Công văn 1171/UBDT-VP của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN DÂN TỘC
-------
Số: 1171/UBDT-VP
V/v: Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 
 
Kính gửi: Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban
 
Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên năm 2013, Tổng kết công tác dân tộc năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014, Ủy ban Dân tộc yêu cầu các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban triển khai một số nội dung đánh giá tổng kết công tác thi đua, xét khen thưởng năm 2013 như sau:
I. Tổng kết công tác Thi đua, xét Khen thưởng năm 2013
1. Tiến hành tổng kết đánh giá, bình xét các Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2013 (phải thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Cơ quan công tác dân tộc);
2. Tổng kết công tác thi đua phải căn cứ vào nội dung Phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại hội nghị Tổng kết toàn quốc đánh giá và triển khai thực hiện Chính sách dân tộc năm 2013;
3. Phải đánh giá đúng kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành về số lượng, chất lượng, tiến độ thời gian được quy định tại Quyết định số 46/QĐ-UBDT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban về việc giao kế hoạch công tác năm 2013 cho đơn vị và các Quyết định giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ khác của Lãnh đạo Ủy ban;
4. Nêu rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan về nhiệm vụ đã hoàn thành và nhiệm vụ chưa hoàn thành.
5. Đánh giá việc chấp hành kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, nội quy quy chế của Cơ quan, kỷ luật phát ngôn, đoàn kết nội bộ trong đơn vị.
6. Kết quả khắc phục, sửa chữa khuyết điểm hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.
7. Kết quả phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua tại đơn vị, nêu bật những cách làm hay, những gương điển hình tiên tiến;
8. Yêu cầu các đơn vị chú trọng ưu tiên xét khen thưởng đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động không giữ chức vụ Lãnh đạo.
II. Tỷ lệ đề nghị xét tặng các Danh hiệu thi đua năm 2013
Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị trong năm 2013, Lãnh đạo Ủy ban dự kiến số lượng các Danh hiệu thi đua đối với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban như sau:
- Danh hiệu “Cờ Thi đua” của Ủy ban Dân tộc: 06 cờ;
- Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”: 08 đơn vị;
- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”: Không vượt quá 20% so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị (không bao gồm số người lao động hợp đng vụ việc và Lãnh đạo Ủy ban phụ trách đơn vị); Những đơn vị có số dư từ 0,5 trở lên thì được làm tròn thêm 01 chỉ tiêu.
+ Những đơn vị được xét Danh hiệu Cờ Thi đua sẽ được tính tăng tỷ lệ % Chiến sỹ Thi đua cơ sở nhưng không quá 30% (Phần này do HĐTĐ quyết định).
+ Danh sách cá nhân đề nghị khen thưởng được lập theo số thứ tự tính theo tỷ lệ % phiếu bầu tính từ cao xuống thấp.
+ Các Vụ, đơn vị thực hiện không đúng tỷ lệ quy định trên sẽ không được tổng hợp xét khen thưởng.
III. Hình thức khen thưởng năm 2013: Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xét tặng cho:
- Đối với tập thể: Đạt Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” 02 năm liên tục (2012+2013);
- Đối với cá nhân: Đạt Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 02 năm liên tục (2012+2013);
IV. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:
- Tờ trình đề nghị xét khen thưởng (theo biểu mẫu đính kèm);
- Danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (theo biểu mẫu đính kèm);
- Biên bản hợp đồng Thi đua, Khen thưởng (hoặc liên tịch) (theo biểu mẫu đính kèm);
- Báo cáo tng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 (có bảng chấm điểm thi đua năm 2013 kèm theo);
- Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị tặng: Cờ thi đua Ủy ban Dân tộc, Bằng khen Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (theo biểu mẫu đính kèm);
- Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng: Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, Chiến sỹ thi đua cơ sở, Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (theo biểu mẫu đính kèm).
V. Thi gian nhận Hồ sơ:
Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2013. Các đơn vị gửi hồ sơ sau ngày 15/12/2013: Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng sẽ không tiếp nhận Hồ sơ và không xét đề nghị khen thưởng của đơn vị. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Ủy ban dân tộc, đồng thời gửi qua thư điện tử: phongtdkt@cema.gov.vn; số điện thoại: 08043393; 08043748).
Yêu cầu các Vụ, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản này. Quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị phản ánh về Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Ủy ban để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (
để b/c);
- Các TT, PN UB;
- Các Ủy viên HĐTĐKT UBDT;
- Website UBDT;

- Lưu: VT, TĐKT (07bản).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hà Hùng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 1171/UBDT-VP của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013
Cơ quan ban hành: Uỷ ban Dân tộc Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1171/UBDT-VP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Hà Hùng
Ngày ban hành: 15/11/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực