Quyết định 701/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch đặt hàng cung cấp dịch vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
______

Số: 701/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đặt hàng cung cấp dịch vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-QBT ngày 25/2/2020 của Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2020 của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình số 124/QBT-KHTV ngày 25/3/2020 của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đặt hàng cung cấp dịch vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam như sau:

1. Tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch là 445.000.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi lăm triệu đồng), trong đó bao gồm kinh phí dự phòng là 44.500.000 đồng (Bốn mươi bốn triệu, năm trăm ngàn đồng).

2. Nguồn vốn sử dụng: Nguồn ngân sách nhà nước (kinh phí không thường xuyên) được giao tại Quyết định số 2011/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chịu trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổng kinh phí được giao tại Điều 1 (bao gồm cả kinh phí dự phòng nếu cần thiết), định mức kinh tế - kỹ thuật, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành để phê duyệt dự toán các gói dịch vụ làm cơ sở thực hiện việc đặt hàng cung cấp dịch vụ theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các quy định khác có liên quan, không vượt tổng kinh phí đã được Bộ giao.

2. Thực hiện việc đặt hàng phải tuân thủ theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật về đấu thầu; đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao; bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước và tránh thất thoát tiền, tài sản nhà nước.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- TT Thông tin (để đăng tải thông tin);

- KBNN nơi đơn vị giao dịch;

- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà

 

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ĐẶT HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 701/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Nội dung

Số lượng, khối lượng

1

Xây dựng tin tuyên truyền phát thanh trên kênh VOV giới thiệu các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

9 tin

2

Xây dựng 01 phóng sự phát trên VTV và 01 phóng sự chiếu tại chương trình Mùa xuân cho em năm 2021.

02 phóng sự

3

Đăng bài viết giới thiệu các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trên Tạp chí Gia đình và Trẻ em.

01 bài viết từ 400-600 từ và kèm 1-3 ảnh

4

Đăng bài viết giới thiệu các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trên Báo Lao động và Xã hội.

01 bài viết từ 400-600 từ và kèm 1-3 ảnh

5

Đăng bài viết giới thiệu các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trên Báo in Gia đình và Xã hội.

01 bài viết từ 400-600 từ và kèm 1-3 ảnh

6

Đăng bài viết giới thiệu về hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trên trang điện tử VnExpress.

Vị trí Top2 hoặc 3- home- Giáo dục, thời gian hiển thị 1 tiếng.

7

Đăng bài viết giới thiệu chung về hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trên báo điện tử Dân Trí

Vị trí Top 2, trang chủ, chuyên mục giáo dục, Việc làm.

 

 

Ghi chú yêu cầu kế hoạch đặt hàng mua sắm dịch vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam:

- Nội dung, số lượng, thời lượng phát sóng phim và khối lượng dịch vụ được đặt hàng phải bảo đảm tương đương hoặc ưu việt hơn kế hoạch đặt hàng đã trình Bộ phê duyệt tại Tờ trình số 124/QBT-KHTV ngày 25/3/2020, bảo đảm yêu cầu phục vụ công tác, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và không vượt tổng kinh phí đã được Bộ giao.

- Tổng chi phí nêu trên đã bao gồm các loại thuế, phí và chi phí bản quyền theo quy định của pháp luật.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 701/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch đặt hàng cung cấp dịch vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 701/QĐ-LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Hà
Ngày ban hành: 16/06/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!