Quyết định 1135/QĐ-BKHĐT cán bộ, công chức Kế hoạch và Đầu tư thực hiện văn hoá công sở

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1135/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ” GIAI ĐOẠN 2019 – 2025

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưng ngành Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Khối trưởng Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp;
- Các đ/c lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo thực hiện);
- Trung tâm Tin học (để đăng tin);
- Lưu: VT, Vụ TĐKTTT (2b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ" GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định s: 1135/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sởdo Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Tạo chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chng tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện, vì người dân phục vụ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ th hng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác, kiến tạo nên môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả.

Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của ngành Kế hoạch và Đầu tư, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm và minh bạch.

2. Yêu cầu: Việc thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Đề cao trách nhiệm, vai trò ca người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo và tổ chức triển khai phong trào thi đua. Việc thực hiện phong trào thi đua phải thường xuyên, liên tục, có kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua.

II. ĐỐI TƯỢNG THI ĐUA

1. Tập thể: Các đơn vị thuộc Bộ; Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố; Ban quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh thành phố (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị).

2. Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức, viên chức).

III. NỘI DUNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

1. Đối với tập thể

Với mục tiêu “thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp” bao gồm các nội dung thi đua sau:

- Xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở.

- Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp...

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

Với mục tiêu “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”, mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư cần thi đua thực hiện các nội dung như sau:

a) Xây dựng hình ảnh tác phong, cốt cách của người cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư chuyên nghiệp, tận tâm, mẫu mực sáng tạo, vì người dân phục vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải “đoàn kết - bản lĩnh - trí tuệ” với hành động cụ thể sau:

- Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó. Tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; làm việc đúng giờ, không đi muộn về sớm, không rời nhiệm sở trong giờ làm việc mà không có lý do chính đáng; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc.

- Xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả bằng sự hiểu biết, thường xuyên cập nhật kiến thức, thông tin; luôn sáng tạo, đổi mới phương thức làm việc. Chủ động xử lý công việc khẩn trương, hiệu quả, không đợi đến hạn mới xử lý, hoặc đợi nhắc việc mới làm, hoặc xử lý một cách chậm trễ, quá thời hạn quy định.

- Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của doanh nghiệp và người dân.

b) Kiến tạo môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả tại các đơn vị trong ngành Kế hoạch và Đầu tư

- Xây dựng môi trường làm việc chuẩn mực, có văn hóa; văn minh, lịch sự và tôn trọng trong giao tiếp với người dân, doanh nghiệp, với tổ chức liên quan; công chức, viên chức phải lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

- Đối với đồng nghiệp: công chức, viên chức phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, tổ chức; xây dựng lòng tin với đồng nghiệp bằng hành động cụ thể, thiết thực.

- Đối với lãnh đạo cấp trên: công chức, viên chức phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng.

- Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; bình đẳng, dân chủ trong quản lý, điều hành; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử.

c) Xây dựng chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư

- Đề cao, tự hào về truyền thống đoàn kết, vững mạnh của Ngành; phải giữ gìn uy tín của tập thể, của Bộ, của Ngành trong ứng xử hằng ngày và xử lý công việc.

- Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ.

- Không hút thuốc lá, đánh bài trong phòng làm việc, không tham gia vào các tệ nạn xã hội; không được sử dụng đồ uống có cồn tại cơ quan trong giờ làm việc; không uống rượu, bia say bên ngoài cơ quan về gây gổ to tiếng, gây mất trật tự, mỹ quan và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị; không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

- Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội.

- Công chức, viên chức lãnh đạo, nhất là người đứng đầu phải thực sự công bằng, trách nhiệm, gương mẫu với phương châm “tiên phong đổi mới - nắm bắt cơ hội”, người đứng đầu các đơn vị trong toàn Ngành có trách nhiệm lãnh đạo giữ gìn sự đoàn kết, trước hết là trong tập thể lãnh đạo; phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín.

d) Xây dựng môi trường làm việc tại các đơn vị trong ngành Kế hoạch và Đầu tư năng động, chuyên nghiệp

- Xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, gọn gàng, khoa học; sử dụng các trang thiết bị làm việc, sinh hoạt tại cơ quan bằng các chất liệu thân thiện với môi trường; mỗi cá nhân trong Bộ, trong Ngành phải tự ý thức về bảo vệ môi trường sống, môi trường làm việc.

- Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải mặc trang phục công sở lịch sự theo đúng quy định của Bộ và địa phương bảo đảm gọn gàng, lịch sự.

- Đối với các đơn vị thuộc Bộ khi tiếp khách quốc tế có hoạt động ký kết, khen thưởng, nam giới mặc trang phục lịch sự, nữ giới mặc áo dài.

IV. TIÊU CHUẨN THI ĐUA

1. Đối với tập thể

a) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị:

- Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thời hạn.

- Bám sát thực tiễn, nghiên cứu bổ sung kịp thời các hướng dẫn, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách, pháp luật, đề xuất và thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trên lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê; thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

- Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các quy định về văn hóa công sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

b) Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị:

- Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị nhằm làm cho hoạt động của cơ quan, đơn vị được công khai, minh bạch.

- Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, phục vụ nhân dân tốt hơn.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử để công khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện cho nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua môi trường mạng, đảm bảo hằng năm cắt giảm % chi phí tối thiểu tuân thủ theo thủ tục hành chính.

- Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

c) Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp:

- Thực hiện bài trí công sở theo đúng quy định trong Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước và điều kiện của cơ quan, tổ chức.

- Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an toàn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

- Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; tuân thủ đúng, đủ các quy định về công vụ, công sở và hành chính.

- Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tác phong chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ công việc.

- Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử tại nơi làm việc và địa phương cư trú.

V. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Hằng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, đơn vị lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua (trên cơ sở các nội dung đăng ký của đơn vị tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này) là nội dung chính để đánh giá thi đua và xem xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc Bộ, thuộc đơn vị.

2. Khen thưởng sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua:

- Khen thưởng sơ kết:

Bộ và các đơn vị trong Ngành tiến hành sơ kết, xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo thẩm quyền và lựa chọn tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu để đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng tặng Bằng khen.

- Khen thưởng tổng kết:

Bộ và các đơn vị trong Ngành tiến hành tổng kết, xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo thẩm quyền và lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen hoặc trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trình tự, thủ tục khen thưởng thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này và điều kiện cụ thể, các đơn vị trong toàn Ngành xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ, định kỳ báo cáo về Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông để tổng hợp.

2. Đảng ủy cơ quan, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên cơ quan có trách nhiệm quán triệt, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về văn hóa công sở tới toàn thể Đảng viên, Công đoàn viên và Đoàn viên Đoàn thanh niên cơ quan.

3. Người đứng đầu các đơn vị trong toàn Ngành có trách nhiệm chỉ đạo tập thể và cá nhân thuộc đơn vị mình thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định về văn hóa công sở ban hành kèm theo Kế hoạch này và các quy định về văn hóa công sở của Bộ, của cơ quan. Đồng thời, người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm khi có tập thể hoặc cá nhân mình phụ trách vi phạm các quy định về văn hóa công sở tại cơ quan.

4. Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức phát động phong trào thi đua đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào này, tổng hợp kết quả báo cáo lãnh đạo Bộ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ.

5. Kinh phí tổ chức thực hiện:

- Các đơn vị chủ động xây dựng phương án kinh phí thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị và trên cơ sở kinh phí đã được giao năm 2019 và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2020-2025.

- Đối với các hoạt động về thi đua khen thưởng, truyền thông của Bộ trong nội dung Quyết định này, giao Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông lên phương án bố trí kinh phí từ Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ.

6. Các Báo, Tạp chí, Trang thông tin điện tử của Bộ và trang tin của các đơn vị trong toàn Ngành tổ chức tuyên truyền phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở”, xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, gương “người tốt việc tốt” trong phong trào thi đua nói trên.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, hoặc theo đề nghị của các đơn vị trong toàn Ngành, Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ” GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1135/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

TT

Nội dung thi đua/nhiệm vụ triển khai

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

I

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYÊN TRUYỀN

 

 

 

 

1

Tchức phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KH&ĐT thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Vụ TĐKT&TT

Văn phòng Bộ, Vụ TCCB

Tháng 8/2019

 

2

Quán triệt, ph biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa công sở và các nội dung của phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KH&ĐT thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN cơ quan

Các đơn vị trong Ngành

Quý III/2019

 

3

Xây dựng kế hoạch truyền thông về thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KH&ĐT thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Vụ TĐKT&TT

Cng thông tin điện tcủa Bộ, Báo Đầu tư, Báo Đấu thầu, Tạp chí KT&DB, trang thông tin điện tcủa các đơn vị trong Ngành

Quý III/2019

 

4

Xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc thi tìm hiu về phong trào thi đua “Cán bộ, công chc, viên chức ngành KH&ĐT thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Vụ TĐKT&TT

Đảng ủy cơ quan, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên cơ quan

Quý II/2020

 

5

Xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, tập huấn về văn hóa công sở

Trung m đào tạo cán bộ KTKH

Vụ TCCB, Vụ TĐKT&TT

Quý III/2019

 

6

Xây dựng chuyên mục, chuyên san, bài viết vphong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KH&ĐT thi đua thực hiện văn hóa công s

Cng TTĐT của Bộ, Báo Đầu tư, Báo Đấu thầu, Tạp chí KTDB

Vụ TĐKT&TT và các đơn vị liên quan

Từ tháng 8/2019

 

II.

XÂY DỰNG BAN HÀNH CHÍNH SÁCH VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

1

Xây dựng tiêu chí đánh giá, chm điểm thi đua trong việc thực thi văn hóa công s

Vụ TĐKT&TT

Vụ TCCB, Văn phòng Bộ, Các đơn vị liên quan

 

 

2

Xây dựng Kế hoạch chnh trang, hiện đại hóa công sở, xanh hóa công sở

Văn phòng Bộ

Vụ TĐKT&TT, Đoàn Thanh niên cơ quan

Từ tháng 8/2019

 

3

Xây dựng Kế hoạch năm vcải cách hành chính của Bộ KH&ĐT

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Quý IV hằng năm

 

4

Xây dựng hoàn thiện các cơ chế chính sách về đầu tư kinh doanh theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thtục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc

Cục ĐKKD, Cục ĐTNN, Cục PTDN, Vụ Pháp chế, CIEM

Các đơn vị liên quan

Từ Quý IV/2019-2025

 

5

Kim tra, rà soát, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Kế hoch và Đầu tư

Vụ TCCB

Văn phòng Bộ, TTTH và các đơn vị thuộc Bộ

Quý III hng năm

 

6

Kiểm tra, rà soát, đôn đốc các đơn vị thực hiện Quyết định số 1364/QĐ-BKHĐT ngày 17/9/2018 về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 ca Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

 

 

III

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THỰC THI CÔNG VỤ

 

 

 

 

1

Tăng cường Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong nội bộ

TTTH

 

 

 

2

Triển khai xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp giai đoạn 2020-2025

TTTH

Văn phòng Bộ

Cục ĐTNN

Cục ĐKKD

Cục QLĐT

Cục PTDN

Quý I/2020

 

3

Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành

TTTH; Vụ THKTQD

Tng cục Thống kê

Cục ĐTNN

Cục ĐKKD

Cục PTHTX

Cục QLĐT

Cục PTDN

Vụ QLQH

Vụ GS và TĐĐT

Các đơn vị liên quan

 

 

4

Xây dựng kế hoạch hiện đại hóa và đồng bộ hóa hạ tầng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ tại trụ sở cơ quan Bộ và các đơn vị

TTTH

Các đơn vị liên quan

Quý I/2020

 

IV

KHỐI SỞ KHĐT/BQL KCN, KCX, KKT

 

 

 

 

1

Xây dựng kế hoạch cụ th trin khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KH&ĐT thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Sở KHĐT/BQL các KCN, KCX, KKT trên cả nước

Vụ TĐKT&TT

Quý III/2019

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi