên, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất và hiệp y khen thưởng theo quy định của pháp luật;

b) Tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng; xét đề nghị xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022;

c) Tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại một số đơn vị với hình thức phù hợp; tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 của các cơ quan, đơn vị và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp;

d) Kịp thời phát hiện, đề xuất khen thưởng đối với các trường hợp có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, các nhân tố điển hình, tiêu biểu trong các phong trào thi đua của Bộ, ngành Tư pháp;

đ) Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; chuẩn bị các tài liệu, tổ chức các phiên họp; thông báo kết quả các phiên họp; tổ chức triển khai thực hiện các kết luận của Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng;

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định và các nhiệm vụ khác của Hội đồng.

2.4. Tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng; tôn vinh các điển hình tiên tiến và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng

a) Thực hiện tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng; phối hợp thực hiện truyền thông về những mô hình mới, cách làm hay sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác; những gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, của Bộ, Ngành;

b) Phối hợp nâng cấp; khai thác, vận hành hiệu quả Trang thông tin Thi đua, khen thưởng; phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng Phần mềm quản lý dữ liệu về khen thưởng, phần mềm chấm điểm các đơn vị trong ngành Tư pháp.

2.5. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp với vai trò là Trưởng Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương năm 2022

a) Phối hợp với đơn vị Trưởng Khối (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương; tiếp nhận bàn giao vai trò Trưởng Khối thi đua năm 2022;

b) Chủ trì triển khai các nhiệm vụ hoạt động của Khối thi đua năm 2022 như: xây dựng các văn bản trong tổ chức triển khai phong trào thi đua, khen thưởng của Khối; tổ chức hoạt động sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua; tổ chức các hoạt động kiểm tra, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng giữa các thành viên trong Khối...;

c) Chủ trì phối hợp với đơn vị Phó Trưởng khối, các thành viên trong Khối tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; bàn giao nhiệm vụ Trưởng Khối thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối;

d) Phối hợp với các đơn vị thành viên của Khối hoàn thiện quy trình, hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

2.6. Các nhiệm vụ khác

a) Quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí Quỹ thi đua, khen thưởng; hiện vật khen thưởng ngành Tư pháp; tài sản cơ quan theo quy định; lưu trữ hồ sơ, tài liệu đúng quy định, hiệu quả;

b) Thực hiện nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp;

c) Công tác tổ chức cán bộ: Tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ, chính sách về cán bộ, công chức theo quy định hiện hành; tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung đầy đủ vị trí công chức trong Vụ theo đúng quy định; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đáp ứng ngày càng đáp tốt hơn yêu cầu công tác trong giai đoạn mới;

d) Thực hiện công tác đảng, quốc phòng, an ninh, kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh niên, các mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác thi đua, khen thưởng... của đơn vị theo quy định;

đ) Rà soát việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại đơn vị;

e) Tổ chức Hội nghị công chức của đơn vị năm 2022 thực chất, hiệu quả;

g) Tham gia ý kiến đối với các dự thảo đề án, văn bản theo yêu cầu của Bộ và của các cơ quan, đơn vị; thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này; lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, thường xuyên nắm bắt tình hình chỉ đạo, triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo, công chức trong Vụ để tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ đề ra.

2. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng trong việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước, Quỹ Thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

4. Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh các nhiệm vụ mới, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ Thi đua - Khen thưởng)./.

 
 
 

BỘ TƯ PHÁP

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

 

 

 

Phụ lục

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

________________

 

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

Tiến độ thực hiện, hoàn thành

Sản phẩm chính

Nguồn kinh phí đảm bảo

Ghi chú

I.

XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

1.

Tham mưu ban hành Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua các đơn vị thuộc Bộ năm 2022

 

 

 

 

 

 

1.1.

Tổ chức Hội nghị trực tuyến của Bộ Tư pháp đánh giá tình hình thực hiện Bảng Tiêu chí chấm điểm các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 3/2022

Kế hoạch, Báo cáo, Tài liệu, Tọa đàm

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

1.2.

Tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua các đơn vị thuộc Bộ năm 2022

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 3/2022

Quyết định, Bảng Tiêu chí

Ngân sách

Nhà nước

 

2.

Tham mưu ban hành Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022

 

 

 

 

 

 

2.1.

Tổ chức Hội nghị trực tuyến của Bộ Tư pháp đánh giá tình hình thực hiện Bảng Tiêu chí chấm điểm Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vụ Thi đua

- Khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 3/2022

Kế hoạch, Báo cáo, Tài liệu, Tọa đàm

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

2.2.

Tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Bảng tiêu chí đánh giá, chẩm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 3/2022

Quyết định, Bảng Tiêu chí

Ngân sách

Nhà nước

 

3.

Tham mưu ban hành Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2022

 

 

 

 

 

 

3.1.

Tổ chức Hội nghị trực tuyến của Bộ Tư pháp đánh giá tình hình thực hiện Bảng Tiêu chí chấm điểm các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

Vụ Thi đua

- Khen thưởng

Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan

Tháng 3/2022

Kế hoạch, Báo cáo, Tài liệu, Tọa đàm

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.2.

Tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2022

Vụ Thi đua

- Khen thưởng

Tổng cục THADS, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp và các đơn vị có liên quan

Tháng 3/2022

Quyết định, Bảng Tiêu chí

Ngân sách Nhà nước

 

4.

Tham mưu đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện; tham mưu ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

 

 

 

 

 

 

4.1.

Tham mưu đánh giá tình hình thực hiện, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2018/TT-BTP

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị trong toàn Ngành

Sau khi Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi được ban

hành

Báo cáo, Công văn

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

4.2.

Tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 05/2018/TT-BTP

Vụ Thi đua

- Khen thưởng

Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp, các đơn vị có liên quan

Sau khi Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực

Báo cáo, Thông tư

Kinh phí tự chủ

 

II.

THAM MƯU CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1.

Hoàn thiện, trình ban hành Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành

Tư pháp

Tháng 1/2022

Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

Đã hoàn thành

2.

Hoàn thiện, trình ban hành Báo cáo tổng kết đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập ngành Tư pháp và hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành

Tư pháp

Tháng 3/2022

Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.

Tham mưu tổ chức triển khai phong trào thi đua thường xuyên, các phong trào thi đua theo chuyên đề của Bộ, ngành Tư pháp năm 2022

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

Hướng dẫn,

Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.1.

Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2022

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành

Tư pháp

Tháng 1/2022

Quyết định, Kế hoạch

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

Đã hoàn thành

3.2.

Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2022 đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan,

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành

Tư pháp

Trước 15/3/2022

Quyết định, Kế hoạch

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.3.

Hướng dẫn một số nội dung về ký kết giao ước thi đua, triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Tháng 3/2022

Hướng dẫn, Báo cáo, Bảng tổng hợp

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.4.

Hoàn thiện, trình ban hành Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI

Vụ Thi đua

- Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành

Tư pháp

Tháng 4/2022

Quyết định, Kế hoạch

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.5.

Xây dựng, trình Bộ trưởng ký Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Theo chỉ đạo của HĐTĐKTTW

Quyết định, Kế hoạch

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.6.

Xây dựng, trình Bộ trưởng ký Quyết định ban hành Kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp” giai đoạn 2021 - 2025

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 3/2022

Quyết định, Kế hoạch

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.7.

Tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị có liên quan

Tháng 3/2022

Quyết định, Kế hoạch

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.8.

Tham mưu Bộ trưởng ban hành văn bản hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Vụ Thi đua

- Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành

Tư pháp

Tháng 3/2022

Hướng dẫn

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.9.

Tham mưu Bộ trưởng ban hành văn bản hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2022

Vụ Thi đua

- Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành

Tư pháp

Tháng 5/2022

Hướng dẫn

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.10.

Tham mưu Bộ trưởng ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung về tổ chức chấm điểm thi đua, xét, đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2022

Vụ Thi đua

- Khen

thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành

Tư pháp

Tháng 8/2022

Hướng dẫn

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

4.

Tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ sơ kết công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 của các Cụm, Khu vực thi đua và của toàn Ngành

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Các Cụm, Khu

vực thi đua

Tháng 6/2022

Hướng dẫn,

Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

5.

Tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Sau khi Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực

Kế hoạch, Báo cáo, Tài liệu, Hội nghị

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

6.

Tham mưu tổ chức các hoạt động phục vụ tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp năm 2023

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ

Tháng

12/2022

Quyết định, Báo cáo, Kế hoạch, Hội nghị tổng kết

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

III.

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NGÀNH TƯ PHÁP

1.

Rà soát, thẩm định hồ sơ, hoàn tất các thủ tục trình Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp xét, đề nghị Bộ trưởng khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng thường xuyên, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất theo quy định của pháp luật

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 12/2022

Báo cáo kết quả rà soát, thẩm định hồ sơ

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

2.

Tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng; xét đề nghị xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ năm 2022

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 12/2022

Báo cáo, Bảng tổng hợp, Biên bản, Cuộc họp, Quyết định

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.

Tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng; xét đề nghị xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 12/2022

Báo cáo, Bảng tổng hợp, Biên bản, Cuộc họp, Quyết định

Quỹ TĐKT

ngành Tư pháp

 

4.

Tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng; xét đề nghị xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự

Tháng 12/2022

Báo cáo, Bảng tổng hợp, Biên bản, Cuộc họp, Quyết định

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

5.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức các phiên họp của Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Văn phòng Bộ, Tổng cục THADS và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường xuyên

Giấy mời, tài liệu, kinh phí, hội trường, máy tính...

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

6.

Xử lý các thông tin, ý kiến đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ngành, địa phương

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị

Công văn,

Thông báo, Tờ trình

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

7.

Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; tổ chức triển khai thực hiện các kết luận; thông báo kết quả các phiên họp của Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp

Thường xuyên

Chương trình, Kế hoạch, Thông báo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

8.

Tổ chức 03 Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại một số cơ quan tư pháp địa phương

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành

Tư pháp

Có kế hoạch cụ thể ban hành sau

Kế hoạch, Báo cáo và các tài liệu khác

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

9.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Các địa phương, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Hội nghị, Kịch bản, các điều kiện cần thiết phục vụ trao tặng

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

10.

Tham mưu tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát sinh khác của Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Theo nhiệm vụ phát sinh cụ thể

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

IV.

TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG; TÔN VINH ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1.

Phối hợp thực hiện tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng, trong đó, chú trọng truyền thông về những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác; những gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, của Bộ, Ngành trên Trang thông tin Thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp và các báo, tạp chí của Ngành, Bản tin Tư pháp các địa phương và các hình thức phù hợp khác

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp, Cục THADS

Thường xuyên

Các tin, bài, hình ảnh; sách, ấn phẩm

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp, kinh phí của các đơn vị thực hiện

 

2.

Phối hợp nâng cấp; khai thác, vận hành hiệu quả Trang thông tin Thi đua, khen thưởng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Trang thông tin điện tử

Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

3.

Phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng Phần mềm quản lý dữ liệu về khen thưởng; phần mềm chấm điểm thi đua các đơn vị trong Ngành

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Thuyết minh đề xuất, giải pháp

Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

4.

Tham mưu xây dựng, phát hành Sách Hỏi - Đáp về công tác thi đua, chính sách khen thưởng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Sau khi Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực

Tài liệu được

phát hành

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

V.

THAM MƯU THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA BỘ TƯ PHÁP VỚI VAI TRÒ LÀ TRƯỞNG KHỐI THI ĐUA CÁC BỘ, BAN, NGÀNH NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

1.

Tiếp nhận vai trò trưởng Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương; phối hợp với Bộ Quốc phòng - Trưởng Khối thi đua năm 2021 để tổ chức tổng kết hoạt động năm 2021 và ký kết giao ước thi đua năm 2022 của Khối thi đua

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Đơn vị đầu mối của các thành viên Khối thi đua; Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Theo kế hoạch của Khối thi đua

 

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác

 

2.

Tham mưu ban hành Kế hoạch hoạt động của Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương năm 2022

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Đơn vị đầu mối của các thành viên Khối thi đua

Tháng 3/2022

Quyết định, Kế hoạch

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.

Tham mưu tổ chức hoạt động sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Đơn vị đầu mối của các thành viên Khối thi đua, một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Tháng 7/2022

Văn bản hướng dẫn, Hội nghị, Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

4.

Tham mưu ban hành Kế hoạch và tổ chức Đoàn công tác phục vụ hoạt động kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị thành viên Khối thi đua

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Đơn vị đầu mối của các thành viên Khối thi đua, Tổng cục THADS

Tháng 9/2022

Kế hoạch, Tổ chức các đoàn kiểm tra, báo cáo kết luận kiểm tra, các tài liệu khác

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

5

Tham mưu tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua năm 2022 và bàn giao nhiệm vụ Trưởng Khối thi đua năm 2023

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Đơn vị đầu mối của các thành viên Khối thi đua; Văn phòng

Bộ, Tổng cục

THADS và các đơn vị có liên quan

Theo thống nhất của các đơn vị thành viên

Báo cáo Tổng kết, Hội nghị và các tài liệu liên quan

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác

 

VI.

CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

1.

Quản lý, sử dụng kinh phí Quỹ thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp; tài sản cơ quan theo quy định

Vụ Thi đua

- Khen thưởng

Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ

Thường xuyên

Quyết định, Dự toán, Phiếu chi

Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

2.

Thực hiện nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp

Thường xuyên

Báo cáo, Kế hoạch; Báo cáo kết quả rà soát; Bảng tổng hợp;

Cuộc họp; Biên Bản; Quyết định

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.

Thực hiện công tác quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng; lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Phiếu xuất kho, Hiện vật khen thưởng, Hồ sơ

Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

4.

Triển khai thực hiện công tác cán bộ theo phân cấp trong quả lý công chức; tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung công chức trong Vụ theo đúng quy định

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Vụ Tổ chức cán bộ

Thường xuyên

Kế hoạch, Công văn, Báo cáo

Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

5.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo kết quả công tác định kỳ, đột xuất, cung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; công tác văn thư, lưu trữ

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo, Công văn, các hoạt động khác

Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

6.

Thực hiện công tác đảng, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, quốc phòng, an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh niên, các mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác thi đua, khen thưởng... của đơn vị theo quy định

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo, Công văn, các hoạt động khác

Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

7.

Rà soát việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại đơn vị; kịp thời xử lý, khắc phục tồn tại, hạn chế (nếu có)

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo, giải pháp

Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

8.

Tham gia ý kiến đối với các dự thảo đề án, văn bản theo yêu cầu của Bộ và của các cơ quan, đơn vị

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Công văn

Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

9.

Tổ chức Hội nghị công chức của đơn vị năm 2022 đảm bảo thực chất, hiệu quả

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Theo chỉ đạo của LĐ Bộ và KH chung của Bộ

Báo cáo, Kế hoạch và các tài liệu khác

Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

10.

Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

Vụ Thi đua -

Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Theo chỉ đạo của

Lãnh đạo Bộ

Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo, Tờ trình, Công văn

Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác

 

 

 

thuộc tính Quyết định 258/QĐ-BTP

Quyết định 258/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:258/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành:24/02/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật , Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch công tác của Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Tư pháp năm 2022

Ngày 24/02/2022, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 258/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ Thi đua - Khen thưởng.

Theo đó, nội dung Kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ Thi đua – Khen thưởng gồm các nhiệm vụ sau: trong tháng 03/2022 tổ chức Hội nghị trực tuyến của Bộ Tư pháp đánh giá tình hình thực hiện Bảng Tiêu chí chấm điểm các đơn vị thuộc Bộ; Tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua các đơn vị thuộc Bộ năm 2022; Tổ chức Hội nghị trực tuyến của Bộ Tư pháp đánh giá tình hình thực hiện Bảng Tiêu chí chấm điểm các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương,….

Ngoài ra, trong tháng 01/2022 cần xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2022; Tháng 03/2022 hoàn thiện, trình ban hành Báo cáo tổng kết đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập ngành Tư pháp và hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam; Tháng 04/2022 hoàn thiện, trình ban hành Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI,….

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 258/QĐ-BTP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi