Quyết định 2000/QĐ-BKHCN 2019 phong trào cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

-----------------

Số: 2000/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện
Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện
văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025

-----------

B TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NB-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Thi đua - Khen thưởng, 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban TĐKT TW (để b/c);

- Bộ trưởng; các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, TĐKT.

 

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
 

 

 

Chu Ngọc Anh

 

 

 

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

-----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

 

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức
thi đua thực hiện
văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025
 
(Ban hành kèm theo Ouyết định số 2000/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 7 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

------------

Thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 ban hành kèm Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

Quán triệt nội dung, tinh thần Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Bộ Khoa học và Công nghệ; tạo sự chuyển biến về cơ bản trong xây dựng môi trường văn hóa công sở tích cực, lành mạnh thông qua ý thức rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức lối sống, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật hành chính, qua đó, xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức và người lao động gương mẫu, tận tụy, kỷ cương, trách nhiệm gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày. 

II. NỘI DUNG, YÊU CẦU 

Đ triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua, với trọng tâm: Văn hóa công sở gắn với chức trách nhiệm vụ, trong đó trách nhiệm công vụ là trung tâm, văn hóa là cái gốc, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu toàn thể công chức, viên chức và người lao động: 

1. Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, hình thành tác phong cốt cách mẫu mực, chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm, luôn tận tụy trong mọi vị trí công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo sự tin tưởng với lãnh đạo và đồng nghiệp. 

2. Thể hiện có văn hóa và trách nhiệm trong giao tiếp, ứng xử với cấp trên, đồng cấp và cấp dưới, biết cách thức tổ chức công việc và hoàn thành các nhiệm vụ được giao bằng chính năng lực của mình. 

Thực hiện giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, làm việc khoa học, kỷ cương, kỷ luật hành chính; tôn trọng, lắng nghe, tận tình, hợp tác chặt chẽ, tương trợ với đồng nghiệp, cấp trên phải công tâm, khách quan, lắng nghe và tôn trọng cấp dưới. Cấp dưới phải phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công của cấp trên theo đúng quy định. 

3. Thực hiện chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. Thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, luôn sẵn sàng chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; không ngừng thi đua học tập, nâng cao năng lực, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới. 

 III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì theo dõi việc thực hiện các quy chế nội bộ liên quan đến văn hóa công sở (Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Thanh tra Bộ) và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá, đẩy mạnh hiệu quả thực hiện các Quy chế: 

- Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước. 

- Quyết định số 1077/QĐ-BKHCN ngày 20/5/2015 ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Quyết định số 2555/QĐ-BKHCN ngày 08/9/2016 ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Quyết định số 2288/QĐ-BKHCN ngày 21/8/2017 ban hành Quy chế làm việc của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Quyết định số 3649/QĐ-BKHCN ngày 28/11/2018 ban hành Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị, công chức và viên chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Quyết định số 674/QĐ-BKHCN ngày 28/3/2019 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Quyết định số 1038/QĐ-BKHCN ngày 02/5/2019 ban hành Quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Quyết định số 728/QĐ-BKHCN ngày 10/4/2015 ban hành Quy chế tạm thời về quản lý và sử dụng phòng họp, phòng tiếp khách và hội trường tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2. Vụ Thi đua - Khen thưởng tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ để lồng ghép vào nội dung phát động giai đoạn 2020 - 2025 (dịp Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của Bộ). 

3. Khối trưởng các Khối thi đua trong Bộ phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng để nghiên cứu lồng ghép nội dung vào tiêu chí giao ước thi đua hàng năm.

4. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ phát huy vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo phổ biến, quán triệt các nội dung nêu tại Mục II đến công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình; kết quả triển khai là một trong các căn cứ đánh giá và xem xét khen thưởng hàng năm của đơn vị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện. 

2. Vụ Thi đua - Khen thưởng là cơ quan thường trực giúp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Vụ Thi đua - Khen thưởng để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ để xem xét, điều chnh, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
 

 

 

Chu Ngọc Anh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi