Thông tư 05/1997/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn chuyển đổi và đăng ký Quỹ tín dụng nhân dân, Hợp tác xã tín dụng theo Nghị định số 16/CP ngày 21/2/1997 của Chính phủ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 05/1997/TT-NHNN17
NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN VIỆC CHUYỂN ĐỔI VÀ ĐĂNG KÝ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN, HỢP TÁC Xà TÍN DỤNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/CP NGÀY 21-2-1997 CỦA CHÍNH PHỦ

 

Ngày 21-2-1997 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/CP về "chuyển đổi, đăng ký Hợp tác xã và tổ chức hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã"; Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành một số điểm cụ thể sau đây:

 

A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Đối tượng chấp hành thông tư là:

a. Các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (QTDND) được thành lập và hoạt động theo quyết định số 390/TTg ngày 27-7-1993 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân.

b. Các HTX tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động theo Pháp lệnh Ngân hàng, HTXTD và Công ty tài chính.

2. Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (QTDTW), các Quỹ tín dụng nhân dân khu vực (QTDKV) là tổ chức liên kết, đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống QTDND, vì vậy không thuộc đối tượng chuyển đổi.

3. Đối với các QTDND chưa đạt mức vốn điều lệ tối thiểu và một số điều kiện khác thì trong thời gian chuyển đổi phải xây dựng phương án để trong một thời gian nhất định đạt được mức vốn điều lệ và đáp ứng các điều kiện còn thiếu theo quy định, trình lên ban chỉ đạo chuyển đổi HTX cấp tỉnh xem xét và chấp thuận.

4. Các QTDND, HTXTD không được chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX trong các trường hợp sau đây:

- Đại hội xã viên quyết nghị tự nguyện giải thể;

- Bắt buộc phải giải thể do vi phạm luật pháp nghiêm trọng, thua lỗ kéo dài không còn khả năng khắc phục.

 

B. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ CHUYỂN ĐỔI

 

I. THÀNH LẬP BAN TRÙ BỊ CHUYỂN ĐỔI:

 

1. Ban trù bị chuyển đội tại các QTDND, HTXTD do Chủ tịch HĐQT làm trưởng ban, thành viên trong ban là kiểm soát viên trưởng, Giám đốc điều hành, một đại diện của các thành viên và một đại diện chính quyền địa phương.

Ban trù bị chuyển đổi QTDND, HTXTD do Ban chỉ đạo chuyển đổi HTX cấp huyện quyết định thành lập.

2. Ban trù bị chuyển đổi QTDND, HTXTD sẽ chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, đăng ký lại hoặc giải thể.

 

II. NHIỆM VỤ CỦA BAN TRÙ BỊ CHUYỂN ĐỔI:

 

Ban trù bị chuyển đổi QTDND, HTXTD có các nhiệm vụ sau:

1. Tuyên truyền, giải thích về mục đích, ý nghĩa, nội dung và yêu cầu chuyển đổi để QTDND, HTXTD hoạt động theo Luật HTX.

2. Tiến hành kiểm kê, đánh giá toàn bộ tài sản, tiền vốn đối chiếu với bảng cân đối tài khoản, các bản sao kê và các tài liệu có liên quan khác. Sau khi kiểm tra tính chính xác của số liệu, xác định nguồn gốc hình thành và phân loại tài sản, các khoản phải thu, phải trả của QTDND, HTXTD đề xuất giải pháp xử lý tài sản, tiền vốn để trình Đại hội thành viên xem xét.

3. Căn cứ Luật HTX, Pháp lệnh Ngân hàng, HTXTD và Công ty Tài chính và Điều lệ mẫu QTDND để soạn thảo điều lệ mới; xây dựng phương án hoạt động;

4. Đối với QTDND, HTXTD đang hoạt động trên địa bàn liên phường, liên xã, Ban trù bị chuyển đổi cần xác định lại phạm vi hoạt động phù hợp Nghị định số 42/CP ngày 29-4-1997 của Chính phủ.

5. Triệu tập Đại hội thành viên (hoặc Đại hội đại biểu thành viên) để quyết định việc chuyển đổi hoặc giải thể QTDND, HTXTD. Riêng QTDND nên tiến hành việc chuyển đổi gắn với kỳ Đại hội thường niên.

 

III. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN:

 

1. Đối với các QTDND: Trường hợp Đại hội thành viên quyết định chuyển đổi và đăng ký kinh doanh theo Luật HTX, đại hội thông qua các nội dung sau:

a. Nghị quyết chuyển đổi QTDND và đăng ký theo Luật HTX;

b. Điều lệ mới phù hợp với Điều lệ mẫu;

c. Phương án xử lý vốn, tài sản và các vấn đề khác;

d. Phương án hoạt động của QTDND thời gian tới;

đ. Bầu Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, giám đốc điều hành nếu đã hết nhiệm kỳ; hoặc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, giám đốc điều hành nếu chưa hết nhiệm kỳ.

2. Đối với HTX tín dụng: Trường hợp Đại hội xã viên quyết định chuyển đổi theo mô hình QTDND, Đại hội thông qua các nội dung sau:

a. Nghị quyết chuyển đổi từ HTXTD sang QTDND hoạt động theo Luật HTX;

b. Danh sách thành viên QTDND;

c. Tên và biểu tượng QTDND;

d. Điều lệ và nội quy hoạt động QTDND;

đ. Mức vốn điều lệ, vốn xác lập và vốn thường xuyên;

e. Phương án hoạt động;

g. Bầu Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành QTDND;

h. Phương án xử lý vốn và tài sản của Hợp tác xã tín dụng;

Khi thông qua phương án xử lý vốn và tài sản của HTXTD để chuyển sang QTDND phải chú ý nhất là:

- Đối với các khoản nợ: phải tiến hành phân loại nợ có khả năng thu hồi và nợ không có khả năng thù hồi, xác định rõ nguyên nhân và quy trách nhiệm đối với các khoản nợ còn tồn tại:

+ Nợ cho vay có khả năng thu hồi phải tính và thu lãi đến thời điểm chuyển đổi, lập lại khế ước nhận nợ mới.

+ Nợ cho vay và các khoản phải thu khác không có khả năng thu hồi do nguyên nhân khách quan, các khoản lỗ còn tồn tại phải trình Đại hội xã viên quyết nghị trích các quỹ không chia để bù đắp, nếu không đủ phải trừ vào vốn góp của xã viên.

+ Nợ cho vay và các khoản phải thu khác không có khả năng thu hồi do nguyên nhân chủ quan phải quy rõ trách nhiệm và yêu cầu người chịu trách nhiệm bồi hoàn theo chế độ.

- Đối với tiền gửi dân cư và tiền gửi các tổ chức khác phải tính trả lãi cho người gửi và tiến hành đổi sổ mới.

- Đối với vốn và các quỹ không chia sau khi trừ các khoản lỗ (nếu có) xử lý theo hướng chuyển toàn bộ sang QTDND.

Riêng vốn góp của xã viên HTXTD cũ: sau khi trừ các khoản lỗ (nếu có) sẽ trở thành vốn xác lập và vốn thường xuyên của các thành viên QTDND, các thành viên phải góp đủ mức vốn theo quy định của Điều lệ QTDND.

- Đối với tài sản cố định và tài sản khác tiến hành đánh giá lại, phân loại tài sản, trình phương án xử lý để Đại hội xã viên thông qua và bàn giao cho QTDND tiếp tục quản lý và sử dụng.

3. Những QTDND, HTXTD không được chuyển đổi thì Ban trù bị chuyển đổi trình Đại hội thông qua phương án xử lý vốn, tài sản và các khoản nợ;

- Đối với các khoản nợ:

+ Thu hồi toàn bộ các khoản nợ cho vay (kể cả tiền lãi) và các khoản phải thu;

+ Thanh toán đầy đủ các khoản nợ phải trả: tiền gửi, tiền vay (kể cả tiền lãi phải trả) và các khoản phải trả khác.

- Xử lý lỗ (nếu có) theo trình tự:

+ Trừ vào các quỹ không chia;

+ Trừ vào vốn góp;

+ Trừ vào số tiền thu về thanh lý tài sản.

- Vốn và giá trị tài sản được công trợ phải bàn giao cho chính quyền địa phương.

- Sau khi đã thanh toán nợ, hoàn thành xong nghĩa vụ Nhà nước và chi phí giải thể, vốn và các quỹ còn lại được chia cho thành viên theo công sức đóng góp đối với QTDND, HTXTD. Phương án phân chia do Đại hội thành viên quyết định.

- Trường hợp giá trị tài sản, tiền vốn, quỹ còn lại không đủ khả năng thanh toán các khoản nợ, sẽ được giải quyết theo pháp luật về phá sản doanh nghiệp.

 

C. ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

I. ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG:

 

1. QTDND đã được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động, khi chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX không phải làm thủ tục xin cấp lại giấy phép hoạt động, nhưng phải được Ngân hàng Nhà nước xác nhận cho phép áp dụng điều lệ hoạt động và chuẩn y danh sách thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành. Các QTDND phải gửi đến Ngân hàng Nhà nước các văn bản sau:

- Biên bản Đại hội thành viên quyết định chuyển đổi;

- Điều lệ QTDND đã được Đại hội thành viên thông qua;

- Phương án xử lý vốn và tài sản;

- Phương án hoạt động của QTDND;

- Danh sách và lý lịch trích ngang của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành.

2. Hợp tác xã tín dụng chuyển đổi sang mô hình QTDND hoạt động theo Luật HTX phải gửi đến Ngân hàng Nhà nước:

- Biên bản Đại hội xã viên quyết định chuyển đổi;

- Đơn xin cấp giấy phép hoạt động;

- Điều lệ QTDND đã được Đại hội thành viên thông qua;

- Danh sách và lý lịch trích ngang của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành;

- Phương án hoạt động những năm đầu và dài hạn;

- Danh sách thành viên đăng ký và mức vốn góp;

- Giấy xác nhận của UBND xã, phường về quyền sở hữu hay quyền sử dụng trụ sở của QTDND;

- Phương án xử lý tồn đọng của HTXTD cũ.

 

II. ĐĂNG KÝ KINH DOANH:

 

1. Các QTDND, HTXTD sau khi làm thủ tục chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX đã được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động lập hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố để trình UBND tỉnh, thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo biên bản thông qua tại Đại hội thành viên;

- Giấy phép hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp;

- Điều lệ được Đại hội thành viên thông qua (2 bản);

- Danh sách và lý lịch trích ngang của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc điều hành;

- Danh sách thành viên đăng ký và mức vốn góp;

- Phương án hoạt động của QTDND;

- Giấy xác nhận của UBND xã về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trụ sở của QTDND.

 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với thông tư này đều không còn hiệu lực thi hành.

2. Các QTDND được thành lập theo Nghị định số 42/CP ngày 29-4-1997 của Chính phủ, sau thời hạn có hiệu lực của thông tư này không phải làm thủ tục chuyển đổi.

3. Các QTDND và HTXTD thực hiện việc chuyển đổi theo thời hạn do Chính phủ quy định.

Các HTXTD chuyển đổi sang mô hình QTDND theo Luật HTX phải thực hiện chuyển toàn bộ sổ sách, chứng từ theo mẫu quy định dành cho QTDND.

4. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Quản lý các tổ chức tín dụng nhân dân và thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị QTDND, HTXTD có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của thông tư này.

5. Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố có trách nhiệm báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nội dung thông tư này và trình kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi, đăng ký các QTDND trên dịa bàn.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước Trung ương để giải quyết.

Thuộc tính văn bản
Thông tư 05/1997/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn chuyển đổi và đăng ký Quỹ tín dụng nhân dân, Hợp tác xã tín dụng theo Nghị định số 16/CP ngày 21/2/1997 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 05/1997/TT-NHNN17 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 25/10/1997 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE STATE BANK
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No. 05/1997/TT-NHNN17
Hanoi, October 25, 1997

 
CIRCULAR
GUIDING THE CONVERSION AND REGISTRATION OF THE PEOPLE'S CREDIT FUNDS AND CREDIT COOPERATIVES UNDER DECREE No.16-CP OF FEBRUARY 21, 1997 OF THE GOVERNMENT
On February 21, 1997 the Government promulgated Decree No.16-CP on the conversion and registration of cooperatives and organization of operations of the Union of Cooperatives; the State Bank hereby provides the following guidance for the implementation of a number of concrete points:
A. GENERAL PROVISIONS
1. Subject to this Circular are:
a/ Grassroots People's Credit Funds (PCFs) established and operating under Decision No.390-TTg of July 27, 1993 of the Prime Minister on the experimental establishment of the People's Credit Fund.
b/ Credit Cooperatives (CCs) which have been granted operation licenses under the Ordinance on Banks, Credit Cooperatives and Financial Companies.
2. The Central People's Credit Fund (CPCF) and the regional People's Credit Funds (RPCF) are associate organizations, to ensure safety for the operation of the system of PCFs and, therefore, shall not be subject to conversion.
3. PCFs which have a statutory ital lower than the minimum prescribed level and fail to meet other conditions shall, during the conversion period, have to work out plans for raising their statutory ital to the prescribed level and meeting other prescribed conditions within a given period of time, then submit them to the provincial/municipal steering committees for the conversion of cooperatives for consideration and approval.
4. The PCFs and CCs shall not be converted under the Law on Cooperatives in the following cases:
- The members' Congress decides to dissolve it of their own accord;
- They are forced to be dissolved for serious violations of law or because of prolonged losses which are past recovery.
B. CONTENTS AND ORDER OF CONVERSION
I. ESTABLISHMENT OF THE PREPARATORY COMMITTEE FOR CONVERSION:
1. The preparatory committee for conversion of a PCF or CC shall include a head who is the President of the Managing Board and other members who are chief controller, Executive Director, a representative of the Fund's or Cooperative's members and a representative of the local authority.
The establishment of the preparatory committee for the conversion of a PCF or CC shall be decided by the district steering committee for the conversion of cooperatives.
2. The preparatory committee for the conversion of a PCF or CC shall cease its operation after fulfilling the conversion, re-registration or dissolution procedures.
II. TASKS OF THE PREPARATORY COMMITTEE FOR CONVERSION:
The preparatory committee for conversion of a PCF or CC shall have the following tasks:
1. To popularize and explain the objectives, significance, contents and requirements of the PCF's or CC's conversion so that it may operate in accordance with the Law on Cooperatives.
2. To inventory and evaluate all assets and ital in comparison with the balance sheet, the copies of inventories and other related documents. After checking the accuracy of data, certifying the origins of assets and classifying them, the loans and debts of the PCF or CC, to propose solutions for handling the assets and ital to be submitted to the members' Congress for consideration.
3. Basing itself on the Law on Cooperatives, the Ordinance on Banks, Credit Cooperatives and Financial Companies and the Model Statute of the People's Credit Fund to elaborate a new statute and work out the plan of operation;
4. With regard to a PCF or CC operating in an inter-ward or inter-communal area, the preparatory committee for conversion shall have to re-determine the scope of its operation in accordance with Decree No.42-CP of April 29, 1997 of the Government.
5. To convene the members' Congress (or Congress of the members' delegates) to decide the conversion or dissolution of the PCF or CC. For a PCF, its conversion shall be decided by the annual Congress.
III. ORGANIZATION OF THE MEMBERS' CONGRESS:
1. For a PCF: If the members' Congress decides the conversion and business registration of the PCF according to the Law on Cooperatives, it shall have to pass the following contents:
a/ The resolution on the conversion of the PCF and its business registration in accordance with the Law on Cooperatives;
b/ The new statute conforming with the Model Statute;
c/ The plan for handling the ital and assets and other issues;
d/ The plan of operation of the PCF in the coming period;
e/ The election of the Managing Board and President of the Managing Board, the Control Commission and the Executive Director, at the end of their term; or additional election, replacement of members of the Managing Board, the President of the Managing Board, the Control Commission or the Executive Director, pending the expiry of its term.
2. For a CC: If the Congress of members of the cooperative decides to convert the Cooperative into a People's Credit Fund, it shall have to approve the following contents:
a/ The resolution on the conversion of the CC into a PCF which shall operate under the Law on Cooperatives;
b/ The membership of the PCF;
c/ The name and emblem of the PCF;
d/ The statute and operational regulations of the PCF;
e/ The amount of its statutory ital, certifying ital and regular ital;
f/ The plan of operation;
g/ The election of the Managing Board, the President of the Managing Board, the Control Commission and the Executive Director of the PCF;
h/ The plan for handling the ital and assets of the Credit Cooperative:
When approving the plan for the ital and assets of the Credit Cooperative, attention should focus on the following:
- The loans: it is necessary to classify the recoverable and unrecoverable loans, determine the reasons as well as responsibilities therefor. More concretely:
+ For recoverable loans, it is necessary to calculate them, collect interests thereon up to the time of conversion, and make new loan agreements.
+ For loans and other sources of revenue which cannot be recovered due to objective causes and the existing losses, they must be reported to the Congress of cooperative members for resolution to deduct the indivisible funds to cover. If such deduction is not enough, deduction from the members' ital contributions is required.
+ For loans and other sources of revenue which cannot be recovered due to subjective causes, it is necessary to determine the responsibility for such loans and request the concerned people to pay compensation as prescribed.
- For deposits of citizens and organizations, it is necessary to calculate and pay interests to the depositors, and change the depositors' books.
- For indivisible ital and funds, after deducting losses (if any), they shall be wholly transferred to the PCF.
As for ital contributed by members of the old Credit Cooperative: after deducting losses (if any), it shall be turned into certifying ital and regular ital of members of the PCF, who shall have to contribute enough ital as prescribed by the PCF's statute.
- For fixed assets and other types of asset, they shall be re-evaluated and classified, handled according to the plan adopted by the Congress of cooperative members and handed over to the PCF for continued management and use.
3. For those PCFs and CCs which are not allowed to be converted, the preparatory committee for conversion shall submit a plan to the Congress for handling the ital, assets, loans and debts:
- For loans and debts:
+ To recover all loans (including interests) and other revenues;
+ To pay all debts: deposits and borrowings (including interests to be paid) and other spendings.
- Losses (if any) shall be settled in the following order:
+ Deduction from indivisible funds;
+ Deduction from contributed ital;
+ Deduction from the money collected from the liquidation of assets.
- Publicly supported ital and assets shall be handed over to the local authority.
- After settling loans and debts, fulfilling all obligations towards the State and paying dissolution costs, the remaining ital and funds shall be divided among members of the PCF or CC according to their contributions thereto. The plan of division shall be decided by the members' Congress.
- In cases where the value of the remaining assets, ital and funds fail to cover the debts, the procedures on bankruptcy of enterprises shall apply.
C. REGISTRATION OF OPERATION AND BUSINESS
I. REGISTRATION OF OPERATION:
1. A PCF which has been granted operation license by the State Bank, when being converted under the Law on Cooperatives, shall not have to fill procedures for a new operation license but shall have to obtain permission from the State Bank for the application of its operational statute and ratification of the list of members of the Managing Board, the Control Commission and the Executive Director. The PCF shall have to submit to the State Bank the following documents:
- The minutes of the members' Congress that approves the conversion;
- The PCF statute which has been adopted by the members' Congress;
- The plan to handle the ital and assets;
- The plan of operation of the PCF;
- The list and curricula vitae of the members of the Managing Board, the Control Commission and the Executive Director.
2. A Credit Cooperative to be converted into a PCF operating under the Law on Cooperatives shall have to submit to the State Bank:
- The minutes of the Congress of cooperative members that approves the conversion;
- The application for an operation license;
- The PCF's statute which has been adopted by the members' Congress;
- The list and curricula vitae of the members of the Managing Board, the Control Commission and the Executive Director;
- The plan of operation for the first years and the long-term plan;
- The list of registering members and their respective ital contributions;
- The certificate granted by the commune/ward People's Committee on the ownership right over or the right to use the PCF's head office;
- The plan for settlement of the remaining problems of the old Credit Cooperative.
II. BUSINESS REGISTRATION:
The PCFs and CCs, which have completed procedures for conversion under the Law on Cooperatives and have been granted operation licenses by the State Bank shall compile dossiers to be submitted to the provincial/municipal Planning and Investment Service so that the latter may submit them to the provincial/municipal People's Committee for granting business registration certificates. Such a dossier shall include:
- The application for business registration certificate attached with the approved minutes of the members' Congress;
- The operation license granted by the State Bank;
- The statute already adopted by the members' Congress (two copies);
- The list and personal resumes of the members of the Managing Board, the Control Commission and the Executive Director;
- The list of the registering members and their respective ital contributions;
- The plan of operation of the PCF;
- The certificate granted by the communal People's Committee on the ownership right over or the right to use the PCF's head office.
D. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
1. This Circular takes effect 15 days after its signing. The earlier provisions which are contrary to this Circular shall cease to be effective.
2. The PCFs which have been established under Decree No.42-CP of April 29, 1997 of the Government after the effective time-limit of this Circular shall be exempt from filling conversion procedures.
3. The PCFs and CCs shall conduct the conversion according to the time-limit prescribed by the Government.
The CCs converted into PCFs under the Law on Cooperatives shall have to renew all books and documents according to the forms provided for the PCF.
4. The Head of the State Bank Governor's Office, the Head of the Department for the Management of People's Credit Organizations and the heads of the relevant units attached to the central State Bank, the directors of the State Bank's branches in provinces and cities, the Presidents of the Managing Boards of the PCFs and CCs shall have to organize the strict implementation of this Circular.
5. The directors of the State Bank's branches in provinces and cities shall have to report to the provincial/municipal People's Committees on the contents of this Circular and submit the plans of conversion and registration of the PCFs in their respective localities.
In the course of implementation, any arising problem shall be promptly reported to the Central State Bank for settlement.
 

 
THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Le Duc Thuy

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!